Menu

ขิงแห้ง

ชื่อเครื่องยา

ขิงแห้ง

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

-

ได้จาก

เหง้า

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

ขิงแห้ง

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zingiber ligulatum Roxb.

ชื่อพ้อง

-

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

          เหง้ามีลักษณะเป็นข้อๆ แบนในแนวนอน แตกแขนง รูปร่างเหมือนฝ่ามือประกอบด้วยแง่งเล็กๆ ขนาดยาว 3-6 เซนติเมตร กว้าง 1-2 เซนติเมตร ผิวนอกสีน้ำตาลอ่อน ภายในมีสีขาวแกมม่วงอ่อนๆ เนื้อค่อนข้างเรียบ มีกลิ่นหอมเฉพาะ  เหง้าขิงแห้งมีรสเย็นกว่าเหง้าขิง และมีกลิ่นฉุนน้อยกว่า

 

 

เครื่องยา เหง้าขิงแห้ง

 

 

เหง้าขิงแห้ง (เหง้าสด)

 

ต้นขิงแห้ง

 

 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:

          -

 

สรรพคุณ:

          ตำรายาไทย เหง้า รสหวาน ร้อน เผ็ด แก้พรรดึก แก้ไข้จับ แก้นอนไม่หลับ แก้ลมพานไส้ แก้ลมแน่นในทรวง แก้ลมเสียดแทง ลมวิงเวียน ลมคลื่นเหียน แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ แก้ไอลึกในทรวงอก แก้เสมหะในทรวงอก ปอด และหลอดลมใช้รักษาอาการอักเสบ  เป็นยาขับลม กระจายลม แก้จุกเสียด แก้ไข้ตรีโทษ บำรุงธาตุ ขับลมในลำไส้และกระเพาะอาหาร แก้ลมปั่นป่วนในท้อง แก้แน่นเฟ้อ ปรากฏการใช้ขิงแห้งในพิกัดยาไทย หลายพิกัดได้แก่ พิกัดตรีกฎุก พิกัดเบญจกูล เป็นต้น โดยกล่าวว่าเหง้าขิงแห้ง มีสรรพคุณ เจริญอากาศธาตุ แก้ไข้ แก้ลมพานไส้ แก้พรรดึก

          บัญชียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีการใช้ขิงแห้งในหลายตำรับได้แก่ “ตำรับยาวิสัมพยาใหญ่”มีสรรพคุณ แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ จุกเสียด “ตำรับยาประสะกานพลู”มีสรรพคุณ แก้ปวดท้องเนื่องจากธาตุไม่ปกติ “ตำรับยาหอมนวโกฐ”สรรพคุณ แก้ลมคลื่นเหียนอาเจียน แก้ลมปลายไข้ เป็นต้น

          บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ระบุการใช้ขิงแห้งในตำรับ “ยาเบญจกูล” มีส่วนประกอบของเหง้าขิงแห้งร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ บำรุงธาตุ แก้ธาตุให้ปกติ  ตำรับ "ยาเลือดงาม" มีส่วนประกอบของเหง้าขิงแห้งร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดประจำเดือน ช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติ แก้มุตกิด

 

องค์ประกอบทางเคมี:

       ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดเอทานอลของเหง้าขิงแห้ง ด้วยเทคนิค 1H-NMR (400 MHz) และ 13C-NMR (100 MHz) spectroscopic data พบสารกลุ่ม flavonols ได้แก่  kaempferol 7,4'-dimethyl ether และ quercetin 7,4'-dimethyl ether อนุพันธ์ของ benzoic acid ได้แก่ n-propyl p-hydroxybenzoate  ศึกษาปริมาณสารสำคัญโดยใช้เทคนิค gas chromatography/mass spectrometry พบสารกลุ่ม sesquiterpene ได้แก่ elemol, β-eudesmol, α-eudesmol  สารกลุ่ม fatty acid ethyl esters ได้แก่ palmitic acid ethyl ester, magaric acid ethyl ester, linoleic acid ethyl ester, oleic acid ethyl ester, stearic acid ethyl ester  ขิงแห้งจะมีรสเย็นกว่าขิง และกลิ่นฉุนน้อยกว่าขิง และไม่พบ 6-gingerol เหมือนที่พบในเหง้าขิง (Kidruangphokin, et al., 2017)

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

       ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอล และน้ำ จากเหง้าขิงแห้ง และเหง้าขิง ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลองด้วยวิธีทางเคมี คือ DPPH radical scavenging assay ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดชั้นเอทานอลของเหง้าขิง และเหง้าขิงแห้ง สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ได้ใกล้เคียงกัน โดยมีค่า EC50 เท่ากับ 15.10 ± 2.50 และ 15.89 ± 2.92 µg/ml ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน butylated hydroxytoluene (BHT) ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 11.36 ± 0.21 µg/ml ส่วนสารสกัดน้ำของพืชทั้งสองชนิด ไม่ออกฤทธิ์  (Phuaklee, et al., 2010)

ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด

      การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดในหลอดทดลองของสารสกัดเอทานอล และสารสกัดน้ำจากเหง้าขิงแห้ง และเหง้าขิง ทดสอบในเซลล์มะเร็งปอด large cell lung carcinoma cell line (COR-L23) โดยใช้การตรวจสอบด้วยวิธี sulphorhodamine B (SRB) assay (วีธีการตรวจวัดค่าการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็ง) พบว่ามีเพียงสารสกัดเอทานอลของเหง้าขิงที่ออกฤทธิ์ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 7.90 ± 1.90 µg/ml (สารสกัดเอทานอลของเหง้าขิงแห้ง มีค่าการยับยั้งเท่ากับ 42.27 ± 2.28µg/ml) จากผลการศึกษาที่ได้จึงอาจใช้ขิงแทนที่ขิงแห้งที่ใกล้จะสูญพันธุ์ได้ในฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง (Phuaklee, et al., 2010)

 

การศึกษาทางคลินิก:        -

อาการไม่พึงประสงค์:       -

การศึกษาทางพิษวิทยา:   -

 

เอกสารอ้างอิง:

1. Kidruangphokin M, Pranee U, Suphrom N, Boonphong S. Chemical constituents of Zingiber ligulatum Roxb. NU. International Journal of Science. 2017;14(2): 9-18.

2. Phuaklee P, Sakpakdeejaroen I, Itharat A. Cytotoxic and antioxidant activities of two species of ginger extracts. Thai J Pharmacol. 2010;32(1): 82-85.

 

ข้อมูลตำรับยาเบญจกูล  : www.thai-remedy.com

ข้อมูลตำรับยาเลือดงาม  : www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ขิงแห้ง

...

Other Related ขิงแห้ง

บทความผลวิจัยสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับ ขิงแห้ง

ดูผลวิจัยสมุนไพรทั้งหมด Click ที่นี่

1210

ผลของขิงในการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารจากการใช้ยาต้านวัณโรค
ผลของขิงในการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารจากการใช้ยาต้านวัณโรคการศึกษาในผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับขิง ขนาด 500 มก. (2 แคปซูล)/วัน (1 แคปซูลประกอบด้วยผงเหง้าขิงแห้ง 250 มก.) และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก โดยให้ก่อนได้รับยาต้านวัณโรค 30 นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ทำการบันทึกอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง และความเป็นพิษต่อตับจากการใช้ยาต้านวัณโรค พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับขิงจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาห...

1221

ผลของการรับประทานขิงต่อปริมาณน้ำนมของสตรีในระยะหลังคลอด
ผลของการรับประทานขิงต่อปริมาณน้ำนมของสตรีในระยะหลังคลอดศึกษาผลของการรับประทานขิงต่อปริมาณน้ำนมของอาสาสมัครหญิงในระยะ 1 สัปดาห์แรกหลังคลอด (early postpartum period) จำนวน 63 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานแคปซูลเหง้าขิงแห้งขนาด 500 มก./กก. วันละสองครั้ง และกลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอก (กลุ่มควบคุม) นานติดต่อกัน 7 วัน และทำการวัดปริมาณน้ำนมในวันที่ 3 และ 7 ของการศึกษา พบว่าในวันที่ 3 หลังคลอดบุตร ปริมาณน้ำนมของอาสาสมัครที่รับประทานแคปซูลเหง้าขิงมีมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคั...

สมุนไพรอื่นๆ

46

งิ้ว
งิ้ว ชื่อเครื่องยางิ้ว ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเนื้อไม้ เปลือกไม้ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยางิ้ว ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)นุ่นป่า งิ้วป่าดอกขาว งิ้วดอกขาว ไกร งิ้วผา (เหนือ) ง้าวป่า (กลาง) งิ้วขาว ชื่อวิทยาศาสตร์Bombax anceps Pierre. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Bombacaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีดำ มีหนามตามแข็งขนาดใหญ่ ตามลำต้นและกิ่งก้าน เนื้อไม้ภายในมีสีเนื้ออ่อนเปรา...

82

ปลาไหลเผือก
ปลาไหลเผือก ชื่อเครื่องยาปลาไหลเผือก ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาปลาไหลเผือก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กรุงบาดาล (สุราษฎร์ธานี); คะนาง, ชะนาง (ตราด); ตรึงบาดาล (ปัตตานี); ตุงสอ, แฮพันชั้น (ภาคเหนือ); เพียก (ภาคใต้); หยิกบ่อถองหรือหยิกไม่ถึง, เอียนด่อน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ไหลเผือก (ตรัง);หมุนขึ้น ชื่อวิทยาศาสตร์Eurycoma longifolia Jack ชื่อพ้องEurycoma latifolia Ridl., Eurycoma longifolia var. cochinchinensis Pierre, Eurycoma merguen...

167

หมากผู้หมากเมีย
หมากผู้หมากเมีย ชื่อเครื่องยาหมากผู้หมากเมีย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาหมากผู้หมากเมีย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)มะผู้มะเมีย หมากผู้ ปูหมาก ชื่อวิทยาศาสตร์Cordyline fruticosa (L.) A.Chev ชื่อพ้องAletris chinensis Lam., Calodracon heliconiifolia (Otto & A.Dietr.) Planch., Calodracon nobilis Planch., Calodracon sieberi (Kunth) Planch., Calodracon terminalis (L.) Planch., Convallaria fruticosa L., Cordyline amabilis Cogn. & Marchal, Cor...

20

กำแพงเก้าชั้น
กำแพงเก้าชั้น ชื่อเครื่องยากำแพงเก้าชั้น ชื่ออื่นๆของเครื่องยาตากวง ตากวาง ได้จากเนื้อไม้ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากำแพงเก้าชั้น ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ตากวง(นครพนม) ตากวาง กระดอเย็น(เกาะช้าง) ชื่อวิทยาศาสตร์Salacia verrucosa Wight. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Celastraceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ไม้เถา หรือไม้พุ่มรอเลื้อย เปลือกลำต้นเรียบสีเทานวล ผิวสีน้ำตาลมีกระด่างขาว เนื้อไม้สีชมพู มีวงปี...

101

มะขามป้อม
มะขามป้อม ชื่อเครื่องยามะขามป้อม ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผล ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะขามป้อม ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กันโตด(เขมร), กำทวด(ราชบุรี), มั่งลู่, สันยาส่า(กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์Phyllanthus emblica L. ชื่อพ้องCicca emblica (L.) Kurz, Diasperus emblica (L.) Kuntze, Dichelactina nodicaulis Hance, Emblica arborea Raf., E. officinalis Gaertn., Phyllanthus mairei H.Lév., P. mimosifolius Salisb., P. taxifolius ชื่อวงศ์Euphorbiaceae ...

14

กลอย
กลอย ชื่อเครื่องยากลอย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้าใต้ดิน ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากลอย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)มันกลอย กลอยข้าวเหนียว กลอยหัวเหนียว (นครราชสีมา) กลอยนก (เหนือ) กลอยไข่ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์Dioscorea hispida Dennst. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Dioscoreaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ลำต้นกลมมีหนามเล็กๆกระจายทั่วไป และมีขนนุ่มๆ สีขาวปกคลุม มีรากเจริญเป็นหัวสะสม...

138

สีเสียดเทศ
สีเสียดเทศ ชื่อเครื่องยาสีเสียดเทศ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากการต้มเคี่ยวใบและกิ่ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสีเสียดเทศ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)สีเสียดแขก ชื่อวิทยาศาสตร์Uncaria gambir (Hunter) Roxb.. ชื่อพ้องNauclea gambir Hunter, Ourouparia gambir (Hunter) Baill., Uruparia gambir ชื่อวงศ์Rubiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ได้จากการนำใบและกิ่งก้านของสีเสียดเทศ มาสกัดด้วยน้ำเดือด ...

95

เพชรสังฆาต
เพชรสังฆาต ชื่อเครื่องยาเพชรสังฆาต ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากลำต้น (เถา) ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเพชรสังฆาต ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)สันชะฆาต ขันข้อ(ราชบุรี) สามร้อยต่อ (ประจวบคีรีขันธ์) สันชะควด ชื่อวิทยาศาสตร์Cissus quadrangularis L. ชื่อพ้องCissus bifida Schumach. & Thonn., C. edulis Dalzell, C. quadrangula L., C. succulenta (Galpin) Burtt-Davy, C. tetragona Harv., C. tetraptera Hook.f., C. triandra Schumach. & Thonn., Vitis quadrangularis (L.) Wall. ex Wight...

32

โกฐสอ
โกฐสอ ชื่อเครื่องยาโกฐสอ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากรากแห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาโกฐสอ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)แป๊ะลี้ (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. ชื่อพ้องAngelica macrocarpa H.Wolff, Angelica porphyrocaulis Nakai & Kitag., Angelica tschiliensis H.Wolff, Callisace dahurica Hoffm., Thysselinum davuricum (Hoffm.) Spreng. ชื่อวงศ์Apiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:    &nbs...

ต้นขิงแห้ง สมุนไพรที่หมอยาโบราณใช้

ต้นขิงแห้ง สมุนไพรที่หมอยาโบราณใช้

ต้นขิงแห้ง สมุนไพรที่หมอยาโบราณใช้

View
ดอกขิงป่า+ดอกขิงแห้ง สมุนไพรหายาก

ดอกขิงป่า+ดอกขิงแห้ง สมุนไพรหายาก

ดอกขิงป่า+ดอกขิงแห้ง สมุนไพรหายาก

View
ขิงแห้ง  ขิงป่า ขับลมปรับธาตุ

ขิงแห้ง ขิงป่า ขับลมปรับธาตุ

ขิงแห้ง ขิงป่า ขับลมปรับธาตุ

View
ขิงแห้งแก้ไอปอดอักเสบ

ขิงแห้งแก้ไอปอดอักเสบ

ขิงแห้งแก้ไอปอดอักเสบ

View
ขิงแห้งแก้ไอติดเชื้อลงคอ  0983536984

ขิงแห้งแก้ไอติดเชื้อลงคอ 0983536984

ขิงแห้งแก้ไอติดเชื้อลงคอ 0983536984

View
กระชายป่า ขิงแห้ง ไพลป่าสมุนไพรเทือกเขาสูง

กระชายป่า ขิงแห้ง ไพลป่าสมุนไพรเทือกเขาสูง

กระชายป่า ขิงแห้ง ไพลป่าสมุนไพรเทือกเขาสูง

View
เครียดนอนไม่หลับแก้ไข้และไอใช้ขิงแห้ง@สมุนไพร #โจฮักนะสารคาม #ลุงโจสมุนไพร EP.67

เครียดนอนไม่หลับแก้ไข้และไอใช้ขิงแห้ง@สมุนไพร #โจฮักนะสารคาม #ลุงโจสมุนไพร EP.67

เครียดนอนไม่หลับแก้ไข้และไอใช้ขิงแห้ง@สมุนไพร #โจฮักนะสารคาม #ลุงโจสมุนไพร EP.67

View
ขิงแห้ง+ขิงดำ+กระทือ=สรรพคุณมาก

ขิงแห้ง+ขิงดำ+กระทือ=สรรพคุณมาก

ขิงแห้ง+ขิงดำ+กระทือ=สรรพคุณมาก

View
ใครป่วยเป็น2โรคนี้ !! ห้ามกินขิงอย่างเด็ดขาด คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้  | Nava DIY

ใครป่วยเป็น2โรคนี้ !! ห้ามกินขิงอย่างเด็ดขาด คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ | Nava DIY

ใครป่วยเป็น2โรคนี้ !! ห้ามกินขิงอย่างเด็ดขาด คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ | Nava DIY

View
ขิงแห้งแก้ปวดทอ้งลมพันไส้

ขิงแห้งแก้ปวดทอ้งลมพันไส้

ขิงแห้งแก้ปวดทอ้งลมพันไส้

View

ถามตอบปัญหาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับขิงแห้ง
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่