Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของใบบัวบกต่อปริมาณไขมันในหนูที่ชักนำให้เกิดความเครียด

การศึกษาผลของใบบัวบกต่อไขมันในหนูที่ชักนำให้เกิดความเครียด โดยแบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่1 ได้รับอาหารปกติ (ชุดควบคุม) กลุ่มที่2 ได้รับอาหารร่วมกับ 0.1% hydrogen peroxide (H2O2) กลุ่มที่ 3 ได้รับอาหารร่วมกับ 0.1% H2O2) และ 0.3% (w/w) สารสกัดเมทานอลจากใบบัวบก กลุ่มที่ 4 ได้รับอาหารร่วมกับ 0.1% H2O2) และ 5% (w/w) ผงใบบัวบก (มีสารประกอบฟีนอลลิกเทียบเท่ากับ 0.3% สารสกัดเมทานอลจากใบบัวบก) และกลุ่มที่ 5 ได้รับอาหารร่วมกับ 0.1% H2O2) และ 0.3% (w/w) α-tocopherol ทำการทดลองนาน 25 สัปดาห์ พบว่าทั้งสองกลุ่มที่ได้รับใบบัวบกมี HDL และคอเลสเตอรอลรวมสูงขึ้น LDL ไตรกลีเซอร์ไรด์ น้ำหนักตัวและตับลดลง โดยกลุ่มที่ได้รับผงใบบัวบกให้ผลดีกว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัด และไม่พบอาการผิดปกติที่อวัยวะภายในของหนูทุกกลุ่ม จากการวิเคราะห์องค์ประกอบในใบบัวบกพบว่าสารหลักเป็นกลุ่มสารประกอบฟีนอลลิก ได้แก่ catechin, quercetin และ rutin

J Food Sci. 2009; 74(2): H72-8

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

633

การใช้หอมแดงรักษาหวัด
การใช้หอมแดงรักษาหวัดการศึกษาการใช้หอมแดงรักษาหวัดในกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี จำนวน 20 คน โดยนำหอมแดงแห้ง 3 - 4 หัว มาปอกเปลือกตัดรากทำความสะอาด ทุบหรือตำให้หยาบแล้วใช้ผ้าบางๆ ห่อเป็นกระจุก นำมาประคบหรือสุมไว้ตรงกระหม่อมเด็ก หรือวางไว้ห่างๆ เวลาเด็กนอน เพื่อสูดดมไอระเหยเข้าไปทางลมหายใจ เปรียบเทียบผลกับเด็กที่ใช้ยา chlorpheniramine syrup พบว่าหอมแดงสามารถรักษาหวัดในเด็กได้ดี ผู้ปกครองของเด็กมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.2 และไม่ปฏิเสธการรักษา ทำให้ลดต้นทุนการสั่งซื้อยารักษาโรคหวัดได้ คิดเป็นร้อยละ...

490

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสาร
ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสาร bisdemethoxycurcumin และ curcumin จากขมิ้นสาร bisdemethoxycurcumin และ curcumin จากขมิ้น ความเข้มข้น 3, 10 และ 30 ไมโครโมล มีผลยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ เอนไซม์ inducible nitric oxide synthase (iNOS) และลดการแสดงออกของยีน iNOS mRNA ในเซลล์ macrophage RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วย lipopolysaccharide สาร curcumin มีผลยับยั้ง tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) และลดการแสดงออกของยีน TNF-α mRNA ขณะที่ bisdemethoxycurcumin ไม่มีผล สำหรับการทดล...

599

ฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดจากผักชีล้อม
ฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดจากผักชีล้อมการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดบิวทานอลจากลำต้นและใบของผักชีล้อมซึ่งมีฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์ประสาทของหนูแรทที่ถูกทำลายด้วยสาร glutamate พบว่าประกอบด้วยสารสำคัญ 4 ชนิด คือ isorhamnetin, afzelin, hyperoside และ persicarin เมื่อนำสารที่แยกได้ทั้ง 4 ชนิด ความเข้มข้น 0.1, 1 และ 10 ไมโครโมลาร์ มาทดสอบฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์ประสาท พบว่าpersicarin มีฤทธิ์ดีที่สุด โดยที่ขนาดความเข้มข้น 10 ไมโครโมลาร์ จะให้ผลป้องกันเซลล์ประสาทได้ 74.5% กลไกในการออกฤทธิ์ข...

1667

ฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรียของสารไดเทอร์ปีนอยด์จากฟ้าทะลายโจร
ฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรียของสารไดเทอร์ปีนอยด์จากฟ้าทะลายโจรการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดคลอโรฟอร์มจากต้นฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees) ต่อเชื้อมาลาเรีย Plasmodium falciparum K1 strain (เชื้อมาลาเรียดื้อยา chloroquine) และเชื้อมาลาเรีย P. falciparum 3D7 strain (เชื้อไวต่อยา chloroquine) ผลพบว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ต้านเชื้อทั้ง 2 ชนิดด้วยค่า IC50 เท่ากับ 6.36 และ 5.24 มก./มล. ตามลำดับ และสารสกัดดังกล่าวไม่ก่อความเป็นพิษต่อเซลล์เมื่อทดสอบความเป็นพิษในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (ma...

1639

ฤทธิ์ต้านอักเสบของอนุพันธุ์
ฤทธิ์ต้านอักเสบของอนุพันธุ์ kavalactone ในข่าเหลืองการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดเมทานอลจากส่วนใบ รังไข่ (placenta) เปลือกผล (pericarp) และเมล็ดของข่าเหลือง (Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm.) ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบสารสำคัญเป็นอนุพันธุของสาร kavalactone 6 ชนิด ได้แก่ 7,8-dihydro-5,6-dehydrokawain, 5,6-dehydrokawain, 6,6′-((1α,2α,3β,4β)-2,4-diphenylcyclobutane-1,3-diyl) bis (4-methoxy-2H-pyran-2-one), rel-6,6′-((1R,2S,3R,4S)-3,4-diph...

1075

ฤทธิ์ต้านภาวะดื้อต่ออินซูลินของกระเจี๊ยบแดง
ฤทธิ์ต้านภาวะดื้อต่ออินซูลินของกระเจี๊ยบแดงการศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสำคัญจากกระเจี๊ยบแดงพบว่า สารโพลีฟีนอลที่แยกได้จากส่วนกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดง (polyphenol extracts of Hibiscus sabdariffa ; HPE) ซึ่งประกอบด้วยสาร gallic acid, galloyl ester, protocatechuic acid, caffeic acid, caffeoyl quinic acid, chlorogenic acid, และอนุพันธ์ของ quercetin มีฤทธิ์ต้านภาวะดื้อต่ออินซูลิน และลดการเกิดความผิดปกติต่อไตจากภาวะเบาหวาน เมื่อทำการทดสอบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน และในเซลล์ท่อไตที่ถูกก...

690

การศึกษาฤทธิ์ยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับจันทลีลาต่อการจับกลุ่มของเกร็ดเลือด
การศึกษาฤทธิ์ยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับจันทลีลาต่อการจับกลุ่มของเกร็ดเลือดการศึกษาวิจัยทางคลินิกโดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการได้รับยาในอาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 24 คน โดยเจาะเลือดเพื่อวัดระดับการจับกลุ่มของเกร็ดเลือดเป็นพื้นฐานก่อนการศึกษา สองสัปดาห์ต่อมา ให้อาสาสมัครรับประทานยาเม็ดอายุรเวทศิริราชตำรับจันทลีลา 750 มก./ครั้ง (เม็ดละ 250 มก. จำนวน 3 เม็ด) ทุก 8 ชม. 3 ครั้งติดต่อกัน แล้วเจาะเลือดเพื่อวัดการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดที่เวลา 8 ชม. ภายหลังการรับประทานยาครั้งแรกด้วยเครื่องมือ aggregome...

136

ฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้หนูตะเภาของยี่หร่า
ฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้หนูตะเภาของยี่หร่า นักวิจัยจากบราซิลได้ทดลองนำเอาน้ำมันหอมระเหยจากยี่หร่า ไปทดสอบกับลำไส้หนูตะเภาที่ตัดแยกจากลำตัว พบว่าในขนาด 0.1-1000 มคก./มล. มีผลคลายกล้ามเนื้อลำไส้ และต้านการหดเกร็งที่เกิดจาก KCl และ acetylcholine ค่าที่ทำให้คล้ายกล้ามเนื้อได้ 50% (IC50) คือ 23.8 มคก./มล. และที่ต้าน KCl และ acetylcholine 50% คือ 18.6 และ 70 มคก./มล. หลักฐานการทดลองนี้สนับสนุนการใช้ในเรื่องท้องอืดเฟ้อ J Ethnopharmacol 2002;81(1):1-4 ข้อมูลอ...

472

ผลของการดื่มน้ำผลไม้ต่อภาวะของสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย
ผลของการดื่มน้ำผลไม้ต่อภาวะของสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายการศึกษาทางระบาดวิทยาเป็นจำนวนมากที่สนับสนุนว่า การรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งรวมทั้งโรคของภาวะหลอดเลือดและหัวใจ การศึกษาโดยให้อาสาสมัครเพศหญิงสุขภาพดีจำนวน 32 คน ดื่มเครื่องดื่ม 3 ชนิดคือ น้ำผลไม้ที่ประกอบด้วยองุ่น ส้ม และแอปริคอท (Fb), Fb ที่ผสมกับนมไขมันต่ำ (FbM) และ FbM ที่ผสมกับธาตุเหล็ก (FbMFe) ในขนาด 500 มล./วัน แล้วสังเกตระดับของสารต้านอนุมูลอิสระในเลือด โดยอาสาสมัครแต่ละคนจะได้รับ Fb ...