Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของปริมาณคาเฟอีนต่อคุณภาพน้ำเชื้อ (Semen)

สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของน้ำเชื้อและปริมาณการบริโภคคาเฟอีนในชายชาวเดนมาร์ค 2554 คน ในปี ค.ศ. 2001-2005 โดยให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ และขอเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อเพื่อตรวจวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคคาเฟอีนปริมาณขนาดปานกลาง (101-800 มิลลิกรัมต่อวัน) และบริโภคเครื่องดื่มโคล่าไม่เกิน 14 ขวดต่อสัปดาห์ (ขวดขนาด 0.5 ลิตร) เปรียบเทียบกับผู้ที่บริโภคคาเฟอีนปริมาณน้อย (ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อวัน) และไม่บริโภคเครื่องดื่มโคล่าเลยพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของน้ำเชื้อ ในขณะที่ผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มโคล่าปริมาณมาก (มากกว่า 14 ขวดต่อสัปดาห์) และ/หรือ ได้รับคาเฟอีนในปริมาณสูง (มากกว่า 800 มิลลิกรัมต่อวัน) มีค่าความเข้มข้นของอสุจิและจำนวนอสุจิที่นับได้สูงสุดลดลง แม้ว่าค่าทางสถิติจะบ่งชี้ว่า เฉพาะการบริโภคเครื่องดื่มโคล่าเท่านั้นที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มโคล่าในปริมาณสูงจะมีค่าความเข้มข้นของอสุจิ 40 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร (95% confidence interval (CI):32,51) และจำนวนอสุจิที่นับได้สูงสุด 121 ล้านตัว (95% CI: 92, 160) ในขณะที่ผู้ไม่ดื่มโคล่า จะมีค่าความเข้มข้นของอสุจิ 56 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร (95% CI: 50,64) และจำนวนอสุจิที่นับได้สูงสุดเท่ากับ 181 ล้านตัว (95% CI: 156,210) จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าการบริโภคเรื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบปริมาณสูง (มากกว่า 800 มิลลิกรัมต่อวัน) มีผลลดคุณภาพน้ำเชื้อ

Am J Epidemiol 2010; 171: 883-91

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

964

ผลของสาร
ผลของสาร [10]-gingerol จากขิงและสารเมตาบอไลท์ต่อการสร้างเม็ดเลือดการศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดของสาร [10]-gingerols (10G) ซึ่งแยกได้จากขิงสด รวมทั้งสาร (3S,5S)-[10]-gingerdiol (M1) และ (3R,5S)-[10]-gingerdiol (M2) ซึ่งเป็นสารเมตาบอไลท์ (metabolites) ที่ได้หลังจากร่างกายได้รับสาร 10G เข้าสู่ร่างกาย โดยทำการบ่มตัวอ่อนระยะเริ่มแรกของปลาม้าลาย (zebrafish embryos) ร่วมกับสาร 10G ขนาด 5 มคก./มล.และโดยการให้อาสาสมัครสุขภาพดีเพศชายดื่มชาขิง (มีขิงผงอยู่ 36 ก.) ขนาด 200 มล. จากนั้นจึงทำการตรวจปัส...

608

ผลของสารสกัดจากหญ้าฝรั่นกับการควบคุมน้ำหนัก
ผลของสารสกัดจากหญ้าฝรั่นกับการควบคุมน้ำหนักการศึกษาในอาสาสมัครเพศหญิงที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน (ดรรชนีมวลกาย = 25 - 28 กก./ม2) อายุระหว่าง 25 - 45 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ให้รับประทานแคปซูลสารสกัดจากหญ้าฝรั่น (ปริมาณสารสกัดเท่ากับ 88.25 มก./แคปซูล) ขนาด 2 แคปซูล/วัน, เช้า - เย็น จำนวน 31 คน และกลุ่มที่ให้ยาหลอก จำนวน 29 คน ทดลองนาน 8 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากหญ้าฝรั่นจะมีน้ำหนักตัวลดลงมากกว่ากลุ่มยาหลอกหลังจาก 8 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังลดความถี่ในการกินจุบจิบ (snacking frequency...

195

ฤทธิ์ต้านการจับตัวของเกร็ดเลือดของ
ฤทธิ์ต้านการจับตัวของเกร็ดเลือดของ adenineAdenine ซึ่งสกัดแยกได้จากใบชุมเห็ดเทศสามารถยับยั้งการจับตัวของเกร็ดเลือดที่เหนี่ยวนำด้วย collagen ได้ดี แต่ยับยั้ง AD ได้เพียงเล็กน้อย(Biol Pharm Bull 2003;26(9):1361-4) ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1031

สารสกัดแป๊ะก๊วยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในภาวะสมองเสื่อม
สารสกัดแป๊ะก๊วยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในภาวะสมองเสื่อมศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย (Ginkgo biloba ) ต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้และการทำงานของสมองในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม โดยทำการทดลองในหนูแรท 48 ตัวที่ผ่านการทดสอบพฤติกรรมการเรียนรู้และความจำด้วยวิธี Y-maze test จากนั้นแบ่งหนูออกเป็น 6 กลุ่ม (กลุ่มละ 8 ตัว) กลุ่มที่ 1 ฉีดน้ำเกลือเข้าทางช่องท้อง (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ฉีดสาร D -galactose เข้าทางช่องท้องเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมขนาดวันละ 100 มก./...

977

ฤทธิ์ปกป้องสมองของสาร
ฤทธิ์ปกป้องสมองของสาร madecassoside จากใบบัวบกการศึกษาฤทธิ์ปกป้องสมองของสาร madecassoside จากใบบัวบกในหนูแรทที่เป็นโรคพาร์กินสัน โดยให้สาร madecassoside เข้าทางกระเพาะของหนูแรทขนาด 15ม 30 และ 60 มก./กก./วัน ต่อเนื่องกัน 7 วัน ก่อนหนูแรทจะถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคพาร์กินสันระยะเริ่มแรกด้วยการฉีดสาร MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine) แล้วให้สาร madecassoside ต่อเนื่องไปอีก 14 วัน ผลการศึกษาพบว่าสาร madecassoside ช่วยปรับปรุงสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว ป้องกันไม่ให้เซลล์ปร...

939

ฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนและฤทธิ์ปกป้องสมองของสารสกัดจากรากหญ้าแห้วหมู
ฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนและฤทธิ์ปกป้องสมองของสารสกัดจากรากหญ้าแห้วหมูการทดสอบฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนของสารสกัดปิโตรเลียมอีเธอร์จากรากหญ้าแห้วหมู (Cyperus rotundus  L.) (CRE) ในเซลล์ PC12 (dopaminergic cell line) ที่ทำให้มีระดับเอสโตรเจนต่ำ โดยให้ได้รับ CRE ในขนาด 62.5 - 500 มคก./มล. เป็นเวลา 24 ชม. พบว่า CRE มีฤทธิ์ของเอสโตรเจน โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ และการทดสอบฤทธิ์ปกป้องสมองของ CRE ในหนูแรทเพศเมียที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วยการตัดรังไข่ออก และฉีดด้วย 1-methyl-4-phen...

996

ฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดของสารสกัดจากพืชตระกูลต้อยติ่ง
ฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดของสารสกัดจากพืชตระกูลต้อยติ่งการทดสอบฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดของสารสกัดน้ำ-เอทานอล (50% Hydro-Ethanolic extracts) ของใบต้อยติ่ง (Ruellia Tuberosa  L.) และพืชตระกูลเดียวกัน () ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร alloxan โดยให้หนูกินสารสกัดทั้ง 2 ชนิดในขนาด 250 และ 500 มก./กก./วัน เป็นเวลา 30 วัน พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดทั้ง 2 ขนาด มีระดับของ phospholipids, triglycerides, LDL และ VLDL ในเลือดลงลงอย่างชัดเจน ในขณะที่ระดับของ HDL เพิ่มขึ้น และที่ขนาด 500 มก./กก...

1044

ฤทธิ์ต้านอาการมึนเมาและปกป้องตับจากแอลกอฮอล์ของสารแอนโทไซยานินจากมันเทศ
ฤทธิ์ต้านอาการมึนเมาและปกป้องตับจากแอลกอฮอล์ของสารแอนโทไซยานินจากมันเทศ (Ipomoea batatas )J Agric Food Chem 2014; 62(11): 2364-73 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1212

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารอนุพันธ์กรดโอเลียโนลิกจากเมล็ดดาวเรืองฝรั่ง
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารอนุพันธ์กรดโอเลียโนลิกจากเมล็ดดาวเรืองฝรั่งสารสำคัญที่แยกได้จากส่วนสกัดบิวทานอลของเมล็ดดาวเรืองฝรั่ง (Calendula officinalis 2O2) ด้วย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อผิวหนังและสมองต่อไปPhytother Res 2016;30:835-41. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...