Menu

สีเสียดเทศ

ชื่อเครื่องยา

สีเสียดเทศ

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

การต้มเคี่ยวใบและกิ่ง

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

สีเสียดเทศ

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

สีเสียดแขก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Uncaria gambir (Hunter) Roxb..

ชื่อพ้อง

Nauclea gambir Hunter, Ourouparia gambir (Hunter) Baill., Uruparia gambir

ชื่อวงศ์

Rubiaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:
           ได้จากการนำใบและกิ่งก้านของสีเสียดเทศ มาสกัดด้วยน้ำเดือด กรอง แล้วระเหยแห้ง จะได้สาร แข็งเป็นก้อน ผิวด้านนอกสีน้ำตาล ถึงน้ำตาลเข้ม เนื้อภายในสีน้ำตาลอ่อน เนื้อสารเปราะ และแตกหักง่ายมีกลิ่นเฉพาะ กลิ่นอ่อน  รสฝาด และขมมาก

 

เครื่องยา สีเสียดเทศ

 

เครื่องยา สีเสียดเทศ

 

เครื่องยา สีเสียดเทศ

 

เครื่องยา สีเสียดเทศ

 


ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:
           ปริมาณความชื้นไม่เกิน 15% w/w  ปริมาณเถ้ารวมไม่เกิน 8% w/w  ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดไม่เกิน 1.5% ปริมาณสิ่งสกัดที่ไม่ละลายในเอทานอล ไม่เกิน 34% w/w  ปริมาณสิ่งสกัดที่ไม่ละลายในน้ำ ไม่เกิน 33% w/w  (เภสัชตำรับอังกฤษและญี่ปุ่น)

          ปริมาณเถ้ารวมไม่เกิน 6% w/w  ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดไม่เกิน 1.5% ปริมาณสิ่งสกัดที่ละลายใน 50% เอทานอล ไม่น้อยกว่า 70% w/w  (เภสัชตำรับเกาหลี)


สรรพคุณ:
           ตำรายาไทย: ใช้ก้อนสีเสียดเทศบดเป็นผงหรือต้มกิน แก้ท้องร่วง  แก้บิดมูกเลือด  ทาสมานแผล  ใช้ใส่แผลเน่าเปื่อย ใส่แผลริดสีดวง ห้ามโลหิต  ห้ามเลือดกำเดา แก้ลงแดง ทำยาอม ยาบ้วนปาก
           นอกจากนี้บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ปรากฏการใช้สีเสียดเทศ ในยารักษาอาการโรคในระบบทางเดินอาหาร ปรากฏตำรับ ”ยาเหลืองปิดสมุทร” มีส่วนประกอบของสีเสียดเทศ และสีเสียดไทย ร่วมกับสมุนไพรอื่นๆในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปนและท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:
            แก้ท้องเสีย นำแก่นตากแห้ง หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ต้มน้ำเคี่ยวให้ข้นระเหยน้ำให้หมด บดเป็นผง เรียกว่า “ผงสีเสียด” ใช้ผงสีเสียด 1/3 – 1/2 ช้อนชา (0.3-1 กรัม) ต้มน้ำดื่ม

องค์ประกอบทางเคมี:
           สารกลุ่ม tannin :ได้แก่ catechutannic acid, catecchin, catechu red    สารกลุ่ม flavonoid : ได้แก่ chalcane-flavan dimers, gambiriin A1, A2, B1 และ B2, (+) catechin, (+)- epi-catechin, และ dimeric ของ proanthocyanidins, procyanidin B1, procyanidin B3, gambiriin C สารกลุ่ม alkaloid : gambirine, gambirdine, isogambirdine

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:

ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ

       การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดน้ำ และสารสกัดเอทานอล ที่ได้จากสีเสียดเทศ ทำการศึกษาในหลอดทดลอง โดยใช้วิธี agar disk diffusion method หาบริเวณที่เกิดการยับยั้งเชื้อหรือโซนใส (inhibition zone)และใช้วิธี agar dilution method ในการหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ (MBC) เชื้อที่ใช้ทดสอบได้แก่ เชื้อ methicillin-resistant S. aureus (MRSA)ที่แยกได้จากโรงพยาบาล และเชื้อ S. aureus ATCC 25923 เป็นเชื้อมาตรฐาน ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดน้ำ และสารสกัดเอทานอล ที่ได้จากสีเสียดเทศ มีความสามารถในการต้านเชื้อ MRSA โดยมีค่า inhibition zone เท่ากับ 13.08±0.53 และ 19.33±0.26 มิลลิเมตร ตามลำดับ มีค่า MIC เท่ากับ 6.3-12.5 และ 0.4-0.8 mg/ml ตามลำดับ ส่วนค่า MBC เท่ากับ 12.5-25 และ 3.2 mg/ml ตามลำดับ (เชื้อมาตรฐานมีค่า inhibition zone เท่ากับ 13 และ 14 มิลลิเมตร ตามลำดับ มีค่า MIC เท่ากับ 3.2 และ 0.4 mg/ml ตามลำดับ ส่วนค่า MBC เท่ากับ 25 และ 3.2 mg/ml ตามลำดับ) (Voravuthikunchai, et al., 2005)  เชื้อ methicillin-resistant S.aureus (MRSA) (เป็นเชื้อดื้อยา สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อผิวหนังที่พบทั่วไป เช่น ฝี หนอง แผลติดเชื้อ สามารถสร้างสารพิษ endotoxin ทำให้เกิดการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร เช่น ลำไส้อักเสบ อาหารเป็นพิษ เป็นต้น และยังก่อให้เกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาลอีกด้วย)

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

        การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทิลอะซิเตต, สารสกัดเมทานอล  และสารสกัดน้ำที่ได้จากสีเสียดเทศ (สารสกัดแห้งที่ได้จากการนำสีเสียดเทศมาสกัดด้วยน้ำร้อน 80°C แล้วนำสารสกัดที่ได้มาละลายในตัวทำละลาย 3 ชนิดข้างต้น) ทำการศึกษาทางเคมีในหลอดทดลอง ตรวจสอบโดยใช้วิธี DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) radical scavenging assay ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตต สามารถกำจัดอนุมูลอิสระ DPPH ได้สูงที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดเมทานอล และสารสกัดน้ำตามลำดับ โดยที่ความเข้มข้น 50 ppm ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทิลอะซิเตต, สารสกัดเมทานอล, สารสกัดน้ำ และสารมาตรฐานวิตามินซี มีค่าเท่ากับ  88.63, 85.98, 82.23 และ 90.29% ตามลำดับ การหาปริมาณสารฟีนอลรวม (total phenolic content) ของสารสกัดที่ได้จากสีเสียดเทศ ตรวจสอบโดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu method รายงานผลในหน่วยมิลลิกรัมของกรดแกลลิคต่อกรัมของสารสกัด (mg/g GAE) ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตตมีปริมาณฟีนอลรวมสูงที่สุด รองลงมาคือสารสกัดเมทานอล และสารสกัดน้ำ ตามลำดับ โดยมีค่า total phenolic content ของสารสกัดเอทิลอะซิเตต, สารสกัดเมทานอล และสารสกัดน้ำ เท่ากับ 113.43, 99.25 และ 76.75 mg/g GAE ตามลำดับ การหาปริมาณสารคอนเดนแทนนินรวม (total condensed tannin) ของสารสกัดที่ได้จากสีเสียดเทศ ตรวจสอบโดยการทำปฏิกิริยากับ formaldehyde และหาปริมาณของสารที่เกิดจากปฏิกิริยา ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตต มีปริมาณสารคอนเดนแทนนินรวม สูงที่สุด รองลงมาคือสารสกัดเมทานอล และสารสกัดน้ำ ตามลำดับ โดยค่า total condensed tannin ของสารสกัดเอทิลอะซิเตต, สารสกัดเมทานอล และสารสกัดน้ำ มีค่าเท่ากับ 93.12, 75.35 และ 66.96% ตามลำดับ การหาปริมาณฟลาโวนอยด์รวม (total flavonoids) ของสารสกัดที่ได้จากสีเสียดเทศ ตรวจสอบโดยทำปฏิกิริยาการเกิดสีกับ AlCl3 รายงานผลในหน่วยมิลลิกรัมของแคทิชินต่อกรัมสารสกัด (mg/g catechin) ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตตมีปริมาณฟลาโวนอยด์รวมสูงที่สุด รองลงมาคือสารสกัดเมทานอล และสารสกัดน้ำ ตามลำดับ โดยค่าปริมาณฟลาโวนอยด์รวม ของสารสกัดเอทิลอะซิเตต, สารสกัดเมทานอล และสารสกัดน้ำ มีค่าเท่ากับ 93.31, 70.94 และ 60.85% mg/g catechin ตามลำดับ การหาปริมาณสารคาเทชิน ด้วยวิธี HPLC พบว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตต สารสกัดเมทานอล และสารสกัดน้ำ มีปริมาณคาเทชิน เท่ากับ 87.33, 59.47 และ 42.75% ตามลำดับ  โดยสรุปสารสกัดเอทิลอะซิเตตมีปริมาณรวมของสารฟีนอล คอนเดนแทนนิน และฟลาโวนอยด์ สูงที่สุด และสามารถกำจัดอนุมูลอิสระ DPPH ได้ดีที่สุด จากการหาปริมาณคาเทชินยังพบว่ามีปริมาณสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดอื่น อีกทั้งพบว่าลักษณะโครมาโตรแกรมจาก FTIR มี functional group ทั้งหมดที่ตรงกับคาเทชิน (Kassim, et al., 2011)

       การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลองของสารสกัดน้ำที่ได้จากสีเสียดเทศ ตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธี DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)  assay, วิธี ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay  รายงานผลในหน่วยไมโครโมลของ ferrous ต่อมิลลิกรัมสารทดสอบ (µmol Fe(II)/mg) ผลการทดสอบด้วยวิธี DPPH assay พบว่า สารสกัดน้ำ และสารมาตรฐานวิตามินซีออกฤทธิ์ได้ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ได้ร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 6.4±0.8 และ 4.8±0.5% ตามลำดับ การตรวจสอบโดยวิธี FRAP assay พบว่าสารสกัดน้ำ และวิตามินซี สามารถรีดิวส์เฟอร์ริกเป็นเฟอร์รัสได้สูง ซึ่งเป็นคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระ มีค่าเท่ากับ 5,717.8±537.6 และ 16,813.3 ± 131.1 µmol Fe(II)/mg ตามลำดับ ส่วนการตรวจสอบโดยวิธี FTCassay พบว่า สารสกัดน้ำ และ α-tocopherol สามารถยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของไขมัน (lipid peroxidation)โดยมีค่าร้อยละของการยับยั้งเท่ากับ 75.2±1.2 และ 18.1±2.8% ตามลำดับ โดยสรุปการตรวจสอบ lipid peroxidation inhibition โดยใช้วิธี FTC assay ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดน้ำที่ได้จากสีเสียดเทศมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงใกล้เคียงกับวิตามินซี และมีฤทธิ์ยับยั้ง lipid peroxidation ที่สูงเมื่อเทียบกับ α-tocopherol (วิตามินอี) เมื่อใช้สารทดสอบที่ความเข้มข้น 50 µg/ml การหาปริมาณฟีโนลิครวม (total phenolic content) ตรวจสอบโดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu method รายงานผลในหน่วยไมโครกรัมของกรดแทนนิกต่อมิลลิกรัมของสารทดสอบ (µg TAE/mg) ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดน้ำที่ได้จากสีเสียดเทศมีค่า total phenolic contentสูง เท่ากับ 1142.5±106.8µg TAE/mg  โดยสรุปสารสกัดน้ำจากสีเสียดเทศมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงในทุกวิธีการทดสอบ และมีปริมาณสารฟีนอลรวมสูง นอกจากนี้ยังมีรายงานพบสารหลายชนิดจากสีเสียดเทศ ได้แก่ quinic acid, catechin, epicatechin, procyanidin dimer (B1), quercetine diglycoside, procyanidin dimer, quercetin เป็นต้น ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง (Sazwi, et al., 2013)

การทดสอบฤทธิ์ปกป้องเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกมนุษย์

      การทดสอบฤทธิ์ปกป้องเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกมนุษย์ ของสารสกัดน้ำที่ได้จากสีเสียดเทศ ทำการศึกษาในหลอดทดลอง ตรวจสอบโดยใช้วิธี MTT assay ใช้ 0.5 mM H2O2 เหนี่ยวนำให้เซลล์เกิดความเสียหาย ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดน้ำที่ได้จากสีเสียดเทศมีฤทธิ์ปกป้องเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกมนุษย์ได้ โดยไม่ทำให้เกิดความเป็นพิษเมื่อใช้ในขนาดความเข้มข้นถึง 500 µg/ml และเมื่อใช้สารสกัดในขนาดความเข้มข้น 50 µg/ml สารสกัดน้ำ และวิตามินซี ทำให้เซลล์รอดชีวิตได้เท่ากับ 100.1±4.6% และ 82.4±2.1% ตามลำดับ (Sazwi, et al., 2013)

 

การศึกษาทางคลินิก:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางพิษวิทยา:
           ไม่มีข้อมูล

 

เอกสารอ้างอิง:

1. Kassim MJ, Hussin MH, Achmad A, Dahon NH, Suan TK, Hamdan HS. Determination of total phenol, condensed tannin and flavonoid contents and antioxidant activity of Uncaria gambir extracts. Majalah Farmasi Indonesia. 2011;22(1):50-59.

2. Sazwi NN, Nalina T, Rahim ZHA. Antioxidant and cytoprotective activities of Piper betle, Areca catechu, Uncaria gambir and betel quid with and without calcium hydroxide. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2013;13(351):1-12.

3. Voravuthikunchai SP, Kitpipit L. Activity of medicinal plant extracts against hospital isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Clinical Microbiology and Infection. 2005;11(6):510-512.

 

ข้อมูลตำรับยาเหลืองปิดสมุทร  www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ สีเสียดเทศ

...

Other Related สีเสียดเทศ

ข้อมูล สีเสียดเทศ จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


กะเมีย การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ โดเมน: ยูแคริโอตา อาณาจักร: พืช เคลด: พืชมีท่อลำเลียง เคลด: พืชดอก เคลด: พืชใบเลี้ยงคู่แท้ เคลด: แอสเทอริด อันดับ: ดอกหรีดเขา วงศ์: วงศ์เข็ม สกุล: Uncaria (W.Hunter) Roxb., 1824 สปีชีส์: Uncaria gambir ชื่อทวินาม Uncaria gambir (W.Hunter) Roxb., 1824 ชื่อพ้อง[1] Nauclea gambir Hunter Ourouparia gambir (Hunter) Baill. Uruparia gambir (Hunter) Kuntze กะเมีย (ชื่อวิทยาศาสตร์: Uncaria gambir (Hunter) Roxb.) เป็นไม้เถาเนื้อแข็งในวงศ์ Rubiaceae เป็นพืชสมุนไพร โดยนำใบและกิ่งก้านของสีเสียดเทศ มาสกัดด้วยน้ำเดือด กรอง แล้วระเหยแห้ง จะได้สารสีน้ำตาลอ่อน แข็งเป็นก้อนสีน้ำตาลอ่อน เรียกว่า "สีเสียดเทศ" หรือ "สีเสียดแขก" องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มแทนนิน[2] สารสกัดน้ำและสารสกัดเอทานอล มีฤทธิ์ต้านเชื้อที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วง (E. coli) ก้อนสีเสียดเทศบดเป็นผงหรือต้มกิน ใช้แก้ท้องร่วง แก้บิดมูกเลือด ทาสมานแผล ใช้ใส่แผลเน่าเปื่อย ใส่แผลริดสีดวง ห้ามโลหิต ห้ามเลือดกำเดา แก้ลงแดง ทำยาอม ยาบ้วนปาก เป็นส่วนประกอบของยาเหลืองปิดสมุทร[2] อ้างอิง [ แก้ ] ↑ "The Plant List: A Working List of All Plant Species". สืบค้นเมื่อ May 16, 2014 . ↑ 2.0 2.1 สีเสียดเทศ-ฐานข้อมูลเครื่องยา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กะเมีย ที่วิกิสปีชีส์ วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Uncaria gambir การแยกแยะหน่วยอนุกรมวิธานUncaria gambir Wikidata: Q910384 Wikispecies: Uncaria gambir APDB: 89407 EoL: 1095966 EPPO: UNCGA GBIF: 5338190 GRIN: 40865 iNaturalist: 347752 IPNI: 60458896-2 IRMNG: 11344618 ITIS: 506057 NCBI: 2872617 Plant List: kew-209796 PLANTS: UNGA POWO: urn:lsid:ipni.org:names:60458896-2 WCSP: 209796 Nauclea gambir Wikidata: Q50852915 GBIF: 5338191 GRIN: 25080 IPNI: 757109-1 Plant List: kew-133179 POWO: urn:lsid:ipni.org:names:757109-1 Tropicos: 100228613 เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=กะเมีย&oldid=10597966"
.

สมุนไพรอื่นๆ

147

หอยแครง
หอยแครง ชื่อเครื่องยาหอยแครง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเปลือกหอยแครง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Anadara granosa Schenk et Reinhart. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Arcidae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:                     ไม่มีข้อมูลเป็นหอยปากคู่ขนาดเล็ก ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร ลักษณะค่อนข้างกลม เปลือกหนา ด้านนอกของเปลือกเป็นเส้นโค้งด้านละ 2...

97

ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร ชื่อเครื่องยาฟ้าทะลายโจร ชื่ออื่นๆของเครื่องยาฟ้าทะลาย ได้จากส่วนเหนือดิน ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาฟ้าทะลายโจร ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)น้ำลายพังพอน หญ้ากันงู ซีปังฮี ชื่อวิทยาศาสตร์Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees ชื่อพ้องJusticia paniculata Burm.f. ชื่อวงศ์Acanthaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยว ก้านใบยาว 3-10 มิลลิเมตร แผ่นใบรูปไข่หรือรู...

30

โกฐเชียง
โกฐเชียง ชื่อเครื่องยาโกฐเชียง ชื่ออื่นๆของเครื่องยาตังกุย ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาโกฐเชียง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Angelica sinensis (Oliv.) Diels ชื่อพ้องAngelica polymorpha var. sinensis Oliv. ชื่อวงศ์Apiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ไม้ล้มลุก รากสดอวบหนา รูปทรงกระบอก แยกเป็นรากแขนงหลายราก รากแห้งรูปแกมทรงกระบอก ปลายแยกเป็นแขนง 3-5 แขนง หรือมากกว่า ย...

194

สะระแหน่
สะระแหน่ ชื่อเครื่องยาสะระแหน่ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากทั้งต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสะระแหน่ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)สะระแหน่ต้น ต้นน้ำมันหม่อง (ไทย) หอมด่วน (พายัพ) สะแน่ (ใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์Mentha × cordifolia Opiz ex Fresen. ชื่อพ้องMentha × villosa Huds., Mentha x amaurophylla Timb.-Lagr., M. x benthamiana Timb.-Lagr., Mentha × billotiana Déségl. & T.Durand, M. x bolzanensis Heinr.Braun, M. x chloreilema (Briq.) Heinr.Braun, M. x chlorostachya Gand. ...

16

กวาวเครือแดง
กวาวเครือแดง ชื่อเครื่องยากวาวเครือแดง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากวาวเครือแดง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กวาวเครือ กวาวหัว จานเครือ จอมทอง ตานจอมทอง ชื่อวิทยาศาสตร์Butea superba Roxb. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Leguminosae (Fabaceae)-Papilionoideae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            หัวใต้ดิน รูปทรงกระบอกยาว มีหลายขนาด เมื่อสะกิดที่เปลือก จะมียางสีแดงข้น คล้ายเลือดไหลออกมา ...

35

ขลู่
ขลู่ ชื่อเครื่องยาขลู่ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาขลู่ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)หนาดงั่ว หนวดงิ้ว หนาดวัว (อุดรธานี) เพี้ยฟาน(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ขลู คลู(ใต้) ขี้ป้าน (แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์Pluchea indica (L.) Less. ชื่อพ้องPluchea foliolosa DC., corymbosa Roxb., Conyza indica Mig., Baccharis indica ชื่อวงศ์Compositae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ใบรูปไข่...

94

เพกา
เพกา ชื่อเครื่องยาเพกา ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเปลือกต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเพกา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ลิ้นฟ้า(เลย) ลิ้นก้าง ลิ้นช้าง(ไทยใหญ่) เพกา (ภาคกลาง) มะลิดไม้ มะลิ้นไม้ ลิดไม้ (ภาคเหนือ) หมากลิ้นก้าง หมากลิ้นซ้าง (ฉาน ภาคเหนือ) กาโด้โด้ง (กะเหรี่ยง กาญจนบุรี) ด๊อกก๊ะ ดอก๊ะ ดุแก (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) เบโก (มาเลย์ นราธิวาส) ชื่อวิทยาศาสตร์Oroxylum indicum (L.) Kurz ชื่อพ้องArthrophyllum ceylanicum Miq. Arthrophyllum reticulatum Blume ex Miq. Bi...

70

เทียนตาตั๊กแตน
เทียนตาตั๊กแตน ชื่อเครื่องยาเทียนตาตั๊กแตน ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผลแก่แห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเทียนตาตั๊กแตน ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ผักชีลาว, มะแหลม ชื่อวิทยาศาสตร์Anethum graveolens L. ชื่อพ้องAnethum arvense Salisb., Angelica graveolens (L.) Steud., Ferula graveolens (L.) Spreng., Peucedanum graveolens (L.) Hiern, Peucedanum sowa (Roxb. ex Fleming) Kurz, Selinum anethum Roth, Selinum graveolens ชื่อวงศ์Apiaceae (Umbelliferae) ลักษ...

183

สะค้าน
สะค้าน ชื่อเครื่องยาสะค้าน ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเถา ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสะค้าน ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ตะค้านเล็ก ตะค้านหยวก ชื่อวิทยาศาสตร์1. Piper interruptum Opiz , 2. Piper ribesioides Wall. 3. Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz. ชื่อพ้อง- ชื่อวงศ์Piperaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           เถาแห้งสีน้ำตาล ทรงกระบอก ผิวขรุขระ มีข้อปล้อง หน้าตัดตามขวงมีลายเส้นเป็นแนวรัศมี เปลือกค่...

ต้นสีเสียดกินหมากไม้โบราณหาดูยากมีรสฝาดใช้ไล่แมลงได้

ต้นสีเสียดกินหมากไม้โบราณหาดูยากมีรสฝาดใช้ไล่แมลงได้

ต้นสีเสียดกินหมากไม้โบราณหาดูยากมีรสฝาดใช้ไล่แมลงได้

View
สีเสียดเหนือ สีเสียดไทย ใช้ต้มเคี่ยวทำก้อนสีเสียด ยางสีเสียด รสฝาดจัด แก้ท้องร่วง สมานแผลได้ดีมาก

สีเสียดเหนือ สีเสียดไทย ใช้ต้มเคี่ยวทำก้อนสีเสียด ยางสีเสียด รสฝาดจัด แก้ท้องร่วง สมานแผลได้ดีมาก

สีเสียดเหนือ สีเสียดไทย ใช้ต้มเคี่ยวทำก้อนสีเสียด ยางสีเสียด รสฝาดจัด แก้ท้องร่วง สมานแผลได้ดีมาก

View
สีเสียด พืชสมุนไพรในตำราพระโอสถพระนารายณ์

สีเสียด พืชสมุนไพรในตำราพระโอสถพระนารายณ์

สีเสียด พืชสมุนไพรในตำราพระโอสถพระนารายณ์

View
สีเสียดเทศ

สีเสียดเทศ

สีเสียดเทศ

View
Absolute Herbs สมุนไพรน่ารู้ - ชะเอมเทศ Glycerhiza

Absolute Herbs สมุนไพรน่ารู้ - ชะเอมเทศ Glycerhiza

Absolute Herbs สมุนไพรน่ารู้ - ชะเอมเทศ Glycerhiza

View
ต้นสีเสียดเปลือก ต้นไม้หายาก ไม้เนื้อแข็ง ไม้สมุนไพร

ต้นสีเสียดเปลือก ต้นไม้หายาก ไม้เนื้อแข็ง ไม้สมุนไพร

ต้นสีเสียดเปลือก ต้นไม้หายาก ไม้เนื้อแข็ง ไม้สมุนไพร

View
คิดว่าคนตัดทิ้งไปหมดแล้ว สีเสียดเปลือก สมุนไพรที่คนสมัยก่อนกินกับหมากกันเยอะมาก

คิดว่าคนตัดทิ้งไปหมดแล้ว สีเสียดเปลือก สมุนไพรที่คนสมัยก่อนกินกับหมากกันเยอะมาก

คิดว่าคนตัดทิ้งไปหมดแล้ว สีเสียดเปลือก สมุนไพรที่คนสมัยก่อนกินกับหมากกันเยอะมาก

View
สมุนไพร/ต้นสีเสียด

สมุนไพร/ต้นสีเสียด

สมุนไพร/ต้นสีเสียด

View
ชุมเห็ดไทย แก้ตับอักเสบ บำรุงธาตุในร่างกายบำรุงประสาท

ชุมเห็ดไทย แก้ตับอักเสบ บำรุงธาตุในร่างกายบำรุงประสาท

ชุมเห็ดไทย แก้ตับอักเสบ บำรุงธาตุในร่างกายบำรุงประสาท

View
13สมุนไพรที่นิยมใช้หมักปลากัด

13สมุนไพรที่นิยมใช้หมักปลากัด

13สมุนไพรที่นิยมใช้หมักปลากัด

View

ถามตอบปัญหาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับสีเสียดเทศ
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่