Menu

ขิงแห้ง

ชื่อเครื่องยา

ขิงแห้ง

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

-

ได้จาก

เหง้า

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

ขิงแห้ง

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zingiber ligulatum Roxb.

ชื่อพ้อง

-

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

          เหง้ามีลักษณะเป็นข้อๆ แบนในแนวนอน แตกแขนง รูปร่างเหมือนฝ่ามือประกอบด้วยแง่งเล็กๆ ขนาดยาว 3-6 เซนติเมตร กว้าง 1-2 เซนติเมตร ผิวนอกสีน้ำตาลอ่อน ภายในมีสีขาวแกมม่วงอ่อนๆ เนื้อค่อนข้างเรียบ มีกลิ่นหอมเฉพาะ  เหง้าขิงแห้งมีรสเย็นกว่าเหง้าขิง และมีกลิ่นฉุนน้อยกว่า

 

 

เครื่องยา เหง้าขิงแห้ง

 

 

เหง้าขิงแห้ง (เหง้าสด)

 

ต้นขิงแห้ง

 

 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:

          -

 

สรรพคุณ:

          ตำรายาไทย เหง้า รสหวาน ร้อน เผ็ด แก้พรรดึก แก้ไข้จับ แก้นอนไม่หลับ แก้ลมพานไส้ แก้ลมแน่นในทรวง แก้ลมเสียดแทง ลมวิงเวียน ลมคลื่นเหียน แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ แก้ไอลึกในทรวงอก แก้เสมหะในทรวงอก ปอด และหลอดลมใช้รักษาอาการอักเสบ  เป็นยาขับลม กระจายลม แก้จุกเสียด แก้ไข้ตรีโทษ บำรุงธาตุ ขับลมในลำไส้และกระเพาะอาหาร แก้ลมปั่นป่วนในท้อง แก้แน่นเฟ้อ ปรากฏการใช้ขิงแห้งในพิกัดยาไทย หลายพิกัดได้แก่ พิกัดตรีกฎุก พิกัดเบญจกูล เป็นต้น โดยกล่าวว่าเหง้าขิงแห้ง มีสรรพคุณ เจริญอากาศธาตุ แก้ไข้ แก้ลมพานไส้ แก้พรรดึก

          บัญชียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีการใช้ขิงแห้งในหลายตำรับได้แก่ “ตำรับยาวิสัมพยาใหญ่”มีสรรพคุณ แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ จุกเสียด “ตำรับยาประสะกานพลู”มีสรรพคุณ แก้ปวดท้องเนื่องจากธาตุไม่ปกติ “ตำรับยาหอมนวโกฐ”สรรพคุณ แก้ลมคลื่นเหียนอาเจียน แก้ลมปลายไข้ เป็นต้น

          บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ระบุการใช้ขิงแห้งในตำรับ “ยาเบญจกูล” มีส่วนประกอบของเหง้าขิงแห้งร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ บำรุงธาตุ แก้ธาตุให้ปกติ  ตำรับ "ยาเลือดงาม" มีส่วนประกอบของเหง้าขิงแห้งร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดประจำเดือน ช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติ แก้มุตกิด

 

องค์ประกอบทางเคมี:

       ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดเอทานอลของเหง้าขิงแห้ง ด้วยเทคนิค 1H-NMR (400 MHz) และ 13C-NMR (100 MHz) spectroscopic data พบสารกลุ่ม flavonols ได้แก่  kaempferol 7,4'-dimethyl ether และ quercetin 7,4'-dimethyl ether อนุพันธ์ของ benzoic acid ได้แก่ n-propyl p-hydroxybenzoate  ศึกษาปริมาณสารสำคัญโดยใช้เทคนิค gas chromatography/mass spectrometry พบสารกลุ่ม sesquiterpene ได้แก่ elemol, β-eudesmol, α-eudesmol  สารกลุ่ม fatty acid ethyl esters ได้แก่ palmitic acid ethyl ester, magaric acid ethyl ester, linoleic acid ethyl ester, oleic acid ethyl ester, stearic acid ethyl ester  ขิงแห้งจะมีรสเย็นกว่าขิง และกลิ่นฉุนน้อยกว่าขิง และไม่พบ 6-gingerol เหมือนที่พบในเหง้าขิง (Kidruangphokin, et al., 2017)

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

       ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอล และน้ำ จากเหง้าขิงแห้ง และเหง้าขิง ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลองด้วยวิธีทางเคมี คือ DPPH radical scavenging assay ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดชั้นเอทานอลของเหง้าขิง และเหง้าขิงแห้ง สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ได้ใกล้เคียงกัน โดยมีค่า EC50 เท่ากับ 15.10 ± 2.50 และ 15.89 ± 2.92 µg/ml ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน butylated hydroxytoluene (BHT) ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 11.36 ± 0.21 µg/ml ส่วนสารสกัดน้ำของพืชทั้งสองชนิด ไม่ออกฤทธิ์  (Phuaklee, et al., 2010)

ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด

      การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดในหลอดทดลองของสารสกัดเอทานอล และสารสกัดน้ำจากเหง้าขิงแห้ง และเหง้าขิง ทดสอบในเซลล์มะเร็งปอด large cell lung carcinoma cell line (COR-L23) โดยใช้การตรวจสอบด้วยวิธี sulphorhodamine B (SRB) assay (วีธีการตรวจวัดค่าการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็ง) พบว่ามีเพียงสารสกัดเอทานอลของเหง้าขิงที่ออกฤทธิ์ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 7.90 ± 1.90 µg/ml (สารสกัดเอทานอลของเหง้าขิงแห้ง มีค่าการยับยั้งเท่ากับ 42.27 ± 2.28µg/ml) จากผลการศึกษาที่ได้จึงอาจใช้ขิงแทนที่ขิงแห้งที่ใกล้จะสูญพันธุ์ได้ในฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง (Phuaklee, et al., 2010)

 

การศึกษาทางคลินิก:        -

อาการไม่พึงประสงค์:       -

การศึกษาทางพิษวิทยา:   -

 

เอกสารอ้างอิง:

1. Kidruangphokin M, Pranee U, Suphrom N, Boonphong S. Chemical constituents of Zingiber ligulatum Roxb. NU. International Journal of Science. 2017;14(2): 9-18.

2. Phuaklee P, Sakpakdeejaroen I, Itharat A. Cytotoxic and antioxidant activities of two species of ginger extracts. Thai J Pharmacol. 2010;32(1): 82-85.

 

ข้อมูลตำรับยาเบญจกูล  : www.thai-remedy.com

ข้อมูลตำรับยาเลือดงาม  : www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ขิงแห้ง

...

Other Related ขิงแห้ง

บทความผลวิจัยสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับ ขิงแห้ง

ดูผลวิจัยสมุนไพรทั้งหมด Click ที่นี่

1210

ผลของขิงในการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารจากการใช้ยาต้านวัณโรค
ผลของขิงในการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารจากการใช้ยาต้านวัณโรคการศึกษาในผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับขิง ขนาด 500 มก. (2 แคปซูล)/วัน (1 แคปซูลประกอบด้วยผงเหง้าขิงแห้ง 250 มก.) และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก โดยให้ก่อนได้รับยาต้านวัณโรค 30 นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ทำการบันทึกอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง และความเป็นพิษต่อตับจากการใช้ยาต้านวัณโรค พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับขิงจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาห...

1221

ผลของการรับประทานขิงต่อปริมาณน้ำนมของสตรีในระยะหลังคลอด
ผลของการรับประทานขิงต่อปริมาณน้ำนมของสตรีในระยะหลังคลอดศึกษาผลของการรับประทานขิงต่อปริมาณน้ำนมของอาสาสมัครหญิงในระยะ 1 สัปดาห์แรกหลังคลอด (early postpartum period) จำนวน 63 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานแคปซูลเหง้าขิงแห้งขนาด 500 มก./กก. วันละสองครั้ง และกลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอก (กลุ่มควบคุม) นานติดต่อกัน 7 วัน และทำการวัดปริมาณน้ำนมในวันที่ 3 และ 7 ของการศึกษา พบว่าในวันที่ 3 หลังคลอดบุตร ปริมาณน้ำนมของอาสาสมัครที่รับประทานแคปซูลเหง้าขิงมีมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคั...

สมุนไพรอื่นๆ

164

สันพร้าหอม
สันพร้าหอม ชื่อเครื่องยาสันพร้าหอม ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสันพร้าหอม ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)เกี๋ยงพาใย (เหนือ), พอกี่ (กะเหรี่ยง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Eupatorium fortunei Turcz. ชื่อพ้องEupatorium caespitosum Migo, Eupatorium stoechadosmum ชื่อวงศ์Asteraceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             เนื้อใบค่อนข้างหนา สีเขียวเข้ม ปนแดง ผิวมัน แผ่นใบรูปใบหอกแคบ ป...

126

สนทราย
สนทราย ชื่อเครื่องยาสนทราย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ลำต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสนทราย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ก้านถินแดง สน (พังงา) สนนา (สุราษฎร์ธานี) สนหอม (จันทบุรี); สนดง สนหิน (อุบลราชธานี); สนหางสิงห์ (เลย) สนขี้ไก่ (กาญจนบุรี); ปอโฮ่งรุห์ สนเล็ก สนสร้อย (นครศรีธรรมราช) ; ยูงสนเทศ ชื่อวิทยาศาสตร์Baeckia frutescens L. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Myrtaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           ...

17

กระทือ
กระทือ ชื่อเครื่องยากระทือ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้าแก่สด หรือแห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากระทือ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กระทือ (ภาคกลาง) กะทือป่า กะแวน กะแอน แฮวดำ (ภาคเหนือ) เปลพ้อ (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) เฮียวข่า (ฉาน แม่ฮ่องสอน) เฮียวดำ เฮียวแดง (แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. ชื่อพ้องAmomum silvestre Poir., A. spurium (J.Koenig) J.F.Gmel., A. zerumbet L., Cardamomum spurium (J.Koenig) Kuntze, Diete...

47

จอง
จอง ชื่อเครื่องยาจอง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผลแก่แห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาจอง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)จอง (อุบลราชธานี), สำรอง (จันทบุรี ตราด), พุงทะลาย ชื่อวิทยาศาสตร์Scaphium scaphigerum (G.Don) Guib. & Planch. ชื่อพ้องScaphium macropodum ชื่อวงศ์Sterculiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ผลเป็นผลแห้งรูปกระสวย เมล็ดรีสีน้ำตาลขนาดกว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร เ...

36

ขอนดอก
ขอนดอก ชื่อเครื่องยาขอนดอก ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเนื้อไม้ที่มีราลงของไม้พิกุล หรือไม้ตะแบก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาพิกุล, ตะแบก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Mimusops elengi L. (พิกุล), Lagerstroemia calyculata Kurz. (ตะแบก) ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Sopotaceae (พิกุล) Lythraceae (ตะแบก) ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ขอนดอกคือเนื้อไม้จากต้นพิกุลหรือต้นตะแบกที่มีราลง เนื้อไม้มีสี...

87

โป๊ยกั๊ก
โป๊ยกั๊ก ชื่อเครื่องยาโป๊ยกั๊ก ชื่ออื่นๆของเครื่องยาจันทร์แปดกลีบ (Chinese star anise) ได้จากผลแก่ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาโป๊ยกั๊ก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Illicium verum Hook. f. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Illiciaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           ผลเป็นกลีบโดยรอบ ทำให้มองเห็นเป็นรูปดาว มี 5-13 พู แต่ที่พบมากมักเป็น 8 พู ผลแห้งมีกลีบหนาแข็ง สีน้ำตาลเข้ม กว้าง 0.3-0.5 เซนติเมตร ยาว 1-2 เ...

80

บุนนาค
บุนนาค ชื่อเครื่องยาบุนนาค ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากดอก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาบุนนาค ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)สารภีดอย (เชียงใหม่) นากบุต (ใต้) ก๊าก่อ ก้ำก่อ (แม่ฮ่องสอน) ปะนาคอ (ปัตตานี) ชื่อวิทยาศาสตร์Mesua ferrea L. ชื่อพ้องMesua nagassarium (Burm. f.) Kosterm. ชื่อวงศ์Calophyllaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           ดอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 5-10 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว มี 5 กลีบ ซ้อน...

102

มะคังแดง
มะคังแดง ชื่อเครื่องยามะคังแดง ชื่ออื่นๆของเครื่องยามุยแดง ตะลุมพุกแดง ได้จากเนื้อไม้ แก่น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)จงก่าขาว ตะลุมพุกแดง (กาญจนบุรี) ; จิ้งก่าขาว ชันยอด (ราชบุรี); ตุมกาแดง (กลาง) มะคัง (เชียงใหม่) มะคังป่า (กลาง เหนือ) ; มุยแดง ลุมพุกแดง (นครราชสีมา) โรคแดง ชื่อวิทยาศาสตร์Gardenia erythroclada Kurz ชื่อพ้องDioecrescis erythroclada ชื่อวงศ์Rubiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:      ...

136

สะบ้า
สะบ้า ชื่อเครื่องยาสะบ้า ชื่ออื่นๆของเครื่องยาสะบ้ามอญ ได้จากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสะบ้า ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)สะบ้ามอญ สะบ้าใหญ่ สะบ้าหลวง มะบ้าหลวง มะนิม หมากงิม บ้า ย่านบ้า สะบ้าหนัง สะบ้าแฝก กาบ้า ชื่อวิทยาศาสตร์Entada rheedii Spreng. ชื่อพ้องAdenanthera gogo Blanco, Entada gogo (Blanco) I.M.Johnst., E. monostachya DC., E. pursaetha DC., E. pusaetha DC. [Spelling variant], E. rheedei Spreng. [Spelling variant], E. scheffleri Ridl., Mimosa entada ...

ต้นขิงแห้ง สมุนไพรที่หมอยาโบราณใช้

ต้นขิงแห้ง สมุนไพรที่หมอยาโบราณใช้

ต้นขิงแห้ง สมุนไพรที่หมอยาโบราณใช้

View
ดอกขิงป่า+ดอกขิงแห้ง สมุนไพรหายาก

ดอกขิงป่า+ดอกขิงแห้ง สมุนไพรหายาก

ดอกขิงป่า+ดอกขิงแห้ง สมุนไพรหายาก

View
ขิงแห้ง  ขิงป่า ขับลมปรับธาตุ

ขิงแห้ง ขิงป่า ขับลมปรับธาตุ

ขิงแห้ง ขิงป่า ขับลมปรับธาตุ

View
ขิงแห้งแก้ไอปอดอักเสบ

ขิงแห้งแก้ไอปอดอักเสบ

ขิงแห้งแก้ไอปอดอักเสบ

View
ขิงแห้งแก้ไอติดเชื้อลงคอ  0983536984

ขิงแห้งแก้ไอติดเชื้อลงคอ 0983536984

ขิงแห้งแก้ไอติดเชื้อลงคอ 0983536984

View
กระชายป่า ขิงแห้ง ไพลป่าสมุนไพรเทือกเขาสูง

กระชายป่า ขิงแห้ง ไพลป่าสมุนไพรเทือกเขาสูง

กระชายป่า ขิงแห้ง ไพลป่าสมุนไพรเทือกเขาสูง

View
เครียดนอนไม่หลับแก้ไข้และไอใช้ขิงแห้ง@สมุนไพร #โจฮักนะสารคาม #ลุงโจสมุนไพร EP.67

เครียดนอนไม่หลับแก้ไข้และไอใช้ขิงแห้ง@สมุนไพร #โจฮักนะสารคาม #ลุงโจสมุนไพร EP.67

เครียดนอนไม่หลับแก้ไข้และไอใช้ขิงแห้ง@สมุนไพร #โจฮักนะสารคาม #ลุงโจสมุนไพร EP.67

View
ขิงแห้ง+ขิงดำ+กระทือ=สรรพคุณมาก

ขิงแห้ง+ขิงดำ+กระทือ=สรรพคุณมาก

ขิงแห้ง+ขิงดำ+กระทือ=สรรพคุณมาก

View
ใครป่วยเป็น2โรคนี้ !! ห้ามกินขิงอย่างเด็ดขาด คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้  | Nava DIY

ใครป่วยเป็น2โรคนี้ !! ห้ามกินขิงอย่างเด็ดขาด คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ | Nava DIY

ใครป่วยเป็น2โรคนี้ !! ห้ามกินขิงอย่างเด็ดขาด คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ | Nava DIY

View
ขิงแห้งแก้ปวดทอ้งลมพันไส้

ขิงแห้งแก้ปวดทอ้งลมพันไส้

ขิงแห้งแก้ปวดทอ้งลมพันไส้

View

ถามตอบปัญหาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับขิงแห้ง
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่