Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

บัวบกช่วยต้าน oxidative stress ในสมองหนูแรทที่ถูกกระตุ้นด้วย 3-Nitropropionic-Acid

การศึกษาในหนูเม้าส์เพศผู้อายุ 4 สัปดาห์ โดยป้อนสารสกัดน้ำจากบัวบกขนาด 5 มก./กก. น้ำหนักตัว เป็นเวลา 10 วัน และในวันที่ 9-10 ป้อนสารสกัดน้ำจากใบบัวบกร่วมกับการให้ 3-nitropropionic-acid (3-NPA) ขนาด 75 มก./กก.น้ำหนักตัว พบว่าหนูแรทที่ได้รับสารสกัดน้ำจากบัวบกสามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของ malondialdehyde, reactive oxygen species, hydroperoxide และโปรตีนคาร์บอนิล ในสมองส่วน striatum, cortex, cerebellum และ hippocampus ที่เป็นผลมาจากการกระตุ้นด้วย 3-NPA ได้ นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการลดลงของกลูตาไทโอน, total thiols และการลดลงของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ และ เอนไซม์ cholinesterase ให้กลับสู่ภาวะปกติ จากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่าสารสกัดน้ำจากใบบัวบกสามารถป้องกัน oxidative stress ที่เป็นพิษต่อระบบประสาทได้ โดยการเพิ่มปริมาณกลูตาไทโอน โปรตีน thiol และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระ

Phytother Res 2010; 24: 885-92

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

138

ผลของ
ผลของ ginkgetin จากใบแปะก๊วยต่อการอักเสบ เคยมีผู้ศึกษา ginkgetin เป็นสารกลุ่ม biflavone จากใบแปะก๊วย พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้ง phospholipase A2 และเป็นยาต้านไขข้ออักเสบ และแก้ปวด การศึกษาครั้งนี้จึงได้ศึกษาผลต่อ cycloxygenase (COX)-1 and 2 และการยับยั้งการสังเคราะห์ prostaglandin E2 พบว่า ginkgetin และ gingetin ผสมกับ esoginketin ยับยั้งการสังเคราะห์ prostaglandin E2 ซึ่งทำให้อักเสบ และยับยั้งการหลั่ง COX-2 นอกจากนี้ยังได้ทดลองผลที่ผิวหนังซึ่งเหนี่ยวนำให้อักเสบโดย croton oil พบว่ายับยั้ง...

690

การศึกษาฤทธิ์ยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับจันทลีลาต่อการจับกลุ่มของเกร็ดเลือด
การศึกษาฤทธิ์ยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับจันทลีลาต่อการจับกลุ่มของเกร็ดเลือดการศึกษาวิจัยทางคลินิกโดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการได้รับยาในอาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 24 คน โดยเจาะเลือดเพื่อวัดระดับการจับกลุ่มของเกร็ดเลือดเป็นพื้นฐานก่อนการศึกษา สองสัปดาห์ต่อมา ให้อาสาสมัครรับประทานยาเม็ดอายุรเวทศิริราชตำรับจันทลีลา 750 มก./ครั้ง (เม็ดละ 250 มก. จำนวน 3 เม็ด) ทุก 8 ชม. 3 ครั้งติดต่อกัน แล้วเจาะเลือดเพื่อวัดการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดที่เวลา 8 ชม. ภายหลังการรับประทานยาครั้งแรกด้วยเครื่องมือ aggregome...

1005

ฤทธิ์ลดไขมันและน้ำตาลในเลือดของผลขี้กาเทศ
ฤทธิ์ลดไขมันและน้ำตาลในเลือดของผลขี้กาเทศ (Citrullus colocynthis )ศึกษาฤทธิ์ลดไขมันและน้ำตาลในเลือดของสารสกัดเมทานอลจากผลขี้กาเทศในหนูแรท โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกทำการศึกษาผลของการกินสารสกัดเมทานอลจากผลขี้กาเทศต่อระดับไขมันในเลือด ในภาวะที่มีไขมันในเลือดสูง โดยทดลองเลี้ยงหนูแรท 5 กลุ่ม (กลุ่มละ 6 ตัว) กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 - 5 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูง ในกลุ่มที่ 3 ป้อนยาลดไขมันในเลือด atorvastatin ขนาดวันละ 10 มก./กก. กลุ่มที่ 4 และ 5 ป้...

252

เทียนเยาวพานีหรือผักชีฝรั่งกับฤทธิ์ปกป้องตับในหนูที่เป็นเบาหวาน
เทียนเยาวพานีหรือผักชีฝรั่งกับฤทธิ์ปกป้องตับในหนูที่เป็นเบาหวาน ในตำรายาแผนโบราณทั่วโลกโดยเฉพาะตุรกีมีการใช้ใบเทียนเยาวพานีหรือผักชีฝรั่ง (parsley) รักษาโรคเบาหวาน จากการศึกษาทางพฤกษเคมีพบว่าเทียนเยาวพานีมีสารสำคัญคือ flavanoids, ascorbic acid, น้ำมันหอมระเหย, coumarines, phthalides, furanocoumarins และ sesquiterpenes เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในระยะยาวมักเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจรวมทั้งอวัยวะที่สำคัญ ในการศึกษานี้จึงนำสารสกัดใบแห้งด้วยน้ำร้อนของเที...

532

ผลของใบบัวบกต่อปริมาณไขมันในหนูที่ชักนำให้เกิดความเครียด
ผลของใบบัวบกต่อปริมาณไขมันในหนูที่ชักนำให้เกิดความเครียดการศึกษาผลของใบบัวบกต่อไขมันในหนูที่ชักนำให้เกิดความเครียด โดยแบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่1 ได้รับอาหารปกติ (ชุดควบคุม) กลุ่มที่2 ได้รับอาหารร่วมกับ 0.1% hydrogen peroxide (H2O2) กลุ่มที่ 3 ได้รับอาหารร่วมกับ 0.1% H2O2) และ 0.3% (w/w) สารสกัดเมทานอลจากใบบัวบก กลุ่มที่ 4 ได้รับอาหารร่วมกับ 0.1% H2O2) และ 5% (w/w) ผงใบบัวบก (มีสารประกอบฟีนอลลิกเทียบเท่ากับ 0.3% สารสกัดเมทานอลจากใบบัวบก) และกลุ่มที่ 5 ได้รับอาหารร่วมกับ 0.1% H2O2) และ 0....

1315

ผลของการรับประทานอัลมอนด์ต่อระดับกรดยูริกในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผลของการรับประทานอัลมอนด์ต่อระดับกรดยูริกในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดการศึกษาแบบสุ่มในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจำนวน 150 คน แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 50 คน กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับอัลมอนด์ กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานเมล็ดอัลมอนด์จากปากีสถาน กลุ่มที่ 3 ให้รับประทานเมล็ดอัลมอนด์จากอเมริกา ขนาด 10 กรัม/วัน โดยนำเมล็ดอัลมอนด์แช่น้ำ 1 คืน แล้วนำมารับประทานก่อนอาหารเช้าทุกวัน นาน 12 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่รับประทานเมล็ดอัลมอนด์ระดับกรดยูริก ลดลง โดยในสัปดาห์ที่ 6 ของการศึกษา กลุ่มที่ไ...

1416

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารในกลุ่ม
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารในกลุ่ม polymethoxyflavones จากเปลือกส้มจีนการวิเคราะห์โครงสร้างสารในกลุ่ม polymethoxyflavones (Citrus polymethoxyflavones; PMFs) ที่แยกได้จากเปลือกส้มจีน (Citrus reticulata ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1121

แตงโมช่วยลดการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ
แตงโมช่วยลดการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระการศึกษาผลของแตงโมต่อระดับไขมัน ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และการอักเสบในหนูแรท โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 10 ตัว ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุมที่กินอาหารซึ่งทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว (atherogenic diet) อย่างเดียว กลุ่มที่ 2 กินอาหารเสริมด้วยผงแตงโม 0.33% กลุ่มที่ 3 กินอาหารและได้รับ dextran sodium sulphate (DSS) ซึ่งเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบ และกลุ่มที่ 4 กินอาหารเสริมด้วยผงแตงโมและได้รับ DSS เป็นเวลา 30 วัน พบว่ากลุ่มที่ได้รับผงแตงโม ระดับของไตร...

1215

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิม
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิมศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิมในอาสาสมัครชายสุขภาพดีจำนวน 28 คน (อายุระหว่าง 18-24 ปี) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 14 คน) กลุ่มที่ 1 ให้ดื่มน้ำเปล่า (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ให้ดื่มน้ำทับทิมวันละ 240 มล. นานติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ทำการเก็บตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครเพื่อวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดและวิเคราะห์เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (oxidative stress) ในช่วงก่อนและหลังดื่มน้ำทับทิมเพื่อเปรียบเทียบ โดยมีการทดสอบให้อาสาสมัครออกกำลังกาย...