Menu

หมากผู้หมากเมีย

ชื่อเครื่องยา

หมากผู้หมากเมีย

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

ใบ

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

หมากผู้หมากเมีย

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

มะผู้มะเมีย หมากผู้ ปูหมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cordyline fruticosa (L.) A.Chev

ชื่อพ้อง

Aletris chinensis Lam., Calodracon heliconiifolia (Otto & A.Dietr.) Planch., Calodracon nobilis Planch., Calodracon sieberi (Kunth) Planch., Calodracon terminalis (L.) Planch., Convallaria fruticosa L., Cordyline amabilis Cogn. & Marchal, Cordyline baptistii Cogn. & Marchal, Cordyline cheesemanii Kirk, Cordyline dennisonii André, Cordyline densicoma Linden & André, Cordyline eschscholziana Mart. ex Schult. & Schult.f., Cordyline gloriosa Linden & André., Cordyline guilfoylei Linden ex Lem., Cordyline hedychioides F.Muell., Cordyline heliconiifolia Otto & A.Dietr.,, Cordyline hendersonii Cogn. & Marchal., Cordyline javanica Klotzsch ex Kunth., Cordyline metallica Dallière., Cordyline nobilis (Planch.) K.Koch., Cordyline reali (Linden & André) G.Nicholson, Cordyline regina Veitch ex Regel, Cordyline sepiaria Seem., Cordyline sieberi Kunth., Cordyline ti Schott., Cordyline timorensis Planch., Dianella cubensis A.Rich., Dracaena amabilis auct., Dracaena argenteostriata W.Bull., Dracaena aurora Linden & André., Dr

ชื่อวงศ์

Asparagaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

            แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 5-10 ซม. ยาว 12-20 ซม. ปลายใบแหลม ก้านเป็นกาบเล็กแคบอวบยาว ใบมีหลายสี ได้แก่ สีเขียวล้วน สีแดงล้วน สีเขียวขอบสีแดงอ่อน หรือเข้ม

 

เครื่องยา หมากผู้หมากเมีย

เครื่องยา หมากผู้หมากเมีย

 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:

           ไม่มีข้อมูล

 

สรรพคุณ:

            ตำรายาไทย ใบรสจืดมันเย็น ล้อมตับดับพิษใบต้มเอาน้ำดื่ม ขับพิษไข้หัว แก้ตัวร้อน แก้ไข้หวัด แก้ร้อนในกระหายน้ำ มักใช้รวมกับใบหมากเมีย และใบมะยม แช่น้ำทิ้งไว้อาบ แก้อาการคันตามผิวหนัง และสำหรับ เด็กที่ออกไข้ออกผื่น เช่น เหือด หัด อีสุกอีใส ดำแดง แก้เม็ดผดผื่นคันตามผิวหนัง

            บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ระบุการใช้ใบหมากผู้หมากเมีย           ร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ ใน “ตำรับยาเขียวหอม”  สรรพคุณ บรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ แก้พิษหัด พิษอีสุกอีใส (บรรเทาอาการไข้จากหัด และอีสุกอีใส)

 

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:

      ไม่มีข้อมูล

 

องค์ประกอบทางเคมี:

      ไม่มีข้อมูล

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:

      ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย 

      การศึกษาฤทธิ์ของสาร steroidal saponins สามชนิด ที่แยกได้จากใบของหมากผู้หมากเมียในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อโดยใช้เทคนิค microdilution method ต่อเชื้อ S. aureus  ATCC 25923, E. coli  ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, E. faecalis ATCC 29212 และ C. albicans  ATCC 24433 ผลการทดลองพบว่า สารทุกชนิดไม่สามารถยับยั้งเชื้อได้ที่ความเข้มข้นสูงสุด 256 มิลลิกรัม/ลิตร ยกเว้น compound ที่ 2 สามารถยับยั้งเชื้อ E. faecalis ได้ โดยมีค่า MIC เท่ากับ 128 มิลลิกรัม/ลิตร (Fouedjou, et al., 2014)

      การศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเมทานอลของหมากผู้หมากเมีย และส่วนสกัดย่อยอื่นๆ   ผลการทดลองพบว่าสารสกัดเมทานอลขนาด 500 μg/disk มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียได้ระดับปานกลางต่อเชื้อ Escherichia  coli, Shigella boydii, Streptococcus pyogenes  และ Staphylococcus epidermidis  โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ clear zone เท่ากับ 12, 14, 13 และ 12 มิลลิเมตร ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน kanamycin ขนาด 30μg/disk มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ clear zone เท่ากับ 39, 38, 40 และ 32 มิลลิเมตร ตามลำดับ ส่วนสารสกัด hexane มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียได้ระดับต่ำต่อเชื้อ Escherichia  coli (8 มม.), Salmonella typhi (9 มม.), shigella boydii (8 มม.) และ Shigella dysenteriae (9 มม.) ในขณะที่สารสกัด acetone และ chloroform ไม่ออกฤทธิ์ (Ahmed, et al., 2014)

       ฤทธิ์ต้านเชื้อ trypanosoma

       การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ trypanosoma ของสารสกัดน้ำ และสารสกัดเอทานอล โดยทำการศึกษาในหลอดทดลอง ทดสอบฤทธิ์ต่อเชื้อ Trypanosoma evansi  สายพันธุ์  Te7  ซึ่งเป็นโปรโตซัวที่พบในกระแสเลือดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด ทำให้เกิดโรคทริพพาโนโซมิเอซิส หรือเซอร่า (surra) ทำให้สัตว์มีไข้ขึ้นๆลงๆ เบื่ออาหาร ซีดและผอม บวมน้ำ อาจพบดีซ่าน ทำให้สัตว์แท้ง อาการรุนแรงจะมีไข้ ตาอักเสบ หรือขุ่น ขาแข็ง หลังแข็ง คอบิด โลหิตจาง อาจตายอย่างเฉียบพลันได้  พบได้ในวัว ควาย แกะ แพะ หมา แมว หมู ฯลฯ  การทดสอบโดยวัดค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ (IC50)  ผลการทดลองพบว่าสารสกัดเอทานอล มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ trypanosoma โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 7.61 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ในขณะที่สารสกัดน้ำ   มีค่า IC50 เท่ากับ 48.1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จากการศึกษานี้สรุปว่าสารสกัดของหมากผู้หมากเมียมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ T. evansi  ได้ (Dyary, et al., 2014)

 

การศึกษาทางคลินิก:

      ไม่มีข้อมูล

 

การศึกษาทางพิษวิทยา:

          การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดใบด้วยเอทานอล 50% โดยให้หนูกินในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (คิดเป็น 4,545 เท่า เปรียบเทียบกับขนาดรักษาในคน) และให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังหนู ในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ตรวจไม่พบอาการเป็นพิษ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2546)

         การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดหมากผู้หมากเมียในหลอดทดลอง โดยใช้เซลล์ไตของลิง (green monkey kidney (Vero) Cells)  และใช้เทคนิค  MTT-cell proliferation assay kit  และทำการวัดความเข้มข้นเฉลี่ยที่ทำให้เกิดพิษต่อเซลล์ (Median cytotoxic concentration : CC50) พบว่าสารสกัดน้ำ จากใบของหมากผู้หมากเมีย มีค่า CC50 เท่ากับ  1,309.01±53.81 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และในสารสกัดเอทานอล มีค่า CC50 มากกว่า 500  ไมโครกรัม/มิลลิลิตริ (Dyary, et al., 2014)

 

เอกสารอ้างอิง:

1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2546. ประมวลผลงานวิจัยด้านพิษวิทยา ของสถาบันวิจัยสมุนไพร เล่ม 1.โรงพิมพ์การศาสนา:กรุงเทพมหานคร.

2. Ahmed F, Das PK, Islam MA, Rahman KM, Rahman MM, Selim MST. Antibacterial activity of Cordyline terminalis. Kunth. leaves. J Med Sci. 2003;3(5-6):418-422.

3. Dyary HO, Arifah AK, Sharma RSK, Rasedee A. Antitrypanosomal and cytotoxic activities of selected medicinal plants and effect of Cordyline terminalis on trypanosomal nuclear and kinetoplast replication. Pakistan Vet J. 2014;34(4):444-448.

4. Fouedjou RT, Teponno RB, Quassinti L, Bramucci M, Petrelli D, Vitali LA, et al. Steroidal saponins from the leaves of Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. and their cytotoxic and antimicrobial activity. Phytochemistry Letters. 2014;7:62-8.

 

ข้อมูลตำรับยาเขียวหอม : www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ หมากผู้หมากเมีย

...

Other Related หมากผู้หมากเมีย

ข้อมูล หมากผู้หมากเมีย จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


หมากผู้หมากเมีย การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms ไม่ได้จัดลำดับ: Monocots อันดับ: Asparagales วงศ์: Asparagaceae วงศ์ย่อย: Lomandroideae สกุล: Cordyline สปีชีส์: C.  fruticosa ชื่อทวินาม Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. ชื่อพ้อง Convallaria fruticosa L. Asparagus terminalis L. Cordyline terminalis Kunth Dracaena terminalis Lam. Terminalis fruticosa (L.) Kuntze[1] หมากผู้หมากเมีย (ชื่อวิทยาศาสตร์: Cordyline fruticosa) เป็นพืชในวงศ์หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagaceae) กระจายพันธุ์ตั้งแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงเกาะนิวกินี[2] เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 3-4 เมตร ลำต้นกลมเป็นลำเดี่ยวหรือเป็นกอ เมื่อโตเต็มที่จะมีเนื้อไม้ ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงเวียนสลับรอบต้น แผ่นใบมีหลายแบบ ทั้งใบรูปใบหอก รูปหอกกลับ รูปแถบ ปลายใบเรียวแหลมมีสีสันแตกต่างกัน ทั้งสีเขียว เขียวขอบขาว แดงเข้มหรือแดงอมน้ำตาล ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงที่ซอกใบใกล้ปลายยอด มีดอกย่อยสีขาวครีมหรือขาวอมแดงเรื่อจำนวนมาก บานตอนกลางคืนและมีกลิ่นหอม กลีบดอกมี 6 กลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดเล็ก ๆ ผลกลมสีแดง เนื้อนุ่ม ภายในมีเมล็ดรูปโค้ง[3] หมากผู้หมากเมียนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ชาวฮาวายเรียกพืชชนิดนี้ว่า "ติ" (Ti plant) ถือเป็นไม้มงคล มีสรรพคุณลดไข้ คลายกล้ามเนื้อ ลดอาการคัดจมูก[4] รากนำมาทำเป็นขนมหรือหมักเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้[5] ส่วนใบใช้ห่ออาหาร[6] อ้างอิง [ แก้ ] ↑ "Cordyline fruticosa (L.) A. Chev". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. 2002-09-16. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-09-27. สืบค้นเมื่อ 2009-11-17 . ↑ Cordyline fruticosa - Floridata ↑ ไม้พุ่ม, อิศรา แพงสี, หน้า 109, พ.ศ. 2551, สำนักพิมพ์บ้านและสวน กรุงเทพฯ ↑ "Cordyline fruiticosa - Meet the Plants - National Tropical Botanical Garden". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-05-12. สืบค้นเมื่อ 2015-12-01 . ↑ Cordyline fruticosa - Useful Tropical Plants ↑ "Ti Leaf (Cordyline terminalis or fruticosa) Diseases in Hawaii's Commercial Orchards" (PDF) . คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2015-12-10. สืบค้นเมื่อ 2015-12-01 . แหล่งข้อมูลอื่น [ แก้ ] วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ หมากผู้หมากเมีย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Cordyline fruticosa ที่วิกิสปีชีส์ หมากผู้หมากเมีย - ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม เก็บถาวร 2017-05-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Cordyline fruticosa (ti plant) - cabi.org เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=หมากผู้หมากเมีย&oldid=9671796"
.

สมุนไพรอื่นๆ

54

ชุมเห็ดไทย
ชุมเห็ดไทย ชื่อเครื่องยาชุมเห็ดไทย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาชุมเห็ดไทย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ชุมเห็ดเขาควาย ชุมเห็ดควาย ชุมเห็ดเล็ก ชุมเห็ดนา พรมดาน ลับมืนน้อย เล็บหมื่นน้อย หญ้าลักลืน เล็นเค็ด ชื่อวิทยาศาสตร์Cassia tora L. ชื่อพ้องSenna tora ชื่อวงศ์Leguminosae-Caesalpinoideae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ใน1 ฝัก มีประมาณ 20-30 เมล็ด เมล็ดผิวเรียบ เงา...

84

เปราะป่า
เปราะป่า ชื่อเครื่องยาเปราะป่า ชื่ออื่นๆของเครื่องยาตูบหมูบ ได้จากเหง้า ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเปราะป่า ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ตูบหมูบ (อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ); เปราะเถื่อน (ปราจีนบุรี ชพ);เปราะเขา เปราะป่า ชื่อวิทยาศาสตร์Kaempferia marginata Carey ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Zingiberaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            มีเหง้าสั้น ขนาดเล็ก เหง้าหลักทรงกลม สีน้ำตาล ที่ผิวมีรอยข้อปล้องชัดเจ...

23

กำลังเสือโคร่ง
กำลังเสือโคร่ง ชื่อเครื่องยากำลังเสือโคร่ง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากลำต้น เนื้อไม้ แก่น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ขวากไก่ หนามเข็ม (ชัยภูมิ) ขอเบ็ด (หนองคาย) ขี้แรด (ปราจีนบุรี) เขี้ยวงู (ชุมพร) ตึ่ง เครือดำตัวแม่ (ลำปาง)เบน เบนขอ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เล็บครุฑ (จันทบุรี) เล็บรอก (พัทลุง) หมากตาไก้ (เลย) ชื่อวิทยาศาสตร์Strychnos axillaris Colebr. ชื่อพ้องStrychnos chloropetala A.W. Hill., Strychnos plumosa ชื่อวงศ์Strychnaceae (Logana...

87

โป๊ยกั๊ก
โป๊ยกั๊ก ชื่อเครื่องยาโป๊ยกั๊ก ชื่ออื่นๆของเครื่องยาจันทร์แปดกลีบ (Chinese star anise) ได้จากผลแก่ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาโป๊ยกั๊ก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Illicium verum Hook. f. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Illiciaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           ผลเป็นกลีบโดยรอบ ทำให้มองเห็นเป็นรูปดาว มี 5-13 พู แต่ที่พบมากมักเป็น 8 พู ผลแห้งมีกลีบหนาแข็ง สีน้ำตาลเข้ม กว้าง 0.3-0.5 เซนติเมตร ยาว 1-2 เ...

100

มะขามแขก
มะขามแขก ชื่อเครื่องยามะขามแขก ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ฝัก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะขามแขก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Cassia acutifolia Del. (Cassia senna L. Senna alexandrina P. Miller) C. angustifolia Vahl. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Caesalpiniaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ใบแห้งของมะขามแขกชนิด C. angustifolia มีสีเขียวอมน้ำตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปวง...

166

สารส้ม
สารส้ม ชื่อเครื่องยาสารส้ม ชื่ออื่นๆของเครื่องยาหินส้ม ได้จากธาตุวัตถุ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์ ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             ผลึกก้อนใส หรือสีขาว มัวเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น มีรสฝาดมาก หากสะตุแล้ว จะเป็นผงสีขาว (วิธีสะตุ นำสารส้มมาบดให้ละเอียด นำมาใส่หม้อดิน เอาตั้งไฟจนสารส้มละลายฟู ขาวดี จึงยกลงจากไฟ นำไปปรุงยาได้) &nbs...

195

มะนาว
มะนาว ชื่อเครื่องยามะนาว ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะนาว ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ส้มมะนาว(ภาคกลาง) ส้มนาว(ภาคใต้) โกรยซะม้า(เขมร-สุรินทร์) หมากฟ้า(ไทยใหญ่-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle ชื่อพ้องCitrus × acida Pers., C. × davaoensis (Wester) Yu.Tanaka, C. depressa var. voangasay Bory, C. × excelsa Wester, C. hystrix subsp. acida Engl., C. × javanica Blume, C. × lima Macfad., C. × limettioides Yu....

14

กลอย
กลอย ชื่อเครื่องยากลอย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้าใต้ดิน ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากลอย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)มันกลอย กลอยข้าวเหนียว กลอยหัวเหนียว (นครราชสีมา) กลอยนก (เหนือ) กลอยไข่ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์Dioscorea hispida Dennst. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Dioscoreaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ลำต้นกลมมีหนามเล็กๆกระจายทั่วไป และมีขนนุ่มๆ สีขาวปกคลุม มีรากเจริญเป็นหัวสะสม...

173

ข่า
ข่า ชื่อเครื่องยาข่า ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้า ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาข่า ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กฎุกโรหินี ข่าตาแดง (กลาง); ข่าหยวก ข่าใหญ่ ข่าหลวง (เหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์Alpinia galanga (L.) Willd. ชื่อพ้องAlpinia alba (Retz.) Roscoe, Alpinia bifida Warb., Alpinia carnea Griff., Alpinia pyramidata Blume, Alpinia rheedei Wight, Alpinia viridiflora Griff., Amomum galanga (L.) Lour. , Amomum medium Lour., Galanga officinalis Salisb., Hellenia alba (Ret...

หมากผู้หมากเมีย : สมุนไพรแก้วัณโรคปอด ยาฟอกเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด และแก้ริดสีดวงทวาร

หมากผู้หมากเมีย : สมุนไพรแก้วัณโรคปอด ยาฟอกเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด และแก้ริดสีดวงทวาร

หมากผู้หมากเมีย : สมุนไพรแก้วัณโรคปอด ยาฟอกเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด และแก้ริดสีดวงทวาร

View
[ วรากรสมุนไพร ] หมากผู้หมากเมีย

[ วรากรสมุนไพร ] หมากผู้หมากเมีย

[ วรากรสมุนไพร ] หมากผู้หมากเมีย

View
สมุนไพร#หมากผู้หมากเมีย#ไม้มงคล/ไม้ประดับ/สุดยอดสมุนไพร/หามาปลูกประจำบ้านได้เลย

สมุนไพร#หมากผู้หมากเมีย#ไม้มงคล/ไม้ประดับ/สุดยอดสมุนไพร/หามาปลูกประจำบ้านได้เลย

สมุนไพร#หมากผู้หมากเมีย#ไม้มงคล/ไม้ประดับ/สุดยอดสมุนไพร/หามาปลูกประจำบ้านได้เลย

View
หมากผู้หมากเมีย เป็นทั้งไม้ประดับและสมุนไพร

หมากผู้หมากเมีย เป็นทั้งไม้ประดับและสมุนไพร

หมากผู้หมากเมีย เป็นทั้งไม้ประดับและสมุนไพร

View
ปักชำ หมากผู้หมากเมีย ขยายพันธ์ไม้ประดับแบบง่ายมาก ๆ มือใหม่ก็ทำได้

ปักชำ หมากผู้หมากเมีย ขยายพันธ์ไม้ประดับแบบง่ายมาก ๆ มือใหม่ก็ทำได้

ปักชำ หมากผู้หมากเมีย ขยายพันธ์ไม้ประดับแบบง่ายมาก ๆ มือใหม่ก็ทำได้

View
ต้นหมากผู้หมากเมีย ไม้มงคลที่ทุกบ้านควรปลูก

ต้นหมากผู้หมากเมีย ไม้มงคลที่ทุกบ้านควรปลูก

ต้นหมากผู้หมากเมีย ไม้มงคลที่ทุกบ้านควรปลูก

View
หมากผู้หมากเมีย สมุนไพรและไม้ประดับ

หมากผู้หมากเมีย สมุนไพรและไม้ประดับ

หมากผู้หมากเมีย สมุนไพรและไม้ประดับ

View
เสริมดวงชะตา!!ความลับต้นหมากผู้หมากเมีย ปลูกวันไหนเสริมดวงชะตาทางการเงิน.

เสริมดวงชะตา!!ความลับต้นหมากผู้หมากเมีย ปลูกวันไหนเสริมดวงชะตาทางการเงิน.

เสริมดวงชะตา!!ความลับต้นหมากผู้หมากเมีย ปลูกวันไหนเสริมดวงชะตาทางการเงิน.

View
หมากผู้หมากเมีย​ เป็นไม้มงคล​และเป็นสมุนไพร​สรรพคุณ​อ่านท้ายคลิป​ by.เมล็ด​พันธุ์​ดี​เกษตร​วิถี​ไทย​

หมากผู้หมากเมีย​ เป็นไม้มงคล​และเป็นสมุนไพร​สรรพคุณ​อ่านท้ายคลิป​ by.เมล็ด​พันธุ์​ดี​เกษตร​วิถี​ไทย​

หมากผู้หมากเมีย​ เป็นไม้มงคล​และเป็นสมุนไพร​สรรพคุณ​อ่านท้ายคลิป​ by.เมล็ด​พันธุ์​ดี​เกษตร​วิถี​ไทย​

View
ชำต้น&ยอด หมากผู้หมากเมีย@สวนสองเทพ

ชำต้น&ยอด หมากผู้หมากเมีย@สวนสองเทพ

ชำต้น&ยอด หมากผู้หมากเมีย@สวนสองเทพ

View