Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของสะระแหน่ญวนต่อระดับฮอร์โมนในผู้หญิงขนดก

การศึกษาในผู้ป่วยหญิงที่มีภาวะขนดก จำนวน 21 คน อายุระหว่าง 18-40 ปี (เฉลี่ย 22.2 ± 6.2 ปี มีระดับคะแนนขนดกอยู่ในช่วง 8-23 ผู้ป่วย 12 คน เป็นโรค polycystic ovary syndrome และอีก 9 คน มีภาวะขนดกโดยไม่รู้สาเหตุ ทุกคนได้รับการทดลองโดยต้องดื่มชาสะระแหน่ญวน ขนาด 250 มิลลิลิตร (แช่สะระแหน่ญวนขนาด 5 กรัม ในน้ำร้อน 250 มิลลิลิตร นาน 5 - 10 นาที) วันละ 2 ครั้ง นาน 5 วัน ในระยะที่มีการตกไข่ของรอบเดือน พบว่า หลังจาก 5 วันของการทดลอง ระดับฮอร์โมน free testoterone ลดลง (จาก 5.49 ± 2.94 เป็น 3.92 ± 2.80 pg/ml) และเพิ่มระดับฮอร์โมน luteinizing hormone (จาก 6.34 ± 4.53 เป็น 8.04 ± 5.14 mIU/ml) ฮอร์โมน follicle-stimulating hormone (จาก 4.56 ± 1.49 เป็น 5.36 ± 1.84 mIU/ml) และฮอร์โมน estradiol (จาก 46.50 ± 29.01 เป็น 63.43 ± 47.57 pg/ml) ค่าชีวเคมีในเลือดไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดเท่านั้นที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Phytother Res 2007;21:444-7

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1197

ฤทธิ์เพิ่มความจำและบรรเทาความเครียดของเสาวรสลิ้นงู
ฤทธิ์เพิ่มความจำและบรรเทาความเครียดของเสาวรสลิ้นงูการศึกษาฤทธิ์เพิ่มความจำและบรรเทาความเครียดของสารสกัด 60% เอทานอลจากเสาวรสลิ้นงู (Passiflora incarnate ; passionflower) ในหนูแรท โดยให้กินสารสกัดในขนาด 30, 100, 300 มก./กก. นน.ตัว/วัน ผ่านทางน้ำดื่ม เป็นเวลา 7 สัปดาห์ จากนั้นทำการทดสอบด้วย water maze และวัดระดับของกรดอะมิโน (amino acids), สารโมโนเอมีน (monoamines), และอนุพันธ์ต่างๆ ในสมองด้วย high performance liquid chromatography (HPLC) พบว่าหนูที่รับสารสกัดมีความวิตกกังวลลดลง มีความจำดีขึ้นเมื่...

24

ส่วนประกอบและฤทธิ์ของสารสกัดลำต้นใต้ดินว่านพระฉิม
ส่วนประกอบและฤทธิ์ของสารสกัดลำต้นใต้ดินว่านพระฉิม การแยกสารสกัดลำต้นใต้ดินว่านพระฉิม (Euphorbia sessiliflora Roxb.) ได้สาร diterpene ชนิดใหม่คือ ent-12-hydroxy-12 [R]-abieta-8(14), 13(15)-dien-16, 12-olide ร่วมกับสารที่เคยพบแล้ว 3 กลุ่มคือ ent-abietadienosides, cycloartane triterpene และ ellagic acid-Beta-D-glucopyranoside เมื่อทำการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลชีพพบว่าสาร ent-11Alpha-hydroxyabieta-8(14),13(15)-dien-16, 12Alpha-olide แสดงฤทธิ์ยับย...

82

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของหัวผักกาด
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของหัวผักกาด ทดลองให้สารสกัดน้ำจากใบหัวผักกาด (Raphanus sativus Linn.) ในหนูขาวเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน (IDDM) และหนูขาวแรกเกิดอายุ 2 วัน ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน (NIDDM) ด้วย streptozocin โดยให้กินในขนาด 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กก. ทุกวันตอนเช้านาน 4 และ 6 สัปดาห์ตามลำดับ เปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมที่เป็นเบาหวาน แต่ไม่ได้รับสารสกัด พบว่า สารสกัดน้ำจากใบหัวผัก...

120

ผลของสารสกัดและสารโพลีนีนอลของชาเขียวต่อเอนไซม์เปปทิเดสต่างๆ
ผลของสารสกัดและสารโพลีนีนอลของชาเขียวต่อเอนไซม์เปปทิเดสต่างๆ กัน การวิจัยสารสกัดชาเขียวชนิด triple-standardized green tea extract(EFLA 085942)และอนุพันธุ์เคทิซินบางตัวต่อเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบและมะเร็ง เอนไซม์ที่มีบทบาทสำคัญในการสลายตัวของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันคือ elastase และ collagenase ส่วนที่สำคัญต่อการอักเสบคือ elastase และ neutral endopeptidase พบว่าสารสกัดยับยั้งเอนไซม์ elastase และ neutral endopeptidase ได้มากกว่า collagenase(IC50 collagenase = 200 ug/ml, IC50 elastase ...

544

ผลของการรับประทานสารสกัดจากชาเขียวต่อภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ
ผลของการรับประทานสารสกัดจากชาเขียวต่อภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ และการทำงานของตับ ในอาสาสมัครเพศชายการศึกษาเพื่อประเมินค่าความปลอดภัย และวิเคราะห์ผลของการรับประทานสารสกัดชาเขียว (green tea polyphenols, GTP) ต่อภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ (cardiovascular disease, CVD) และการทำงานของตับ ทำการศึกษาในอาสาสมัครเพศชายจำนวน 33 คน โดยแบ่งกลุ่มอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ให้รับประทานสารสกัด GTP จำนวน 6 แคปซูลต่อวัน โดยแบ่งให้ครั้งละ 2 แคปซูลก่อนรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ (แ...

494

การดื่มชาเขียวเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม
การดื่มชาเขียวเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมการศึกษาแบบ case-control ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 3,454 ราย และอาสาสมัคร 3,474 ราย อายุ 20-74 ปี ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ระหว่างปี 1996-2005 โดยสัมภาษณ์ลักษณะนิสัยในการดื่มชา ซึ่งรวมถึงอายุที่เริ่มดื่มชา ระยะเวลาในการดื่มชา ความเข้ม-อ่อนในการชงชา และปริมาณชาที่ดื่ม พบว่าผู้ที่ดื่มชาเป็นประจำมีอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมลดลงเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ดื่มชา ในกลุ่มหญิงวัยก่อนหมดประจำเดือนพบว่าอัตราเสี่ยงลดลง เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระยะเ...

431

ฤทธิ์ต้านสารก่อกลายพันธุ์จากฮอปส์
ฤทธิ์ต้านสารก่อกลายพันธุ์จากฮอปส์ (Humulus lupulus  L.)การศึกษาฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ใน Salmonella/microsomal assay โดยใช้สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์คือ food borne mutagen 2-amino-3-methylimidazo[4,5-ƒ]quinoline (IQ) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง พบว่าสารสกัด diethylether ของฮอปส์มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ และเมื่อนำสารสกัดมาแยกเพื่อหาสารออกฤทธิ์ ทำให้ทราบว่าสารดังกล่าวคือ xanthohumol และเมื่อนำไปทดสอบกับเซลล์ตับของมนุษย์ ชนิด HepG2 พบว่าที่ขนาด 10มคก./มล. สามารถป้องกันการทำลาย DNA ของสา...

326

ฤทธิ์ต้านเชื้อ
ฤทธิ์ต้านเชื้อ Entamoeba histolytica  ของขลู่สาร R/J/3 (2-(prop-1-ynyl)-5(5,6-dihydroxyhexa-1,3-diynl)-thiophene) แยกได้จากสารสกัดด้วยเมทานอลจากรากขลู่ (Pluchea indica  ) ที่ความเข้มข้น 50 มคก./มล. สามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อปรสิต Entamoeba histolytica  ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร หลังจากเชื้อปรสิตสัมผัสกับสาร R/J/3 นาน 2 ชั่วโมง จะเกิดแกรนูลในเซลล์ปรสิตระยะ tropozoites ตามมาด้วยการแตกของเซลล์ และเซลล์จะแตกเกือบหมดในเวลา 4 ชั่วโมง ในขณะที่ยา metronidaz...

1481

ผลของกระเจี๊ยบแดงต่อปริมาณธาตุเหล็กในผู้ป่วยโรคโลหิตจาง
ผลของกระเจี๊ยบแดงต่อปริมาณธาตุเหล็กในผู้ป่วยโรคโลหิตจางการศึกษาผลของการดื่มสารสกัดมาตรฐานของน้ำดอกกระเจี๊ยบแดงต่อปริมาณธาตุเหล็กในร่างกายของผู้ป่วยโรคโลหิตจางจำนวน 130 คน ทั้งเพศชายและหญิง (อายุระหว่าง 18-50 ปี) โดยแบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้ดื่มสารสกัดน้ำกระเจี๊ยบแดงวันละ 1,000 มล. (เทียบเท่ากับการได้รับปริมาณสารสำคัญคือ ascorbic acid 831 มก./ก. และธาตุเหล็ก 78 มก./ก.) กลุ่มที่ 2 ดื่มสารสกัดน้ำกระเจี๊ยบแดงวันละ 1,500 มล. (เทียบเท่ากับการได้รับปริมาณสารสำคัญคือ ascorbic acid 1...