Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การศึกษาเปรียบเทียบสารสำคัญและฤทธิ์การนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์ของแคลลัสและสารสกัดใบรางจืด

การศึกษาเปรียบเทียบสารสำคัญและฤทธิ์การนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์ (glucose uptake) ของสารสกัดเมทานอลจากแคลลัสเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (callus culture) ของใบรางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) และสารสกัดใบรางจืดด้วยน้ำเดือด เมทานอล และ 80% เมทานอล ทำการศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์ ด้วยการบ่มเซลล์กล้ามเนื้อของหนูแรท (rat skeleton muscle: L6 cell) ร่วมกับสารสกัดจากใบรางจืด ความเข้มข้น 100-400 มคก./มล. เป็นเวลา 24 ชม. ผลพบว่าสารสกัดเมทานอลจากแคลลัสรางจืดมีฤทธิ์ดีที่สุดในการกระตุ้นการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์ โดยชักนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์เพิ่มขึ้น 28.25-58.27% และมีผลเพิ่มการแสดงออกของ AMPK-α2 และ GLUT4 mRNA ได้ตามขนาดของสารสกัดที่ได้รับ รองลงมาคือสารสกัดเมทานอลจากใบรางจืด สารสกัด 80% เมทานอล และสารสกัดน้ำเดือดจากใบ ตามลำดับ สอดคล้องจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธี HPLC ที่พบว่าสารสกัดเมทานอลจากแคลลัสมีปริมาณสารสำคัญในกลุ่มกรดฟีนอลลิก (caffeic acid, rosmarinic acid) และสารฟลาโวนอยด์ (rutin, apigenin) มากที่สุด โดยเฉพาะสาร rosmarinic acid พบถึง 11.50 มก./ก. น้ำหนักแห้ง ซึ่งสูงกว่าสารสกัดเมทานอลจากใบถึง 96 เท่า และไม่พบสารนี้ในสกัดจากน้ำเดือด การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าแคลลัสที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีปริมาณสารสำคัญที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลมากกว่าใบรางจืดที่พบตามธรรมชาติ

J Food Process Preserv. 2021;45:e15434.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1069

ฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินในตับอ่อนของมะระ
ฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินในตับอ่อนของมะระการศึกษากลไกการออกฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินของสารสกัดน้ำจากผลมะระ (Momordica charantia ) ในตับอ่อนที่แยกได้จากหนูแรท ซึ่งอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีน้ำตาลกลูโคส 3.3 และ16.7 มิลลิโมลาร์ พบว่าประสิทธิภาพในการกระตุ้นการหลั่งอินซูลินของสารสกัดจะขึ้นกับขนาดที่ให้ โดยสารสกัดไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของเซลล์ (cell integrity) จึงคาดว่าการออกฤทธิ์ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ (membrane integrity) การทดสอบโดยการเติมสาร dizoxide และ nimodipi...

735

ผลของน้ำมันจากเมล็ดทับทิมต่อความอ้วนและภาวะดื้ออินซูลิน
ผลของน้ำมันจากเมล็ดทับทิมต่อความอ้วนและภาวะดื้ออินซูลินการทดลองในหนูเม้าส์ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูงเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดความอ้วนและภาวะดื้ออินซูลิน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงซึ่งผสมน้ำมันจากเมล็ดทับทิม 1% และกลุ่มควบคุมที่ได้รับอาหารไขมันสูงเพียงอย่างดียว เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าหนูที่ได้รับน้ำมันจากเมล็ดทับทิมจะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่ากลุ่มควบคุม และไม่มีผลต่อการกินอาหารและการใช้พลังงานของหนู เมื่อทดลองวัดความไวของอินซูลินด้วยวิธี Hyperinsulinemic euglycemic clamp พบว่าระดั...

505

ผลลดความดันโลหิตของสารสกัดและน้ำคั้นจาก
ผลลดความดันโลหิตของสารสกัดและน้ำคั้นจาก grapefruitการศึกษาผลต่อความดันโลหิตของสารสกัด 60% เอทานอลจากเปลือก grapefruit โดยใช้รูปแบบการทดลอง คือ Langendorff isolated and perfused rat heart model พบว่าสารสกัด (ซึ่งมีความเข้มข้นของสารฟีโนลิกรวม เท่ากับ 119.3 ± 2.3 มคก.) มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยลดแรงต้านของหลอดเลือดหัวใจ (coronary vascular resistance) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม สารสกัด 60% เอทานอลจากเปลือก grapefruit ขนาด 1-11 มคก./กก. เมื่อทดลองในheart and lung dog preparation (แยกหัวใจแล...

1152

ประโยชน์ของเกรพฟรุต
ประโยชน์ของเกรพฟรุต (Grapefruit) กับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนการศึกษาฤทธิ์ของสาร flavonones ในเกรพฟรุตต่อการทำงานของหลอดเลือด โดยศึกษาในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนสุขภาพดี 48 คน อายุ 50-65 ปี ที่หมดประจำเดือนมาแล้วประมาณ 3-10 ปี มีค่าดัชนีมวลกาย (body mass index; BMI) อยู่ที่ 19-30 กก./ม2 รอบเอวมากกว่า 88 ซม. โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ให้ดื่มน้ำเกรพฟรุตคั้น 340 มล. ต่อวัน ซึ่งมีส่วนประกอบของสาร naringenin glycosides 210 มก. และกลุ่มควบคุมให้ดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีสาร flavonones ทดสอบเป็นเวลา 6 เดือน และมีระย...

273

ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสาร
ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสาร Sesquiterpene lactones จากหญ้าละออง (หญ้าดอกขาว)เมื่อทำการทดสอบฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสาร 8α-tigloyloxy-hirsutinolide13-0 -acetate, 8α-(4-hydroxymethacryloyloxy)-hirsutinolide-13-0 -acetate และ vernolide D ซึ่งเป็นสารสกัดน้ำจากต้นหญ้าละออง พบว่าสารดังกล่าวสามารถต้านเชื้อ Plasmodium falciparum ที่ทำให้เกิดโรคมาลาเรียที่ดื้อต่อยาคลอโรควิน โดยที่ค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) มีค่าเท่ากับ 3.9, 3.7 และ 3.5 ไมโครโมล ตามลำดับ เมื่อเปรีย...

2

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของช้าพลู
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของช้าพลู (Piper sarmentosum Roxb.) เมื่อทดลองให้สารสกัดด้วยน้ำของต้นช้าพลู ในขนาด 0.125 และ 0.25 กรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวแก่หนูขาวปกติ โดยให้รับประทานครั้งเดียว พบว่ามีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด แต่สารสกัดในขนาดดังกล่าวไม่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาวที่เป็นเบาหวาน (streptozotocin-diabetic rats) อย่างไรก็ตามเมื่อให้สารสกัดดังกล่าวในขนาด 0.125 กรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวโดยการรับประทานติดต่อกันนาน 7 วันแก่หนูขาวที่ เป็นเบาหวาน พ...

1347

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของผักชีล้อม
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของผักชีล้อมศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร isorhamnetin, hyperoside และสารสกัดเอทานอลจากผักชีล้อม (Oenanthe javanica) โดยทำการทดสอบในหลอดทดลอง (in vitro) ด้วยเซลล์แมคโครฟาจ (macrophage) ของมนุษย์และหนูเม้าส์พบว่า สารสกัดเอทานอลผักชีล้อมมีผลลดการหลั่งไซโตไคน์ interleukin-1β (IL-1β) ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการทำงานของเซลล์แมคโครฟาจ และยับยั้งการเกิดโครงสร้างเชิงซ้อน Asc pyroptosome ที่เกิดจากการจับกันของ caspase 1 กับ NOD-like receptors (NLRs) ได้แก่ NLR...

466

การรักษาฝ้าขาวในปากผู้ป่วยเอดส์ด้วยน้ำมะนาวฝรั่ง
การรักษาฝ้าขาวในปากผู้ป่วยเอดส์ด้วยน้ำมะนาวฝรั่ง ชาชงตะไคร้และยาป้ายปาก gentian violetการศึกษาแบบ randomized control trial ในผู้ป่วยเอดส์ 90 คน อายุน้อยกว่า 34 ปี ทั้งเพศชายและหญิง ที่ในปากเป็นฝ้าขาวที่เกิดจากเชื้อ Candida albicans   โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่มๆละ 30 คน กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ได้รับยาป้ายปากด้วย 0.5% Gentian violet aqueous วันละ 3 ครั้ง นาน 2-10 วัน กลุ่มที่ 2 ให้อมกลั้วปากด้วยน้ำมะนาวฝรั่งนาน 5 นาที แล้วค่อยกลืน จากนั้นให้หยดน้ำมะนาวฝรั่ง 2-3 หยด วันละ 3 ครั้ง/ว...

891

สาบเสือช่วยลดน้ำตาลในเลือดและชะลอการเกิดต้อกระจกในหนูที่เป็นเบาหวาน
สาบเสือช่วยลดน้ำตาลในเลือดและชะลอการเกิดต้อกระจกในหนูที่เป็นเบาหวานการศึกษาในหนูแรทที่ถูกกระตุ้นให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin พบว่าเมื่อป้อนสารสกัดเอทานอลจากใบสาบเสือ ขนาด 200 และ 400 มก./กก. วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 8 สัปดาห์ ช่วยลดน้ำตาลและระดับไขมันในเลือด ปรับปรุงภาวะการทนต่อกลูโคส (glucose tolerance) และภาวะการตอบสนองต่ออินซูลิน (insulin tolerance) เพิ่มการสะสมไกลโคเจนและการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ เพิ่มปริมาณอินซูลินและระดับคอเลสเตอรอล ชนิด HDL รวมทั้งยังช่วยลดภาวะ oxidative stre...