Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของโป๊ยกั๊ก

ศึกษาผลต้านมะเร็งของสารสกัด 50% เอทานอลจากโป๊ยกั๊กในหนูขาว โดยแบ่งหนูเป็น4 กลุ่ม หนูทุกตัวจะถูกเหนี่ยวนำให้เป็นมะเร็งที่ตับด้วยการฉีด N -nitrosodiethylamine ขนาด 200 มก./กก. เข้าทางช่องท้องหนูในสัปดาห์ที่ 4 และให้ Phenobarbital ขนาด 0.05% ในน้ำดื่ม ช่วง 6-20 สัปดาห์ของการทดลอง กลุ่มที่ 1, 2 และ 3 จะป้อนสารสกัด ขนาด 10 มก./กก. ในช่วงสัปดาห์ที่ 0-20, 0-4 และ 6-20 ของการทดลองตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มควบคุมจะไม่ได้รับสารสกัด พบว่าน้ำหนักตับของหนูในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดโป๊ยกั๊กในช่วงสัปดาห์ที่ 0-20 และสัปดาห์ที่ 6-20 จะลดลง ส่วนน้ำหนักตัวของหนูในทุกกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม หนูในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดโป๊ยกั๊กช่วงสัปดาห์ที่ 0-20 และสัปดาห์ที่ 6-20 จะมีการเกิดและเพิ่มจำนวนของเนื้องอกลดลง แต่ไม่มีผลในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดช่วงสัปดาห์ที่ 0-4 นอกจากนี้กลุ่มที่ได้รับสารสกัดโป๊ยกั๊กช่วงสัปดาห์ที่ 0-20 จะมีขนาดและปริมาตรของก้อนเนื้อลดลงด้วย ขณะที่อีก 2 กลุ่มไม่มีผล

หนูในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดโป๊ยกั๊กในช่วงสัปดาห์ที่ 0-20 และสัปดาห์ที่ 6-20 จะมีการเกิด lipid peroxidation ในตับและเม็ดเลือดแดงลดลง แต่ในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดช่วงสัปดาห์ที่ 0-4 จะทำให้ lipid peroxidation ในตับเพิ่มขึ้น สำหรับผลต่อเอนไซม์พบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดทุกกลุ่มจะมีระดับของเอนไซม์ superoxide dismutase ในตับและเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น ระดับเอนไซม์ catalase ในตับของทุกกลุ่มที่ได้รับสารสกัด และระดับของ catalase ในเม็ดเลือดแดงของกลุ่มที่ได้รับสารสกัดโป๊ยกั๊กช่วงสัปดาห์ที่ 0-4 และสัปดาห์ที่ 6-20 จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้กลุ่มที่ได้รับสารสกัดทุกกลุ่ม จะมีผลลดระดับของ glutathione-S-transferase แต่จะเพิ่ม glutathione ในตับและเม็ดลือดแดง สรุปได้ว่าโป๊ยกั๊กมีผลต้านมะเร็งได้ โดยลดการเกิดเนื้องอก ลด oxidative stress และเพิ่มระดับของเอนไซม์ phase II ซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการต้านอนุมูลอิสระ

Chem Biol Interact 2007;169:207-14

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1008

ผลของสารสกัดสมอไทยต่อค่า
ผลของสารสกัดสมอไทยต่อค่า pH ของน้ำลายและสุขภาพในช่องปากการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านถึงประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากสารสกัดจากผลสมอไทย (Terminalia chebula Retz.) 10% ในการขจัดคราบจุลินทรีย์และรักษาเหงือกอักเสบ เปรียบเทียบกับน้ำยาบ้วนปาก chlorhexidine 0.12% และน้ำเกลือ (saline solution) ในอาสาสมัคร อายุ 19-25 ปี จำนวน 78 คน โดยให้บ้วนปาก วันละ 2 ครั้งๆ ละ 10 มล. หลังอาหารเช้าและกลางวัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าน้ำยาบ้วนปากทั้งสองชนิด มีผลลดคราบจุลินทรีย์และลดการอักเสบของเหงือกได้ไม่...

150

ฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบของสารสกัดเมล็ดเทียนดำ
ฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบของสารสกัดเมล็ดเทียนดำ สารสกัดเมล็ดเทียนดำด้วยน้ำออกฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบที่เหนี่ยวนำด้วยพาราเซตามอลในหนูขาว เมื่อให้ในขนาด 150 มก./กก. ทุกวันเป็นเวลา 7 วัน โดยตรวจพบว่าค่า SGOT, SGPT และ ALP ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่จะมีค่าสูงเมื่อมีการอักเสบของตับ มีค่าลดลง และปริมาณบิลลิรูบินก็ลดลงด้วย Indian Drug 2002;39(7):399-400 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

976

อันตรกิริยาระหว่างส้มเกลี้ยงกับยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
อันตรกิริยาระหว่างส้มเกลี้ยงกับยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ amiodaroneการศึกษาผลของสารสกัดมาตรฐานของส้มเกลี้ยงซึ่งเป็นอาหารเสริมที่นิยมใช้ในการควบคุมน้ำหนักและเพิ่มความสามารถในการออกกำลังกาย ต่อค่าเภสัชจลนศาสตร์ของยา amiodarone (ยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ) การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เพื่อเปรียบเทียบการรับประทานแบบครั้งเดียวพร้อมกับการให้ยา และการรับประทานแบบต่อเนื่องก่อนการได้รับยา โดยในการทดลองที่ 1 ทำการป้อนหนูแรทด้วยสารสกัดมาตรฐานของส้มเกลี้ยง ขนาด 164 มก./กก.น้ำหนักตัว พร้อมกับการป้อนยา ami...

782

ฤทธิ์ต้านอักเสบของใบกระท่อม
ฤทธิ์ต้านอักเสบของใบกระท่อมศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัด mitragynine จากใบกระท่อม แบบศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) โดยทำการทดลองเลี้ยงเซลล์ macrophage RAW 264.7 ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีสารสกัด mitragynine ผสมอยู่ 0.5-20 มคก./มล. จากนั้นเหนี่ยวนำให้เซลล์เกิดกระบวนการอักเสบด้วยการเติมสาร Lipopolysaccharide (LPS) แล้วทำการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนและโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกระบวนการอักเสบ ผลจากการทดลองพบว่า สารสกัด mitragynine สามารถยับยั้งการแสดงออกของโปรตีน cyclooxygenase-1 (COX-1) cyclo...

264

Phytosterols
Phytosterols จากวุ้นว่านหางจระเข้กับฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด วุ้นว่านหางจระเข้ และสาร phytosterol ที่แยกได้จากวุ้นว่านหางจระเข้ มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของหนูถีบจักรที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิด type 2 ได้ โดยพบว่าการป้อนวุ้นว่านหางจระเข้ขนาด 20, 30 และ 50 mg/ตัว/วัน จะลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ 88, 58 และ 54% ตามลำดับ ในวันที่ 29 ของการทดลอง ส่วนสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม : เมทานอล (2:1) (T1) จากวุ้นว่านหางจระเข้ขนาด 25 ไมโครกรัม/ตัว/วัน สาร phytosterol จากส่วนสกัดวุ้นว่านหางจระเข้ ได้แก่ lophenol, 24...

1450

ผลการปกป้องหัวใจของน้ำทับทิมในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยง
ผลการปกป้องหัวใจของน้ำทับทิมในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงPhytother Res 2017;31:173-8. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

316

การเพิ่มการหลั่งสาร
การเพิ่มการหลั่งสาร Acetylcholine โดยรากโสม (Panax ginseng  ) เหนี่ยวนำให้เกิดการหลั่ง insulin ในหนูขาวการทดลองโดยให้หนูขาวที่อดอาหารได้รับรากโสมโดยการป้อน พบว่าหลังการป้อนเป็นเวลา 90 นาที ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลงโดยฤทธิ์ดังกล่าวขึ้นกับขนาดของโสมที่ให้ซึ่งการลดระดับของน้ำตาลในเลือดนี้ เกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของระดับ insulin และ C-peptide ในเลือด ในการทดลองพบว่าหากทำการรบกวนการสร้าง acetylcholine ไม่ว่าจะด้วยสารยับยั้ง choline uptake (hemicholinium-3) หรือสารยับยั้ง vesicular ch...

1167

ฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของ
ฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของ respiratory syncytial virus และลดการอักเสบของปอดของสาร tangeretin ในส้มเขียวหวานRespiratory syncytial virus (RSV) เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในทารกและเด็กเล็ก เช่น ปอดบวม และหลอดลมอักเสบ ในการทดสอบฤทธิ์ของสาร tangeretin จากส้มเขียวหวาน (Citrus reticulate ) ในหนูเม้าส์ โดยป้อนสารดังกล่าวในขนาด 25, 50, และ 100 มก./กก./วัน เป็นเวลา 3 วัน ก่อนเหนี่ยวนำให้เกิดการติดเชื้อไวรัส RSV พบว่าสาร tangeretin มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส RSV ใน...

348

ไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองลดอันตรายจากรังสี
ไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองลดอันตรายจากรังสีHuanjing Yu Zhiye Yixue 2007;24(2):177-9 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...