Menu

ทับทิม

ชื่อเครื่องยา

ทับทิม

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

ใบ

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

ทับทิม

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

มะเก๊า มะก่องแก้ว หมากจัง (เหนือ) พิลาขาว (น่าน) พิลา (หนองคาย)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Punica granatum L.

ชื่อพ้อง

Punica nana

ชื่อวงศ์

Lythraceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

          ใบเป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนานแกมรูปหอกกลับ ปลายแหลม ยาว 2-9 เซนติเมตร กว้าง 1-2 เซนติเมตร โคนใบสอบ ส่วนที่ค่อนไปทางปลายใบกว้าง ขอบเรียบ ผิวใบหนา ใบแห้งสีเขียวอมน้ำตาล รสฝาดเล็กน้อย

 

 

                                                    

                                                                                                               เครื่องยา ใบทับทิม

 

 

                                                             

                                                                                                               เครื่องยา ใบทับทิม

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:     -

         

สรรพคุณ:

          ตำรายาไทย ใบ รสฝาด แก้ท้องร่วง แก้บิดมูกเลือด แก้ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน ปิดธาตุ สมานแผล พอกแผลฟกช้ำ แก้อาเจียน รักษาตาเจ็บ อมกลั้วคอ ชะล้างแผลมีหนองเรื้อรังบนศีรษะ  แก้โรคลักปิดลักเปิด ทับทิมทั้ง 5 (ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล) แก้ท้องเสีย แก้บิด มูกเลือด ขับพยาธิเส้นด้าย และตัวตืด ใบสดนำมาต้ม กรองเอาน้ำใช้ล้างแผลที่มีหนอง หรือใช้ใบสดตำพอกบริเวณที่เป็นแผลถลอก สมานแผล

          บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ระบุการใช้ใบทับทิมในตำรับ “ยาเหลืองปิดสมุทร” มีส่วนประกอบของใบทับทิมร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปน และท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้

 

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:      -

 

องค์ประกอบทางเคมี:

          ใบพบองค์ประกอบหลักเป็นสารกลุ่มแทนนิน

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย

       การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ของสารสกัดเมทานอล และสารสกัดเอทานอลที่ได้จากใบทับทิม ทำการศึกษาในหลอดทดลอง โดยใช้วิธี agar well diffusion method เพื่อหาบริเวณโซนใสที่ยับยั้งเชื้อ (zone of inhibition) และใช้วิธี micro broth dilution method เพื่อหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ (MIC) ใช้ยา ciprofloxacin ขนาด 5 µg/ml เป็นสารมาตรฐาน ทำการทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย แกรมลบ 3 ชนิด ได้แก่ Escherichia coli, Klebsiella pneumonia และ Salmonella typhimurium  เชื้อแบคทีเรีย แกรมบวก 2 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดเมทานอลมีค่า MIC ในการยับยั้งเชื้อทั้ง 5 ชนิด เท่ากับ 2.5, 1.25, 2.5, 1.25 และ 0.3125 mg/ml ตามลำดับ  สารสกัดเอทานอล มีค่า MIC ในการยับยั้งเชื้อทั้ง 5 ชนิด เท่ากับ 1.25, 1.25, 2.5, 2.5 และ 0.07813 mg/ml ตามลำดับ (MIC ของสารมาตรฐานเท่ากับ 0.1526, 0.3125, 0.15625, 0.07813 และ 1.3125 mg/ml ตามลำดับ)โดยสรุปทั้งสารสกัดเมทานอล และเอทานอลจากใบทับทิม สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้ง 5 ชนิด ที่ใช้ในการทดสอบได้ โดยเชื้อ E. coli, S. typhimurium, S. aureus และ B. cereus  เป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุในการก่อโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอื่นๆได้ โดยเฉพาะเชื้อ E. coli และ S. typhimurium เป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วง เชื้อ K. pneumoniae เป็นสาเหตุให้ติดเชื้อที่ปอดได้ และพบว่าสารสกัดเมทานอล และเอทานอลสามารถยับยั้งเชื้อ B. cereus ได้ดีกว่าสารมาตรฐาน ciprofloxacin โดยเชื้อ B.cereus เป็นเชื้อที่สามารถก่อโรคฉวยโอกาสได้ในผู้ที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เช่น ติดเชื้อจากเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทำให้เกิดเยื่อบุหัวใจ ปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ การติดเชื้อในกระแสเลือด นอกจากนี้ยังก่อโรคอาหารเป็นพิษได้ และเป็นสาเหตุของการเกิดตาอักเสบ เป็นต้น (Madduluri, et al., 2013)

ฤทธิ์ต้านการอักเสบ

       การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบในหลอดทดลองของสารสกัดเฮกเซน, สารสกัดไดคลอโรมีเทน, สารสกัดเอทิลอะซิเตต, สารสกัดเอทานอล และสารสกัดเมทานอล ที่ได้จากใบทับทิม ตรวจสอบโดยดูผลการยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในขบวนการอักเสบได้แก่ 5-lipoxygenase (5-LOX) ใช้ nordihydroguaiareticacid (NDGA) เป็นสารมาตรฐาน ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดเอทานอลออกฤทธิ์ต้านการอักเสบได้สูงที่สุด  รองลงมาคือสารสกัดเมทานอล โดยสารสกัดทั้งสองชนิดออกฤทธิ์ได้ดีกว่าสารมาตรฐาน  ค่า IC50 ของสารสารสกัดเอทานอล, สารสกัดเมทานอล, และสารมาตรฐาน NDGA เท่ากับ  6.20±0.17, 6.83±0.37 และ 7.00±0.22 mg/l ตามลำดับ (Bekir, et al., 2013)

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส

      การทดสอบฤทธิ์ anti-cholinesterase ในหลอดทดลองของสารสกัดเฮกเซน, สารสกัดไดคลอโรมีเทน, สารสกัดเอทิลอะซิเตต, สารสกัดเอทานอล, และสารสกัดเมทานอลที่ได้จากใบทับทิม ตรวจสอบโดยวิธี Ellman’s method โดยดูผลการยับยั้งเอนไซม์ 2 ชนิด คือ acetylcholinesterase (AChE) และ butyrylcholinesterase (BuChE) (ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำลายสารสื่อประสาท acethylcholine ในสมอง ทีเกี่ยวข้องกับความจำ การยับยั้งเอนไซม์นี้ ซึ่งมี 2 ชนิดหลักคือ AChE และ BChE  โดย BChE จะพบมากในระยะท้ายของโรคอัลไซเมอร์ การยับยั้งเอนไซม์ทั้งสองชนิดนี้ จึงเป็นเป้าหมายในการรักษาโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์) การทดสอบใช้ galanthamine เป็นสารมาตรฐาน ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดเอทานอล ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ทั้ง 2 ชนิด ได้ดีที่สุด โดยออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ AChE อยู่ในระดับดี ค่า IC50 ของสารสกัดเอทานอล และสารมาตรฐาน galanthamine  เท่ากับ 14.83±0.73 และ 0.45±0.03  mg/l ตามลำดับ  ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ BuChE อยู่ในระดับดีมาก ค่า IC50 ของสารสกัดเอทานอล และสารมาตรฐาน galanthamine  เท่ากับ 2.65±0.21 และ 3.74±0.28 mg/l ตามลำดับ (Bekir, et al., 2013)

ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง

      การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง ของสารสกัดเฮกเซน, สารสกัดไดคลอโรมีเทน, สารสกัดเอทิลอะซิเตต, สารสกัดเอทานอล และสารสกัดเมทานอล ที่ได้จากใบทับทิม โดยใช้เซลล์มะเร็งเต้านมที่ได้จากมนุษย์ (MCF-7) ใช้ doxorubicin เป็นสารมาตรฐาน ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดเมทานอลออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง MCF-7 ได้ดีที่สุด ค่า IC50 ของสารสกัดเมทานอล และสารมาตรฐาน doxorubicin เท่ากับ 31±1.02และ 0.22±0.02 mg/l ตามลำดับ (Bekir, et al., 2013)

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

       การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีทางเคมี ในหลอดทดลอง ของสารสกัดเฮกเซน, สารสกัดไดคลอโรมีเทน, สารสกัดเอทิลอะซิเตต, สารสกัดเอทานอล และสารสกัดเมทานอล ที่ได้จากใบทับทิม ตรวจสอบโดยใช้วิธี DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) assay และ ABTS (2,2'-azinobis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonate)  assay ใช้ quercetin เป็นสารมาตรฐาน ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดเมทานอลออกฤทธิ์ได้ดีที่สุด ความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ได้ร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 5.62 ±0.23 และ 1.31±0.00 mg/l ตามลำดับ สารมาตรฐาน quercetin มีค่า IC50 เท่ากับ 2.86±0.09 และ 0.93±0.03 mg/l ตามลำดับ (Bekir, et al., 2013)

 

การศึกษาทางคลินิก:          -

การศึกษาทางพิษวิทยา:      -

 

เอกสารอ้างอิง:

1. Bekir J, Mars M, Souchard JP, Bouajila J. Assessment of antioxidant, anti-inflammatory, anti-cholinesterase and cytotoxicactivities of pomegranate (Punica granatum) leaves. Food and Chemical Toxicology. 2013;55:470-475.

2. Madduluri S, Rao KB, Sitaram B. In vitro evaluation of antibacterial activity of five indigenous plants extract against five bacterial pathogens of human. Int J Pharm Pharm Sci. 2013;5(Suppl 4):679-684.

 

ค้นหาข้อมูลพืชที่ให้เครื่องยา    : www.phargarden.com

ข้อมูลตำรับยาเหลืองปิดสมุทร  : www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ทับทิม

...

Other Related ทับทิม

ข้อมูล ทับทิม จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


ทับทิม อาจหมายถึง ทับทิม (ผลไม้) ไม้ต้นขนาดเล็กและมีผลใช้รับประทานได้ ทับทิม (อัญมณี) อัญมณีสีแดง (Ruby) ทับทิมกรอบ ขนมหวาน ทับทิมสะท้อนแสง (Reflector) วัสดุสะท้อนแสง มักทำด้วยพลาสติก ใช้ติดพาหนะ เพื่อสะท้อนแสงให้เห็นชัดในเวลากลางคืน ปลาทับทิม ด่างทับทิม เจ้าจอมทับทิม (แอนนากับพระเจ้ากรุงสยาม) - ตัวละครที่กล่าวถึงโดย แอนนา ลีโอโนเวนส์ ทับทิม (โปเม่ สารพันเมนูสูตรลับจอมเวท) - ตัวละครจากเรื่องโปเม่ สารพันเมนูสูตรลับจอมเวท มัลลิกา จงวัฒนา (ทับทิม) พิธีกรชาวไทย อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ (ทับทิม) นักแสดงชาวไทย หน้าแก้ความกำกวมนี้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน ถ้าลิงก์ภายในใดนำคุณมาหน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ทับทิม&oldid=10250572"
.

บทความผลวิจัยสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับ ทับทิม

ดูผลวิจัยสมุนไพรทั้งหมด Click ที่นี่

837

ผลของการรับประทานสารสกัดทับทิมต่อการเจริญของกระดูกทารกในครรภ์
ผลของการรับประทานสารสกัดทับทิมต่อการเจริญของกระดูกทารกในครรภ์การศึกษาผลการรับประทานสารสกัดทับทิมต่อการเจริญของกระดูกทารกในครรภ์ในหนูเม้าส์ Balb/c ที่ตั้งท้อง โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว ในวันที่ 8 - 18 ของการตั้งท้อง ป้อนหนูกลุ่มที่ 1 ด้วยสารสกัดน้ำทับทิม 3.3 มล. / กก. กลุ่มที่ 2 ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิม 1 ก. / กก. กลุ่มที่ 3 ป้อนสารสกัดน้ำทับทิมและสารสกัดเปลือกทับทิมผสมกัน และกลุ่มที่ 4 ป้อนด้วยน้ำเปล่า (กลุ่มควบคุม) ในวันที่ 19 ของการตั้งท้อง ทำการผ่าซากหนูและแยกตัวอ่อนออกมาวัดก...

1630

ทับทิมช่วยฟื้นฟูการทำงานของสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด
ทับทิมช่วยฟื้นฟูการทำงานของสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดการศึกษาทางคลินิกแบบเปรียบเทียบคู่ขนานและการสุ่มแบบบล็อค (parallel, block-radomized clinical trial) เพื่อประเมินผลของการรับประทานสารสกัดจากผลทับทิม (Punica granatum) ต่อกระบวนการเรียนรู้และการทำงานของสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด (ischemic stroke) จำนวน 16 คน (อายุเฉลี่ย 59±13.11 ปี) โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ผู้ป่วยรับประทานแคปซูลสารสกัดทับทิม (1 แคปซูลประกอบด้วยสารโพลีฟีนอลเข้มข้น 1 ก. เทียบเท่า...

998

ฤทธิ์ยับยั้งลำไส้อักเสบของทับทิม
ฤทธิ์ยับยั้งลำไส้อักเสบของทับทิมศึกษาฤทธิ์ยับยั้งลำไส้อักเสบทั้งในภาวะเฉียบพลันและเรื้อรังของสาร ellagic acid จากทับทิม ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะลำไส้อักเสบด้วยการป้อน dextran sulphate sodium (DSS) ทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยการศึกษาในระยะเฉียบพลัน ใช้หนูเม้าส์สายพันธุ์ Balb/C 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 7 - 10 ตัว) กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารปกติและน้ำที่มี DSS ผสมอยู่ 5% กลุ่มที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีสาร ellagic acid ผสมอยู่ 2% โดยน้ำหน...

1450

ผลการปกป้องหัวใจของน้ำทับทิมในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยง
ผลการปกป้องหัวใจของน้ำทับทิมในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงPhytother Res 2017;31:173-8. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1572

การศึกษาทางคลินิกผลของกากองุ่นและทับทิมต่อเมแทบอลิซึมของกลูโคสและภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนผิดปกติ
การศึกษาทางคลินิกผลของกากองุ่นและทับทิมต่อเมแทบอลิซึมของกลูโคสและภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนผิดปกติการศึกษาทางคลินิก (controlled acute, cross-over clinical study) ผลของการรับประทานกากองุ่น (Vitis vinifera L., cv Tempranillo; grape) และทับทิม (Punica granatum L., cv Mollar de Elche; pomegranate) ต่อเมแทบอลิซึมของกลูโคสในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วน จำนวน 20 คน อายุ 40-60 ปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ทดสอบความทนทานต่อน้ำตาล (oral glucose tolerance test; OGTT) 75 กรัม หลังจากรับประทานกากองุ่นและ...

461

ผลของน้ำทับทิมต่อหนูเพศผู้
ผลของน้ำทับทิมต่อหนูเพศผู้การทดสอบในหนูขาวเพศผู้จำนวน 28 ตัว โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ป้อนน้ำกลั่น กลุ่มที่ 2 ป้อนน้ำทับทิม 0.25 มล. + น้ำกลั่น 0.75 มล. กลุ่มที่ 3 ป้อนน้ำทับทิม 0.50 มล. + น้ำกลั่น 0.50 มล. และกลุ่มที่ 4 ป้อนน้ำทับทิม 1.00 มล. ทุกวันเป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าน้ำทับทิมที่หนูได้รับ สามารถลดระดับของ malondialdehyde ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การเกิด lipid peroxidation และเพิ่มปริมาณของเอนไซม์ glutathione, glutathione peroxidase, catalase และระดับของวิตามินซี ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถใน...

29

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดดอกทับทิม
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดดอกทับทิม สารสกัดดอกทับทิม (Punica granatum Linn. ) แสดงฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดในหนูปกติ และหนูที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งชักนำด้วยกลูโคส และalloxan แสดงฤทธิ์สูงสุดเมื่อให้ในขนาด 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวโดยการรับประทาน ในการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันพบว่าสารสกัดในขนาด 1000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวให้โดยการฉีดเข้าช่องท้องแก่หนูถีบจักรจำนวน 10 ตัวไม่ทำให้สัตว์ทดลองตายJ Ethnopharmacol 2000 ;...

735

ผลของน้ำมันจากเมล็ดทับทิมต่อความอ้วนและภาวะดื้ออินซูลิน
ผลของน้ำมันจากเมล็ดทับทิมต่อความอ้วนและภาวะดื้ออินซูลินการทดลองในหนูเม้าส์ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูงเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดความอ้วนและภาวะดื้ออินซูลิน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงซึ่งผสมน้ำมันจากเมล็ดทับทิม 1% และกลุ่มควบคุมที่ได้รับอาหารไขมันสูงเพียงอย่างดียว เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าหนูที่ได้รับน้ำมันจากเมล็ดทับทิมจะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่ากลุ่มควบคุม และไม่มีผลต่อการกินอาหารและการใช้พลังงานของหนู เมื่อทดลองวัดความไวของอินซูลินด้วยวิธี Hyperinsulinemic euglycemic clamp พบว่าระดั...

1112

ประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของทับทิมและคาโมมายล์
ประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของทับทิมและคาโมมายล์การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มและปกปิดสองทางในผู้ป่วยโรคปริทันต์ ที่มีภาวะเหงือกอักเสบหรือเยื่อหุ้มฟันอักเสบแบบเรื้อรัง ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 18 - 56 ปี จำนวน 55 คน โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 18 คน ได้รับน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสะลายคลอร์เฮกซิดีน (Chlorhexidine) 0.12% (เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปาก) กลุ่มที่ 2 จำนวน 19 คน ได้รับน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัด 96% เอทานอลของดอกคาโมมายล์ (Matricaria recutita ...

1275

ฤทธิ์ยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนและต้านการอักเสบของสารสกัดจากผลทับทิม
ฤทธิ์ยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนและต้านการอักเสบของสารสกัดจากผลทับทิมการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนและต้านการอักเสบของสารสกัดเอทานอลจากผลทับทิม (pomegranate fruit extract; PFE) ในกระต่ายที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคข้อเสื่อม(osteoarthritis; OA) จากการผ่าตัด โดยกลุ่มแรก ให้กิน PFE ที่ละลายอยู่ในน้ำดื่ม ขนาด 34 มก./กก./วัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์หลังการผ่าตัด และกลุ่มที่ 2 ให้กิน PFE ที่ละลายอยู่ในน้ำดื่ม ขนาด 34 มก./กก./วัน ก่อนการผ่าตัด 2 สัปดาห์ และหลังผ่าตัด 8 สัปดาห์ เปรียบเทียบผ...

1213

ฤทธิ์ต้านภาวะประจำเดือนมามากผิดปกติของดอกทับทิม
ฤทธิ์ต้านภาวะประจำเดือนมามากผิดปกติของดอกทับทิมศึกษาผลของการรับประทานแคปซูลดอกทับทิมต่ออาการผิดปกติของรอบเดือนในอาสาสมัครเพศหญิง 76 คน (อายุระหว่าง 20-49 ปี) ซึ่งระบุว่ามีภาวะประจำเดือนมามากผิดปกติ แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 38 คน) กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานยา tranexamic acid ขนาด 500 มก. และกลุ่มที่ 2 ให้รับประทานแคปซูลดอกทับทิมแห้งขนาด 500 มก. โดยให้รับประทานยาทุกๆ 6 ชั่วโมง ติดต่อกัน 5 วัน นับจากวันที่มีประจำเดือนวันแรก และทำเช่นนี้ 3 รอบของการมีประจำเดือน (3 cycles) ประเมินการสูญเสี...

1629

น้ำทับทิมช่วยฟื้นฟูความจำ
น้ำทับทิมช่วยฟื้นฟูความจำการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม ปกปิดสองทาง และมีกลุ่มควบคุม (randomized, double-blind, placebo-controlled trial) เพื่อประเมินผลของการดื่มน้ำทับทิม (Punica granatum) ต่อความจำของอาสาสมัครวัยกลางคนและผู้สูงอายุจำนวน 261 คน ทั้งเพศชายและหญิง (อายุระหว่าง 50-75 ปี) โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้อาสาสมัครดื่มน้ำทับทิมขนาดวันละ 8 ออนซ์ หรือ 236.5 มล. (ประกอบด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอลได้แก่ punicalagins 368 มก. anthocyanins 93 มก. ellagic acid 29 มก. และ tannins 98 มก.) นานติ...

สมุนไพรอื่นๆ

113

ย่านางแดง
ย่านางแดง ชื่อเครื่องยาย่านางแดง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเถา ราก ใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาย่านางแดง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)สยาน (ตาก ลำปาง) หญ้านางแดง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เครือขยัน (เหนือ) เถาขยัน ชื่อวิทยาศาสตร์Bauhinia strychnifolia Craib. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Leguminosae (Fabaceae)-Caesalpinioideae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ไม้เถาเนื้อแข็ง เถาขนาดกลางๆมักแบนมีร่องตรงกลาง ผิว...

146

หอยขม
หอยขม ชื่อเครื่องยาหอยขม ชื่ออื่นๆของเครื่องยาหอยจุ๊บ ได้จากเปลือกหอยขม ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Filopaludina sumatrensis Dunker. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Viviparidae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:                    เป็นหอยน้ำจืดชนิดฝาเดียวขนาดเล็ก ยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร รูปร่างเป็นกระเปาะเกือบเป็นทรงกลม มีเปลือกเกลียวกลมยอดแหลม เปลือกห...

120

ลิเภา
ลิเภา ชื่อเครื่องยาลิเภา ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเถา ใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาลิเภา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กูดเครือ กูดก้อง กูดงอดแงด กูดแพะ กูดย่อง ผักตีน ต๊กโต (เหนือ); กระฉอก (ประจวบคีรีขันธ์); กะฉอด(ราชบุรี); ตะเภาขึ้นหน (ประจวบคีรีขันธ์, ใต้); เฟิร์นตีนมังกร (กรุงเทพมหานคร); หมอยแม่ม่าย (ราชบุรี นครราชสีมา); หลีเภา (ใต้); ลิเภาย่อง กูดก๊อง ย่านลิเภา หญ้ายายเภา สายพานผี งอแง หมอยยายชี ตีนตะขาบ ลิเภาใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์Lygodium polystachyum Wall.ex Moore ...

6

กระดังงาไทย
กระดังงาไทย ชื่อเครื่องยากระดังงาไทย ชื่ออื่นๆของเครื่องยากระดังงา ได้จากดอกแก่จัด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากระดังงาไทย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กระดังงาใบใหญ่ กระดังงาใหญ่ กระดังงอ สะบันงาต้น สะบานงา ชื่อวิทยาศาสตร์Cananga odorata (Lam.) Hook. f.& Thomson ชื่อพ้องCananga mitrastigma (F.Muell.) Domin, C. odoratum (Lam.) Baill. ex King, C. scortechinii King, Canangium mitrastigma (F.Muell.) Domin, C. odoratum (Lam.) Baill. ex King, C. scortechinii King , Fitzgeral...

13

กล้วยดิบ
กล้วยดิบ ชื่อเครื่องยากล้วยดิบ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผลกล้วยห่ามหรือดิบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากล้วยน้ำว้า หรือกล้วยไข่ กล้วยตีบ กล้วยหักมุก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Musa sapientum Linn. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Musaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ผลดิบ เนื้อสีขาว เมื่อหั่น ฝานตากแดด  ให้แห้ง  แล้วบดเป็นผง     เครื่องยา กล้วยดิบ   ...

106

มะลิ
มะลิ ชื่อเครื่องยามะลิ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากดอกมะลิลา ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะลิลา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Jasminum sambac Ait. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Oleaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ดอกแห้งสีน้ำตาล กลีบดอกเป็นหลอดยาว 1-2 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5-8 กลีบ เกสรตัวผู้มี 2 อัน กลิ่นหอมเย็น มีกลิ่นเฉพาะตัว รสขม     เครื่องยา ดอกมะลิลา &nbs...

68

เทียนดำ
เทียนดำ ชื่อเครื่องยาเทียนดำ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเทียนดำ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Nigella sativa L. ชื่อพ้องNigella cretica Mill. ชื่อวงศ์Ranunculaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            เมล็ดรูปสามเหลี่ยม ถึงห้าเหลี่ยม สีดำ เนื้อในสีขาว ขนาดกว้าง 1.4-1.8 มิลลิเมตร ยาว 2.5-3.0 มิลลิเมตร   เมล็ดแก่แห้ง มีสีดำสนิท ผิวนอกขรุขระ ไม่ม...

27

โกฐเขมา
โกฐเขมา ชื่อเครื่องยาโกฐเขมา ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้าแห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาโกฐเขมา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)โกฐหอม, ซังตุ๊ก, ชางจู๋ ชื่อวิทยาศาสตร์Atractylodes lancea (Thunb.) DC. ชื่อพ้องAcarna chinensis Bunge, Atractylis chinensis (Bunge) DC., Atractylis erosodentata (Koidz.) Arènes, Atractylis lancea Thunb., Atractylis lyrata (Siebold & Zucc.) Hand.-Mazz., Atractylis separata L.H.Bailey, Atractylodes chinensis (Bunge) Koidz., Atractylodes er...

131

สมอดีงู
สมอดีงู ชื่อเครื่องยาสมอดีงู ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผล ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสมอดีงู ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)สมอเหลี่ยม สมอหมึก ชื่อวิทยาศาสตร์Terminalia citrina Roxb. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Combretaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ผลรูปกระสวยกลม หัวท้ายแหลม ผลสดสีแดงเข้ม ขนาดเล็กเรียว ผลแห้งสีดำเข้ม ผลมีรสขมฝาด   เครื่องยา สมอดีงู   เครื่องยา สมอดีงู...

ดาเป็นต้อเนื้อ ด้อลม ต้อกระจก ตาฟ่าฟาง ขุ่นมัวหายได้ด้วยสมุนไพรหาง่าย

ดาเป็นต้อเนื้อ ด้อลม ต้อกระจก ตาฟ่าฟาง ขุ่นมัวหายได้ด้วยสมุนไพรหาง่าย

ดาเป็นต้อเนื้อ ด้อลม ต้อกระจก ตาฟ่าฟาง ขุ่นมัวหายได้ด้วยสมุนไพรหาง่าย

View
ทับทิมรักษาสารพัดต้อได้ จริงหรือ ? | ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET

ทับทิมรักษาสารพัดต้อได้ จริงหรือ ? | ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET

ทับทิมรักษาสารพัดต้อได้ จริงหรือ ? | ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET

View
ประโยชน์ของทับทิม

ประโยชน์ของทับทิม

ประโยชน์ของทับทิม

View
8 ประโยชน์ทับทิม สีแดงฤทธิ์แรง ต้านสารพัดโรค

8 ประโยชน์ทับทิม สีแดงฤทธิ์แรง ต้านสารพัดโรค

8 ประโยชน์ทับทิม สีแดงฤทธิ์แรง ต้านสารพัดโรค

View
ตาดี มองชัด ไม่ขุ่นมัวใน1นาที ภูมิปัญญาบ้านเรา

ตาดี มองชัด ไม่ขุ่นมัวใน1นาที ภูมิปัญญาบ้านเรา

ตาดี มองชัด ไม่ขุ่นมัวใน1นาที ภูมิปัญญาบ้านเรา

View
เจ๋งรักษาต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ตาต้อ ไม่ต้องลอกตาไม่ต้องผ่าตัด ใช้ทับทิมตาใสปิ้งสมุนไพรไทยรักษาโรค

เจ๋งรักษาต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ตาต้อ ไม่ต้องลอกตาไม่ต้องผ่าตัด ใช้ทับทิมตาใสปิ้งสมุนไพรไทยรักษาโรค

เจ๋งรักษาต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ตาต้อ ไม่ต้องลอกตาไม่ต้องผ่าตัด ใช้ทับทิมตาใสปิ้งสมุนไพรไทยรักษาโรค

View
น้ำทับทิม100% หน้ามืดวิงเวียนผิวสวยวัยทอง

น้ำทับทิม100% หน้ามืดวิงเวียนผิวสวยวัยทอง

น้ำทับทิม100% หน้ามืดวิงเวียนผิวสวยวัยทอง

View
ทับทิม : สรรพคุณและข้อควรระวัง

ทับทิม : สรรพคุณและข้อควรระวัง

ทับทิม : สรรพคุณและข้อควรระวัง

View
การทำสบู่สมุนไพรทับทิม ลบริ้วรอย

การทำสบู่สมุนไพรทับทิม ลบริ้วรอย

การทำสบู่สมุนไพรทับทิม ลบริ้วรอย

View
สมุนไพรใกล้ตัว ทับทิม

สมุนไพรใกล้ตัว ทับทิม

สมุนไพรใกล้ตัว ทับทิม

View

ถามตอบปัญหาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับทับทิม
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่