Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านปวดและแก้ไข้ของยาเม็ดฟ้าละลายโจร

การศึกษาฤทธิ์ต้านอาการปวดและแก้ไข้ของยาเม็ดฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm. F.) Nees.) ที่เตรียมจากชั้นส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทฟ้าทะลายโจร (AS201-01) ทำการศึกษาฤทธิ์ต้านอาการปวดในหนูเม้าส์ โดยแบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 ได้รับยา diclofenac sodium ขนาด 40 มก./กก. และกลุ่มที่ 3-5 ป้อนด้วยยาเม็ดฟ้าทะลายโจรที่มีขนาดของสารแอนโดรกราโฟไลด์เท่ากับ 12.5, 25 และ 50 มก./กก. ตามลำดับ โดยป้อนที่เวลา 30 นาทีก่อนการเหนี่ยวนำให้เกิดอาการปวดด้วยการฉีดกรดอะซีติกเข้าทางช่องท้อง (writhing test) ผลพบว่ายาเม็ดฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ระงับปวด สามารถลดการงอตัวของสัตว์ทดลองได้ตามขนาดของสารสกัดที่ได้รับ (23.87-66.73%) แต่ให้ฤทธิ์น้อยกว่ากลุ่มควบคุมบวกที่ได้รับยา diclofenac sodium (74.62%) และการศึกษาฤทธิ์แก้ไข้ในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นด้วยยีสต์ (yeast-induced pyrexia) จากนั้นป้อนด้วยยาเม็ดฟ้าทะลายโจรมีขนาดของสารแอนโดรกราโฟไลด์เท่ากับ 12.5, 25, 50 และ 100 มก./กก. ผลพบว่ามีฤทธิ์แก้ไข้ได้ตามขนาดของสารสกัดที่ได้รับ โดยยาเม็ดฟ้าทะลายโจรมีขนาดของสารแอนโดรกราโฟไลด์เท่ากับ 100 มก./กก. มีผลลดอุณหภูมิร่างกายได้ 100% หลังการป้อน 3 ชั่วโมง และมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการป้อนยาพาราเซตามอล 150 มก./กก. ให้แก่สัตว์ทดลอง การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ายาเม็ดฟ้าทะลายโจรที่เตรียมจากชั้นส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทฟ้าทะลายโจร (AS201-01) มีฤทธิ์ต้านอาการปวดและแก้ไข้

Evid Based Complement Alternat Med. 2021: ID 8848797

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

690

การศึกษาฤทธิ์ยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับจันทลีลาต่อการจับกลุ่มของเกร็ดเลือด
การศึกษาฤทธิ์ยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับจันทลีลาต่อการจับกลุ่มของเกร็ดเลือดการศึกษาวิจัยทางคลินิกโดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการได้รับยาในอาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 24 คน โดยเจาะเลือดเพื่อวัดระดับการจับกลุ่มของเกร็ดเลือดเป็นพื้นฐานก่อนการศึกษา สองสัปดาห์ต่อมา ให้อาสาสมัครรับประทานยาเม็ดอายุรเวทศิริราชตำรับจันทลีลา 750 มก./ครั้ง (เม็ดละ 250 มก. จำนวน 3 เม็ด) ทุก 8 ชม. 3 ครั้งติดต่อกัน แล้วเจาะเลือดเพื่อวัดการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดที่เวลา 8 ชม. ภายหลังการรับประทานยาครั้งแรกด้วยเครื่องมือ aggregome...

1394

ผลของการดื่มกาแฟต่อโครงสร้างของร่างกายและการเกิดภาวะอ้วน
ผลของการดื่มกาแฟต่อโครงสร้างของร่างกายและการเกิดภาวะอ้วนNutr Res 2017;41:97-102. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

538

ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส
ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส influenza ของสารสกัด polyphenol จากทับทิมสารสกัด polyphenol จากทับทิม มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส influenza A/HK (H3N2) เมื่อทดลองในเซลล์ MDCK โดยพบว่าสารสกัด polyphenol ความเข้มข้น 2.5 - 40 มคก./มล. มีผลยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ทั้งในช่วงระหว่างไวรัสเข้าสู่เซลล์ และหลังจากเข้าสู่เซลล์แล้ว มีฤทธิ์ฆ่าไวรัสโดยพบว่าจำนวนไวรัสหลังจากเซลล์ติดเชื้อแล้วจะลดลง นอกจากนี้ยังมีผลยับยั้งการรวมตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงของไก่ที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ เมื่อทดลองในเซลล์ MDCK ที่สภาวะวัฏจักรของ...

668

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของกากองุ่น
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของกากองุ่นในการวิเคราะห์สารสกัด 80% เอทานอลจากกากองุ่นสายพันธุ์ Norton ที่เหลือจากการผลิตไวน์ (GPE) พบว่าในหนึ่งกรัมประกอบด้วยสารโพลีฟีนอลและแอนโทไซยานิน ที่มีค่าเทียบเท่า gallic acid 475.4 มก. และ cyanidin 3-glucoside 156.9 มก. ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบสาร catechin 28.6 มก. epicatechin 24.5 มก. และสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ quercetin 1.6 มก., trans-resveratrol 60 มคก., gallic acid 867.2 มคก., coutaric acid 511.8 มคก., p -hydroxybenzoic acid 408.3 มคก. และ proca...

1008

ผลของสารสกัดสมอไทยต่อค่า
ผลของสารสกัดสมอไทยต่อค่า pH ของน้ำลายและสุขภาพในช่องปากการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านถึงประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากสารสกัดจากผลสมอไทย (Terminalia chebula Retz.) 10% ในการขจัดคราบจุลินทรีย์และรักษาเหงือกอักเสบ เปรียบเทียบกับน้ำยาบ้วนปาก chlorhexidine 0.12% และน้ำเกลือ (saline solution) ในอาสาสมัคร อายุ 19-25 ปี จำนวน 78 คน โดยให้บ้วนปาก วันละ 2 ครั้งๆ ละ 10 มล. หลังอาหารเช้าและกลางวัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าน้ำยาบ้วนปากทั้งสองชนิด มีผลลดคราบจุลินทรีย์และลดการอักเสบของเหงือกได้ไม่...

697

แคปไซซินจากพริกช่วยรักษาอาการข้อเข่าเสื่อม
แคปไซซินจากพริกช่วยรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมการศึกษาแบบ cross-over, double blinded, randomized, controlled trial ในผู้ป่วยหญิงจำนวน 99 คน อายุ 44-82 ปี ที่มีอาการโรคข้อเข่าเสื่อมระดับรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง (ระดับความรุนแรงของข้อเสื่อมตามเกณฑ์ของ KL เกรด 2 จำนวน 83 คน และเกรด 3 จำนวน 16 คน) โดยแบ่งให้ผู้ป่วยได้รับยาทาแคปไซซิน (Capsika gel® มีแคปไซซิน 0.0125%) หรือยาหลอก ทาบริเวณเข่าวันละ 3 ครั้ง นาน 4 สัปดาห์ แล้วหยุดพัก 1 สัปดาห์ จากนั้นสลับการให้ยาระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาแคปไซซินและยาหลอก แล...

841

มะเขือเทศช่วยลดการสะสมโลหะหนักในตับ
มะเขือเทศช่วยลดการสะสมโลหะหนักในตับการศึกษาผลของมะเขือเทศต่อป้องกันการสะสมโลหะหนักในตับ โดยป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศขนาด 10% โดยน้ำหนัก ให้แก่หนูแรทในระยะเวลาต่างๆ ร่วมกับการป้อนน้ำที่มีส่วนผสมของโลหะหนัก คือ ปรอท (100 ppm) ตะกั่ว (10 ppm) และแคดเมี่ยม (200 ppm) เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ แล้วทำการตรวจวัดปริมาณโลหะที่สะสมที่ตับ พบว่ากลุ่มที่กินอาหารผสมมะเขือเทศไปพร้อมกับการได้รับโลหะหนัก และกลุ่มที่เริ่มกินอาหารผสมมะเขือเทศหลังได้รับโลหะหนัก 1 สัปดาห์ มีผลจะช่วยลดการสะสมแคดเมี่ยมและปรอทในตับ...

420

มะเขือเทศลดไขมันในเลือดและต้านอนุมูลอิสระ
มะเขือเทศลดไขมันในเลือดและต้านอนุมูลอิสระเมื่อแบ่งหนูแฮมสเตอร์ จำนวน 32 ตัว เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 กินอาหารที่มีไขมันสูง (ประกอบด้วยอาหารปกติ + น้ำมันข้าวโพด 10% + คอเลสเตอรอลล 0.2%) กลุ่มที่ 3 และ 4 กินอาหารไขมันสูงร่วมกับสารสกัดมะเขือเทศเข้มข้น (tomato paste) 3% และ 9% ตามลำดับ นาน 8 สัปดาห์ พบว่า หนูที่กินสารสกัดมะเขือเทศเข้มข้น 9% จะมีระดับคอเลสเตอรลทั้งหมด และ low density lipoprotein ในเลือดลดลง 14.3 และ 11% ตามลำดับ ส่วนสารสกัด 3% ไม่มีผลดังกล...

1260

ฤทธิ์ลดระดับกรดยูริกของสารเควอซิติน
ฤทธิ์ลดระดับกรดยูริกของสารเควอซิตินBr J Nutr 2016;115(5):800-6 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...