Menu

หมากผู้หมากเมีย

ชื่อเครื่องยา

หมากผู้หมากเมีย

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

ใบ

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

หมากผู้หมากเมีย

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

มะผู้มะเมีย หมากผู้ ปูหมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cordyline fruticosa (L.) A.Chev

ชื่อพ้อง

Aletris chinensis Lam., Calodracon heliconiifolia (Otto & A.Dietr.) Planch., Calodracon nobilis Planch., Calodracon sieberi (Kunth) Planch., Calodracon terminalis (L.) Planch., Convallaria fruticosa L., Cordyline amabilis Cogn. & Marchal, Cordyline baptistii Cogn. & Marchal, Cordyline cheesemanii Kirk, Cordyline dennisonii André, Cordyline densicoma Linden & André, Cordyline eschscholziana Mart. ex Schult. & Schult.f., Cordyline gloriosa Linden & André., Cordyline guilfoylei Linden ex Lem., Cordyline hedychioides F.Muell., Cordyline heliconiifolia Otto & A.Dietr.,, Cordyline hendersonii Cogn. & Marchal., Cordyline javanica Klotzsch ex Kunth., Cordyline metallica Dallière., Cordyline nobilis (Planch.) K.Koch., Cordyline reali (Linden & André) G.Nicholson, Cordyline regina Veitch ex Regel, Cordyline sepiaria Seem., Cordyline sieberi Kunth., Cordyline ti Schott., Cordyline timorensis Planch., Dianella cubensis A.Rich., Dracaena amabilis auct., Dracaena argenteostriata W.Bull., Dracaena aurora Linden & André., Dr

ชื่อวงศ์

Asparagaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

            แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 5-10 ซม. ยาว 12-20 ซม. ปลายใบแหลม ก้านเป็นกาบเล็กแคบอวบยาว ใบมีหลายสี ได้แก่ สีเขียวล้วน สีแดงล้วน สีเขียวขอบสีแดงอ่อน หรือเข้ม

 

เครื่องยา หมากผู้หมากเมีย

เครื่องยา หมากผู้หมากเมีย

 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:

           ไม่มีข้อมูล

 

สรรพคุณ:

            ตำรายาไทย ใบรสจืดมันเย็น ล้อมตับดับพิษใบต้มเอาน้ำดื่ม ขับพิษไข้หัว แก้ตัวร้อน แก้ไข้หวัด แก้ร้อนในกระหายน้ำ มักใช้รวมกับใบหมากเมีย และใบมะยม แช่น้ำทิ้งไว้อาบ แก้อาการคันตามผิวหนัง และสำหรับ เด็กที่ออกไข้ออกผื่น เช่น เหือด หัด อีสุกอีใส ดำแดง แก้เม็ดผดผื่นคันตามผิวหนัง

            บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ระบุการใช้ใบหมากผู้หมากเมีย           ร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ ใน “ตำรับยาเขียวหอม”  สรรพคุณ บรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ แก้พิษหัด พิษอีสุกอีใส (บรรเทาอาการไข้จากหัด และอีสุกอีใส)

 

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:

      ไม่มีข้อมูล

 

องค์ประกอบทางเคมี:

      ไม่มีข้อมูล

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:

      ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย 

      การศึกษาฤทธิ์ของสาร steroidal saponins สามชนิด ที่แยกได้จากใบของหมากผู้หมากเมียในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อโดยใช้เทคนิค microdilution method ต่อเชื้อ S. aureus  ATCC 25923, E. coli  ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, E. faecalis ATCC 29212 และ C. albicans  ATCC 24433 ผลการทดลองพบว่า สารทุกชนิดไม่สามารถยับยั้งเชื้อได้ที่ความเข้มข้นสูงสุด 256 มิลลิกรัม/ลิตร ยกเว้น compound ที่ 2 สามารถยับยั้งเชื้อ E. faecalis ได้ โดยมีค่า MIC เท่ากับ 128 มิลลิกรัม/ลิตร (Fouedjou, et al., 2014)

      การศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเมทานอลของหมากผู้หมากเมีย และส่วนสกัดย่อยอื่นๆ   ผลการทดลองพบว่าสารสกัดเมทานอลขนาด 500 μg/disk มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียได้ระดับปานกลางต่อเชื้อ Escherichia  coli, Shigella boydii, Streptococcus pyogenes  และ Staphylococcus epidermidis  โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ clear zone เท่ากับ 12, 14, 13 และ 12 มิลลิเมตร ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน kanamycin ขนาด 30μg/disk มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ clear zone เท่ากับ 39, 38, 40 และ 32 มิลลิเมตร ตามลำดับ ส่วนสารสกัด hexane มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียได้ระดับต่ำต่อเชื้อ Escherichia  coli (8 มม.), Salmonella typhi (9 มม.), shigella boydii (8 มม.) และ Shigella dysenteriae (9 มม.) ในขณะที่สารสกัด acetone และ chloroform ไม่ออกฤทธิ์ (Ahmed, et al., 2014)

       ฤทธิ์ต้านเชื้อ trypanosoma

       การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ trypanosoma ของสารสกัดน้ำ และสารสกัดเอทานอล โดยทำการศึกษาในหลอดทดลอง ทดสอบฤทธิ์ต่อเชื้อ Trypanosoma evansi  สายพันธุ์  Te7  ซึ่งเป็นโปรโตซัวที่พบในกระแสเลือดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด ทำให้เกิดโรคทริพพาโนโซมิเอซิส หรือเซอร่า (surra) ทำให้สัตว์มีไข้ขึ้นๆลงๆ เบื่ออาหาร ซีดและผอม บวมน้ำ อาจพบดีซ่าน ทำให้สัตว์แท้ง อาการรุนแรงจะมีไข้ ตาอักเสบ หรือขุ่น ขาแข็ง หลังแข็ง คอบิด โลหิตจาง อาจตายอย่างเฉียบพลันได้  พบได้ในวัว ควาย แกะ แพะ หมา แมว หมู ฯลฯ  การทดสอบโดยวัดค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ (IC50)  ผลการทดลองพบว่าสารสกัดเอทานอล มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ trypanosoma โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 7.61 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ในขณะที่สารสกัดน้ำ   มีค่า IC50 เท่ากับ 48.1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จากการศึกษานี้สรุปว่าสารสกัดของหมากผู้หมากเมียมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ T. evansi  ได้ (Dyary, et al., 2014)

 

การศึกษาทางคลินิก:

      ไม่มีข้อมูล

 

การศึกษาทางพิษวิทยา:

          การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดใบด้วยเอทานอล 50% โดยให้หนูกินในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (คิดเป็น 4,545 เท่า เปรียบเทียบกับขนาดรักษาในคน) และให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังหนู ในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ตรวจไม่พบอาการเป็นพิษ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2546)

         การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดหมากผู้หมากเมียในหลอดทดลอง โดยใช้เซลล์ไตของลิง (green monkey kidney (Vero) Cells)  และใช้เทคนิค  MTT-cell proliferation assay kit  และทำการวัดความเข้มข้นเฉลี่ยที่ทำให้เกิดพิษต่อเซลล์ (Median cytotoxic concentration : CC50) พบว่าสารสกัดน้ำ จากใบของหมากผู้หมากเมีย มีค่า CC50 เท่ากับ  1,309.01±53.81 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และในสารสกัดเอทานอล มีค่า CC50 มากกว่า 500  ไมโครกรัม/มิลลิลิตริ (Dyary, et al., 2014)

 

เอกสารอ้างอิง:

1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2546. ประมวลผลงานวิจัยด้านพิษวิทยา ของสถาบันวิจัยสมุนไพร เล่ม 1.โรงพิมพ์การศาสนา:กรุงเทพมหานคร.

2. Ahmed F, Das PK, Islam MA, Rahman KM, Rahman MM, Selim MST. Antibacterial activity of Cordyline terminalis. Kunth. leaves. J Med Sci. 2003;3(5-6):418-422.

3. Dyary HO, Arifah AK, Sharma RSK, Rasedee A. Antitrypanosomal and cytotoxic activities of selected medicinal plants and effect of Cordyline terminalis on trypanosomal nuclear and kinetoplast replication. Pakistan Vet J. 2014;34(4):444-448.

4. Fouedjou RT, Teponno RB, Quassinti L, Bramucci M, Petrelli D, Vitali LA, et al. Steroidal saponins from the leaves of Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. and their cytotoxic and antimicrobial activity. Phytochemistry Letters. 2014;7:62-8.

 

ข้อมูลตำรับยาเขียวหอม : www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ หมากผู้หมากเมีย

...

Other Related หมากผู้หมากเมีย

ข้อมูล หมากผู้หมากเมีย จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


หมากผู้หมากเมีย การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms ไม่ได้จัดลำดับ: Monocots อันดับ: Asparagales วงศ์: Asparagaceae วงศ์ย่อย: Lomandroideae สกุล: Cordyline สปีชีส์: C.  fruticosa ชื่อทวินาม Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. ชื่อพ้อง Convallaria fruticosa L. Asparagus terminalis L. Cordyline terminalis Kunth Dracaena terminalis Lam. Terminalis fruticosa (L.) Kuntze[1] หมากผู้หมากเมีย (ชื่อวิทยาศาสตร์: Cordyline fruticosa) เป็นพืชในวงศ์หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagaceae) กระจายพันธุ์ตั้งแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงเกาะนิวกินี[2] เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 3-4 เมตร ลำต้นกลมเป็นลำเดี่ยวหรือเป็นกอ เมื่อโตเต็มที่จะมีเนื้อไม้ ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงเวียนสลับรอบต้น แผ่นใบมีหลายแบบ ทั้งใบรูปใบหอก รูปหอกกลับ รูปแถบ ปลายใบเรียวแหลมมีสีสันแตกต่างกัน ทั้งสีเขียว เขียวขอบขาว แดงเข้มหรือแดงอมน้ำตาล ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงที่ซอกใบใกล้ปลายยอด มีดอกย่อยสีขาวครีมหรือขาวอมแดงเรื่อจำนวนมาก บานตอนกลางคืนและมีกลิ่นหอม กลีบดอกมี 6 กลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดเล็ก ๆ ผลกลมสีแดง เนื้อนุ่ม ภายในมีเมล็ดรูปโค้ง[3] หมากผู้หมากเมียนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ชาวฮาวายเรียกพืชชนิดนี้ว่า "ติ" (Ti plant) ถือเป็นไม้มงคล มีสรรพคุณลดไข้ คลายกล้ามเนื้อ ลดอาการคัดจมูก[4] รากนำมาทำเป็นขนมหรือหมักเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้[5] ส่วนใบใช้ห่ออาหาร[6] อ้างอิง

↑ "Cordyline fruticosa (L.) A. Chev". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. 2002-09-16. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-09-27. สืบค้นเมื่อ 2009-11-17 . ↑ Cordyline fruticosa - Floridata ↑ ไม้พุ่ม, อิศรา แพงสี, หน้า 109, พ.ศ. 2551, สำนักพิมพ์บ้านและสวน กรุงเทพฯ ↑ "Cordyline fruiticosa - Meet the Plants - National Tropical Botanical Garden". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-05-12. สืบค้นเมื่อ 2015-12-01 . ↑ Cordyline fruticosa - Useful Tropical Plants ↑ "Ti Leaf (Cordyline terminalis or fruticosa) Diseases in Hawaii's Commercial Orchards" (PDF) . คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2015-12-10. สืบค้นเมื่อ 2015-12-01 . แหล่งข้อมูลอื่น

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ หมากผู้หมากเมีย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Cordyline fruticosa ที่วิกิสปีชีส์ หมากผู้หมากเมีย - ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม เก็บถาวร 2017-05-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Cordyline fruticosa (ti plant) - cabi.org เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=หมากผู้หมากเมีย&oldid=9671796"
.

สมุนไพรอื่นๆ

129

ส้มป่อย
ส้มป่อย ชื่อเครื่องยาส้มป่อย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ฝัก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาส้มป่อย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ส้มขอน ชื่อวิทยาศาสตร์Acacia concinna (Willd.) DC. ชื่อพ้องA. hooperiana Miq., A. philippinarium Benth., A. poilanei Gagnep., A. polycephala DC., A. quisumbingii Merr., A. rugata (Lam.) Merr., Guilandina microphylla DC., Mimosa concinna Willd. ,M. rugata Lam., Nygae sylvarum-minimae ชื่อวงศ์Leguminosae-Mimosoideae ลักษณะภายนอก...

24

เกสรบัวหลวง
เกสรบัวหลวง ชื่อเครื่องยาเกสรบัวหลวง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเกสรตัวผู้แห้งของดอกบัวหลวง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาบัวหลวง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) โช้ค (เขมร บุรีรัมย์) บัว อุบล (กลาง) บัวหลวง (กลาง) ปทุม (กลาง) สัตตบงกช (กลาง) สัตตบุษย์ (กลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์Nelumbo nucifera Gaertn. ชื่อพ้องNelumbo caspica (Fisch.) Schipcz., Nelumbo komarovii Grossh., Nelumbo speciosa Willd., Nymphaea nelumbo L. ชื่อวงศ์Nelumbonaceae ลักษณะภายนอกของเครื่...

133

สมอพิเภก
สมอพิเภก ชื่อเครื่องยาสมอพิเภก ชื่ออื่นๆของเครื่องยาผล ได้จาก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสมอพิเภก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ลัน สมอแหน แหน แหนขาว แหนต้น สะคู้ ชื่อวิทยาศาสตร์Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Combretaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ผลรูปกลมหรือรี แข็ง กว้างประมาณ 1.5-2 ซม. ยาว 2.5-3 ซม. มีสัน 5 สัน ผิวนอกปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลหนาแน่น เมล็ดเดี่ยวแข็ง ผลอ่อน...

58

ดีปลี
ดีปลี ชื่อเครื่องยาดีปลี ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผลที่แก่จัดแต่ยังไม่สุก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาดีปลี ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ดีปลีเชือก ประดงข้อ ปานนุ พิษพญาไฟ ปีกผัวะ ชื่อวิทยาศาสตร์Piper retrofractum Vahl ชื่อพ้องPiper chaba Hunter., P. officinarum ชื่อวงศ์Piperaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ผลแห้งสีน้ำตาลแดง  ผลอัดกันแน่นเป็นช่อรูปทรงกระบอก  โคนโต  ปลายเล...

156

พิมเสนต้น
พิมเสนต้น ชื่อเครื่องยาพิมเสนต้น ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาพิมเสนต้น ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ใบพิมเสน ผักชีช้าง ใบหลม ชื่อวิทยาศาสตร์Pogostemon cablin (Blanco) Benth. ชื่อพ้องMentha auricularia Blanco, Mentha cablin Blanco, Pogostemon battakianus Ridl., Pogostemon comosus Miq., Pogostemon javanicus Backer ex Adelb., Pogostemon mollis Hassk., Pogostemon patchouly Pellet., Pogostemon tomentosus ชื่อวงศ์Lamiaceae ลักษ...

52

ชะเอมไทย
ชะเอมไทย ชื่อเครื่องยาชะเอมไทย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเถา เนื้อไม้ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาชะเอมไทย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ชะเอมป่า(กลาง) ตาลอ้อย(ตราด) ส้มป่อยหวาน(พายัพ) อ้อยช้าง(สงขลา) นราธิวาส อ้อยสามสวน (อุบลราชธานี) กอกกั๋น ย่านงาย ชื่อวิทยาศาสตร์Albizia myriophylla Benth. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Leguminosae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            เถา มีตุ่มหนามด้านๆขนาดเล็กตามลำต้นและกิ่งก้า...

126

สนทราย
สนทราย ชื่อเครื่องยาสนทราย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ลำต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสนทราย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ก้านถินแดง สน (พังงา) สนนา (สุราษฎร์ธานี) สนหอม (จันทบุรี); สนดง สนหิน (อุบลราชธานี); สนหางสิงห์ (เลย) สนขี้ไก่ (กาญจนบุรี); ปอโฮ่งรุห์ สนเล็ก สนสร้อย (นครศรีธรรมราช) ; ยูงสนเทศ ชื่อวิทยาศาสตร์Baeckia frutescens L. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Myrtaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           ...

122

ลูกซัด
ลูกซัด ชื่อเครื่องยาลูกซัด ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาลูกซัด ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Trigonella foenum-graecum L. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Papilionaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           เมล็ดใน 1 ฝักมี 10-20 เมล็ด เมล็ดแก่สีน้ำตาลอ่อน หรือสีเหลืองทอง เมล็ดขนาดเล็ก  ขนาดกว้าง 3 มิลลิเมตร ยาว 4 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร มีร่องตรงกลางเมล็ด มีกลิ่นแรงเฉพาะต...

148

หัวร้อยรู
หัวร้อยรู ชื่อเครื่องยาหัวร้อยรู ชื่ออื่นๆของเครื่องยากระเช้าผีมด ได้จากหัว ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาหัวร้อยรู ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ร้อยรู ปุ่มฟ้า ดาลูบูตาลิมา ชื่อวิทยาศาสตร์Hydnophytum formicarium Jack. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Rubiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            เป็นพืชจำพวกหัว ที่อาศัยเกาะตามต้นไม้อื่น ต้นแก่มีหัวกลมโตขนาดเท่าลูกมะพร้าวห้าว ภายในหัวเป็นรูย้อนขึ้น ย้อนลง พรุนไปทั่ว เมื่...

หมากผู้หมากเมีย : สมุนไพรแก้วัณโรคปอด ยาฟอกเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด และแก้ริดสีดวงทวาร

หมากผู้หมากเมีย : สมุนไพรแก้วัณโรคปอด ยาฟอกเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด และแก้ริดสีดวงทวาร

หมากผู้หมากเมีย : สมุนไพรแก้วัณโรคปอด ยาฟอกเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด และแก้ริดสีดวงทวาร

View
[ วรากรสมุนไพร ] หมากผู้หมากเมีย

[ วรากรสมุนไพร ] หมากผู้หมากเมีย

[ วรากรสมุนไพร ] หมากผู้หมากเมีย

View
สมุนไพร#หมากผู้หมากเมีย#ไม้มงคล/ไม้ประดับ/สุดยอดสมุนไพร/หามาปลูกประจำบ้านได้เลย

สมุนไพร#หมากผู้หมากเมีย#ไม้มงคล/ไม้ประดับ/สุดยอดสมุนไพร/หามาปลูกประจำบ้านได้เลย

สมุนไพร#หมากผู้หมากเมีย#ไม้มงคล/ไม้ประดับ/สุดยอดสมุนไพร/หามาปลูกประจำบ้านได้เลย

View
หมากผู้หมากเมีย เป็นทั้งไม้ประดับและสมุนไพร

หมากผู้หมากเมีย เป็นทั้งไม้ประดับและสมุนไพร

หมากผู้หมากเมีย เป็นทั้งไม้ประดับและสมุนไพร

View
ปักชำ หมากผู้หมากเมีย ขยายพันธ์ไม้ประดับแบบง่ายมาก ๆ มือใหม่ก็ทำได้

ปักชำ หมากผู้หมากเมีย ขยายพันธ์ไม้ประดับแบบง่ายมาก ๆ มือใหม่ก็ทำได้

ปักชำ หมากผู้หมากเมีย ขยายพันธ์ไม้ประดับแบบง่ายมาก ๆ มือใหม่ก็ทำได้

View
ต้นหมากผู้หมากเมีย ไม้มงคลที่ทุกบ้านควรปลูก

ต้นหมากผู้หมากเมีย ไม้มงคลที่ทุกบ้านควรปลูก

ต้นหมากผู้หมากเมีย ไม้มงคลที่ทุกบ้านควรปลูก

View
หมากผู้หมากเมีย สมุนไพรและไม้ประดับ

หมากผู้หมากเมีย สมุนไพรและไม้ประดับ

หมากผู้หมากเมีย สมุนไพรและไม้ประดับ

View
เสริมดวงชะตา!!ความลับต้นหมากผู้หมากเมีย ปลูกวันไหนเสริมดวงชะตาทางการเงิน.

เสริมดวงชะตา!!ความลับต้นหมากผู้หมากเมีย ปลูกวันไหนเสริมดวงชะตาทางการเงิน.

เสริมดวงชะตา!!ความลับต้นหมากผู้หมากเมีย ปลูกวันไหนเสริมดวงชะตาทางการเงิน.

View
หมากผู้หมากเมีย​ เป็นไม้มงคล​และเป็นสมุนไพร​สรรพคุณ​อ่านท้ายคลิป​ by.เมล็ด​พันธุ์​ดี​เกษตร​วิถี​ไทย​

หมากผู้หมากเมีย​ เป็นไม้มงคล​และเป็นสมุนไพร​สรรพคุณ​อ่านท้ายคลิป​ by.เมล็ด​พันธุ์​ดี​เกษตร​วิถี​ไทย​

หมากผู้หมากเมีย​ เป็นไม้มงคล​และเป็นสมุนไพร​สรรพคุณ​อ่านท้ายคลิป​ by.เมล็ด​พันธุ์​ดี​เกษตร​วิถี​ไทย​

View
ชำต้น&ยอด หมากผู้หมากเมีย@สวนสองเทพ

ชำต้น&ยอด หมากผู้หมากเมีย@สวนสองเทพ

ชำต้น&ยอด หมากผู้หมากเมีย@สวนสองเทพ

View