Menu

ผักชีลา

ชื่อเครื่องยา

ผักชีลา

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

ผล

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

ผักชีลา

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

ผักชี ผักหอมป้อม ผักหอม ผักหอมน้อย ยำแย้ ผักชีไทย ผักชีหอม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coriandrum sativum L.

ชื่อพ้อง

Bifora loureiroi Kostel., Coriandropsis syriaca H.Wolff, Coriandrum globosum Salisb., Coriandrum majus Gouan, Selinum coriandrum

ชื่อวงศ์

Apiaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

            ผลแก่แห้งรูปทรงกลม (mericarps) สีน้ำตาลอ่อน ประกอบด้วย cremocarp 2 อัน ผลแก่แห้งแล้วแตก แต่ละ cremocarp มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4 มิลลิเมตร ผิวนอกสีเหลืองน้ำตาลถึงสีน้ำตาล มีสันประมาณ 10 อัน ผนังเป็นคลื่น พบส่วนกลีบเลี้ยงและเกสรตัวเมียหลงเหลืออยู่ ผลมีกลิ่นหอมเฉพาะ รสเผ็ด

 

 

เครื่องยา ผักชีลา

 

 

เครื่องยา ผักชีลา

 

 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:

            ปริมาณความชื้นไม่เกิน 13% w/w  (เภสัชตำรับอังกฤษ) ปริมาณสิ่งแปลกปลอมไม่เกิน 2% w/w  ปริมาณเถ้ารวมไม่เกิน 6% w/w  ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ไม่เกิน 1.5% w/w  ปริมาณสารสกัดเอทานอล ไม่น้อยกว่า 10% w/w  สารสกัดน้ำ ไม่น้อยกว่า 19% w/w  ปริมาณน้ำมันหอมระเหย ไม่น้อยกว่า 0.3% v/w (เภสัชตำรับอินเดีย)

 

สรรพคุณ:

            ตำรายาไทย ผล รสหวานฝากร้อนหอม (สุขุม) แก้พิษตานซาง ขับลม แก้ท้องอืดเฟ้อ บำรุงธาตุ แก้สะอึก แก้กระหายน้ำ แก้คลื่นไส้อาเจียน เป็นน้ำกระสาย ยาแก้อาเจียน แก้ตาเจ็บ แก้ลมวิงเวียน บำรุงกระเพาะอาหาร ทำให้เจริญอาหาร แก้บิด ถ่ายเป็นเลือด คั่วบดผสมสุรากินแก้ริดสีดวงทวารมีเลือดออก ต้มเอาน้ำอมบ้วนปาก แก้ปวดฟัน แก้เจ็บในปากคอ

            บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ระบุการใช้ผลผักชีลา ในยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร ปรากฏในตำรับ “ยาธาตุบรรจบ” มีส่วนประกอบของผลผักชีลา ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืดเฟ้อ และอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียที่ไม่ติดเชื้อ

 

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:

           ไม่มีข้อมูล

 

องค์ประกอบทางเคมี:

       น้ำมันหอมระเหย พบประมาณ 1% ประกอบด้วย D-(+)-linalool 55-77%, monoterpene hydrocarbon 20%

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:

      ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร

     ทำการทดลองโดยให้ผงเมล็ดผักชีลา นำมากระจายตัวในน้ำ ในขนาด 250 และ 500 mg/kg แก่หนูแรท สายพันธุ์วิสตาร์ โดยให้สายอาหารไปยังกระเพาะอาหารหนู เป็นเวลา 30 นาที ก่อนจะได้รับสารที่กระตุ้นให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ได้แก่ 25% NaCl, 0.2M NaOH, 80% ethanol และยาต้านการอักเสบ indomethacin (30mg/kg) ผลยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร พบว่าผงผักชีลา ขนาด 250 mg/kg ลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหารที่เหนี่ยวนำด้วย NaCl ได้ ผลผักชีลาขนาด 500 mg/kg ลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหารที่เหนี่ยวนำด้วย NaCl และ ethanol ได้ ผลต่อการปกป้องเยื่อเมือกที่กระเพาะอาหาร ที่เหนี่ยวนำให้เยื่อเมือกในกระเพาะอาหารลดลง ด้วย 80% ethanol พบว่าการให้ผงผักชีลาในขนาด 250 และ 500 mg/kg แก่หนูแรท ก่อนให้เอทานอล ทำให้ระดับของเยื่อเมือกกลับมาสู่ภาวะปกติได้  แต่ผงผักชีลาไม่สามารถยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารที่เหนี่ยวนำด้วย indomethacin (Al-Mofleh, et al., 2006)

ฤทธิ์คลายความวิตกกังวล

     การศึกษาฤทธิ์คลายกังวล ของสารสกัดน้ำจากเมล็ดผักชีลา ในหนูถีบจักรเพศผู้ ด้วยวิธี elevated plus-maze ซึ่งเป็นวิธีประเมินฤทธิ์คลายกังวลโดยทดสอบความกลัว และอาการวิตกกังวลของหนู เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่อันตราย โดยถ้าสารมีฤทธิ์คลายกังวล หนูจะเข้าไปใน open arm หรือใช้เวลาใน open arm นานขึ้นภายในเวลา 5 นาที การทดสอบใช้สารสกัดในขนาด 10, 25, 50,100 mg/kg โดยการฉีดเข้าช่องท้องของหนู พบว่าที่ขนาด 100 mg/kg มีฤทธิ์ในการคลายกังวล โดยทำให้หนูใช้เวลาอยู่ใน  open arm นานขึ้น ดังนั้นสารสกัดน้ำจากเมล็ดผักชีลา จึงมีศักยภาพในการนำไปพัฒนายาคลายความวิตกกังวล และอาจมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับได้ด้วย (Emamghoreishi, et al., 2005)

 

การศึกษาทางคลินิก:

          ไม่มีข้อมูล

 

อาการไม่พึงประสงค์:

           การใช้ทางผิวหนัง อาจทำให้แพ้ได้ถ้าถูกแสง เนื่องจากผลผักชีมีสารกลุ่มคูมาริน (นพมาศ และนงลักษณ์, 2551)

 

การศึกษาทางพิษวิทยา:

        การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดผลด้วยเอทานอล 50% โดยให้หนูกินในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (คิดเป็น 6,250 เท่า เปรียบเทียบกับขนาดรักษาในคน) และให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังหนู ในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ตรวจไม่พบอาการเป็นพิษ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2546)

 

เอกสารอ้างอิง:

 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2546. ประมวลผลงานวิจัยด้านพิษวิทยา ของสถาบันวิจัยสมุนไพร เล่ม 1.โรงพิมพ์การศาสนา:กรุงเทพมหานคร.

 2. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นงลักษณ์ เรืองวิเศษ. คุณภาพเครื่องยาไทย จากงานวิจัย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. คอนเซ็พท์ เมดิคัส จำกัด: กรุงเทพมหานคร, 2551.

3. Al-Mofleh IA, Alhaider AA, Mossa JS, Al-Sohaibani MO, Rafatullah S, Qureshi S. Protection of gastric mucosal damage byCoriandrum sativum L. pretreatment in wistar albino rats. Environmental Toxicology and Pharmacology 2006;22:64–69.

4. Emamghoreishi M, Khasaki M, AazamMF.Coriandrum sativum: evaluation of its anxiolytic effect in the elevated plus-maze. J Ethnopharmacology. 2005;96:365–370.

 

ข้อมูลตำรับยาธาตุบรรจบ : www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ผักชีลา

...

Other Related ผักชีลา

บทความผลวิจัยสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับ ผักชีลา

ดูผลวิจัยสมุนไพรทั้งหมด Click ที่นี่

1491

ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของผักพื้นบ้านไทย
ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของผักพื้นบ้านไทยการศึกษาฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของผักพื้นบ้านไทยที่นิยมรับประทาน จำนวน 40 ชนิด โดยทำการสกัดด้วยวิธีการคั้นน้ำและหมักด้วย 95% เอทานอล จากนั้นทดสอบในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก (PC3) และมะเร็งเต้านม (MCF-7) ด้วยวิธี Sulphorhodamine B (SRB) พบว่าสารสกัดน้ำของเมล็ดเหรียงมีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเต้านมได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ สารสกัด 95% เอทานอลของใบช้าพลู โดยมีค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งได้ร้อยละ 50 (IC50) น้อยกว่า ...

สมุนไพรอื่นๆ

43

คูน
คูน ชื่อเครื่องยาคูน ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเนื้อในฝักแก่ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเนื้อในฝักแก่ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ชัยพฤกษ์ ลมแล้ง ชื่อวิทยาศาสตร์Cassia fistula L. ชื่อพ้องBactyrilobium fistula Willd., Cassia bonplandiana DC., C. excelsa Kunth, C. fistuloides Collad., C. rhombifolia Roxb., Cathartocarpus excelsus G.Don, Cathartocarpus fistula Pers., Cathartocarpus fistuloides (Collad.) G.Don, Cathartocarpus rhombifolius ชื่อวงศ์Legumonosae-Caesalpi...

97

ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร ชื่อเครื่องยาฟ้าทะลายโจร ชื่ออื่นๆของเครื่องยาฟ้าทะลาย ได้จากส่วนเหนือดิน ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาฟ้าทะลายโจร ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)น้ำลายพังพอน หญ้ากันงู ซีปังฮี ชื่อวิทยาศาสตร์Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees ชื่อพ้องJusticia paniculata Burm.f. ชื่อวงศ์Acanthaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยว ก้านใบยาว 3-10 มิลลิเมตร แผ่นใบรูปไข่หรือรู...

11

กระวานไทย
กระวานไทย ชื่อเครื่องยากระวานไทย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผลแก่ที่มีอายุ 4-5 ปี, เมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากระวานไทย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กระวานขาว (ภาคกลาง ภาคตะวันออก) ข่าโคม ข่าโคก หมากเนิ้ง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ปล้าก้อ (ปัตตานี) มะอี้ (เหนือ) กระวานดำ กระวานแดง กระวานโพธิสัตว์ กระวานจันทร์ ชื่อวิทยาศาสตร์Amomum krervanh Pierre ex Gagnep ชื่อพ้องAmomum verum ชื่อวงศ์Zingiberaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:    &nbs...

27

โกฐเขมา
โกฐเขมา ชื่อเครื่องยาโกฐเขมา ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้าแห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาโกฐเขมา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)โกฐหอม, ซังตุ๊ก, ชางจู๋ ชื่อวิทยาศาสตร์Atractylodes lancea (Thunb.) DC. ชื่อพ้องAcarna chinensis Bunge, Atractylis chinensis (Bunge) DC., Atractylis erosodentata (Koidz.) Arènes, Atractylis lancea Thunb., Atractylis lyrata (Siebold & Zucc.) Hand.-Mazz., Atractylis separata L.H.Bailey, Atractylodes chinensis (Bunge) Koidz., Atractylodes er...

92

พิกุล
พิกุล ชื่อเครื่องยาพิกุล ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากดอก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาพิกุล ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กุน แก้ว ซางดง พิกุลเขา พิกุลเถื่อน พิกุลป่า ชื่อวิทยาศาสตร์Mimusops elengi L. ชื่อพ้องImbricaria perroudii Montrouz., Kaukenia elengi (L.) Kuntze, K. javensis (Burck) Kuntze, K. timorensis (Burck) Kuntze, Magnolia xerophila P.Parm., Manilkara parvifolia (R.Br.) Dubard, Mimusops javensis Burck, M. latericia Elmer, M. lucida Poir., M. parvifolia R.Br., ...

86

เปล้าใหญ่
เปล้าใหญ่ ชื่อเครื่องยาเปล้าใหญ่ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเปล้าใหญ่ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)เปล้าหลวง (เหนือ) เปาะ (กำแพงเพชร) ควะวู (กาญจนบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์Croton oblongifolius Roxb. ชื่อพ้องCroton roxburghii ชื่อวงศ์Euphorbiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ใบรูปขอบขนาน รูปวงรีแกมขอบขนาน รูปไข่หรือรูปใบหอก ใบลู่ลง ใบรียาว กว้าง 5-10 เซนติเมตร ยาว 9-30...

41

คำเงาะ
คำเงาะ ชื่อเครื่องยาคำเงาะ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาคำเงาะ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)คำแสด คำแงะ คำไทย คำยง มะกายหยุม ชาตี จำปู้ หมักซิตี ส้มปู้ ส้มบู๊ คำแฝด ดอกชาด แสด หมากมอง ชื่อวิทยาศาสตร์Bixa orellana L. ชื่อพ้องBixa americana Poir., B. katangensis Delpierre, B. odorata Ruiz & Pav. ex G.Do, B. purpurea Sweet, B. upatensis Ram.Goyena, Orellana americana ชื่อวงศ์Bixaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:   ...

166

สารส้ม
สารส้ม ชื่อเครื่องยาสารส้ม ชื่ออื่นๆของเครื่องยาหินส้ม ได้จากธาตุวัตถุ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์ ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             ผลึกก้อนใส หรือสีขาว มัวเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น มีรสฝาดมาก หากสะตุแล้ว จะเป็นผงสีขาว (วิธีสะตุ นำสารส้มมาบดให้ละเอียด นำมาใส่หม้อดิน เอาตั้งไฟจนสารส้มละลายฟู ขาวดี จึงยกลงจากไฟ นำไปปรุงยาได้) &nbs...

181

มะดูก
มะดูก ชื่อเครื่องยามะดูก ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากแก่น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะดูก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)บักดูก (อีสาน), บักโคก (เขมร), ยายปลวก (ใต้) ดูกหิน ชื่อวิทยาศาสตร์Siphonodon celastrineus Griff. ชื่อพ้อง- ชื่อวงศ์Celastraceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           เนื้อไม้บริเวณแก่น เรียบ สีขาว หรือออกสีเหลืองอ่อนๆ   เครื่องยา มะดูก   เครื่องยา มะดู...

รู้อย่างนี้ กินไปนานแล้ว..!!  ผักชีลาว ประโยชน์เพียบ สรรพคุณลดไขมัน ต้านมะเร็ง | Nava DIY

รู้อย่างนี้ กินไปนานแล้ว..!! ผักชีลาว ประโยชน์เพียบ สรรพคุณลดไขมัน ต้านมะเร็ง | Nava DIY

รู้อย่างนี้ กินไปนานแล้ว..!! ผักชีลาว ประโยชน์เพียบ สรรพคุณลดไขมัน ต้านมะเร็ง | Nava DIY

View
ผักชีช้างหรือโกฏจุฬาลัมพา

ผักชีช้างหรือโกฏจุฬาลัมพา

ผักชีช้างหรือโกฏจุฬาลัมพา

View
โกฐจุฬา เป็นทั้งยาสมุนไพรและไม้ประดับ ประโยชน์มากมาย

โกฐจุฬา เป็นทั้งยาสมุนไพรและไม้ประดับ ประโยชน์มากมาย

โกฐจุฬา เป็นทั้งยาสมุนไพรและไม้ประดับ ประโยชน์มากมาย

View
ชัวร์ก่อนแชร์ : ดื่มน้ำผักชีช่วยล้างไต จริงหรือ?

ชัวร์ก่อนแชร์ : ดื่มน้ำผักชีช่วยล้างไต จริงหรือ?

ชัวร์ก่อนแชร์ : ดื่มน้ำผักชีช่วยล้างไต จริงหรือ?

View
ฉายาโสมพันปี บำรุงกำลังทุกส่วน แsงดีไม่มีตก

ฉายาโสมพันปี บำรุงกำลังทุกส่วน แsงดีไม่มีตก

ฉายาโสมพันปี บำรุงกำลังทุกส่วน แsงดีไม่มีตก

View
ผักชีลาว : สรรพคุณและข้อควรระวัง

ผักชีลาว : สรรพคุณและข้อควรระวัง

ผักชีลาว : สรรพคุณและข้อควรระวัง

View
ใบผักชีช่วยทำให้หน้าเด็กลงได้ ถุงใต้ตาหาย ริ้วรอยต่างๆลดลง หน้าเด็กเหมือนสาวเกาหลี

ใบผักชีช่วยทำให้หน้าเด็กลงได้ ถุงใต้ตาหาย ริ้วรอยต่างๆลดลง หน้าเด็กเหมือนสาวเกาหลี

ใบผักชีช่วยทำให้หน้าเด็กลงได้ ถุงใต้ตาหาย ริ้วรอยต่างๆลดลง หน้าเด็กเหมือนสาวเกาหลี

View
คุณประโยชน์ มากมาย กับต้นผักชีลาว

คุณประโยชน์ มากมาย กับต้นผักชีลาว

คุณประโยชน์ มากมาย กับต้นผักชีลาว

View
Dr Gunyamol ep 43 ดื่มน้ำอะไร บำรุงไต หมอไตให้คำตอบ โดย พญ.กัลย์ยมล

Dr Gunyamol ep 43 ดื่มน้ำอะไร บำรุงไต หมอไตให้คำตอบ โดย พญ.กัลย์ยมล

Dr Gunyamol ep 43 ดื่มน้ำอะไร บำรุงไต หมอไตให้คำตอบ โดย พญ.กัลย์ยมล

View
สรรพคุณของผักชีลาว (Dill) ประโยชน์ 6 ข้อที่ดีต่อร่างกาย

สรรพคุณของผักชีลาว (Dill) ประโยชน์ 6 ข้อที่ดีต่อร่างกาย

สรรพคุณของผักชีลาว (Dill) ประโยชน์ 6 ข้อที่ดีต่อร่างกาย

View

ถามตอบปัญหาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับผักชีลา
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่