Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ปกป้องตับจากภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการดื่มสุราของสารสกัดจากกระเทียม

ศึกษาฤทธิ์ปกป้องตับจากภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการดื่มสุราของสารสกัด S-allylmercaptocysteine (SAMC) จากกระเทียม โดยทำการทดลองในหนูแรทเพศเมียจำนวน 28 ตัว แบ่งเป็น 4 กลุ่ม (กลุ่มละ 7 ตัว) กลุ่มที่ 1 ให้เป็นกลุ่มควบคุม เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูง (ประกอบด้วยน้ำมันปลา 30%) เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับ กลุ่มที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารปกติ และฉีดสารสกัด SAMC ขนาด 200 มก./กก. เข้าทางช่องท้องสัปดาห์ละ 3 ครั้ง กลุ่มที่ 4 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูง และฉีดสารสกัด SAMC ขนาด 200 มก./กก. เข้าทางช่องท้องสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เลี้ยงหนูทุกกลุ่มจนครบ 8 สัปดาห์ จากนั้นทำการผ่าซากและชำแหละเก็บเนื้อเยื่อตับเพื่อตรวจวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้วยเทคนิคจุลกายวิภาคศาสตร์ และเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อวิเคราะห์ค่าชีวเคมีที่เปลี่ยนแปลงไป ผลจากการทดลองพบว่า การฉีดสารสกัด SAMC ให้แก่หนูแรท มีผลยับยั้งการเกิดความเสียหายของตับ การสะสมไขมันในตับ และการสร้างคอลลาเจน ลดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างไขมันคือ sterol regulatory element binding protein-1c (SREBP1c) และเพิ่มการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสลายไขมันคือ adiponectin เมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูง และยังมีผลยับยั้งการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างผังผืดในตับ (hepatic fibrosis) ซึ่งได้แก่ transforming growth factor-beat1 (TGF-β1), alpha smooth muscle actin (α-SMA) และ procolagen-1 (PC-1) อีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าการฉีดสารสกัด SAMC ให้แก่หนูแรทมีผลยับยั้งการลดลงของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านอนุมูลอิสระได้แก่ catalase และ glutathione peroxidase และยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบได้แก่ tumor necrosing factor-alpha (TNF-α), interleukin-1 beta (IL1β), inducible nitric oxide synthase (iNOS), cyclooxygenase (COX2), monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), macrophage inflammatory protein-2 (MIP-2) และ murine interleukin-8 ortholog (KC) แสดงให้เห็นว่าสารสกัด SAMC จากกระเทียมมีฤทธิ์ยับยั้งความเสียหายของตับจากภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการดื่มสุราได้

Eur J Nutr 2013; 52: 179-91

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

950

ฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลของเมล็ดมะเขือเทศ
ฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลของเมล็ดมะเขือเทศการศึกษาฤทธิ์ลดคอลเลสเตอรอลของกากมะเขือเทศอบแห้ง (TP) น้ำมันจากเมล็ดมะเขือเทศ (TSO) และเมล็ดมะเขือเทศที่สกัดน้ำมันออกแล้ว (DTS) ในหนูแฮมสเตอร์ โดยทำการป้อนอาหารไขมันสูงที่มีส่วนผสมของ TSO 10% หรือ DTS 18% เทียบกับการป้อนอาหารที่มีน้ำมันข้าวโพด 10% และเซลลูโลสชนิด microcrystalline 10% (กลุ่มควบคุม) และทดลองป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของ TP 42% เทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับอาหารที่มีเซลลูโลสชนิด microcrystalline 25% พบว่า การป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศทั้ง 3 รูปแ...

868

ฤทธิ์ต้านการอักเสบและปรับภูมิคุ้มกันของย่านพาโหม
ฤทธิ์ต้านการอักเสบและปรับภูมิคุ้มกันของย่านพาโหมการศึกษาฤทธิ์ของสาร iridoid glycoside จากต้นย่านพาโหม (IGPS) ในหนูแรทที่ไตเกิดความผิดปกติเนื่องจากมีระดับของกรดยูริกในเลือดสูง โดยป้อน IGPS ขนาด 280, 140, 70 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้หนูแรทติดต่อกัน 24 วัน เทียบกับการป้อนยา allopurinol และยา benzbromarone (ทั้ง 2 ชนิด เป็นยาแผนปัจจุบัน ใช้ลดกรดยูริกในเลือด) ให้แก่หนูแรท พบว่า iridoid glycoside ช่วยบรรเทาความเสียหายของเนื้อเยื่อไต ยับยั้งการทำงานของ nuclear factor kappa-beta p65 (NF-kBp65), monocyte che...

659

สารสกัดจากใบยูคาลิปต่อการบรรเทาการทำลายตับที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย
สารสกัดจากใบยูคาลิปต่อการบรรเทาการทำลายตับที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย lipopolysaccharideการศึกษาผลของสารสกัดเอทานอลจากใบยูคาลิปที่มีปริมาณ hydrolyzable tannins สูงต่อหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้ตับถูกทำลายด้วย lipopolysaccharide (LPS) โดยให้หนูกินอาหารที่ผสม 1% ของสารสกัด hydrolyzable tannins จากใบยูคาลิป เป็นเวลา 10 วัน แล้วฉีด LPS เข้าทางช่องท้องหนู หลังจากนั้น 6 ชั่วโมง ทำการตรวจวัดระดับเอ็นไซม์ alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) และการแสดงออกของ inducible nitric oxide synthase...

303

ผลของ
ผลของ exogenous ATP ของมะระ (Momordica charantia Linn.) ต่อการชักนำให้เกิดการยับยั้งการขนส่งน้ำตาล D-glucose, สาร L-tyrosine และของเหลวผ่านผนังลำไส้ของหนูขาวมะระ (Momordica charantia ) เป็นผักพื้นบ้านที่ทราบโดยทั่วกันว่ามีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ฤทธิ์ช่วยระบาย และมีฤทธิ์ต้านเชื้อ งานวิจัยซึ่งศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดน้ำจากผลของมะระเกี่ยวกับการขนส่งน้ำตาล D-glucose, L-tyrosine และของเหลวผ่านผนังของลำไส้ของหนูขาว พบว่าการให้ ATP ร่วมกับการให้สารสกัดของมะระ จะทำให้ฤทธิ์ในการยับยั้งการขนส่ง D-glucose, L-...

1142

สารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในทุเรียนพันธุ์ที่นิยมรับประทานและพันธุ์พื้นเมือง
สารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในทุเรียนพันธุ์ที่นิยมรับประทานและพันธุ์พื้นเมืองการศึกษาเรื่องสารอาหาร สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของทุเรียนพันธุ์ที่นิยมรับประทาน ได้แก่ หมอนทอง และชะนี และพันธุ์พื้นเมือง ได้แก่ กระดุม และกบตาขำ ซึ่งเก็บรวบรวมจากสวนในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี พบว่าทุเรียนทุกสายพันธุ์ประกอบด้วยใยอาหารจำนวนมาก (7.5 - 9.1 ก./100 ก. นน.แห้ง) และมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรทและน้ำตาลสูง (62.9 - 70.7 ก. และ 47.9 - 56.4 ก./100 ก.นน. แห้ง ตามลำดับ) ทุเรียนพันธุ์ชะนี กระดุ...

1666

การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแผ่นปิดสิวอักเสบที่พัฒนาจากสมุนไพร
การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแผ่นปิดสิวอักเสบที่พัฒนาจากสมุนไพรการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแผ่นปิดสิวอักเสบที่พัฒนาจากสมุนไพร (novel water-soluble herbal acne patch: WHAP) ซึ่งมีส่วนประกอบของว่านหางจระเข้ สารสกัดจากใบบัวบก (4.5%w/w) สารสกัดดอกดาวเรืองหม้อ (4.5%w/w) และสารสกัดจากผลมะขามป้อม (2.5%w/w) เปรียบเทียบกับแผ่นปิดสิวอักเสบที่เตรียมจากสารไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid acne patch: HAP) ทำการศึกษาแบบ randomized, assessor-blind controlled ในอาสาสมัครที่มีความรุนแรงของสิวอักเสบระดั...

1331

ฤทธิ์ต่อสุขภาพของลำไส้และระดับไขมันของน้ำพรุนเข้มข้น
ฤทธิ์ต่อสุขภาพของลำไส้และระดับไขมันของน้ำพรุนเข้มข้นการศึกษาฤทธิ์ของพรุน (ผลัม) (Prunus domestica Linn) ในอาสาสมัครที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง จำนวน 60 คน ที่สุ่มแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ให้รับยาหลอก (น้ำพรุน 50 มล.) หรือรับประทานน้ำพรุนเข้มข้น (prune essence concemtration) ขนาด 50 มล. หรือ 100 มล. ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ พบว่าน้ำพรุนเข้มข้นทั้งสองขนาดมีผลเพิ่มเชื้อแบคทีเรีย Bifidobacterium spp. และ Lactobacillus spp. ซึ่งเป็นเชื้อชนิดดีในลำไส้ และลดจำนวนเชื้อแบคทีเรียชนิดไม่ดี ได้แก่ Clostridium perfringen...

191

ฤทธิ์ต้านเริมของน้ำมัน
ฤทธิ์ต้านเริมของน้ำมัน pepermint น้ำมัน peppermint ซึ่งได้จาก Mentha piperita มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสเริมทั้งสายพันธุ์ HSV-1 และ HSV-2 และยังสามารถฆ่าเชื้อที่ดื้อต่อ acycloivr อีกด้วย จึงน่าจะนำมาพัฒนาเป็นยารักษาเริมได้ Phytomedicine 2003;10:504-10. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

502

การบริโภคน้ำเกากีฉ่าย
การบริโภคน้ำเกากีฉ่าย (Lycium barbarum  , goji) ช่วยเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายการทดลองแบบ ramdomized, double-blind, placebo-controlled ในอาสาสมัครชาวจีนสุขภาพดี อายุระหว่าง 55-72 ปี จำนวน 50 คน (ชาย 25 คน และหญิง 25 คน) แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน โดยกลุ่มแรก (ชาย 12 คน และหญิง13 คน) ให้รับประทานน้ำเกากีฉ่าย 60 มิลลิลิตร วันละ 2 เวลาพร้อมอาหาร (วันละ 120 มิลลิลิตร ที่มี Lycium barbarum  polysaccharide 1,632 มิลลิกรัม) นาน 30 วันกลุ่มที่สองให้รับประทานยาหลอกท...