Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของการดื่มโกโก้ต่อระดับไขมันในร่างกาย

ในการศึกษาให้อาสาสมัครเพศชายที่มีระดับคอเลสเตอรอลปกติ และสูงเล็กน้อย จำนวน 25 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม ให้ดื่มน้ำตาล 12 ก. ต่อวัน และกลุ่มที่ดื่มโกโก้ 26 ก. ร่วมกับน้ำตาล 12 ก. ต่อวัน โดยดื่มทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าในทั้ง 2 กลุ่ม มีความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ พลังงาน และสารอาหารที่ได้รับไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ดื่มโกโก้จะมีปริมาณของคอเลสเตอรอลชนิด HDL เพิ่มขึ้น 23.4% และเพิ่มมากกว่ากลุ่มควบคุม ขณะที่ปริมาณของคอเลสเตอรอลรวม VLDL LDL และ oxidized LDL ในทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน แต่การเกิด oxidation ของ LDL ในกลุ่มที่ดื่มโกโก้ จะลดลงกว่ากลุ่มควบคุม ปริมาณสาร dytyrosine ในปัสสาวะของกลุ่มที่ดื่มโกโก้ลดลง 23.6% แต่มีปริมาณของ catechin และ epicatechin เพิ่มขึ้น 8 และ 10 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงค่าชีวเคมีในเลือด เช่น total bilirubin creatinine กรด uric glucose เอนไซม์ aspartate aminotransferase alanine aminotransferase เป็นต้น สรุปได้ว่าการดื่มโกโก้ทุกวันจะมีผลในการเพิ่มปริมาณ HDL และลดการเกิด oxidation ของ LDL ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากสาร polyphenolic ในโกโก้นั่นเอง

Am J Clin Nutr 2007;85:709-17

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1545

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเมล็ดและเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเมล็ดและเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอล:เอทิลอะซีเตท (6:4) จากเยื่อหุ้มเมล็ด สารสกัดน้ำจากเมล็ด และน้ำมันจากเยื่อหุ้มเมล็ด โดยทดสอบในเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ 5 ชนิด ได้แก่ Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, Klebsiella pneumonia และ Enterobacter aerogenes พบว่าสารสกัดเอทานอล:เอทิลอะซีเตท (6:4) สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียทั้ง 5 ชนิดได้ โดยมีค่าความเข้มข้นตํ่าสุดที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแ...

1647

ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของใบดาหลา
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของใบดาหลาการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกชนิด Staphylococcus epidermidisand และ Pseudomonas aeruginosaare ของสารสกัด 70%เอทานอลและส่วนสกัดต่างๆ จากใบดาหลา (Etlingera elatior) ด้วยวิธีdiffusion method และ bioautography method พบว่าสารสกัด 70%เอทานอลมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ (MIC) ทั้ง 2 ชนิดเท่ากับ 400-25 มคก./มล. ในขณะที่ส่วนสกัดเอ็น-เฮกเซน, ส่วนสกัดเอทธิลอะซีเตท, และส่วนสกัดเมทานอลมีค่า MIC ต่อเชื้อ S. epidermidis เท่ากับ 200, 100 และ 200 มคก./มล. ตามล...

1530

ฤทธิ์ต้านอาการอ่อนล้าของโสมเกาหลีในผู้ป่วยอาการอ่อนล้าเรื้อรัง
ฤทธิ์ต้านอาการอ่อนล้าของโสมเกาหลีในผู้ป่วยอาการอ่อนล้าเรื้อรังการศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองทางในผู้ป่วยโรคอ่อนล้าเรื้อรัง (chronic fatigue) จำนวน 50 คน อายุ 19-65 ปี สุ่มแบ่งผู้ป่วยให้ได้รับสารสกัดจากโสมเกาหลี ขนาด 3 ก./วัน หรือยาหลอก เป็นเวลา 6 สัปดาห์ จากนั้นทำการประเมินผลลัพธ์หลักของระดับอาการอ่อนล้าของผู้ป่วยโดยใช้ Visual Analogue Scale (VAS) ด้วยการให้คะแนน 0-100 ความรุนแรงของอาการอ่อนล้าที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจในชีวิตประจำวัน ด้วยแบบสอบถาม fatigue severity scale (FSS), Chalder fatigue severity ...

1531

ฤทธิ์ป้องกันแผลในกระเพาะอาหารของเมล็ดอะโวคาโด
ฤทธิ์ป้องกันแผลในกระเพาะอาหารของเมล็ดอะโวคาโดการศึกษาฤทธิ์ป้องกันแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดจากเมล็ดอะโวคาโด (Persea americana Mill.) โดยป้อนหนูเมาส์ด้วยสารสกัดเอธิลอะซีเตทจากเมล็ดอะโวคาโดขนาด 10, 35 และ 75 มก./กก.น้ำหนักตัว ก่อนเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยการป้อนยาอินโดเมทาซิน (indomethacin) ขนาด 40 มก./กก.น้ำหนักตัว พบว่าสารสกัดจากเมล็ดอะโวคาโดลดการเกิดความเครียดออกซิเดชั่น (oxidative stress) โดยลดการออกซิเดชั่นของไขมัน (lipid peroxidation) ลง 90% และเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอ...

1613

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านอักเสบ และต้านเบาหวานของสารสกัดเจียวกู่หลานการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารโพลีแซคคาไรด์ที่สกัดจากเจียวกู่หลาน (Gynostemma pentaphyllum) โดยทดสอบการกำจัดอนุมูลอิสระในหลอดทดลองด้วยวิธี DPPH radical, hydroxyl radical, superoxide anion และ ABTS radical scavenging พบว่าเพิ่มสูงขึ้น ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารสกัดเจียวกู่หลาน และการทดสอบในหนูเม้าส์โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเจียวกู่หลานขนาด 200, 400 และ 800 มคก./กก./วัน ตามลำดับ เป็นเวลา 28 วัน เปรี...

1101

การรับประทานน้ำบีทรูทมีผลลดความดันโลหิตขณะบีบตัวในผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกิน
การรับประทานน้ำบีทรูทมีผลลดความดันโลหิตขณะบีบตัวในผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกินNutrition Research 2014;34:868-75 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

892

ฤทธิ์ปกป้องตับของผักบุ้งขัน
ฤทธิ์ปกป้องตับของผักบุ้งขันการศึกษาฤทธิ์ปกป้องและรักษาตับของใบผักบุ้งขัน โดยป้อนสารสกัดเมทานอลจากใบผักบุ้งขันขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก. ให้แก่หนูแรทติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน ก่อนและหลังการกระตุ้นให้การทำลายตับในหนูแรทด้วยการป้อน carbon tetrachloride (CCl4) ขนาด 0.5 มล./กก. ต่อเนื่องกัน 5 วัน ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากผักบุ้งขันออกฤทธิ์ปกป้องการทำลายของตับได้ดีเมื่อป้อนก่อนการได้รับสาร CCl4 โดยมีผลลดปริมาณเอนไซม์ alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase และ alkaline phosphatase รวมถึ...

1266

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสำคัญจากชาเขียว
ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสำคัญจากชาเขียวการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของสาร (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) ซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบในชาเขียว (green tea) ในเซลล์มะเร็งที่แยกมาจากผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งชนิดหู คอ จมูก (Head and Neck Cancer) ได้แก่เซลล์มะเร็งในช่องปาก (oral cavity squamous cell carcinoma) ชนิด KB และเซลล์มะเร็งคอหอยส่วนล่าง (hypopharynx squamous cell carcinoma) ชนิด FaDu พบว่า เซลล์มะเร็งมีการแสดงออกของโปรตีน β-catenin เพิ่มขึ้น (β-catenin เป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิ...

1520

ปริมาณสารโพลีฟีนอล
ปริมาณสารโพลีฟีนอล และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากฝักบัวสารสกัด 50% เอทานอลจากฝักบัว ความเข้มข้น 0.2-1.6 มก./มล. มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เมื่อทดสอบด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), superoxide, hydroxyl, 2,2'azinobis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid (ABTS) radicals scavenging, ferric reducing power assay, metal ion chelating และ linoleic acid assay ซึ่งสารสกัดที่ความเข้มข้น 1.6 มก./มล. จะให้ผลดีที่สุดในการออกฤทธิ์ สำหรับการทดสอบฤทธิ์ต้านการ...