Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของสารสกัดหญ้าฝรั่นต่อคุณภาพการนอนหลับ

การศึกษาทางคลินิกแบบปกปิดสองทาง มีการสุ่ม มียาหลอกเป็นกลุ่มควบคุมแบบคู่ขนาน (double-blind, randomized, placebo-controlled parallel study) เพื่อศึกษาผลของการได้รับสารสกัดหญ้าฝรั่น (Crocus sativus L.) ต่อคุณภาพการนอนหลับ ในอาสาสมัครจำนวน 66 คน อายุระหว่าง 25-70 ปี และมีความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับ (chronic primary sleep disorder) ในระดับอ่อนถึงปานกลาง (มีค่า Insomnia Severity Index ระหว่าง 7 และ 21) ร่วมกับมีอาการของโรควิตกกังวล (anxiety) ในระดับอ่อนถึงปานกลาง (มีค่า Stress Scale ระหว่าง 6 และ 29) โดยอาสาสมัครจะถูกสุ่มแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับยาหลอก (แคปซูลบรรจุ maltodextrin 275 มก.) และกลุ่มที่ 2 ได้รับสารสกัดหญ้าฝรั่น (แคปซูลบรรจุสารสกัดหญ้าฝรั่น 15.5 มก. และ maltodextrin 259.5 มก.) วันละ 1 แคปซูล นาน 6 สัปดาห์ เก็บข้อมูลการนอนหลับของอาสาสมัครเมื่อเริ่มต้นการทดลอง (baseline) ช่วงกลางของการทดลอง และสิ้นสุดการทดลอง ด้วยอุปกรณ์ actigraphy, ประเมินคุณภาพการนอน (sleep quality) ด้วยแบบสอบถาม Leeds Sleep Evaluation Questionnaire (LSEQ) และ Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), และประเมินคุณภาพชีวิต (quality of life) ด้วยแบบสอบถาม short-form 36 items (SF-36) หลังสิ้นสุดการทดลองพบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดหญ้าฝรั่นมีระยะเวลาการนอนยาวนานขึ้น หลับง่ายขึ้น และมีคุณภาพการนอนดีขึ้น ซึ่งไม่พบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ทำให้สรุปได้ว่า สารสกัดหญ้าฝรั่นอาจช่วยบรรเทาความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับได้

Nutrients. 2021;13(5):1473

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1471

ฤทธิ์บรรเทาอาการไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ของอาร์ติโช๊ค
ฤทธิ์บรรเทาอาการไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ของอาร์ติโช๊คการศึกษาแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม และปกปิดสองทาง (double-blind randomized controlled trial) ในผู้ป่วยไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 102 คน พบว่าหลังจากสิ้นสุดการทดลอง มีอาสาสมัครจำนวน 41 คน ในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำจากใบอาร์ติโช๊ค (Cynara scolymus L.) ขนาด 200 มก. (มีสาร cynarine 2 มก./เม็ด) วันละ 3 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน และอาสาสมัครจำนวน 40 คนที่ได้รับยาหลอก เมื่อทำการตรวจสอบตับของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มด้วยการอัล...

1140

ประโยชน์ของมะขามป้อมในการเสริมการรักษาโรคด่างขาว
ประโยชน์ของมะขามป้อมในการเสริมการรักษาโรคด่างขาวการทดสอบทางคลินิกในผู้ป่วยโรคด่างขาว โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 65 คน กลุ่มแรกให้รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของสารสกัดมะขามป้อม 100 มก. วิตามินอี 10 มก. และแคโรทีนอยด์ 4.7 มก. 3 ครั้ง/วัน เป็นเวลา 6 เดือน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม ซึ่งทดสอบควบคู่กับการรักษาด้วยการใช้ยาภายนอกหรือการรักษาด้วยแสง (phototherapy) ผลการทดสอบพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ของกลุ่มที่รับประทานอาหารเสริมมะขามป้อมมีเม็ดสีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบริเวณศีรษะ คอ และลำตัว เปรียบเทีย...

686

ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันเซลล์ตับเป็นพิษของสารสกัดจากเกากีฉ่าย
ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันเซลล์ตับเป็นพิษของสารสกัดจากเกากีฉ่าย (Lycium chinense )ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเกากี่ฉ่าย เพื่อป้องกันการเป็นพิษของเซลล์ตับ ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย H2O2 และวิเคราะห์หาปริมาณเซลล์ด้วยวิธี MTT ประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการเคราะห์ผลของ 1,1 - diphenyl - 2 - picrylhydrazyl (DPPH), intracellular ROS, Hydrogxyl radical และ superoxide วิเคราะห์หาปริมาณเอ็นไซม์ต้านอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นด้วยการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนที่แสดงออก (protein expression) วิ...

1207

ผลของขิงต่อระดับน้ำตาลในเลือดรวมทั้ง
ผลของขิงต่อระดับน้ำตาลในเลือดรวมทั้ง advanced glycation end products และการอักเสบในผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตทางช่องท้องการศึกษาในผู้ป่วยที่ฟอกไตทางช่องท้อง จำนวน 36 คนอายุ 29-79 ปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับขิง ขนาด 1,000 มก./วัน (4 แคปซูล/วัน) เป็นเวลา 10 สัปดาห์ และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่าในกลุ่มที่ได้รับขิงระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก แต่ไม่มีผลต่อระดับของสารกลุ่ม advanced glycation end products ได้แก่ carboxymethyl lysine และ pentosidine ที่เกิดจากขบวนการไกลเคชัน ...

1576

กลไกในการยับยั้งการสะสมไขมันในตับของสาร
กลไกในการยับยั้งการสะสมไขมันในตับของสาร p-coumaric acidศึกษากลไกการยับยั้งการสะสมไขมันในตับของสาร p-coumaric acid ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม phenolic acid ที่พบได้มากในมะเขือเทศ เห็ด องุ่น และกาแฟ ในเซลล์ตับของมนุษย์ชนิด HepG2 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยกรดไขมัน palmitic acid (PA) ขนาด 1 มิลลิโมลาร์ โดยให้สาร p-coumaric acid ขนาด 5, 10, และ 20 ไมโครโมลาร์ (ขนาดของสาร p-coumaric acid ที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์คือ J Agric Food Chem. 2020;68:3742-9. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไ...

1383

ฤทธิ์ต้านภูมิแพ้บริเวณทางเดินหายใจของใบพญาสัตบรรณ
ฤทธิ์ต้านภูมิแพ้บริเวณทางเดินหายใจของใบพญาสัตบรรณการทดสอบฤทธิ์ต้านภูมิแพ้บริเวณทางเดินหายใจของสารแอลคาลอยด์รวม (มี scholaricine, 19-epischolaricine, vallesamine, และ picrinine เป็นส่วนประกอบหลัก) ซึ่งแยกได้จากสารสกัด 90% เอทานอลของใบพญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris (L.) R. Br.) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดอาการภูมิแพ้ด้วยโอแวลบูมิน (ovalbumin) โดยเปรียบเทียบการให้สารแอลคาลอยด์รวมเข้าทางกระเพาะอาหารของหนูวันละ 3 ครั้ง (ขนาด 8.3 และ 16.7 มก./กก./ครั้ง) และวันละครั้ง (ขนาด 25 และ 50 มก./กก.) และ...

585

ฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดไข้ และแก้ปวด ของน้ำมันจากเมล็ดสวาดการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดไข้ และแก้ปวดของน้ำมันเมล็ดสวาดในหนูแรท ด้วยการเหนี่ยว นำให้เกิดการอักเสบด้วยสารคาราจีแนน เหนี่ยวนำให้เกิดไข้ด้วยเชื้อยีสต์ และเหนี่ยวนำให้เกิดอาการปวดด้วยกรดอะซิติก และแผ่นความร้อน พบว่าน้ำมันเมล็ดสวาด ขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก. เมื่อป้อนให้หนูแรทก่อนที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบที่อุ้งเท้าหนูด้วยสารคาราจีแนน สามารถลดการอักเสบที่อุ้งเท้าหนูได้ในชั่วโมงที่ 2-4 หลังได้รับน้ำมันเมล็ดสวาด เมื่อเปรียบเทียบกับก...

122

น้ำผึ้งกับการเมตาบอลิสมของสารจากชะเอมเทศ
น้ำผึ้งกับการเมตาบอลิสมของสารจากชะเอมเทศกลีไซริซินและกลีไซริทติคแอซิดเป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ ชะเอมเทศ ชะเอมเทศมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายอย่าง รวมทั้งลดการอักเสบ ต้านไวรัส ต้านการเกิดอนุมูลอิสระ และมีการใช้ทางคลินิค ในการรักษาตับอักเสบเรื้อรัง และ AIDS แต่การได้รับกลีไซริซินมากเกินไป จะทำให้เกิด ภาวะ aldosteronism ซึ่งมีอาการความดันสูง น้ำคั่ง บวมน้ำ มีการสูญเสียโปแตสเซียม ปัสสาวะเป็นด่าง อ่อนเพลีย หัวใจทำงานผิดปกติ ปัสสาวะมาก กระหายน้ำ และสารที่ทำให้เกิดภาวะนี้คือกลีไ...

643

ผลของสารคาทีชิน
ผลของสารคาทีชิน (catechin) จากชาเขียว ต่อการเกิดโรคคอพอก+ ATPase ในเนื้อเยื่อของต่อมไทรอยด์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ระดับของ tri-iodothyronine (T3) และ thyroxin (T4) ในเลือดลดลง ในขณะที่ระดับของ thyroid - stimulating hormone (TSH) ในเลือดเพิ่มขึ้น จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสารคาทีชินอาจมีฤทธิ์ต้านการทำงานของต่อมไทรอยด์ และการบริโภคชาเขียวในขนาดสูงอาจทำให้การทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติได้ ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัช...