Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การเพิ่มการหลั่งสาร Acetylcholine โดยรากโสม (Panax ginseng  ) เหนี่ยวนำให้เกิดการหลั่ง insulin ในหนูขาว

การทดลองโดยให้หนูขาวที่อดอาหารได้รับรากโสมโดยการป้อน พบว่าหลังการป้อนเป็นเวลา 90 นาที ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลงโดยฤทธิ์ดังกล่าวขึ้นกับขนาดของโสมที่ให้ซึ่งการลดระดับของน้ำตาลในเลือดนี้ เกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของระดับ insulin และ C-peptide ในเลือด ในการทดลองพบว่าหากทำการรบกวนการสร้าง acetylcholine ไม่ว่าจะด้วยสารยับยั้ง choline uptake (hemicholinium-3) หรือสารยับยั้ง vesicular choline transport (vesamicol) จะไปมีผลยับยั้ง metabolic action ของรากโสมด้วย ในทางกลับกันถ้าให้ Physostigmine ซึ่งมีผลยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase กลับทำให้ฤทธิ์ของรากโสมเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ารากโสมมีผลกับการหลั่ง acetylcholine จากปลายประสาท เมื่อชักนำให้เกิดการหลั่ง insulin และการยับยั้งฤทธิ์ของรากโสมโดย 4-diphenylacetoxy-N-methylpiperdine methiodide (สารยับยั้ง muscarinic M3 receptor) ช่วยสนับสนุนว่าการออกฤทธิ์ของรากโสมเกิดขึ้นที่ muscarinic M3 receptor จากผลการทดลองจะแสดงให้เห็นว่ารากโสมมีความสามารถในการเพิ่มการหลั่ง acetylcholine จากปลายประสาทของหนูขาว และการกระตุ้น muscarinic M3 receptor ซึ่งอยู่ในเซลล์ของตับอ่อน และทำให้เกิดการหลั่ง insulin เพิ่มขึ้น มีผลให้ลดระดับน้ำตาลในเลือด

Neuroscience letters 2007;412:101-4

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

897

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในมันฝรั่ง
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในมันฝรั่ง และฤทธิ์ลดความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงการศึกษาในผู้ที่มีสุขภาพดี 8 คน โดยให้รับประทานมันฝรั่งขนาดเล็กอบด้วยไมโครเวฟทั้งผิว 6-8 ลูก (ประมาณ 138 กรัม) ครั้งเดียว เปรียบเทียบกับผู้ที่รับประทานคุกกี้มันฝรั่งในปริมาณที่เท่ากัน พบว่ามันฝรั่งอบช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดและในปัสสาวะ ในขณะที่กลุ่มที่รับประทานคุกกี้มันฝรั่งลดสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดและในปัสสาวะ จากนั้นได้ทำการศึกษาแบบข้ามกลุ่มต่อในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจำนวน 18 คน โดยให้รับประทานมันฝรั่งม...

948

ฤทธิ์คุมกำเนิดของสารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์ใบจำปา
ฤทธิ์คุมกำเนิดของสารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์ใบจำปาศึกษาฤทธิ์คุมกำเนิดของสารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์จากใบจำปา (hydroalcoholic leaves extract of ) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาฤทธิ์ต้านการฝังตัวของตัวอ่อนในมดลูก โดยทดลองป้อนสารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์ใบจำปาขนาดวันละ 100 และ 200 มก./กก. นาน 7 วัน ให้แก่หนูแรทเพศเมียที่ผ่านการเข้าคู่ผสมพันธุ์กับตัวผู้ไม่เกินหนึ่งวันเมื่อเลี้ยงครบ 10 วัน ทำการผ่าตัดเพื่อตรวจการฝังตัวของตัวอ่อนในมดลูก การศึกษาส่วนที่สอง เป็นการทดสอบฤทธิ์การเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจน โดยทดลอง...

690

การศึกษาฤทธิ์ยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับจันทลีลาต่อการจับกลุ่มของเกร็ดเลือด
การศึกษาฤทธิ์ยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับจันทลีลาต่อการจับกลุ่มของเกร็ดเลือดการศึกษาวิจัยทางคลินิกโดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการได้รับยาในอาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 24 คน โดยเจาะเลือดเพื่อวัดระดับการจับกลุ่มของเกร็ดเลือดเป็นพื้นฐานก่อนการศึกษา สองสัปดาห์ต่อมา ให้อาสาสมัครรับประทานยาเม็ดอายุรเวทศิริราชตำรับจันทลีลา 750 มก./ครั้ง (เม็ดละ 250 มก. จำนวน 3 เม็ด) ทุก 8 ชม. 3 ครั้งติดต่อกัน แล้วเจาะเลือดเพื่อวัดการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดที่เวลา 8 ชม. ภายหลังการรับประทานยาครั้งแรกด้วยเครื่องมือ aggregome...

490

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสาร
ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสาร bisdemethoxycurcumin และ curcumin จากขมิ้นสาร bisdemethoxycurcumin และ curcumin จากขมิ้น ความเข้มข้น 3, 10 และ 30 ไมโครโมล มีผลยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ เอนไซม์ inducible nitric oxide synthase (iNOS) และลดการแสดงออกของยีน iNOS mRNA ในเซลล์ macrophage RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วย lipopolysaccharide สาร curcumin มีผลยับยั้ง tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) และลดการแสดงออกของยีน TNF-α mRNA ขณะที่ bisdemethoxycurcumin ไม่มีผล สำหรับการทดล...

1669

ฤทธิ์ต้านปวดและแก้ไข้ของยาเม็ดฟ้าละลายโจร
ฤทธิ์ต้านปวดและแก้ไข้ของยาเม็ดฟ้าละลายโจรการศึกษาฤทธิ์ต้านอาการปวดและแก้ไข้ของยาเม็ดฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm. F.) Nees.) ที่เตรียมจากชั้นส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทฟ้าทะลายโจร (AS201-01) ทำการศึกษาฤทธิ์ต้านอาการปวดในหนูเม้าส์ โดยแบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 ได้รับยา diclofenac sodium ขนาด 40 มก./กก. และกลุ่มที่ 3-5 ป้อนด้วยยาเม็ดฟ้าทะลายโจรที่มีขนาดของสารแอนโดรกราโฟไลด์เท่ากับ 12.5, 25 และ 50 มก./กก. ตามลำดับ โดยป้อนที่เวลา 30 นาทีก่อนการเหนี่ยวนำให้เกิ...

72

ฤทธิ์ยาชาเฉพาะที่ของสาร
ฤทธิ์ยาชาเฉพาะที่ของสาร menthol จากการทดลองในหลอดทดลองโดยใช้กระบังลมของหนู พบว่าเมื่อให้สาร(+) และ (-) menthol ในขนาด 10-4 - 1 ไมโครกรัม/ มิลลิลิตร ทำให้การหดตัวของกระบังลมที่ถูกกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าลดลง ในขณะที่สาร (-) menthone และ thymol ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของ menthol ไม่แสดงฤทธิ์ดังกล่าว เมื่อทดลองในสัตว์ทดลอง โดยศึกษาผลการเกิดรีเฟลกซ์ของเยื่อบุตากระต่าย พบว่าเมื่อให้สาร (+) และ (-) menthol ขนาด 30-100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีผลท...

670

ฤทธิ์ในการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ของสาร
ฤทธิ์ในการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ของสาร EGCG จากชาเขียวPhytother Res 2010;24:1065-70. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

893

ฤทธิ์ลดความอ้วนของโสม
ฤทธิ์ลดความอ้วนของโสม (Panax ginseng )Biol. Pharm. Bull. 2013; 36(1): 102-7. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

616

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมันในเลือดของลั่นทมแดงในหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมันในเลือดของลั่นทมแดงในหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร alloxanการศึกษาในหนูแรทเพศผู้ 24 ตัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้กินอาหารและน้ำปกติ กลุ่มที่ 2, 3 และ 4 เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีดสาร alloxan 150 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง หลังจากการฉีดสาร alloxan 24 ชม. หนูกลุ่มที่ 3 ให้ป้อนสาร flavones glycoside จากดอกลั่นทมแดงขนาด 250 มก./กก. วันละ 1 ครั้ง นาน 6 วัน กลุ่มที่ 4 ให้ป้อนยาแผนปัจจุบัน glibenclamide 10 มก./กก. วันละ 1 ครั้ง...