Menu

จันทน์แดง

ชื่อเครื่องยา

จันทน์แดง

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ลักจั่น จันทน์ผา แก่นจันทน์แดง

ได้จาก

แก่นที่มีราลงจนเป็นสีแดง

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

จันทน์แดง

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

ลักกะจันทน์ ลักจั่น(กลาง) จันทน์ผา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dracaena loureiroi Gagnep.

ชื่อพ้อง

Aletris cochinchinensis Lour., Dracaena saposchnikowii Regel., Draco saposchnikowii (Regel) Kuntze., Pleomele cochinchinensis Merr. ex Gagnep., Dracaena cochinchinensis

ชื่อวงศ์

Dracaenaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:
           แก่น ที่มีเชื้อราลง จนทำให้แก่นมีสีน้ำตาลแดงและมีกลิ่นหอม  มีรสขมเย็น ฝาดเล็กน้อย

 

เครื่องยา จันทน์แดง

 

เครื่องยา จันทน์แดง

 

เครื่องยา จันทน์แดง

 

เครื่องยา จันทน์แดง

 


ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:
            ปริมาณความชื้นไม่เกิน 9% w/w  ปริมาณสิ่งแปลกปลอมไม่เกิน 0.5% w/w  ปริมาณเถ้ารวมไม่เกิน 1.2% w/w  ปริมาณสารสกัดเอทานอล ไม่น้อยกว่า 17% w/w  สารสกัดน้ำ ไม่น้อยกว่า 2% w/w 
 
สรรพคุณ:
           ตำรายาไทย: ใช้ แก่น ที่มีเชื้อราลง จนทำให้แก่นมีสีแดง แก้พิษไข้ภายนอกและภายใน แก้ไข้ทุกชนิด แก้ไข้อันเกิดจากซางและดี แก้ซางเด็ก  แก้กระสับกระส่าย  แก้ร้อนดับพิษไข้ทุกชนิดแก้ร้อนในกระหายน้ำ  ลดความร้อน  ทำให้หัวใจชุ่มชื่น  แก้เหงื่อตก กระสับกระส่าย แก้ไออันเกิดจากซางและดี แก้ไข้เพื่อดีพิการ บำรุงหัวใจ แก้พิษฝีที่มีอาการอักเสบและปวดบวม แก้บาดแผล แก้เลือดออกตามไรฟัน ฝนทาแก้ฟกบวม แก้ฝี
           ตำรายาไทย: มีการใช้จันทน์แดงใน “พิกัดเบญจโลธิกะ”คือการจำกัดจำนวนตัวยาที่มีคุณทำให้ชื่นใจ 5 อย่าง มี แก่นจันทน์ชะมด ต้นเนระพูสี ต้นมหาสะดำ แก่นจันทน์ขาว และแก่นจันทน์แดง สรรพคุณ แก้ไข้เพื่อดี แก้รัตตะปิตตะโรค แก้ลมวิงเวียน กล่อมพิษทั้งปวง และมีการใช้ใน “พิกัดจันทน์ทั้ง 5 “ คือการจำกัดจำนวนแก่นไม้จันทน์ 5 อย่าง มี แก่นจันทน์ชะมด แก่นจันทน์เทศ แก่นจันทน์ทนา แก่นจันทน์ขาว และแก่นจันทน์แดง สรรพคุณ แก้ไข้เพื่อโลหิตและดี แก้ร้อนในกระหายน้ำ บำรุงตับปอดหัวใจ แก้พยาธิบาดแผล
           ตำรับยาพระโอสถพระนารายณ์: ปรากฏตำรับ “มโหสถธิจันทน์” ประกอบด้วย จันทน์ทั้ง 2 (จันทน์แดงและจันทน์ขาว) ร่วมกับสมุนไพรอื่นอีก 13 ชนิด สรรพคุณแก้ไข้ทั้งปวง ที่มีอาการตัวร้อน อาเจียนร่วมด้วยก็ได้
           นอกจากนี้บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ปรากฏการใช้จันทน์แดงในยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) ปรากฏตำรับ”ยาหอมเทพจิตร” และตำรับ ”ยาหอมนวโกฐ” มีส่วนประกอบของจันทน์แดง ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณในการแก้ลมวิงเวียน แก้อาการหน้ามืด ตาลาย ใจสั่น คลื่นเหียน อาเจียน แก้ลมจุกแน่นในท้อง ยาแก้ไข้ปรากฏตำรับ “ยาจันทน์ลีลา” มีส่วนประกอบของจันทน์แดงร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ ใช้บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน ไข้เปลี่ยนฤดู “ตำรับยาเขียวหอม”  บรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ แก้พิษหัด พิษสุกใส (บรรเทาอาการไข้จากหัดและสุกใส)

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:
           ไม่มีข้อมูล

องค์ประกอบทางเคมี:
           สารกลุ่ม  homoisoflavanones, retrodihydrochalcone, stilbenes

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:

           ฤทธิ์ในการรักษาแผล         

           ใช้สารสกัดเอทานอลของจันทน์แดง ในหนูแรทเพศผู้สายพันธุ์ Sprague Dawley ที่มีแผลผ่าตัด (excision wound) และแผลเปิดที่เกิดจากการตัดผิวหนังส่วน full thickness ออกไป (incision wound) ทำการแบ่งหนูทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกได้รับการรักษาด้วยยาพื้น (ointment base) เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่สองได้รับการรักษาด้วยยามาตรฐานคือ moist exposed burn ointment (MEBO) ส่วนกลุ่มสามได้รับสารสกัดเอทานอลของจันทน์แดงและติดตามเปอร์เซ็นต์ของการเกิดการหดตัวของแผล (wound contraction), ระยะเวลาการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ (epithelialization period) ผลการทดลองพบว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยสารสกัดเอทานอล ของจันทน์แดงและ MEBOมีการหดตัวของแผล และการสมานแผลดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มีการสร้าง bloodcapillaries, collagen fibres และ fibroblasts cellsได้ตั้งแต่วันที่ 7 หลังเกิดแผล และมีการสร้างเนื้อเยื่อสมบูรณ์ในวันที่ 21(Liu, et al., 2013)

   ฤทธิ์ต้านการเกิดลิ่มเลือด

           สกัดสารสำคัญจากจันทน์แดง ด้วยethanol (EA) และ precipitate B (PB) fraction ให้หนูแรทสายพันธุ์วิสตาร์ ที่ถูกกระตุ้นให้เกิดก้อนลิ่มเลือด (thrombosis) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 เป็นกลุ่มควบคุม (control group), กลุ่ม 2  ได้รับ 0.5% CMC-Na, กลุ่ม 3 เป็นตัวควบคุมเชิงบวก (positive group) ได้รับ Xuesaitong tabletsขนาด 0.10 กรัม/กิโลกรัม/วัน, กลุ่ม  4  ได้รับสารสกัดเอทานอลของจันทน์แดง และกลุ่ม 5 ได้รับ precipitate B (PB) ขนาดสารทดสอบ กลุ่ม 4 และ 5 คือ 0.10, 1.07 และ 0.82 g/kg/วันเป็นเวลา 7 วัน ผลการทดลองพบว่าสารสกัดเอทานอลของจันทน์แดง มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเกิดก้อนลิ่มเลือด (thrombosis) (p < 0.05), ยับยั้งการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด (p < 0.01) และมีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด (p < 0.05–0.01) ที่ดีกว่า precipitate B (PB) fraction อย่างมีนัยสำคัญ(Xin, et al., 2011)

          ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

          ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Diphtheria bacilli และ  Bacillus anthracis พบว่าสารสกัดที่ความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรสามารถยับยั้งเชื้อได้  และเมื่อเพิ่มความเข้มข้นจนถึง 50mg/ml จะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียCandida albicans และ Cryptococcus neoformansได้ นอกจากนี้ยังพบฤทธิ์ต่อการยับยั้งเชื้อ  Staphylococcus aureus, S. lemon, S. diphtheria มีค่า  MIC50 เท่ากับ 3.12 mg/kgและฤทธิ์ต่อการยับยังเชื้อ Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Nessler cocci และShigella flexneri  โดยมีค่า  MICน้อยกว่า 50 mg/kg นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสารฟลาโวนอยด์ที่แยกได้ คือ 6,7- และ (2S)-4',7-dihydroxy-8-methylflavan ออกฤทธิ์แรงในการยับยั้งเชื้อ H. pylori โดยมีค่า MIC เท่ากับ 29.5, 29.5 และ 31.3 μM ตามลำดับ สาร Pterostilbene มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราหลายชนิด ได้แก่ Trichophyton rubrum, T. mentogrophtes, Candida albican, C. parapsilosis, Cryptococcus neoformans และ Aspergrillus fumigates (Fan, et al., 2014)


การศึกษาทางคลินิก:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางพิษวิทยา:
           การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดเนื้อไม้ด้วยเอทานอล 50% โดยให้หนูกินในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (คิดเป็น 1,111 เท่า เปรียบเทียบกับขนาดรักษาในคน) และให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังหนู ในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ตรวจไม่พบอาการเป็นพิษ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2546)

           การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ในระยะยาวของจันทน์แดง  โดยการให้สารสกัดจันทน์แดงในขนาด 3 กรัม/กิโลกรัม และ 1.5 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ในกระต่าย เป็นเวลา 90 วัน  ผลการทดลองพบว่าสารสกัดจันทน์แดงไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพ เช่น จำนวน erythrocytes, leukocytes, เอนไซม์ alanine aminotransferase (ALT), urea nitrogen และน้ำหนักตัวในสัตว์ทดลอง ไม่มีการทำลายไตหรือตับ ส่วนการศึกษาพยาธิโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ พบเพียงการขยายตัวของหลอดเลือดขนาดเล็กบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจ (Fan, et al., 2014)

 

เอกสารอ้างอิง:

1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2546. ประมวลผลงานวิจัยด้านพิษวิทยา ของสถาบันวิจัยสมุนไพร เล่ม 1.โรงพิมพ์การศาสนา:กรุงเทพมหานคร.

2. Fan J-Y, Yi T, Sze-To C-M, Zhu L, Peng W-L, Zhang Y-Z, et al. A systematic review of the botanical, phytochemical and pharmacological profile of Dracaena cochinchinensis, a plant source of the ethnomedicine “Dragon’s Blood”. Molecules. 2014;19:10650-10669.

3. Liu H, Lin S, Xiao D, Zheng X, Gu Y, Guo S. Evaluation of the wound healing potential of resina draconis (Dracaena cochinchinensis) in animal models. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2013;page 1-10.

4. Xin N, Li Y-J, Li Y, Dai R-J, Meng W-W, Chen Y, et al. Dragon's Blood extract has antithrombotic properties, affecting platelet aggregation functions and anticoagulation activities. J Ethnopharmacology. 2011;135:510-514.

 

ค้นหาข้อมูลพืชที่ให้เครื่องยา : www.phargarden.com

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง : www.thaiherbarium.com

ข้อมูลตำรับยาเขียวหอม : www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ จันทน์แดง

...

Other Related จันทน์แดง

ข้อมูล จันทน์แดง จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


จันทน์แดง จันทน์แดงในอินเดีย สถานะการอนุรักษ์ ใกล้สูญพันธุ์ (IUCN 2.3) การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots ไม่ได้จัดลำดับ: Rosids อันดับ: Fabales วงศ์: Fabaceae วงศ์ย่อย: Faboideae เผ่า: Dalbergieae สกุล: Pterocarpus สปีชีส์: P.  santalinus ชื่อทวินาม Pterocarpus santalinus L.f. ชื่อพ้อง[1] Lingoum santalinum (L.f.) Kuntze บทความนี้เกี่ยวกับจันทน์แดงที่เป็นพืชในวงศ์ถั่ว สำหรับเครื่องยาที่เกิดจากแก่นไม้ที่มีเชื้อราลง ดูที่ จันทร์แดง และ จันผา จันทน์แดง หรือ รักตจันทน์ ชื่อวิทยาศาสตร์: Pterocarpus santalinus อยู่ในวงศ์ถั่ว เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เปลือกต้นสีน้ำตาลดำ ยางสีแดงเข้ม ใบประกอบ ไม่มีหูใบ ก้านใบมีขนนุ่ม เนื้อใบคล้ายแผ่นหนัง ดอกช่อ สีเหลือง ผลรูปกลมแบนมีปีก เมล็ดเกลี้ยง สีน้ำตาลแดง พบเฉพาะในรัฐอานธรประเทศ และบริเวณใกล้เคียงเมืองมัทราสและไมซอร์ ปัจจุบันเป็นพืชปลูกในศรีลังกา อินเดีย ฟิลิปปินส์ ในประเทศไทยนั้นจันทน์แดงอาจใช้เรียกลักจั่น (Dracaena cochinchinensis) ซึ่งสรรพคุณทางยานั้นมักใช้แทนกันได้[2] การใช้ประโยชน์ [ แก้ ] ไม้แปรรูป [ แก้ ] ไม้ชนิดนี้มีการใช้ประโยชน์ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในภาษาจีนเรียกว่าสื่อทัน zitan (紫檀) ซึ่งใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่ขนส่งไปทางตะวันตก [3] เนื่องจากเป็นไม้โตช้าและหายาก เฟอร์นิเจอร์จากไม้ชนิดนี้จึงหายากและราคาแพง[4] ในอินเดีย การส่งออกไม้จันทน์แดงถือว่าผิดกฎหมาย เครื่องดนตรี [ แก้ ] ไม้จันทร์แดงใช้ทำสะพานและใช้ทำส่วนคอของเครื่องดนตรีญี่ปุ่นที่เรียกชามิเซ็น[5] คุณค่าทางยา [ แก้ ] จันทน์แดงใช้เป็นยารักษาได้หลายอย่าง เช่น แก้อักเสบ โรคบิด ตกเลือด บำรุงกำลัง เป็นต้น [6][7]แก่นจันทน์แดง มีสารสีแดงหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ เช่น วานทาลินเอ วานทาลินบี ไอโซบเทอโรคาร์โพโลน เทอโรคาร์ปไทรออล ไอโซปเทอร์โรคาร์พีนเทอร์โรคาร์พอล เทอร์โรคาร์ปไดโอเลน ใช้เป็นยาแก้ไข้ ยาถ่ายพยาธิ แก้ปวดบวม [8] สถานะการอนุรักษ์ [ แก้ ] จันทน์แดงจัดเป็นไม้ใกล้สูญพันธุ์ตามรายการของ IUCN เพราะมีการใช้ประโยชน์มากในอินเดียใต้ [9]จัดอยู่ในภาคผนวกที่ 2 ของอนุสัญญาไซเตส ต้องการใบรับรองก่อนส่งออกเพื่อยืนยันว่าไม่มีผลต่อการอยู่รอดของสปีชีส์ [10] อ้างอิง [ แก้ ] ↑ "The Plant List: A Working List of All Plant Species". สืบค้นเมื่อ 30 September 2014 . ↑ แก่น (จันทน์แดง) หรือแก่นที่มีราลง (ลักจั่น) https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/Document/law/announce/announce-081063/2.2-19102563.pdf เก็บถาวร 2022-01-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ↑ http://www.chinese-furniture.com/cgi-bin/ccf.cgi?stt=stp&pgn=newsletter_archive/newsletter_2.html&id= Chinese Furniture.com newsletter; Volume 1, Number 2; Accessed 2007-04-05 ↑ http://www.wctg.net/zitan.html เก็บถาวร 2007-05-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน; Accessed 2007-04-06 ↑ , Japanese Music and Musical Instruments ↑ http://shodhganga.inflibnet.ac.in:8080/jspui/bitstream/10603/37317/9/09_chapter%203.pdf ↑ "Pterocarpus santalinus Linn. f. (Rath handun): A review of its botany, uses, phytochemistry and pharmacology". Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry. 54 (4): 495–500. August 2011. doi:10.3839/jksabc.2011.076. ↑ ชยันต์ พิเชียรสุนทร ศุภชัย ติยวรนันท์ และ วิเชียร จีรวงศ์. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทยเล่ม 6 เภสัชกรรม. กทม. อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 2555.หน้า 292 -293 ↑ Red List of Threatened Species: Pterocarpus santalinus , IUCN ↑ Appendices I, II and III, CITES แหล่งข้อมูลอื่น [ แก้ ] Jstor.org: Pterocarpus santalinus เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=จันทน์แดง&oldid=10918354"
.

สมุนไพรอื่นๆ

112

ยาดำ
ยาดำ ชื่อเครื่องยายาดำ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเคี่ยวน้ำยางสีเหลืองจากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาว่านหางจระเข้ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ว่านหางตะเข้ ว่านไฟไหม้ ชื่อวิทยาศาสตร์Aloe vera (L.) Burm.f. ชื่อพ้องAloe barbadensis Mill., A. chinensis Steud. ex Baker, A. elongata Murray, A. flava Pers., A. indica Royle, A. lanzae Tod., A. perfoliata var. barbadensis (Mill.) Aiton, A. perfoliata var. vera L., A. rubescens DC., A. vulgaris ชื่อวงศ์Aloaceae ...

91

พริกไทยล่อน
พริกไทยล่อน ชื่อเครื่องยาพริกไทยล่อน ชื่ออื่นๆของเครื่องยาพริกล่อน พริกไทยขาว ได้จากผลสุกตากแห้งที่ร่อนเปลือกออกแล้ว ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาพริกไทย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)พริกน้อย พริกขี้นก ชื่อวิทยาศาสตร์Piper nigrum L. ชื่อพ้อง- ชื่อวงศ์Piperaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            พริกไทยล่อนได้จากผลสุกของของพริกไทยเมื่อผลสุกแล้วจะเก็บเอามาใส่รวมกันไว้ในกระสอบ แช่น้ำไว้ อาจใช้ไม้ทุบเบาๆจ...

14

กลอย
กลอย ชื่อเครื่องยากลอย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้าใต้ดิน ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากลอย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)มันกลอย กลอยข้าวเหนียว กลอยหัวเหนียว (นครราชสีมา) กลอยนก (เหนือ) กลอยไข่ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์Dioscorea hispida Dennst. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Dioscoreaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ลำต้นกลมมีหนามเล็กๆกระจายทั่วไป และมีขนนุ่มๆ สีขาวปกคลุม มีรากเจริญเป็นหัวสะสม...

102

มะคังแดง
มะคังแดง ชื่อเครื่องยามะคังแดง ชื่ออื่นๆของเครื่องยามุยแดง ตะลุมพุกแดง ได้จากเนื้อไม้ แก่น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)จงก่าขาว ตะลุมพุกแดง (กาญจนบุรี) ; จิ้งก่าขาว ชันยอด (ราชบุรี); ตุมกาแดง (กลาง) มะคัง (เชียงใหม่) มะคังป่า (กลาง เหนือ) ; มุยแดง ลุมพุกแดง (นครราชสีมา) โรคแดง ชื่อวิทยาศาสตร์Gardenia erythroclada Kurz ชื่อพ้องDioecrescis erythroclada ชื่อวงศ์Rubiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:      ...

111

ยอ
ยอ ชื่อเครื่องยายอ ชื่ออื่นๆของเครื่องยายอบ้าน ได้จากผล ชื่อพืชที่ให้เครื่องยายอ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)มะตาเสือ แยใหญ่ ยอบ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์Morinda citrifolia Linn. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Rubiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ผลรูปกลม หรือรูปทรงกระบอกมน ขนาด 3-10 ซม. เชื่อมติดกันเป็นผลรวม ผิวไม่เรียบ มีตาเป็นตุ่มๆ รอบผล ผลสดแก่สีขาวอมเขียว หรือออกเหลือง เมื่อแก่จัดมีสีขาวและมีกลิ่นเหม็น...

62

ตูมกา
ตูมกา ชื่อเครื่องยาตูมกา ชื่ออื่นๆของเครื่องยาโกฐกะกลิ้ง ได้จากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาแสลงใจ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ตูมกาขาว ขี้กา (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะติ่ง มะติ่งต้น มะติ่งหมาก (เหนือ) แสงเบื่อ แสลงเบื่อ แสลงโทน แสลงทม ตูมกาต้น ตึ่ง ตึ่งต้น เม็ดกะจี้ กระดุมสุนัข ถั่วพิษ กระดุมผู้สั่น ชื่อวิทยาศาสตร์Strychnos nux-blanda A.W. Hill ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Strychnaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:         &...

48

จันทน์ขาว
จันทน์ขาว ชื่อเครื่องยาจันทน์ขาว ชื่ออื่นๆของเครื่องยาแก่นจันทน์ขาว ได้จากแก่น เนื้อไม้ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาจันทน์ขาว ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)จันทน์ทนา จันทน์ใบเล็ก จันทน์หอม จันทน์ตะเบี้ย ชื่อวิทยาศาสตร์Tarenna hoaensis Pit. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Rubiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            เนื้อไม้และแก่น มีสีออกน้ำตาลอ่อน หรือออกขาวนวล มีรสขม หวาน หรือรสขมเย็นระคนกัน   เครื...

110

เมื่อยแดง
เมื่อยแดง ชื่อเครื่องยาเมื่อยแดง ชื่ออื่นๆของเครื่องยาเมื่อยดูก ได้จากลำต้น เนื้อไม้ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเมื่อยแดง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)เมื่อย ม่วย (นครราชสีมา ตราด) เมื่อยเลือด (หนองคาย) ม่วยแดง (อุบลราชธานี) กำแพงเพชรเจ็ดชั้น (กระบี่) ชื่อวิทยาศาสตร์Gnetum macrostachym Hook.f. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Gnetaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ไม้พุ่มรอเลื้อย เถาเป็นไม้เนื้อแข็ง เปลือกเถาส...

24

เกสรบัวหลวง
เกสรบัวหลวง ชื่อเครื่องยาเกสรบัวหลวง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเกสรตัวผู้แห้งของดอกบัวหลวง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาบัวหลวง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) โช้ค (เขมร บุรีรัมย์) บัว อุบล (กลาง) บัวหลวง (กลาง) ปทุม (กลาง) สัตตบงกช (กลาง) สัตตบุษย์ (กลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์Nelumbo nucifera Gaertn. ชื่อพ้องNelumbo caspica (Fisch.) Schipcz., Nelumbo komarovii Grossh., Nelumbo speciosa Willd., Nymphaea nelumbo L. ชื่อวงศ์Nelumbonaceae ลักษณะภายนอกของเครื่...

สมุนไพรใกล้ตัว #จันแดง EP.2

สมุนไพรใกล้ตัว #จันแดง EP.2

สมุนไพรใกล้ตัว #จันแดง EP.2

View
จันทน์แดง Ep 2

จันทน์แดง Ep 2

จันทน์แดง Ep 2

View
จันทน์แดง หรือลักกะจั่น ยาแก้ไข้ ที่ได้จากต้นจันทน์ผา ยาจันทลีลา

จันทน์แดง หรือลักกะจั่น ยาแก้ไข้ ที่ได้จากต้นจันทน์ผา ยาจันทลีลา

จันทน์แดง หรือลักกะจั่น ยาแก้ไข้ ที่ได้จากต้นจันทน์ผา ยาจันทลีลา

View
แก่นจันทร์แดงหรือต้นจันผา

แก่นจันทร์แดงหรือต้นจันผา

แก่นจันทร์แดงหรือต้นจันผา

View
ยาประสะจันทน์แดง

ยาประสะจันทน์แดง

ยาประสะจันทน์แดง

View
เสน่ห์จันทร์แดง /มีทั้งพิษ/และสรรพคุณด้านสมุนไพร/ด้านควรระวัง/และความเป็นมงคง

เสน่ห์จันทร์แดง /มีทั้งพิษ/และสรรพคุณด้านสมุนไพร/ด้านควรระวัง/และความเป็นมงคง

เสน่ห์จันทร์แดง /มีทั้งพิษ/และสรรพคุณด้านสมุนไพร/ด้านควรระวัง/และความเป็นมงคง

View
ตำนานว่านไม้มงคล ที่คนไทยควรรู้ ว่านเสน่ห์จันทน์(จันทน์แดง)

ตำนานว่านไม้มงคล ที่คนไทยควรรู้ ว่านเสน่ห์จันทน์(จันทน์แดง)

ตำนานว่านไม้มงคล ที่คนไทยควรรู้ ว่านเสน่ห์จันทน์(จันทน์แดง)

View
1172.. สมุนไพรจันทน์แดง แก่นแดงตาย

1172.. สมุนไพรจันทน์แดง แก่นแดงตาย

1172.. สมุนไพรจันทน์แดง แก่นแดงตาย

View
ว่านเสน่ห์จันทน์แดง เสน่ห์จันทน์ขาว,บอนมงคล,ฟอกอากาศพิษ,ป้องกันมะเร็ง,ควรปลูกประจำบ้าน

ว่านเสน่ห์จันทน์แดง เสน่ห์จันทน์ขาว,บอนมงคล,ฟอกอากาศพิษ,ป้องกันมะเร็ง,ควรปลูกประจำบ้าน

ว่านเสน่ห์จันทน์แดง เสน่ห์จันทน์ขาว,บอนมงคล,ฟอกอากาศพิษ,ป้องกันมะเร็ง,ควรปลูกประจำบ้าน

View
ในดงจันผา จะมีเครื่องยาเรียกกว่าจันทน์แดง

ในดงจันผา จะมีเครื่องยาเรียกกว่าจันทน์แดง

ในดงจันผา จะมีเครื่องยาเรียกกว่าจันทน์แดง

View

ถามตอบปัญหาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับจันทน์แดง
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่