Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของโสมและสาร ginsenoside Ro ต่อเอนไซม์ testosterone 5α-reductase และการงอกของเส้นขน

สารสกัด 50% เอทานอล จากเหง้าโสมแดง (Panax ginseng C. A. Meyer) สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ testosterone 5α-reductase (5αR) โดยที่เอนไซม์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการงอกของเส้นขน ซึ่งการออกฤทธิ์ของสารสกัดดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับขนาดที่ใช้ สารสำคัญในโสมคือ ginsenoside Ro และ ginsenoside Rg3 แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ 5αR ที่ค่า IC50 เท่ากับ 259.4 และ 86.1 µm ตามลำดับ เช่นเดียวกับสารสกัด 50% เอทานอล จากเหง้าโสมญี่ปุ่น (P. japonicas ) ซึ่งมีสาร ginsenoside Ro อยู่เป็นจำนวนมาก ก็ให้ผลในการยับยั้งเอนไซม์ 5αR เช่นกัน การทดสอบโดยทาสารสกัด 50% เอทานอล จากเหง้าของโสมแดงขนาด 2 มก./ตัว หรือสาร ginsenoside Ro ขนาด 0.2 มก./ตัว ลงบนผิวหนังของหนูเม้าส์ที่ถูกโกนขนออก และถูกยับยั้งการงอกของขนด้วยการได้รับฮอร์โมน testosterone พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดและสาร ginsenoside Ro มีขนขึ้น ซึ่งผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สาร ginsenoside Ro สามารถกระตุ้นการงอกของขน โดยผ่านกลไกในการยับยั้งเอนไซม์ 5αR เมื่อทดสอบด้วย androgenetic alopecia model (ยับยั้งการเจริญของเส้นขนด้วยฮอร์โมนแอนโดรเจน)

Phytother Res 2012;26(1):48-53

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

729

ฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดโมกหลวงในการต้านการทำงานของเอนไซม์
ฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดโมกหลวงในการต้านการทำงานของเอนไซม์ alpha-glucosidase และลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารในหนูแรทที่มีระดับน้ำตาลในเลือดปกติสารสกัดน้ำ:เมทานอล (2:3) ของเมล็ดโมกหลวง (สารในกลุ่มฟีนอลและฟลาวโวนอยด์) เมื่อนำมาทดสอบในหนูแรทที่มีระดับน้ำตาลในเลือดปกติ พบว่าเมื่อทดสอบในหลอดทดลองสารสกัดเมล็ดโมกหลวงสามารถต้านการทำงานเอนไซม์ alpha-glucosidase จากลำไส้เล็ก โดยที่ค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) มีค่าเท่ากับ 0.52 มก./มล. และสารสกัดเมล็ดโมกหลวงขนาด 200, 400 และ 800 มก./กก.สามาร...

1217

ฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนลงพุงของกรดแกลลิคจากสมอพิเภก
ฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนลงพุงของกรดแกลลิคจากสมอพิเภกการศึกษากลไกการออกฤทธิ์บรรเทาภาวะอ้วนลงพุง (Metabolic syndrome) ของสารสกัดน้ำร้อนของผลสมอพิเภก (Terminalia bellirica ) ในเซลล์พบว่าสารสกัดดังกล่าวสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 3T3-L1 ซึ่งเป็นเซลล์ตั้งต้นของเซลล์ไขมัน (preadipocyte cell) ให้กลายเป็นเซลล์ไขมันที่โตเต็มที่ (mature adipocytes) และสารสำคัญที่แยกได้จากสารสกัดน้ำร้อนของผลสมอพิเภกคือ กรดแกลลิค (gallic acid) การทดสอบกรดแกลลิคที่ความเข้มข้น 10 - 30 ไมโครโมลาร์ พบว่าสามารถกระตุ้นกา...

797

ฤทธิ์ต้านเซลล์เนื้องอกในสมองของสาร
ฤทธิ์ต้านเซลล์เนื้องอกในสมองของสาร xanthohumol จากฮอพส์สาร xanthohumol เป็นสารในกลุ่ม prenylated chalcone สามารถแยกได้จากดอกตัวเมียของฮอพส์ (Humulus lupulus  ) จากงานวิจัยพบว่าสารดังกล่าวมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง โดยทำให้เกิดการตายและลดอัตราการรอดชีวิตของเซลล์เนื้องอกในสมองชนิด T98G (human malignant glioblastoma cell line) ซึ่งการออกฤทธิ์จะขึ้นกับความเข้มข้นและระยะเวลาที่เซลล์สัมผัสกับสาร กลไกการออกฤทธิ์ของสาร xanthohumol เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเอนไซม์ caspase-3, caspase-9 และการเกิด poly (ADP-ribo...

1323

ผลของการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยจากลาเวนเดอร์ที่มีต่อความเจ็บปวดของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ผลของการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยจากลาเวนเดอร์ที่มีต่อความเจ็บปวดของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมการศึกษาในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม จำนวน 90 คน อายุ 18-65 ปี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่นวดด้วยน้ำมันลาเวนเดอร์ความเข้มข้น 3% กลุ่มยาหลอกที่นวดด้วยน้ำมันอัลมอนด์ และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการนวด โดยใช้น้ำมันขนาด 5 มล. นวดเข่าบริเวณที่ปวด เป็นเวลา 20 นาที และนวดจำนวน 9 ครั้ง ภายในเวลา 3 สัปดาห์ ทำการประเมินผลโดยวัดระดับความปวดด้วย visual analogue scale ทันทีหลังจากนวด และในช่วงเวลา 1 และ 4 สัปดาห์หลังจาก...

602

Mangiferin
Mangiferin จากมะม่วงช่วยป้องกันการเกิดภาวะไตผิดปกติจากโรคเบาหวานการศึกษาในหนูแรทที่มีอาการไตผิดปกติที่เกิดจากโรคเบาหวาน พบว่าเมื่อป้อนหนูแรทด้วย Mangiferin ขนาด 15-45 มก./กก. นาน 12 สัปดาห์ จะช่วยลดปริมาณน้ำตาลสะสม (Advance-glycation end-product) ปริมาณ malodialdehyde ความเข้มข้นของซอบิทอลบนเซลล์เม็ดเลือดแดง และอัตราการขับทิ้งอัลบูมินอย่างมีนัยสำคัญ ร่วมกับการเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ superoxide dismutase และ glutathione peroxidase อีกทั้งเพิ่มอัตราการกำจัดครีตินิน (creatinine clearance) โดยไม่มีผ...

625

ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อหัวใจของสารสำคัญจากเมล็ดองุ่น
ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อหัวใจของสารสำคัญจากเมล็ดองุ่นการศึกษาฤทธิ์ต้านความเป็นพิษของยา Doxorubicin (Dox) ซึ่งเป็นยารักษามะเร็งที่มีผลข้างเคียงสำคัญคือ ทำให้การเกิดพิษต่อหัวใจด้วยกลไกการสร้างสารอนุมูลอิสระชนิด reactive oxygen species (ROS) โดยการเลี้ยงเซลล์ของหัวใจร่วมกับ Dox ขนาด 10 μM และสารสกัด proanthocyanidin จากเมล็ดองุ่น (GSPE) ขนาด 50 μg/ml เปรียบเทียบกับการเลี้ยงเซลล์ของหัวใจร่วมกับ Dox ขนาด 10 μM โดยที่ไม่มี GSPE เป็นเวลา 24 ชม. พบว่า Dox ทำให้ ROS และการตายของเซลล์หัวใจเพิ่มขึ้...

919

ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากใบขลู่
ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากใบขลู่การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของใบขลู่ (Pluchea indica 2J Ethnopharmacol 2013;146:495 - 504 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1049

กลไกการออกฤทธิ์ปกป้องกระเพาะอาหารของใบตะขบฝรั่ง
กลไกการออกฤทธิ์ปกป้องกระเพาะอาหารของใบตะขบฝรั่งการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ปกป้องกระเพาะอาหารของสารสกัดเมทานอลจากใบตะขบฝรั่ง (Muntingia calabura J Ethnopharmacol 2014;151(3):1184-93. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

46

ฤทธิ์ต้านเชื้อ
ฤทธิ์ต้านเชื้อ Vibrio cholerae ของมะนาวฝรั่ง การทดลองฤทธิ์ของมะนาวฝรั่ง ( Citrus limon ( L. ) Burm.F. ) ต่อเชื้ออหิวาต์ ( Vibrio cholerae 01 biotype Eltor serotype Inaba tox+ ) โดยใช้ความเข้มข้นของเชื้อขนาด 102 , 104 , 106 และ 108 CFU/mL พบว่าน้ำมะนาวเข้มข้นและน้ำมันหอมระเหยสามารถยับยั้งเชื้อได้ในทุกขนาดความเข้มข้นของเชื้อ เปลือกผลสดและแห้งสามารถยับยั้งเชื้อในขนาด 102 , 104 และ 106 CFU/mL เมื่อทดลองโดยใช้เชื้อขนาด 108 CFU/mL พบว่าน้ำค...