Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การดื่มกาแฟที่มีส่วนผสมของ indigestible dextrin ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้

การทดลองแบบ double-blind crossover ในอาสาสมัครจำนวน 42 คน อายุ 45 +/- 12.7 ปี โดยแบ่งให้อาสาสมัครดื่มกาแฟ 200 มิลลิลิตร ที่ส่วนผสมของ indigestible dextrin (คาร์โบไอเดรตสายยาว ที่ไม่สามารถละลายน้ำ และร่างกายไม่สามารถย่อยได้) จำนวน 5 กรัม หรือรับประทานกาแฟที่ผสมยาหลอก วันละ 3 ครั้ง นาน 12 สัปดาห์ พบว่าอาสาสมัครที่ดื่มกาแฟผสม indigestible dextrin ทั้ง 14 คน (อาสาสมัครสุขภาพดี 12 คน และอาสาสมัครที่มีระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ 2 คน, ระดับน้ำตาลสูงกว่า 110 มิลลิกรัม/เดซิลิตร แต่ต่ำกว่า 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร) มีปริมาณน้ำตาลในเลือดลดลง โดยไม่ส่งผลต่อระดับอินซูลินของอาสาสมัคร แล้วทำการทดสอบ ความเป็นพิษของกาแฟที่มีส่วนผสมของ indigestible dextrin ในปริมาณมากเกินกว่าที่กำหนด แบบ open-label trials โดยให้อาสาสมัครดื่มกาแฟผสม indigestible dextrin วันละ 3 ครั้ง ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ เมื่อจบการทดลองไม่พบอาการข้างเคียงใดๆ ในอาสาสมัครทั้ง 15 คน (อาสาสมัครสุขภาพดี 12 คน และอาสาสมัครที่มีระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ 3 คน) จึงสรุปได้ว่าการดื่มกาแฟที่ผสม indigestible dextrin ช่วยลดน้ำตาลในเลือด โดยไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงหรือความเป็นพิษต่ออาสาสมัครเมื่อดื่มในปริมาณที่กำหนด

Pharmacol Ther 2008; 36(10): 941-50

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

611

การบริโภคผลไม้ไทยมีผลเพิ่มปริมาณสารเมลาโตนิน
การบริโภคผลไม้ไทยมีผลเพิ่มปริมาณสารเมลาโตนิน (melatonin)สารเมลาโตนินเป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ต้านการเกิดอนุมูลอิสระ และเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาดูปริมาณของสารเมลาโตนินก่อนและหลังการทดลอง โดยทำการศึกษาแบบ crossover ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีเป็นชาย 15 คน และหญิง 15 คน อายุระหว่าง 18 - 25 ปี อาสาสมัครทุกคนต้องรับประทานผลไม้ทั้ง 6 ชนิดที่มีสารเมลาโตนินค่อนข้างสูง (กล้วย สับปะรด ส้ม มะละกอ มะเม่า และมะม่วง) โดยรับประทานทีละชนิดในรูปของผลไม้ส...

1348

ฤทธิ์ต้านความเครียดของชาเขียวที่มีปริมาณคาเฟอีนต่ำ
ฤทธิ์ต้านความเครียดของชาเขียวที่มีปริมาณคาเฟอีนต่ำTheanine เป็นกรดไขมันที่ผลลดความเครียดได้ และพบในใบชา แต่ถูกยับยั้งฤทธิ์โดยสารคาเฟอีนที่พบในใบชาเช่นกัน ดังนั้นจึงศึกษาฤทธิ์ต้านความเครียดของชาเขียวที่มีปริมาณคาเฟอีนต่ำในอาสาสมัครสุขภาพดี ทั้งเพศชายและหญิงจำนวน 20 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 10 คน) กลุ่มแรกให้ดื่มชาเขียวมีปริมาณคาเฟอีนต่ำ วันละมากกว่าหรือเท่ากับ 500 มล. ซึ่งจะได้รับ theanine ประมาณ 15 มก. ต่อวัน (ถุงชา 3 ก. ชงในน้ำ 500 มล. ที่อุณหภูมิห้อง) ในทุกๆ เช้า นานติดต่อกัน 17 วัน...

717

ผลของมะม่วงต่อคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและระดับไขมันในเลือด
ผลของมะม่วงต่อคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและระดับไขมันในเลือดศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity) ของมะม่วงทั้งผลกับมะม่วงผ่านการตัดแต่ง (ปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า) ซึ่งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 12 °C และ 5 °C ตามลำดับ เป็นเวลานาน 10 วัน และผลต่อการต้านอนุมูลอิสระและระดับไขมันในเลือดของอาสาสมัครที่มีระดับไขมันในเลือดปกติ ผลการทดลองพบว่ามะม่วงทั้งผลจะมีสารฟลาโวนอยด์ เบต้าแคโรทีน และวิตามินซี สูงกว่ามะม่วงที่ผ่านการตัดแต่ง แต่ปริมาณขอ...

242

ชาเขียวกับการลดน้ำหนักร่างกาย
ชาเขียวกับการลดน้ำหนักร่างกาย การศึกษาในผู้ที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนระยะกลางจำนวน 76 คน ที่มี BMI เท่ากับ 27.5ฑ2.7 กก./ม2 และเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคาเฟอีนเป็นประจำ โดยให้กลุ่มที่ทำการศึกษารับประทานอาหารที่มีพลังงานต่ำนาน 4 สัปดาห์ และปฏิบัติต่อเนื่องอีก 3 เดือน ในช่วงที่ติดตามเพื่อควบคุมน้ำหนัก และในช่วง 3 เดือนที่ควบคุมน้ำหนักให้ผู้ที่ศึกษาทุกคนรับประทานชาเขียวที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน (โดยมีสาร epigallocatechin gallate 270 มก. และสารคาเฟอีน 150 มก./วัน) ในขณะที่อีก...

1161

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของตำรับยาว่านชักมดลูก
ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของตำรับยาว่านชักมดลูกการศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของตำรับยาว่านชักมดลูกซึ่งประกอบด้วย ว่านชักมดลูก (Curcuma comosa ) ว่านนางคำ (Curcuma aromatica ) และไพล (Zingiber montanum ) (อัตราส่วน 1:1:1) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยแอสไพริน กรดเกลือ (hydrochloric acid) และการแช่น้ำเย็นเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเครียด โดยป้อนยาขนาด 0.25, 0.5, 1 และ 2 ก./กก. เพียงครั้งเดียว เป็นเวลา 30 นาทีก่อนการเหนี่ยวนำให้เกิดแผล หรือป้อนยาในขนาด ...

222

สารลดการอักเสบจากกระท้อน
สารลดการอักเสบจากกระท้อน สารสกัดเมทานอลจากลำต้นกระท้อนลดการอักเสบของหูหนูตะเภาที่เหนี่ยวนำด้วย 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA) ได้ 94% และส่วนสกัดด้วยเฮกเซน ไดคลอโร-มีเทน เอทิลอะซีเตท เมทานอล และน้ำ ให้ผลลดการอักเสบ 90, 100, 64, 77 และ 14% ตามลำดับ เมื่อทำการสกัดแยกสารด้วยวิธีโครมาโตรกราฟฟี่จากส่วนสกัดเฮกเซนและไดคลอโร-มีเทน ได้สารออกฤทธิ์ คือ 3-oxo-12-oleanen-29-oic acid และ katonic acid ลดการอักเสบได้ 94 และ 81% ตามลำดับ ผลลดการอักเสบของ 3-oxo-12-oleanen-29-oic acid ใกล้เคียงกับยา in...

1625

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวสีดำ
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวสีดำการวิเคราะห์สารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในข้าวสีดำ (Oryza sativa L.; purple black rice) โดยแยกสารสกัดหยาบของข้าวสีดำและสกัดแยกบริสุทธิ์ด้วย silica gel thin layer chromatography วิเคราะห์สาร anthocyanin ด้วยเทคนิค ultraviolet visible spectroscopy, infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy และ high-performance liquid chromatography ทดสอบความสามารถในการจับกับอนุมูลอิสระและความสามารถในการเป็นสารรีด...

213

ฤทธิ์ขับปัสสาวะของดอกผักคราดหัวแหวน
ฤทธิ์ขับปัสสาวะของดอกผักคราดหัวแหวน ในประเทศศรีลังกามีการใช้ดอกผักคราดหัวแหวนในการขับปัสสาวะ นักวิทยาศาสตร์จึงได้ทดลองนำสารสกัดด้วยน้ำเย็น มาทดลองในขนาด 500, 1000, 1500 มก./กก. เปรียบเทียบกับน้ำ และยาขับปัสสาวะ furosemide (13 มก./กก.) พบว่ามีฤทธิ์ขับปัสสาวะ และออกฤทธิ์ภายใน 1 ช.ม. และฤทธิ์อยู่นาน 5 ช.ม. ลักษณะการขับปัสสาวะในชั่วโมงแรกคล้ายผลของ furosenide และยังเพิ่ม Na+ และ K+ ในปัสสาวะ กระบวนการออกฤทธิ์อาจผ่าน ADH releaseJ Ethnopharmacol 2004;91(2-3):317-20 ข้อมูล...

630

การศึกษาและพัฒนาลูกอมสารสกัดหญ้าดอกขาวเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่
การศึกษาและพัฒนาลูกอมสารสกัดหญ้าดอกขาวเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่การศึกษาพัฒนาลูกอมที่มีส่วนประกอบของสารสกัดหญ้าดอกขาว (หญ้าละออง) ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกอัดโดยตรงหรือการทำแกรนูลเปียก โดยทำการศึกษาชนิดและปริมาณของสารปรุงแต่งในตำรับ รวมทั้งการทดสอบความแข็ง ความกร่อน ความแปรปรวนของน้ำหนัก การปลดปล่อยสารสกัดหญ้าดอกขาวจากลูกอม และการประเมินความพึงพอใจด้านกลิ่น รสชาติ ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์โดยอาสาสมัครที่สูบบุหรี่ ในตำรับประกอบด้วย สารสกัดหญ้าดอกขาว (เตรียมโดยการแช่ผงสมุนไพรในน้ำ และนำสารละลายไปให้...