Menu

ขิงแห้ง

ชื่อเครื่องยา

ขิงแห้ง

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

-

ได้จาก

เหง้า

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

ขิงแห้ง

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zingiber ligulatum Roxb.

ชื่อพ้อง

-

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

          เหง้ามีลักษณะเป็นข้อๆ แบนในแนวนอน แตกแขนง รูปร่างเหมือนฝ่ามือประกอบด้วยแง่งเล็กๆ ขนาดยาว 3-6 เซนติเมตร กว้าง 1-2 เซนติเมตร ผิวนอกสีน้ำตาลอ่อน ภายในมีสีขาวแกมม่วงอ่อนๆ เนื้อค่อนข้างเรียบ มีกลิ่นหอมเฉพาะ  เหง้าขิงแห้งมีรสเย็นกว่าเหง้าขิง และมีกลิ่นฉุนน้อยกว่า

 

 

เครื่องยา เหง้าขิงแห้ง

 

 

เหง้าขิงแห้ง (เหง้าสด)

 

ต้นขิงแห้ง

 

 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:

          -

 

สรรพคุณ:

          ตำรายาไทย เหง้า รสหวาน ร้อน เผ็ด แก้พรรดึก แก้ไข้จับ แก้นอนไม่หลับ แก้ลมพานไส้ แก้ลมแน่นในทรวง แก้ลมเสียดแทง ลมวิงเวียน ลมคลื่นเหียน แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ แก้ไอลึกในทรวงอก แก้เสมหะในทรวงอก ปอด และหลอดลมใช้รักษาอาการอักเสบ  เป็นยาขับลม กระจายลม แก้จุกเสียด แก้ไข้ตรีโทษ บำรุงธาตุ ขับลมในลำไส้และกระเพาะอาหาร แก้ลมปั่นป่วนในท้อง แก้แน่นเฟ้อ ปรากฏการใช้ขิงแห้งในพิกัดยาไทย หลายพิกัดได้แก่ พิกัดตรีกฎุก พิกัดเบญจกูล เป็นต้น โดยกล่าวว่าเหง้าขิงแห้ง มีสรรพคุณ เจริญอากาศธาตุ แก้ไข้ แก้ลมพานไส้ แก้พรรดึก

          บัญชียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีการใช้ขิงแห้งในหลายตำรับได้แก่ “ตำรับยาวิสัมพยาใหญ่”มีสรรพคุณ แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ จุกเสียด “ตำรับยาประสะกานพลู”มีสรรพคุณ แก้ปวดท้องเนื่องจากธาตุไม่ปกติ “ตำรับยาหอมนวโกฐ”สรรพคุณ แก้ลมคลื่นเหียนอาเจียน แก้ลมปลายไข้ เป็นต้น

          บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ระบุการใช้ขิงแห้งในตำรับ “ยาเบญจกูล” มีส่วนประกอบของเหง้าขิงแห้งร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ บำรุงธาตุ แก้ธาตุให้ปกติ  ตำรับ "ยาเลือดงาม" มีส่วนประกอบของเหง้าขิงแห้งร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดประจำเดือน ช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติ แก้มุตกิด

 

องค์ประกอบทางเคมี:

       ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดเอทานอลของเหง้าขิงแห้ง ด้วยเทคนิค 1H-NMR (400 MHz) และ 13C-NMR (100 MHz) spectroscopic data พบสารกลุ่ม flavonols ได้แก่  kaempferol 7,4'-dimethyl ether และ quercetin 7,4'-dimethyl ether อนุพันธ์ของ benzoic acid ได้แก่ n-propyl p-hydroxybenzoate  ศึกษาปริมาณสารสำคัญโดยใช้เทคนิค gas chromatography/mass spectrometry พบสารกลุ่ม sesquiterpene ได้แก่ elemol, β-eudesmol, α-eudesmol  สารกลุ่ม fatty acid ethyl esters ได้แก่ palmitic acid ethyl ester, magaric acid ethyl ester, linoleic acid ethyl ester, oleic acid ethyl ester, stearic acid ethyl ester  ขิงแห้งจะมีรสเย็นกว่าขิง และกลิ่นฉุนน้อยกว่าขิง และไม่พบ 6-gingerol เหมือนที่พบในเหง้าขิง (Kidruangphokin, et al., 2017)

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

       ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอล และน้ำ จากเหง้าขิงแห้ง และเหง้าขิง ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลองด้วยวิธีทางเคมี คือ DPPH radical scavenging assay ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดชั้นเอทานอลของเหง้าขิง และเหง้าขิงแห้ง สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ได้ใกล้เคียงกัน โดยมีค่า EC50 เท่ากับ 15.10 ± 2.50 และ 15.89 ± 2.92 µg/ml ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน butylated hydroxytoluene (BHT) ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 11.36 ± 0.21 µg/ml ส่วนสารสกัดน้ำของพืชทั้งสองชนิด ไม่ออกฤทธิ์  (Phuaklee, et al., 2010)

ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด

      การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดในหลอดทดลองของสารสกัดเอทานอล และสารสกัดน้ำจากเหง้าขิงแห้ง และเหง้าขิง ทดสอบในเซลล์มะเร็งปอด large cell lung carcinoma cell line (COR-L23) โดยใช้การตรวจสอบด้วยวิธี sulphorhodamine B (SRB) assay (วีธีการตรวจวัดค่าการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็ง) พบว่ามีเพียงสารสกัดเอทานอลของเหง้าขิงที่ออกฤทธิ์ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 7.90 ± 1.90 µg/ml (สารสกัดเอทานอลของเหง้าขิงแห้ง มีค่าการยับยั้งเท่ากับ 42.27 ± 2.28µg/ml) จากผลการศึกษาที่ได้จึงอาจใช้ขิงแทนที่ขิงแห้งที่ใกล้จะสูญพันธุ์ได้ในฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง (Phuaklee, et al., 2010)

 

การศึกษาทางคลินิก:        -

อาการไม่พึงประสงค์:       -

การศึกษาทางพิษวิทยา:   -

 

เอกสารอ้างอิง:

1. Kidruangphokin M, Pranee U, Suphrom N, Boonphong S. Chemical constituents of Zingiber ligulatum Roxb. NU. International Journal of Science. 2017;14(2): 9-18.

2. Phuaklee P, Sakpakdeejaroen I, Itharat A. Cytotoxic and antioxidant activities of two species of ginger extracts. Thai J Pharmacol. 2010;32(1): 82-85.

 

ข้อมูลตำรับยาเบญจกูล  : www.thai-remedy.com

ข้อมูลตำรับยาเลือดงาม  : www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ขิงแห้ง

...

Other Related ขิงแห้ง

บทความผลวิจัยสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับ ขิงแห้ง

ดูผลวิจัยสมุนไพรทั้งหมด Click ที่นี่

1210

ผลของขิงในการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารจากการใช้ยาต้านวัณโรค
ผลของขิงในการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารจากการใช้ยาต้านวัณโรคการศึกษาในผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับขิง ขนาด 500 มก. (2 แคปซูล)/วัน (1 แคปซูลประกอบด้วยผงเหง้าขิงแห้ง 250 มก.) และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก โดยให้ก่อนได้รับยาต้านวัณโรค 30 นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ทำการบันทึกอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง และความเป็นพิษต่อตับจากการใช้ยาต้านวัณโรค พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับขิงจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาห...

1221

ผลของการรับประทานขิงต่อปริมาณน้ำนมของสตรีในระยะหลังคลอด
ผลของการรับประทานขิงต่อปริมาณน้ำนมของสตรีในระยะหลังคลอดศึกษาผลของการรับประทานขิงต่อปริมาณน้ำนมของอาสาสมัครหญิงในระยะ 1 สัปดาห์แรกหลังคลอด (early postpartum period) จำนวน 63 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานแคปซูลเหง้าขิงแห้งขนาด 500 มก./กก. วันละสองครั้ง และกลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอก (กลุ่มควบคุม) นานติดต่อกัน 7 วัน และทำการวัดปริมาณน้ำนมในวันที่ 3 และ 7 ของการศึกษา พบว่าในวันที่ 3 หลังคลอดบุตร ปริมาณน้ำนมของอาสาสมัครที่รับประทานแคปซูลเหง้าขิงมีมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคั...

สมุนไพรอื่นๆ

199

ชันย้อย
ชันย้อย ชื่อเครื่องยาชันย้อย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากชันที่ไหลออกมาแห้งกรังตามเปลือกต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาพืชวงศ์ Dipterocarparpaceae ได้แก่ ตะเคียนทอง ยางนา ยางกราด เต็ง รัง เป็นต้น ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Dipterocarpaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           ชันย้อยที่แห้งกรังจะมีความแข็ง สามารถบดเป็นผงได้ ลักษณะภายนอกเป็นก้อนแข็ง สีขาวอมเหลืองอ่อน มีก...

35

ขลู่
ขลู่ ชื่อเครื่องยาขลู่ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาขลู่ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)หนาดงั่ว หนวดงิ้ว หนาดวัว (อุดรธานี) เพี้ยฟาน(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ขลู คลู(ใต้) ขี้ป้าน (แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์Pluchea indica (L.) Less. ชื่อพ้องPluchea foliolosa DC., corymbosa Roxb., Conyza indica Mig., Baccharis indica ชื่อวงศ์Compositae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ใบรูปไข่...

190

มะเดื่อชุมพร
มะเดื่อชุมพร ชื่อเครื่องยามะเดื่อชุมพร ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะเดื่อชุมพร ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)มะเดื่ออุทุมพร เดื่อเกลี้ยง มะเดื่อ เดื่อน้ำ มะเดื่อดง ชื่อวิทยาศาสตร์Ficus racemosa L. ชื่อพ้องCovellia glomerata (Roxb.) Miq., Ficus acidula King, Ficus chittagonga Miq., Ficus glomerata Roxb., Ficus henrici King, Ficus lanceolata Buch.-Ham. ex Roxb., Ficus leucocarpa (Miq.) Miq., Ficus lucescens Blume, Ficus semicostata F.M.Bail...

194

สะระแหน่
สะระแหน่ ชื่อเครื่องยาสะระแหน่ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากทั้งต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสะระแหน่ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)สะระแหน่ต้น ต้นน้ำมันหม่อง (ไทย) หอมด่วน (พายัพ) สะแน่ (ใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์Mentha × cordifolia Opiz ex Fresen. ชื่อพ้องMentha × villosa Huds., Mentha x amaurophylla Timb.-Lagr., M. x benthamiana Timb.-Lagr., Mentha × billotiana Déségl. & T.Durand, M. x bolzanensis Heinr.Braun, M. x chloreilema (Briq.) Heinr.Braun, M. x chlorostachya Gand. ...

52

ชะเอมไทย
ชะเอมไทย ชื่อเครื่องยาชะเอมไทย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเถา เนื้อไม้ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาชะเอมไทย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ชะเอมป่า(กลาง) ตาลอ้อย(ตราด) ส้มป่อยหวาน(พายัพ) อ้อยช้าง(สงขลา) นราธิวาส อ้อยสามสวน (อุบลราชธานี) กอกกั๋น ย่านงาย ชื่อวิทยาศาสตร์Albizia myriophylla Benth. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Leguminosae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            เถา มีตุ่มหนามด้านๆขนาดเล็กตามลำต้นและกิ่งก้า...

170

สวาด
สวาด ชื่อเครื่องยาสวาด ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสวาด ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ป่าขี้แฮด หวาด ชื่อวิทยาศาสตร์Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. ชื่อพ้องBonduc minus Medik., Caesalpinia bonducella (L.) Fleming, Caesalpinia crista Thunb., Caesalpinia cristata Prowazek, Caesalpinia grisebachiana Kuntze., Caesalpinia sogerensis Baker f., Guilandina bonduc Griseb., Guilandina bonducella L., Guilandina gemina ชื่อวงศ์Caesalpiniaceae ...

9

กะเพราแดง
กะเพราแดง ชื่อเครื่องยากะเพราแดง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ และยอด, ราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากะเพราแดง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กอมก้อ กอมก้อดง (เชียงใหม่) กะเพรา กะเพราขน กะเพราขาว กะเพราแดง (ภาคกลาง) ห่อกวอซู ห่อตูปลู (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) อิ่มคิมหลำ (ฉาน แม่ฮ่องสอน) อีตู่ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์Ocimum tenuiflorum L. ชื่อพ้องGeniosporum tenuiflorum (L.) Merr., Lumnitzera tenuiflora (L.) Spreng., Moschosma tenuiflorum (L.) Heynh., Oci...

187

ขิงแห้ง
ขิงแห้ง ชื่อเครื่องยาขิงแห้ง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา- ได้จากเหง้า ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาขิงแห้ง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)- ชื่อวิทยาศาสตร์Zingiber ligulatum Roxb. ชื่อพ้อง- ชื่อวงศ์Zingiberaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           เหง้ามีลักษณะเป็นข้อๆ แบนในแนวนอน แตกแขนง รูปร่างเหมือนฝ่ามือประกอบด้วยแง่งเล็กๆ ขนาดยาว 3-6 เซนติเมตร กว้าง 1-2 เซนติเมตร ผิวนอกสีน้ำตาลอ่อน ภายในมีสีขาวแกมม่วงอ่อนๆ เน...

105

มะนาว
มะนาว ชื่อเครื่องยามะนาว ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเปลือกผล น้ำในผล เมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะนาว ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ส้มมะนาว(ภาคกลาง) ส้มนาว(ภาคใต้) โกรยซะม้า(เขมร-สุรินทร์) หมากฟ้า(ไทยใหญ่-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle ชื่อพ้องCitrus × acida Pers., C. × davaoensis (Wester) Yu.Tanaka, C. depressa var. voangasay Bory, C. × excelsa Wester, C. hystrix subsp. acida Engl., C. × javanica Blume, C. × lima Macfad....

ต้นขิงแห้ง สมุนไพรที่หมอยาโบราณใช้

ต้นขิงแห้ง สมุนไพรที่หมอยาโบราณใช้

ต้นขิงแห้ง สมุนไพรที่หมอยาโบราณใช้

View
ดอกขิงป่า+ดอกขิงแห้ง สมุนไพรหายาก

ดอกขิงป่า+ดอกขิงแห้ง สมุนไพรหายาก

ดอกขิงป่า+ดอกขิงแห้ง สมุนไพรหายาก

View
ขิงแห้ง  ขิงป่า ขับลมปรับธาตุ

ขิงแห้ง ขิงป่า ขับลมปรับธาตุ

ขิงแห้ง ขิงป่า ขับลมปรับธาตุ

View
ขิงแห้งแก้ไอปอดอักเสบ

ขิงแห้งแก้ไอปอดอักเสบ

ขิงแห้งแก้ไอปอดอักเสบ

View
ขิงแห้งแก้ไอติดเชื้อลงคอ  0983536984

ขิงแห้งแก้ไอติดเชื้อลงคอ 0983536984

ขิงแห้งแก้ไอติดเชื้อลงคอ 0983536984

View
กระชายป่า ขิงแห้ง ไพลป่าสมุนไพรเทือกเขาสูง

กระชายป่า ขิงแห้ง ไพลป่าสมุนไพรเทือกเขาสูง

กระชายป่า ขิงแห้ง ไพลป่าสมุนไพรเทือกเขาสูง

View
เครียดนอนไม่หลับแก้ไข้และไอใช้ขิงแห้ง@สมุนไพร #โจฮักนะสารคาม #ลุงโจสมุนไพร EP.67

เครียดนอนไม่หลับแก้ไข้และไอใช้ขิงแห้ง@สมุนไพร #โจฮักนะสารคาม #ลุงโจสมุนไพร EP.67

เครียดนอนไม่หลับแก้ไข้และไอใช้ขิงแห้ง@สมุนไพร #โจฮักนะสารคาม #ลุงโจสมุนไพร EP.67

View
ขิงแห้ง+ขิงดำ+กระทือ=สรรพคุณมาก

ขิงแห้ง+ขิงดำ+กระทือ=สรรพคุณมาก

ขิงแห้ง+ขิงดำ+กระทือ=สรรพคุณมาก

View
ใครป่วยเป็น2โรคนี้ !! ห้ามกินขิงอย่างเด็ดขาด คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้  | Nava DIY

ใครป่วยเป็น2โรคนี้ !! ห้ามกินขิงอย่างเด็ดขาด คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ | Nava DIY

ใครป่วยเป็น2โรคนี้ !! ห้ามกินขิงอย่างเด็ดขาด คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ | Nava DIY

View
ขิงแห้งแก้ปวดทอ้งลมพันไส้

ขิงแห้งแก้ปวดทอ้งลมพันไส้

ขิงแห้งแก้ปวดทอ้งลมพันไส้

View

ถามตอบปัญหาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับขิงแห้ง
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่