Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การศึกษาประสิทธิภาพของแคปซูลขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงของอาการระดับน้อยถึงปานกลาง

การศึกษาทางคลินิกแบบเปิด (open-label nonrandomized clinical trial) ถึงประสิทธิภาพของขมิ้นชันอนุภาคนาโน (nano-curcumin) ต่อการบรรเทาอาการของโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและมีความรุนแรงของโรคในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง จำนวน 41 ราย แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับซอฟท์เจลแคปซูลขมิ้นชันอนุภาคนาโน (nano-curcumin: Sinacurcumin soft gel ซึ่งประกอบด้วยสารเคอร์คูมินอยด์ในรูปของนาโนไมเซลล์ 40 มก.) และกลุ่มที่ 2 ได้รับซอฟท์เจลแคปซูลยาหลอก กำหนดให้ผู้ป่วยรับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ติดต่อเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ประเมินผลด้วยการวัดไข้ อาการหนาวสั่น อัตราการหายใจเร็วกว่าปกติ ปวดกล้ามเนื้อ และอาการไอ ผลพบว่าขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการดังกล่าวได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ได้รับขมิ้นชันมีระดับของค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (arterial oxygen saturation) ในวันที่ 2, 4, 7 และ 14 สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงใช้ระยะเวลาการให้ออกซิเจนและพักรักษาตัวในโรงพยาบาลน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก และไม่พบรายงานว่าผู้ป่วยมีอาการแย่ลงในกลุ่มที่ได้รับขมิ้นชัน ในขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยาหลอกมีอาการแย่ลง 40% การศึกษานี้จึงชี้ให้เห็นว่าขมิ้นชันมีส่วนช่วยบรรเทาอาการของโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง และช่วยลดระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มปกปิดเพิ่มเติมในกลุ่มประชากรที่ใหญ่ขึ้นข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1249

การดื่มน้ำส้มหมัก
การดื่มน้ำส้มหมัก (orange fermented) ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจศึกษาผลการดื่มน้ำส้มหมักต่อความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในหนูเม้าส์ โดยทดลองป้อนน้ำส้มหมักให้แก่หนูในขนาดที่เทียบเท่ากับการดื่มในคนคือ 250 และ 500 มล./วัน เปรียบเทียบกับการป้อนน้ำส้มคั้น และน้ำเปล่า (กลุ่มควบคุม) นาน 12 สัปดาห์ พบว่าการดื่มน้ำส้มหมักมีผลเพิ่มระดับเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านอนุมูลอิสระได้แก่ catalase, superoxide dismutase, glutathione reductase และ glutathione peroxidase เมื่อเทียบกับกลุ่ม...

577

พิษต่อตับของสาร
พิษต่อตับของสาร (-)-epigallocatechin-3-gallate จากใบชาในหนูเม้าส์การศึกษาความเป็นพิษของสาร (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) จากใบชา โดยป้อนสาร EGCG ขนาด 50-2,000 มก./กก. ให้หนูเม้าส์อายุ 7-8 สัปดาห์ กินหลังอดอาหารหนูตอนกลางคืนครั้งเดียว หรือป้อนสาร EGCG ให้หนูกินขนาด 750 มก./กก. วันละ 2 ครั้ง นาน 2-7 วัน หลังจากนั้นเจาะเลือดเพื่อดูการทำงานของตับ พบว่าหนูเม้าส์ที่ได้รับสาร EGCG ขนาด 1,500 มก./กก. ครั้งเดียว ระดับเอนไซม์ alanine aminotransferase (ALT) ในเลือดสูงขึ้น 138 เท่า และลดอัตราการอยู...

159

ผลของ
ผลของ glycyrrhizin ต่ออัตราการปลดปล่อยและซึมผ่านผิวหนังของ diclofenac sodium มีการศึกษาถึงผลของสารสกัด glycyrrhizin จากรากชะเอมเทศต่อการซึมผ่านผิวหนังของ diclofenac sodium gel และ o/w emulsion ซึ่ง diclofenac เป็นยาบรรเทาอาการปวดข้อและกล้ามเนื้อ โดยทำการศึกษาการซึมผ่านผิวหนังในหนูขาว จากผลการศึกษาพบว่า glycyrrhizin เป็นสารช่วยเพิ่มการดูดซึมใน gel ได้ดีกว่า emulsion โดย glycyrrhizin ความเข้มข้น 0.1%w/w ใน gel จะช่วยเพิ่มการปลดปล่อยตัวยา diclofenac sodium เป็น 10 เท่า เมื่อเทียบกับ ...

518

ผลของสารสกัด
ผลของสารสกัด saponin จากโสมจีน ในการยับยั้งโรคหลอดเลือดแดงแข็งการศึกษาฤทธิ์ของสาร saponin จากโสมจีน (Panax notoginseng saponin, PNS) ในการยับยั้งโรคเส้นเลือดแดงแข็ง ในหนูที่ขาด apolipoprotein E โดยแบ่งหนูออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6-8 ตัว กลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุม ให้อาหารชนิด western-type ที่ประกอบด้วยไขมัน 21% และโคเลสเตอรอล 15% กลุ่มที่ 2 ให้อาหาร western-type และเสริมสาร PNS 4.0 มิลลิกรัม/ตัว/วัน (PNS ขนาดต่ำ) และกลุ่มที่ 3 ให้อาหาร western-type เสริมสาร PNS 12 มิลลิกรัม/ตัว/วัน (PNS ขนาดสูง) เลี...

885

ผลของสารสกัดจากดอกผักคาดหัวแหวนต่อพฤติกรรมทางเพศของหนูแรท
ผลของสารสกัดจากดอกผักคาดหัวแหวนต่อพฤติกรรมทางเพศของหนูแรทการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลจากดอกของผักคราดหัวแหวน (Spilanthes acmella  (L.) Murray) ต่อรูบแบบในการผสมพันธุ์ การแข็งตัวขององคชาต และระดับฮอร์โมนในหนูแรทปกติเพศผู้ เปรียบเทียบกับสาร sildenafil citrate ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันใช้สำหรับรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ โดยให้หนูได้รับสารสกัดเอทานอลทางปาก ขนาด 50, 100 และ 150 มก./กก./วัน หรือสาร sildenafil citrate ขนาด 5 มก./กก./วัน (positive control) เป็นเวลา 28 วัน แล้วสังเกตพฤติกรรมของหนูในว...

414

ผลป้องกันไตของสาร
ผลป้องกันไตของสาร sesamol ในงาการศึกษาผลในการปกป้องไตของสาร sesamol จากน้ำมันงาในหนูถีบจักร โดยเหนี่ยวนำให้ไตถูกทำลายด้วยการฉีดสาร ferric-nitrilotriacetate (Fe-NTA) ขนาด 4 มก./ก. เข้าทางช่องท้อง จากนั้นฉีดสาร sesamol ขนาด 3 มก./กก. เข้าใต้ผิวหนังของหนู ทำการวัดค่า blood urea nitrogen (BUN), creatinine และ creatinine clearance rate (CCr) ซึ่งบ่งชี้ถึงการทำงานของไต เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับ Fe-NTA อย่างเดียว พบว่าหนูในกลุ่มที่ได้รับสาร sesamol จะมีระดับของ BUN และ creatinine ในเลือดต่ำก...

774

โพลีฟีนอลในโกโก้กับการควบคุมอะโปไลโปโปรตีน
โพลีฟีนอลในโกโก้กับการควบคุมอะโปไลโปโปรตีนเมื่อนำสารโพลีฟีนอลในโกโก้ซึ่งประกอบด้วย (-)-epicatechin, (+)-catechin, procyanidin B2, procyanidin C1 และ cinnamtannin A2 มาศึกษาผลต่อการสร้างอะโปไลโปโปรตีน (apolipoprotein) ในเซลล์ตับ HepG2 และเซลล์ลำไส้ Caco2 พบว่าสารโพลีฟีนอลที่ความเข้มข้น 10 ไมโครโมลมีผลเพิ่มปริมาณและการแสดงออกของยีนของ apolipoprotein A1 (โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบใน HDL) และลดปริมาณและการแสดงออกของยีนของ apolipoprotein B (โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบใน LDL) ในเซลล์ทั้ง 2 ชนิด นอกจากนี้ยัง...

694

ฤทธิ์แก้แพ้ของสารสกัดเอทิลอะซีเตตจากฝรั่ง
ฤทธิ์แก้แพ้ของสารสกัดเอทิลอะซีเตตจากฝรั่งจากการศึกษาผลของสารสกัดเอทิลอะซิเตตจากฝรั่ง ต่อการตอบสนองของอิมมูโนโกลบูลินอี(IgE) ใน mast cell (RBL-2H3 cell) ซึ่งถูกกระตุ้นด้วย 2,4-dinitrophenylated bovine serum albumin (DNP-BSA) พบว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตตจากฝรั่งสามารถยับยั้งการหลั่ง beta-hexosaminidase และ histamine ยับยั้งการแสดงออกของ interleukin 4 (IL-4), tumor necrosive factor-alpha (TNF-α) และ cyclooxygenase-2 (COX-2) ยับยั้งการทำงานของ Nuclear factor of activated T-cells (NFAT), Nuclear f...

987

ถั่วเหลืองดำ
ถั่วเหลืองดำ (black-soy bean) ช่วยยับยั้งการสะสมคอเลสเตอรอลในตับการศึกษาผลของถั่วเหลืองดำต่อการเมตาบิลิสมของคอเลสเตอรอล และภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคไขมันพอกตับ (ภาวะที่มีไขมันสะสมอยู่ในเซลล์ตับโดยที่ไม่ได้ดื่มสุรา: Non-alcoholic fatty liver disease) ด้วยการป้อนด้วยอาหารไขมันสูง พบว่าการป้อนผงถั่วเหลืองดำ ขนาด 1% และ 4% ร่วมกับการป้อนอาหารไขมันสูง ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวม และไตรกลีเซอร์ไรด์ในตับได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยผงถั่วเหลืองดำมีผลลดการแสดงอ...