Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสาร 2-Hydroxycinnamaldehyde ในอบเชยจีนผ่านกระบวนการยับยั้ง β-Catenin

การศึกษาฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวและฤทธิ์ต้านมะเร็งของสาร 2- Hydroxycinnamaldehyde ซึ่งเป็นสาร phenylpropanoid ที่แยกได้จากเปลือกลำต้นอบเชยจีน โดยทำการทดสอบในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก พบว่าสาร 2- Hydroxycinnamaldehyde มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ HCT116 โดยลดการทำงานของการส่งสัญญาณของ Wnt/β-catenin และยับยั้ง β-catenin/T-cell factor (TCF) ใน HEK 233 และ HCT116 cells (โดยปกติเมื่อมีการกระตุ้นโปรตีน Wnt ทำให้ β-catenin เคลื่อนย้ายและจับกับ transcription factor พวก T cell factor จะไปกระตุ้นการสร้างยีนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนและเปลี่ยนแปลงลักษณะของเซลล์ที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของมะเร็ง) ผลจากการยับยั้ง β-catenin/T-cell factor (TCF) ทำให้ลดการสร้างยีนส์ที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของมะเร็งเช่น c-myc และ cyclin D1 และจากการศึกษาในแบบจำลองการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ (xenograft model) โดยการให้สารจากอบเชยจีนความเข้มข้น 10 หรือ 20 ม.ก./ก.ก.น้ำหนักตัว ฉีดเข้าช่องท้องหนูเปลือย (nude mice) ที่ถูกปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเซลล์มะเร็ง HCT116 จำนวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและไม่พบการเกิดความเป็นพิษ และจากกการศึกษาสารชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งพบว่า สารจากอบเชยจีนมีฤทธิ์ยับยั้งยีนส์เป้าหมายของ Wnt ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของมะเร็งได้แก่ β-catenin, c-myc, cyclinD1 และ survivin จึงสรุปได้ว่าการยับยั้งสัญญาณของ Wnt/β-catenin เป็นกระบวนการสำคัญต่อการยับยั้งการแบ่งเซลล์และยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักของมนุษย์

Journal of Natural Products 2013;76: 1278-1284

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1644

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของพุทรา
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของพุทราการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของพุทรา (Ziziphus jujuba; jujube) ที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ ต่อการอักเสบของปอดในหนูเมาส์ โดยนำเนื้อพุทราไปสกัดด้วยน้ำและเอทานอล แล้วนำไปย่อยด้วยเอนไซม์ เรียกว่า hydrolyzed jujube extract (HJE) ซึ่งพบว่ามีสารสำคัญ ได้แก่ quercetin, total phenolics และ flavonoids และมีฤทธิ์ในการจับกับอนุมูลอิสระมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดพุทราที่ไม่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ non-hydrolyzed jujube extract (NHJE) นอกจากนี้ HJE ยังมีผลลดการอักเสบ ลด nitric oxide ...

1148

ฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดของสารโพลีแซคคาไรด์จากโสม
ฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดของสารโพลีแซคคาไรด์จากโสมศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดของโสม (Panax ginseng ) โดยทดลองป้อนสารสกัดโพลีแซคคาไรด์ให้แก่หนูเม้าส์ที่เป็นมะเร็งปอดชนิด Lewis lung carcinoma ขนาด 50, 100 และ 200 มก./กก. น้ำหนักตัว นาน 20 วัน พบว่า สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง น้ำหนักของม้ามและต่อมไทมัสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มจำนวนเซลล์ splenocytes ของม้าม และอัตราส่วนของเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4+/CD8+ T lymphocyte ในเลือดของหนูที่เป็นมะเร็งปอด นอกจากนี้การให้สารสกัดโพลีแซคคาไรด์จากโสมยังมีผล...

674

ฤทธิ์ลดความเหนื่อยล้าของโสม
ฤทธิ์ลดความเหนื่อยล้าของโสม (Panax ginseng  C.A. Meyer)ทดสอบฤธิ์ลดอาการเหนื่อยล้าของสารสกัด polysaccharides จากโสม โดยทำการทดลองในหนูเมาส์ เพศผู้จำนวน 13 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ตัว หนูกลุ่มที่ 1 ให้เป็นกลุ่มควบคุม ป้อนด้วยน้ำเกลือ (saline) และไม่มีการนำไปทดสอบการว่ายน้ำ (forced swim test) กลุ่มที่ 2 ป้อนด้วยน้ำเกลือ และนำไปทดสอบการว่ายน้ำ กลุ่มที่ 3-13 ทำการป้อนหนูด้วย ginseng polysaccharide (WGP) ขนาด 50, 100 และ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม neutral (WGPN) ขนาด 40, 100, 160 และ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม...

224

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ Piperine สาร piperine ที่พบในพริกขี้หนู มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหนูตะเภาที่เป็นมะเร็งปอด สาร piperine ขนาด 50 มก./กก. เมื่อให้หนูกินพร้อมกับสารก่อมะเร็ง Benzo(a)pyrene หรือให้กินหลังจากได้รับสารก่อมะเร็ง พบว่าสามารถลดการเกิดออกซิเดชันของไขมันในไมโตคอนเดรีย และเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ superoxide dismutase, catalase, glutathione, reduced glutathione วิตามินซี และวิตามินอี ในไมโตคอนเดรียของปอดและตับ จึงเป็นไปได้ว่า piperine อาจช่วยป้องกันการเกิดมะเร็ง (Phytomedicine 2004;11:8...

282

สาร
สาร Naphthoquinone esters จากทองพันชั่งต้านเนื้องอกสาร rhinacanthins-C, N และ Q เป็นสารในกลุ่ม naphthoquinone esters ซึ่งสกัดแยกได้จากรากของทองพันชั่ง มีคุณสมบัติละลายในของเหลวได้น้อย ทำให้สารเข้าสู่เซลล์ได้น้อย จึงถูกทำให้อยู่ในรูปของ liposome และศึกษาคุณสมบัติต้านเนื้องอก พบว่าสารทั้ง 3 ชนิดในรูป liposome ออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง HeLaS3 cells ได้ดีมาก ความเข้มข้นของสารที่ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งได้ 50% เมื่อเซลล์สัมผัสกับสารนาน 24, 48 และ 72 ชั่วโมง เท่ากับ 32, 17 และ 70 ...

419

ผลของช็อคโกแลตและโกโก้ต่อการทำงานของระบบจิตประสาท
ผลของช็อคโกแลตและโกโก้ต่อการทำงานของระบบจิตประสาท และระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้มีสุขภาพดีการศึกษาชนิด double-blind randomized control trial ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี 101 คน เป็นชาย 41 คน หญิง 60 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ให้รับประทานช็อคโกแลตแท่ง หรือเครื่องดื่มช็อคโกแลต จำนวน 51 คน อายุเฉลี่ย 68.76 ± 8.62 ปี BMI เฉลี่ยเท่ากับ 25.16 ± 3.40 กก./ม.2 กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุมให้รับประทานช็อคโกแลต จำนวน 50 คน อายุเฉลี่ยเท่ากับ 68.73 ± 8.01 ปี BMI เฉลี่ยเท่าก...

976

อันตรกิริยาระหว่างส้มเกลี้ยงกับยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
อันตรกิริยาระหว่างส้มเกลี้ยงกับยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ amiodaroneการศึกษาผลของสารสกัดมาตรฐานของส้มเกลี้ยงซึ่งเป็นอาหารเสริมที่นิยมใช้ในการควบคุมน้ำหนักและเพิ่มความสามารถในการออกกำลังกาย ต่อค่าเภสัชจลนศาสตร์ของยา amiodarone (ยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ) การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เพื่อเปรียบเทียบการรับประทานแบบครั้งเดียวพร้อมกับการให้ยา และการรับประทานแบบต่อเนื่องก่อนการได้รับยา โดยในการทดลองที่ 1 ทำการป้อนหนูแรทด้วยสารสกัดมาตรฐานของส้มเกลี้ยง ขนาด 164 มก./กก.น้ำหนักตัว พร้อมกับการป้อนยา ami...

1296

ฤทธิ์รักษาแผลของสารสกัดเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอล์จากดอกชบา
ฤทธิ์รักษาแผลของสารสกัดเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอล์จากดอกชบาการศึกษาฤทธิ์รักษาแผลชนิดถูกตัด (exision wound) ของสารสกัดเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอล์จากดอกชบาสีแดง (Hibiscus rosa-sinensis L.) ในหนูแรทที่ถูกทำให้เกิดแผล จากนั้นทาสารสกัดจากดอกชบาที่ความเข้มข้น 80, 160 และ 320 มก./มล. บริเวณแผล วันละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องกัน 9 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่รักษาด้วยการใช้ recombinant bovine basic fibroblast growth factor (rbFGF: สารที่กระตุ้นเซลล์ไฟโบรบลาสให้สร้างคอลลาเจน) และกลุ่มควบคุมที่รักษาด้วยไดเมทิลซัลโฟไซด์ความเข้มข้...

1330

ฤทธิ์ต้านเชื้อสิวของเปลือกอบเชยและน้ำผึ้ง
ฤทธิ์ต้านเชื้อสิวของเปลือกอบเชยและน้ำผึ้งการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อก่อสิวของสารสกัดเอทานอลจากเปลือกต้นอบเชยและน้ำผึ้ง พบความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดเปลือกต้นอบเชยที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย (MIC) ต่อเชื้อ Propionibacterium acnes และ Staphylococcus epidermidis คือ 256 ไมโครกรัม/มล. และ 1,024 ไมโครกรัม/มล. ตามลำดับ และค่า MIC ของน้ำผึ้งต่อเชื้อทั้งสองชนิด คือ ความเข้มข้น 50% โดยปริมาตร และความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิด (MBCs) ของสารสกัดจากเปลือกต้นอบเชยและน้ำ...