Menu

ทับทิม

ชื่อเครื่องยา

ทับทิม

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

ใบ

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

ทับทิม

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

มะเก๊า มะก่องแก้ว หมากจัง (เหนือ) พิลาขาว (น่าน) พิลา (หนองคาย)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Punica granatum L.

ชื่อพ้อง

Punica nana

ชื่อวงศ์

Lythraceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

          ใบเป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนานแกมรูปหอกกลับ ปลายแหลม ยาว 2-9 เซนติเมตร กว้าง 1-2 เซนติเมตร โคนใบสอบ ส่วนที่ค่อนไปทางปลายใบกว้าง ขอบเรียบ ผิวใบหนา ใบแห้งสีเขียวอมน้ำตาล รสฝาดเล็กน้อย

 

 

                                                    

                                                                                                               เครื่องยา ใบทับทิม

 

 

                                                             

                                                                                                               เครื่องยา ใบทับทิม

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:     -

         

สรรพคุณ:

          ตำรายาไทย ใบ รสฝาด แก้ท้องร่วง แก้บิดมูกเลือด แก้ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน ปิดธาตุ สมานแผล พอกแผลฟกช้ำ แก้อาเจียน รักษาตาเจ็บ อมกลั้วคอ ชะล้างแผลมีหนองเรื้อรังบนศีรษะ  แก้โรคลักปิดลักเปิด ทับทิมทั้ง 5 (ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล) แก้ท้องเสีย แก้บิด มูกเลือด ขับพยาธิเส้นด้าย และตัวตืด ใบสดนำมาต้ม กรองเอาน้ำใช้ล้างแผลที่มีหนอง หรือใช้ใบสดตำพอกบริเวณที่เป็นแผลถลอก สมานแผล

          บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ระบุการใช้ใบทับทิมในตำรับ “ยาเหลืองปิดสมุทร” มีส่วนประกอบของใบทับทิมร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปน และท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้

 

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:      -

 

องค์ประกอบทางเคมี:

          ใบพบองค์ประกอบหลักเป็นสารกลุ่มแทนนิน

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย

       การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ของสารสกัดเมทานอล และสารสกัดเอทานอลที่ได้จากใบทับทิม ทำการศึกษาในหลอดทดลอง โดยใช้วิธี agar well diffusion method เพื่อหาบริเวณโซนใสที่ยับยั้งเชื้อ (zone of inhibition) และใช้วิธี micro broth dilution method เพื่อหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ (MIC) ใช้ยา ciprofloxacin ขนาด 5 µg/ml เป็นสารมาตรฐาน ทำการทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย แกรมลบ 3 ชนิด ได้แก่ Escherichia coli, Klebsiella pneumonia และ Salmonella typhimurium  เชื้อแบคทีเรีย แกรมบวก 2 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดเมทานอลมีค่า MIC ในการยับยั้งเชื้อทั้ง 5 ชนิด เท่ากับ 2.5, 1.25, 2.5, 1.25 และ 0.3125 mg/ml ตามลำดับ  สารสกัดเอทานอล มีค่า MIC ในการยับยั้งเชื้อทั้ง 5 ชนิด เท่ากับ 1.25, 1.25, 2.5, 2.5 และ 0.07813 mg/ml ตามลำดับ (MIC ของสารมาตรฐานเท่ากับ 0.1526, 0.3125, 0.15625, 0.07813 และ 1.3125 mg/ml ตามลำดับ)โดยสรุปทั้งสารสกัดเมทานอล และเอทานอลจากใบทับทิม สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้ง 5 ชนิด ที่ใช้ในการทดสอบได้ โดยเชื้อ E. coli, S. typhimurium, S. aureus และ B. cereus  เป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุในการก่อโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอื่นๆได้ โดยเฉพาะเชื้อ E. coli และ S. typhimurium เป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วง เชื้อ K. pneumoniae เป็นสาเหตุให้ติดเชื้อที่ปอดได้ และพบว่าสารสกัดเมทานอล และเอทานอลสามารถยับยั้งเชื้อ B. cereus ได้ดีกว่าสารมาตรฐาน ciprofloxacin โดยเชื้อ B.cereus เป็นเชื้อที่สามารถก่อโรคฉวยโอกาสได้ในผู้ที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เช่น ติดเชื้อจากเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทำให้เกิดเยื่อบุหัวใจ ปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ การติดเชื้อในกระแสเลือด นอกจากนี้ยังก่อโรคอาหารเป็นพิษได้ และเป็นสาเหตุของการเกิดตาอักเสบ เป็นต้น (Madduluri, et al., 2013)

ฤทธิ์ต้านการอักเสบ

       การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบในหลอดทดลองของสารสกัดเฮกเซน, สารสกัดไดคลอโรมีเทน, สารสกัดเอทิลอะซิเตต, สารสกัดเอทานอล และสารสกัดเมทานอล ที่ได้จากใบทับทิม ตรวจสอบโดยดูผลการยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในขบวนการอักเสบได้แก่ 5-lipoxygenase (5-LOX) ใช้ nordihydroguaiareticacid (NDGA) เป็นสารมาตรฐาน ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดเอทานอลออกฤทธิ์ต้านการอักเสบได้สูงที่สุด  รองลงมาคือสารสกัดเมทานอล โดยสารสกัดทั้งสองชนิดออกฤทธิ์ได้ดีกว่าสารมาตรฐาน  ค่า IC50 ของสารสารสกัดเอทานอล, สารสกัดเมทานอล, และสารมาตรฐาน NDGA เท่ากับ  6.20±0.17, 6.83±0.37 และ 7.00±0.22 mg/l ตามลำดับ (Bekir, et al., 2013)

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส

      การทดสอบฤทธิ์ anti-cholinesterase ในหลอดทดลองของสารสกัดเฮกเซน, สารสกัดไดคลอโรมีเทน, สารสกัดเอทิลอะซิเตต, สารสกัดเอทานอล, และสารสกัดเมทานอลที่ได้จากใบทับทิม ตรวจสอบโดยวิธี Ellman’s method โดยดูผลการยับยั้งเอนไซม์ 2 ชนิด คือ acetylcholinesterase (AChE) และ butyrylcholinesterase (BuChE) (ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำลายสารสื่อประสาท acethylcholine ในสมอง ทีเกี่ยวข้องกับความจำ การยับยั้งเอนไซม์นี้ ซึ่งมี 2 ชนิดหลักคือ AChE และ BChE  โดย BChE จะพบมากในระยะท้ายของโรคอัลไซเมอร์ การยับยั้งเอนไซม์ทั้งสองชนิดนี้ จึงเป็นเป้าหมายในการรักษาโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์) การทดสอบใช้ galanthamine เป็นสารมาตรฐาน ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดเอทานอล ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ทั้ง 2 ชนิด ได้ดีที่สุด โดยออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ AChE อยู่ในระดับดี ค่า IC50 ของสารสกัดเอทานอล และสารมาตรฐาน galanthamine  เท่ากับ 14.83±0.73 และ 0.45±0.03  mg/l ตามลำดับ  ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ BuChE อยู่ในระดับดีมาก ค่า IC50 ของสารสกัดเอทานอล และสารมาตรฐาน galanthamine  เท่ากับ 2.65±0.21 และ 3.74±0.28 mg/l ตามลำดับ (Bekir, et al., 2013)

ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง

      การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง ของสารสกัดเฮกเซน, สารสกัดไดคลอโรมีเทน, สารสกัดเอทิลอะซิเตต, สารสกัดเอทานอล และสารสกัดเมทานอล ที่ได้จากใบทับทิม โดยใช้เซลล์มะเร็งเต้านมที่ได้จากมนุษย์ (MCF-7) ใช้ doxorubicin เป็นสารมาตรฐาน ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดเมทานอลออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง MCF-7 ได้ดีที่สุด ค่า IC50 ของสารสกัดเมทานอล และสารมาตรฐาน doxorubicin เท่ากับ 31±1.02และ 0.22±0.02 mg/l ตามลำดับ (Bekir, et al., 2013)

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

       การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีทางเคมี ในหลอดทดลอง ของสารสกัดเฮกเซน, สารสกัดไดคลอโรมีเทน, สารสกัดเอทิลอะซิเตต, สารสกัดเอทานอล และสารสกัดเมทานอล ที่ได้จากใบทับทิม ตรวจสอบโดยใช้วิธี DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) assay และ ABTS (2,2'-azinobis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonate)  assay ใช้ quercetin เป็นสารมาตรฐาน ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดเมทานอลออกฤทธิ์ได้ดีที่สุด ความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ได้ร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 5.62 ±0.23 และ 1.31±0.00 mg/l ตามลำดับ สารมาตรฐาน quercetin มีค่า IC50 เท่ากับ 2.86±0.09 และ 0.93±0.03 mg/l ตามลำดับ (Bekir, et al., 2013)

 

การศึกษาทางคลินิก:          -

การศึกษาทางพิษวิทยา:      -

 

เอกสารอ้างอิง:

1. Bekir J, Mars M, Souchard JP, Bouajila J. Assessment of antioxidant, anti-inflammatory, anti-cholinesterase and cytotoxicactivities of pomegranate (Punica granatum) leaves. Food and Chemical Toxicology. 2013;55:470-475.

2. Madduluri S, Rao KB, Sitaram B. In vitro evaluation of antibacterial activity of five indigenous plants extract against five bacterial pathogens of human. Int J Pharm Pharm Sci. 2013;5(Suppl 4):679-684.

 

ค้นหาข้อมูลพืชที่ให้เครื่องยา    : www.phargarden.com

ข้อมูลตำรับยาเหลืองปิดสมุทร  : www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ทับทิม

...

Other Related ทับทิม

ข้อมูล ทับทิม จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


ทับทิม อาจหมายถึง ทับทิม (ผลไม้) ไม้ต้นขนาดเล็กและมีผลใช้รับประทานได้ ทับทิม (อัญมณี) อัญมณีสีแดง (Ruby) ทับทิมกรอบ ขนมหวาน ทับทิมสะท้อนแสง (Reflector) วัสดุสะท้อนแสง มักทำด้วยพลาสติก ใช้ติดพาหนะ เพื่อสะท้อนแสงให้เห็นชัดในเวลากลางคืน ปลาทับทิม ด่างทับทิม เจ้าจอมทับทิม (แอนนากับพระเจ้ากรุงสยาม) - ตัวละครที่กล่าวถึงโดย แอนนา ลีโอโนเวนส์ ทับทิม (โปเม่ สารพันเมนูสูตรลับจอมเวท) - ตัวละครจากเรื่องโปเม่ สารพันเมนูสูตรลับจอมเวท มัลลิกา จงวัฒนา (ทับทิม) พิธีกรชาวไทย อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ (ทับทิม) นักแสดงชาวไทย หน้าแก้ความกำกวมนี้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน ถ้าลิงก์ภายในใดนำคุณมาหน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ทับทิม&oldid=10250572"
.

บทความผลวิจัยสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับ ทับทิม

ดูผลวิจัยสมุนไพรทั้งหมด Click ที่นี่

461

ผลของน้ำทับทิมต่อหนูเพศผู้
ผลของน้ำทับทิมต่อหนูเพศผู้การทดสอบในหนูขาวเพศผู้จำนวน 28 ตัว โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ป้อนน้ำกลั่น กลุ่มที่ 2 ป้อนน้ำทับทิม 0.25 มล. + น้ำกลั่น 0.75 มล. กลุ่มที่ 3 ป้อนน้ำทับทิม 0.50 มล. + น้ำกลั่น 0.50 มล. และกลุ่มที่ 4 ป้อนน้ำทับทิม 1.00 มล. ทุกวันเป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าน้ำทับทิมที่หนูได้รับ สามารถลดระดับของ malondialdehyde ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การเกิด lipid peroxidation และเพิ่มปริมาณของเอนไซม์ glutathione, glutathione peroxidase, catalase และระดับของวิตามินซี ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถใน...

837

ผลของการรับประทานสารสกัดทับทิมต่อการเจริญของกระดูกทารกในครรภ์
ผลของการรับประทานสารสกัดทับทิมต่อการเจริญของกระดูกทารกในครรภ์การศึกษาผลการรับประทานสารสกัดทับทิมต่อการเจริญของกระดูกทารกในครรภ์ในหนูเม้าส์ Balb/c ที่ตั้งท้อง โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว ในวันที่ 8 - 18 ของการตั้งท้อง ป้อนหนูกลุ่มที่ 1 ด้วยสารสกัดน้ำทับทิม 3.3 มล. / กก. กลุ่มที่ 2 ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิม 1 ก. / กก. กลุ่มที่ 3 ป้อนสารสกัดน้ำทับทิมและสารสกัดเปลือกทับทิมผสมกัน และกลุ่มที่ 4 ป้อนด้วยน้ำเปล่า (กลุ่มควบคุม) ในวันที่ 19 ของการตั้งท้อง ทำการผ่าซากหนูและแยกตัวอ่อนออกมาวัดก...

301

ผลของน้ำทับทิมกับมะเร็งต่อมลูกหมาก
ผลของน้ำทับทิมกับมะเร็งต่อมลูกหมากศึกษาในผู้ชาย 46 คน ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากซ้ำอีก หลังจากที่ได้รับการผ่าตัดหรือการฉายรังสี โดยที่ผู้ป่วยจะต้องมีค่า Prostate-specific antigen (PSA) อยู่ในช่วง 0.2<PSA<5 นาโนกรัม/มล. และ Gleason score ≤ 7 ทำการรักษาโดยให้ผู้ป่วยรับประทานน้ำทับทิมขนาด 8 ออนซ์ วันละ 1 ครั้ง ทุกวัน เทียบเท่ากับการได้สาร polyphenol gallic acid 570 มก. และการศึกษาจะสิ้นสุดลงเมื่อพบว่าโรคมีความคืบหน้ามากขึ้น ซึ่งในการทดลองนี้ใช้เวลาอยู่ในช่วง 15 เดือน ถึง 54 เดือน โดยท...

1349

ฤทธิ์ปกป้องไตเสียหายของสารสกัดเปลือกทับทิม
ฤทธิ์ปกป้องไตเสียหายของสารสกัดเปลือกทับทิมศึกษาฤทธิ์ปกป้องไตเสียหายของสารสกัดเปลือกทับทิม โดยทำการป้อนไฮโดรแอลกอฮอลิก (เมทานอลและน้ำ อัตราส่วน 1:1) จากเปลือกทับทิม (Punica granatum) ให้แก่หนูแรทขนาดวันละ 50, 100 และ 200 มก./กก. นานติดต่อกัน 10 วัน และเหนี่ยวนำให้ไตเกิดความเสียหายด้วยการฉีดยา cisplatin เข้าทางช่องท้องขนาด 8 มก./กก. ในวันที่ 7 ของการทดลอง ผลการศึกษาพบว่า การกินสารสกัดเปลือกทับทิมขนาดวันละ 200 มก./กก. มีผลช่วยปกป้องไตไม่ให้เกิดความเสียหายจากการให้ยา cisplatin ได้ โดยมีผลลดค่า creat...

1269

ฤทธิ์ต่อภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนของสารสกัดทับทิม
ฤทธิ์ต่อภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนของสารสกัดทับทิมการศึกษาทางคลินิกแบบ randomized, double-blind, placebo-controlled ในอาสาสมัคร 48 คน อายุ 30-60 ปี ที่มีน้ำหนักเกินและอ้วนซึ่งมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง (body mass index; BMI) 25-40 กก./ม.2 โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกให้รับประทานสารสกัดจากผลทับทิม (Punica granatum L.) ขนาด 1000 มก./วัน [ประกอบด้วยกรดเอลลาจิก (ellagic acid) ประมาณร้อยละ 40] เป็นเวลา 30 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดทับทิมมีผลในการลดระดับน้ำตาล...

1100

การรับประทานน้ำทับทิมสดมีผลทำให้ภาวะดื้ออินซูลิน
การรับประทานน้ำทับทิมสดมีผลทำให้ภาวะดื้ออินซูลิน การทำงานของเบต้าเซลล์ดีขึ้น และลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2Nutritional Research 2014;34:862-7. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

816

สารสกัดจากทับทิมส่งเสริมการสร้างกระดูกในลูกหนูในครรภ์
สารสกัดจากทับทิมส่งเสริมการสร้างกระดูกในลูกหนูในครรภ์การศึกษาผลของสารสกัดจากน้ำและเปลือกผลทับทิมต่อกระดูกในลูกหนูเม้าส์ในครรภ์ โดยหนูเม้าส์ ท้องถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว คือ กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารใด กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากน้ำทับทิม (PJE) ขนาด 3.3 มล./กก./วัน กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากเปลือกผลทับทิม (PHE) ขนาด 1.0 ก./กก./วัน และกลุ่มที่ได้รับทั้งสารสกัดจากน้ำทับทิมและเปลือกผลทับทิม (PME) โดยจะได้รับการป้อนวันละ 1 ครั้ง ตั้งแต่อายุครรภ์ 8 วันจนถึง 18 วันและในวันที่ 19 ของอายุครรภ์ ลูก...

1630

ทับทิมช่วยฟื้นฟูการทำงานของสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด
ทับทิมช่วยฟื้นฟูการทำงานของสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดการศึกษาทางคลินิกแบบเปรียบเทียบคู่ขนานและการสุ่มแบบบล็อค (parallel, block-radomized clinical trial) เพื่อประเมินผลของการรับประทานสารสกัดจากผลทับทิม (Punica granatum) ต่อกระบวนการเรียนรู้และการทำงานของสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด (ischemic stroke) จำนวน 16 คน (อายุเฉลี่ย 59±13.11 ปี) โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ผู้ป่วยรับประทานแคปซูลสารสกัดทับทิม (1 แคปซูลประกอบด้วยสารโพลีฟีนอลเข้มข้น 1 ก. เทียบเท่า...

370

ผลของน้ำทับทิมต่อตับที่ถูกทำลายด้วยสารอนุมูลอิสระ
ผลของน้ำทับทิมต่อตับที่ถูกทำลายด้วยสารอนุมูลอิสระการทดสอบโดยให้หนูถีบจักรเพศผู้ ดื่นน้ำทับทิมแทนน้ำ 4 สัปดาห์ หลังจากที่เซลล์ ไขมัน โปรตีน และ DNA ถูกทำลายด้วยสารอนุมูลอิสระ พบว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับน้ำทับทิมมีการถูกทำลายของโปรตีน และ DNA จากสารอนุมูลอิสระลดลง ระดับของ Reduced glutathione (GSH) และ Oxidized glutathione (GSSG) ในตับลดลง นอกจากนี้เอนไซม์ Glutathione peroxidase, Glutathione-S-transferase, Glutathione reductase, Superoxide dismutase และ Catalase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้าน...

29

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดดอกทับทิม
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดดอกทับทิม สารสกัดดอกทับทิม (Punica granatum Linn. ) แสดงฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดในหนูปกติ และหนูที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งชักนำด้วยกลูโคส และalloxan แสดงฤทธิ์สูงสุดเมื่อให้ในขนาด 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวโดยการรับประทาน ในการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันพบว่าสารสกัดในขนาด 1000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวให้โดยการฉีดเข้าช่องท้องแก่หนูถีบจักรจำนวน 10 ตัวไม่ทำให้สัตว์ทดลองตายJ Ethnopharmacol 2000 ;...

600

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดดอกทับทิม
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดดอกทับทิมเมื่อป้อนสารสกัด 95% เอทานอลจากดอกทับทิม ขนาด 400 มก./ก. แก่หนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin เป็นเวลา 45 วัน พบว่ามีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดและปัสสาวะของหนู ลด glycosylated hemoglobin เพิ่มระดับอินซูลินและฮีโมโกลบินรวมในเลือด สารสกัดยังมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ที่สลายกลูโคส คือ hexokinase, glucose-6-phosphate dehydrogenase และระดับไกลโคเจนในตับ แต่จะลดระดับเอนไซม์ที่สร้างกลูโคส คือ glucose-6-phosphatase และ glycogen phosphorylase นอกจากนี้ยังมี...

538

ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส
ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส influenza ของสารสกัด polyphenol จากทับทิมสารสกัด polyphenol จากทับทิม มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส influenza A/HK (H3N2) เมื่อทดลองในเซลล์ MDCK โดยพบว่าสารสกัด polyphenol ความเข้มข้น 2.5 - 40 มคก./มล. มีผลยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ทั้งในช่วงระหว่างไวรัสเข้าสู่เซลล์ และหลังจากเข้าสู่เซลล์แล้ว มีฤทธิ์ฆ่าไวรัสโดยพบว่าจำนวนไวรัสหลังจากเซลล์ติดเชื้อแล้วจะลดลง นอกจากนี้ยังมีผลยับยั้งการรวมตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงของไก่ที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ เมื่อทดลองในเซลล์ MDCK ที่สภาวะวัฏจักรของ...

สมุนไพรอื่นๆ

108

ม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง ชื่อเครื่องยาม้ากระทืบโรง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเถา เนื้อไม้ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาม้ากระทืบโรง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)เดื่อเครือ(เชียงใหม่) ม้าทะลายโรง(อีสาน) ม้าคอกแตก คอกม้าแตก มันฤาษี กาโร(ระนอง) พญานอนหลับ(นครสวรรค์) มาดพรายโรง(โคราช) ชื่อวิทยาศาสตร์Ficus foveolata Wall. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Moraceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:               ไม้เถาขนาดใหญ่ เป...

160

มะแว้งต้น
มะแว้งต้น ชื่อเครื่องยามะแว้งต้น ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผล ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะแว้งต้น ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)มะแค้งขม มะแค้งดำ (เหนือ อีสาน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum indicum L. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Solanaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             ผลรูปกลม (ผลสดเมื่อดิบสีเขียวอ่อน ไม่มีลาย เมื่อสุกสีส้ม) ผิวเรียบเกลี้ยงเป็นมัน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ภายในผลมีเมล็ดรู...

21

กำแพงเจ็ดชั้น
กำแพงเจ็ดชั้น ชื่อเครื่องยากำแพงเจ็ดชั้น ชื่ออื่นๆของเครื่องยาตาไก้ ได้จากลำต้น เนื้อไม้ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ตะลุ่มนก (ราชบุรี) ตาไก้ (พิษณุโลก) น้ำนอง มะต่อมไก่ (เหนือ) หลุมนก (ใต้) ขอบกระด้ง พรองนก (อ่างทอง); ขาวไก่, เครือตากวาง, ตากวาง, ตาไก่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กระดุมนก (ประจวบคีรีขันธ์); กลุมนก ชื่อวิทยาศาสตร์Salacia chinensis L. ชื่อพ้องSalacia prinoides ชื่อวงศ์Celastraceae (Hippocrateaceae) ลักษณะภายนอก...

189

ชิงชี่
ชิงชี่ ชื่อเครื่องยาชิงชี่ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาชิงชี่ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กระดาดป่า (ชลบุรี) ชายชู้ หมากมก (ชัยภูมิ) หนวดแมวแดง (เชียงใหม่) คายซู (อุบลราชธานี) พญาจอมปลวก กระดาดขาว กระโรกใหญ่ กินขี้ จิงโจ้ แสมซอ ค้อนฆ้อง ซิซอ เม็งซอ ราม แส้ม้าทะลาย พุงแก น้ำนอง น้ำนองหวะ เม็งซอ พวงมะละกอ ชื่อวิทยาศาสตร์Capparis micracantha DC. ชื่อพ้องCapparis bariensis Pierre ex Gagnep., C. billardieri DC., C. callosa Blume, C. donnaiensi...

132

สมอไทย
สมอไทย ชื่อเครื่องยาสมอไทย ชื่ออื่นๆของเครื่องยาสมอ ได้จากผล ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสมอไทย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กกส้มมอ สมอ มาแน่ สมออัพยา หมากแน่ะ ชื่อวิทยาศาสตร์Terminalia chebula Retz. ชื่อพ้องT. acuta Walp., T. gangetica Roxb., T. parviflora Thwaites, T. reticulata Roth, T. zeylanica Van Heurck & Müll. Arg., Buceras chebula (Retz.) Lyons, Myrobalanus chebula (Retz.) Gaertn., M. gangetica ชื่อวงศ์Combretaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา &...

136

สะบ้า
สะบ้า ชื่อเครื่องยาสะบ้า ชื่ออื่นๆของเครื่องยาสะบ้ามอญ ได้จากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสะบ้า ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)สะบ้ามอญ สะบ้าใหญ่ สะบ้าหลวง มะบ้าหลวง มะนิม หมากงิม บ้า ย่านบ้า สะบ้าหนัง สะบ้าแฝก กาบ้า ชื่อวิทยาศาสตร์Entada rheedii Spreng. ชื่อพ้องAdenanthera gogo Blanco, Entada gogo (Blanco) I.M.Johnst., E. monostachya DC., E. pursaetha DC., E. pusaetha DC. [Spelling variant], E. rheedei Spreng. [Spelling variant], E. scheffleri Ridl., Mimosa entada ...

163

สมุลแว้ง
สมุลแว้ง ชื่อเครื่องยาสมุลแว้ง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเปลือกต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสมุลแว้ง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)เชียกใหญ่ เฉียด ฝนแสนห่า พะแว มหาปราบ โมงหอม อบเชย ขนุนมะแว้ง จวงดง แสงแวง ระแวง มหาปราบตัวผู้ ชื่อวิทยาศาสตร์Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet ชื่อพ้องCinnamomum bazania (Buch.-Ham.) Nees, Cinnamomum obtusifolium (Roxb.) Nees, Cinnamomum sikkimense Lukman., Cinnamomum van-houttei Lukman., Laurus bejolghota Buch.-Ham., Laurus obtu...

165

สารภี
สารภี ชื่อเครื่องยาสารภี ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากดอก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสารภี ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ทรพี สร้อยพี สารภีแนน ชื่อวิทยาศาสตร์Mammea siamensis T. Anderson ชื่อพ้อง Calysaccion siamense Miq. ชื่อวงศ์Calophyllaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             ดอกขนาดเล็ก ทรงกลมกลีบดอกสีขาว ร่วงง่าย มีกลิ่นหอม เกสรตัวผู้สีเหลือง จำนวนมาก ดอกแห้งสีน้ำตาล กลีบเลี้ยงมี 2 กลีบ ...

199

ชันย้อย
ชันย้อย ชื่อเครื่องยาชันย้อย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากชันที่ไหลออกมาแห้งกรังตามเปลือกต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาพืชวงศ์ Dipterocarparpaceae ได้แก่ ตะเคียนทอง ยางนา ยางกราด เต็ง รัง เป็นต้น ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Dipterocarpaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           ชันย้อยที่แห้งกรังจะมีความแข็ง สามารถบดเป็นผงได้ ลักษณะภายนอกเป็นก้อนแข็ง สีขาวอมเหลืองอ่อน มีก...

ดาเป็นต้อเนื้อ ด้อลม ต้อกระจก ตาฟ่าฟาง ขุ่นมัวหายได้ด้วยสมุนไพรหาง่าย

ดาเป็นต้อเนื้อ ด้อลม ต้อกระจก ตาฟ่าฟาง ขุ่นมัวหายได้ด้วยสมุนไพรหาง่าย

ดาเป็นต้อเนื้อ ด้อลม ต้อกระจก ตาฟ่าฟาง ขุ่นมัวหายได้ด้วยสมุนไพรหาง่าย

View
ทับทิมรักษาสารพัดต้อได้ จริงหรือ ? | ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET

ทับทิมรักษาสารพัดต้อได้ จริงหรือ ? | ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET

ทับทิมรักษาสารพัดต้อได้ จริงหรือ ? | ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET

View
ประโยชน์ของทับทิม

ประโยชน์ของทับทิม

ประโยชน์ของทับทิม

View
8 ประโยชน์ทับทิม สีแดงฤทธิ์แรง ต้านสารพัดโรค

8 ประโยชน์ทับทิม สีแดงฤทธิ์แรง ต้านสารพัดโรค

8 ประโยชน์ทับทิม สีแดงฤทธิ์แรง ต้านสารพัดโรค

View
ตาดี มองชัด ไม่ขุ่นมัวใน1นาที ภูมิปัญญาบ้านเรา

ตาดี มองชัด ไม่ขุ่นมัวใน1นาที ภูมิปัญญาบ้านเรา

ตาดี มองชัด ไม่ขุ่นมัวใน1นาที ภูมิปัญญาบ้านเรา

View
เจ๋งรักษาต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ตาต้อ ไม่ต้องลอกตาไม่ต้องผ่าตัด ใช้ทับทิมตาใสปิ้งสมุนไพรไทยรักษาโรค

เจ๋งรักษาต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ตาต้อ ไม่ต้องลอกตาไม่ต้องผ่าตัด ใช้ทับทิมตาใสปิ้งสมุนไพรไทยรักษาโรค

เจ๋งรักษาต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ตาต้อ ไม่ต้องลอกตาไม่ต้องผ่าตัด ใช้ทับทิมตาใสปิ้งสมุนไพรไทยรักษาโรค

View
น้ำทับทิม100% หน้ามืดวิงเวียนผิวสวยวัยทอง

น้ำทับทิม100% หน้ามืดวิงเวียนผิวสวยวัยทอง

น้ำทับทิม100% หน้ามืดวิงเวียนผิวสวยวัยทอง

View
ทับทิม : สรรพคุณและข้อควรระวัง

ทับทิม : สรรพคุณและข้อควรระวัง

ทับทิม : สรรพคุณและข้อควรระวัง

View
การทำสบู่สมุนไพรทับทิม ลบริ้วรอย

การทำสบู่สมุนไพรทับทิม ลบริ้วรอย

การทำสบู่สมุนไพรทับทิม ลบริ้วรอย

View
สมุนไพรใกล้ตัว ทับทิม

สมุนไพรใกล้ตัว ทับทิม

สมุนไพรใกล้ตัว ทับทิม

View

ถามตอบปัญหาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับทับทิม
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่