Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การศึกษาประสิทธิภาพของแคปซูลขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงของอาการระดับน้อยถึงปานกลาง

การศึกษาทางคลินิกแบบเปิด (open-label nonrandomized clinical trial) ถึงประสิทธิภาพของขมิ้นชันอนุภาคนาโน (nano-curcumin) ต่อการบรรเทาอาการของโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและมีความรุนแรงของโรคในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง จำนวน 41 ราย แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับซอฟท์เจลแคปซูลขมิ้นชันอนุภาคนาโน (nano-curcumin: Sinacurcumin soft gel ซึ่งประกอบด้วยสารเคอร์คูมินอยด์ในรูปของนาโนไมเซลล์ 40 มก.) และกลุ่มที่ 2 ได้รับซอฟท์เจลแคปซูลยาหลอก กำหนดให้ผู้ป่วยรับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ติดต่อเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ประเมินผลด้วยการวัดไข้ อาการหนาวสั่น อัตราการหายใจเร็วกว่าปกติ ปวดกล้ามเนื้อ และอาการไอ ผลพบว่าขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการดังกล่าวได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ได้รับขมิ้นชันมีระดับของค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (arterial oxygen saturation) ในวันที่ 2, 4, 7 และ 14 สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงใช้ระยะเวลาการให้ออกซิเจนและพักรักษาตัวในโรงพยาบาลน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก และไม่พบรายงานว่าผู้ป่วยมีอาการแย่ลงในกลุ่มที่ได้รับขมิ้นชัน ในขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยาหลอกมีอาการแย่ลง 40% การศึกษานี้จึงชี้ให้เห็นว่าขมิ้นชันมีส่วนช่วยบรรเทาอาการของโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง และช่วยลดระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มปกปิดเพิ่มเติมในกลุ่มประชากรที่ใหญ่ขึ้นข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

127

การยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสของบาราคอล
การยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสของบาราคอล senile plaques ในโรคอัลไซเมอร์ เกิดจากการสะสมของโปรตีน beta - amyloid peptide ซึ่งถูกเหนี่ยวนำโดยAChE การใช้ AChE จึงเป็นวิธีการเด่นชัดในการรักษา ผลของบาราคอลที่สกัดให้บริสุทธิ์จากใบขี้เหล็กอ่อนสด โดยใช้เอนไซม์สกัดหยาบ AChE จากสมองหนูและปลาไหลไฟฟ้ายับยั้ง AChE ได้โดยขึ้นกับขนาดและให้ค่า IC50สมองหนูและปลาไหลเผือกครึ่ง= 0.40 และ 0.21 mmol ตามลำดับ และไฟโซสติกมีน ที่ให้ผลยับยั้ง AChEให้ผลในสมองหนูเป็น 2 เท่าของปลาไหลเผือก พบว่าความเข้ม...

1117

ฤทธิ์ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารของขึ้นฉ่าย
ฤทธิ์ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารของขึ้นฉ่ายการศึกษาฤทธิ์ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัด 96% เอทานอลจากส่วนเหนือดินของขึ้นฉ่าย (Apium graveolens L.) ในหนูแรท พบว่าการให้หนูกินสารสกัดขึ้นฉ่ายสามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากการเหนี่ยวนำด้วยยา indomethacin ได้ โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดของสารสกัดที่ให้ และสารสกัดที่ขนาด 250 และ 500 มก./กก. สามารถลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากการเหนี่ยวนำด้วยแอลกอฮอล์และด่างแก่ได้ โดยที่ขนาด 500 มก./กก. สามารถลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหารในอย่าง...

968

ผลของการรับประทานสารสกัด
ผลของการรับประทานสารสกัด asiaticoside จากบัวบกในภาวะเป็นโรคไตการศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด asiaticoside จากบัวบกในภาวะเป็นโรคไตในหนูแรท โดยแบ่งหนูแรท 62 ตัว เป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้เป็นหนูปกติกลุ่มควบคุมจำนวน 12 ตัว (กลุ่ม A) กลุ่มที่ 2 เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเป็นโรคไตด้วยการฉีด adriamycin ขนาด 6 มก. / กก. เข้าทางเส้นเลือดดำที่หางจำนวน 50 ตัว จากนั้น 7 สัปดาห์ ทำการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะเพื่อตรวจวัดค่าทางชีวเคมี (biochemical analysis) และแบ่งหนูกลุ่มที่ 2 ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ตัว...

1061

สารสกัดจากเมล็ดคนทีเขมาช่วยรักษาอาการข้ออักเสบ
สารสกัดจากเมล็ดคนทีเขมาช่วยรักษาอาการข้ออักเสบการศึกษาฤทธิ์รักษาข้ออักเสบของสารสกัดมาตรฐาน 80% เอทานอลจากเมล็ดคนทีเขมา (Vitex negundo Phytomedicine 2014;21:838-46 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

178

ฤทธิ์ต้านตับอักเสบของเมล็ดบัว
ฤทธิ์ต้านตับอักเสบของเมล็ดบัว เมื่อนำสารสกัดเมล็ดบัวมาศึกษาฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี และยังพบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบของตับเนื่องจาก carbon tetrachloride และ อัฟลาทอกซิน B1 โดยมีผลทำให้ทั้งการทำลายเซลล์และระดับเอนไซม์ลดลง Phytomedicine 2003;10:165-9. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

172

ผลของน้ำมันหอมระเหยจากข่าคมต่อระบบไหลเวียนของโลหิต
ผลของน้ำมันหอมระเหยจากข่าคมต่อระบบไหลเวียนของโลหิต มีผู้นำเอาน้ำมันหอมระเหยจากใบข่าคมไปตรวจสอบผลต่อระบบไหลเวียนของโลหิต พบว่าทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเปลี่ยนแปลง ซึ่งฤทธิ์นี้เนื่องมาจากสาร terpinen-4-ol ซึ่งเป็นสารที่พบมากในน้ำมันหอมระเหยนี้ จากการศึกษาพบว่าเมื่อฉีดน้ำมันหอมระเหยทางหลอดเลือดให้หนูที่สลบ และหนูปกติ พบว่าในหนูที่สลบทำให้ความดันโลหิตลดลงปานกลางในลักษณะสัมพันธ์กับขนาดที่ให้ ส่วนผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ พบว่ามีผลในหนูที่สลบเฉพาะเมื่อให้ขนาดสูง 10 และ 2...

57

ฤทธิ์ขยายหลอดลมของเทียนสัตตบุษย์
ฤทธิ์ขยายหลอดลมของเทียนสัตตบุษย์ จากการทดลองฤทธิ์ขยายหลอดลมของเทียนสัตตบุษย์ ( Pimpinella anisum Linn. )โดยใช้หลอดลมของหนูที่ถูกทำให้ตีบตัวด้วย methacholineเมื่อให้สารสกัดน้ำ สารสกัดเอทานอล น้ำมันหอมระเหยและtheophylline ( 1mM ) จะแสดงฤทธิ์ขยายหลอดลมอย่างมีนัยสำคัญ โดยน้ำมันหอมระเหยแสดงฤทธิ์ขยายหลอดลมได้น้อยกว่า theophylline ส่วนสารสกัดน้ำและสารสกัดเอทานอลไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับ theophylline กลไกในการออกฤทธิ์เกี่ยวข้องก...

169

ฤทธิ์แก้ปวดและคลายกล้ามเนื้อของกัญชา
ฤทธิ์แก้ปวดและคลายกล้ามเนื้อของกัญชา มีผู้จดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์จากกัญชา โดยขอสิทธิเรื่องแก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ ซึ่งเหมาะสมกับผู้ป่วยมะเร็ง ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย tetrahydrocannobinol (THC) และ cannabidiol (CBD) อย่างน้อย 80% แต่ควรเป็น 90% ของน้ำหนัก cannabinoid ทั้งหมด อัตราส่วนของ THC : CBD = 12:25 - 20:80 แต่ควรเป็น 3:1 - 1:2 ใช้ใน palliative cancer therapy และโรคเกี่ยวกับระบบประสาท สารสกัดเตรียมโดยการใช้เอทานอลสกัด ระเหยแห้ง แยกโดยวิธีทางโครมาโตกราฟฟี และปรับให้ได้สัดส่วนของ THC : CBD...

919

ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากใบขลู่
ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากใบขลู่การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของใบขลู่ (Pluchea indica 2J Ethnopharmacol 2013;146:495 - 504 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...