Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การใช้เมล็ดลินินร่วมกับสาร hesperidin ช่วยบรรเทาภาวะอ้วนลงพุง

การศึกษาทางคลินิกแบบมีการสุ่ม ไม่ปกปิด มีกลุ่มควบคุมคู่ขนาน (a randomized, open-label, placebo-controlled, parallel-design trial) เพื่อศึกษาผลของการใช้เมล็ดลินิน (Linum usitatissimum) ร่วมกับสาร hesperidin (สารกลุ่ม flavonoid พบได้มากในพืชตระกูลส้ม) ในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุง(metabolic syndrome) จำนวน 98 คน โดยสุ่มแยกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 25 คน เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต (lifestyle modification program) (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 จำนวน 25 คน เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและรับประทานผงเมล็ดลินิน 30 ก./วัน กลุ่มที่ 3 จำนวน 24 คน เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและรับประทานสาร hesperidin 1 ก./วัน และกลุ่มที่ 4 จำนวน 24 คน เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและรับประทานผงเมล็ดลินิน 30 ก./วัน ร่วมกับสาร hesperidin 1 ก./วัน ทำการศึกษานาน 12 สัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบผลกับกลุ่มควบคุมพบว่า กลุ่มที่ได้รับสาร hesperidin มีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) ลดลง (-5.68 vs. -2.91 มม.ปรอท, P = 0.041) และมีความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลง (-50.06 vs. 3.87 มก./ดล., P = 0.033) ส่วนกลุ่มที่ได้รับผงเมล็ดลินินมีความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลง (-66 vs. 3.87 มก./ดล., P = 0.028) ระดับอินซูลินในเลือดลดลง (-4.27 vs. -2.51 มิลลิยูนิต/ลิตร, P = 0.003) ภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ลดลง (-1.19 vs. -0.76, P = 0.005) และความไวต่ออินซูลิน (insulin sensitivity) ดีขึ้น (0.03 vs. 0.01, P = 0.022) และกลุ่มที่ได้รับผงเมล็ดลินินร่วมกับสาร hesperidin มีความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์ น้ำตาลกลูโคส และความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ความน่าสนใจของการทดลองครั้งนี้อยู่ที่จำนวนร้อยละของผู้ที่ไม่มีภาวะอ้วนลงพุงเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (percentage of participant without metabolic syndrome at the end of the study) ซึ่งพบว่ากลุ่มที่ได้รับผงเมล็ดลินินร่วมกับสาร hesperidin มี 77.3% ในขณะที่กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ได้รับผงเมล็ดลินินเพียงอย่างเดียว และกลุ่มที่ได้รับสาร hesperidin เพียงอย่างเดียว มี 36.34%, 76.0%, และ 54.5% ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าการให้ผงเมล็ดลินินร่วมกับสาร hesperidin อาจช่วยควบคุมภาวะอ้วนลงพุงได้ดีกว่าการให้ผงเมล็ดลินินหรือสาร hesperidin เพียงอย่างเดียว และผงเมล็ดลินินมีประสิทธิภาพดีกว่าสาร hesperidin

Eur J Clin Nutr. 2021;60:287-98.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

53

ฤทธิ์ระงับปวดและอักเสบของผักเบี้ยใหญ่
ฤทธิ์ระงับปวดและอักเสบของผักเบี้ยใหญ่ จากการทดลองเมื่อใช้สารสกัดเอทานอล 10% ของส่วนเหนือดินผักเบี้ยใหญ่ ( Portulaca oleracea L. subsp. sativa ( Haw. ) Celak.) แก่หนูขนาด 200 และ 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว โดยฉีดเข้าทางช่องท้องจะแสดงฤทธิ์ระงับปวดและอักเสบ เมื่อเทียบกับกลุ่มทดลองที่ใช้ diclofenac sodium แต่เมื่อให้ทางปากจะไม่สามารถแสดงฤทธิ์ดังกล่าว J Ethnopharmacol 2000 ; 73 : 445-51 ข้อมูลอ้...

87

ฤทธิ์ต้านเชื้อ
ฤทธิ์ต้านเชื้อ E. coli ของน้ำมันหอมระเหยขมิ้นชัน น้ำมันจากใบและเหง้าขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) สกัดด้วยวิธีกลั่นระเหยด้วยไอน้ำ และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี โดยวิธี Gas Chromatography พบว่า น้ำมันจากใบขมิ้นชันมีสารเคมีกลุ่มโมโนเทอร์ปีนส์อยู่มาก แต่น้ำมันเหง้าขมิ้นชันมีสารประกอบกลุ่ม เซสควิเทอร์ปีนส์ และเซสควิเทอร์ปีน คีโตน เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ น้ำมันจากใบและเหง้าขมิ้นชัน แสดงฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย E. coli สารพันธุ์ MTCC-443 มีค่าความเข้มข้นต่ำส...

870

สารสกัดจากดอกลำไยกับฤทธิ์ในการปกป้องระบบประสาท
สารสกัดจากดอกลำไยกับฤทธิ์ในการปกป้องระบบประสาทการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากดอกลำไย พบว่าสารสกัดมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด lipid peroxidation ในสมองหนู เมื่อทดลองในหลอดทดลอง โดยมีฤทธิ์ดีกว่ากลูตาไธโอน และ Trolox ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และในหนูแรทที่ได้รับสารสกัดน้ำจากดอกลำไย ขนาด 500 มก./วัน เป็นเวลา 7 วัน จะพบการเกิด lipid peroxidation ในสมองน้อยกว่าหนูที่ไม่ได้รับสารสกัด สำหรับการทดสอบผลในการปกป้องระบบประสาท โดยป้อนหนูด้วยสารสกัด ขนาด 125 250 และ 500 มก./กก. เป็นเวลา 1 ชม. ก่อนเห...

770

นมถั่วเหลืองผสมนมขาดมันเนยที่เติมเชื้อ
นมถั่วเหลืองผสมนมขาดมันเนยที่เติมเชื้อ Lactobacillus ต้านโรคกระดูกพรุนการศึกษาผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนมถั่วเหลืองผสมนมขาดมันเนยอัตราส่วน 75:25 ในหนูเม้าส์ที่ถูกตัดรังไข่ (OVX) โดยการทดสอบสารออกฤทธิ์ พบว่า ในนมถั่วเหลืองผสมนมขาดมันเนยที่มีการเติมเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus paracasei subsp. paracasei  (NTU 101F) มีปริมาณไอโซฟลาโวน, แคลเซียม และวิตามินดี (D3) มากกว่าในนมถั่วเหลืองผสมนมขาดมันเนยที่ไม่มีการเติมเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus  (NFSM) หนูเม้าส์แบ่งออกเป็น 1. กลุ่มที่ไม่...

880

ฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารของของเหลวจากถั่วหมัก
ฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารของของเหลวจากถั่วหมักJ Agric Food Chem 2011;59(12):6730 - 39 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1307

ผลของสารอีควอล
ผลของสารอีควอล (equol) จากถั่วเหลืองหมัก และสารเรสเวอราทรอล (resveratrol) จากองุ่น ต่ออาการต่างๆ ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน 60 คน อายุระหว่าง 50-55 ปี ที่มีอาการร้อนวูบวาบ (hot flash) วิตกกังวล (anxiety) และซึมเศร้า (depressive) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดสอบที่ได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 เม็ด/วัน ซึ่งประกอบด้วยถั่วเหลืองหมัก 200 มก. ที่มีสารอีควอล (equol) 10 มก. และสารเรสเวอราทรอล (resveratrol) 25 มก. จากองุ่น เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มยา...

350

ความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่
ความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า และการดื่มกาแฟ กับการเสื่อมของรังไข่ในหญิงวัยเจริญพันธุ์Human Reproduction 2007;22(4):1175-85 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

950

ฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลของเมล็ดมะเขือเทศ
ฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลของเมล็ดมะเขือเทศการศึกษาฤทธิ์ลดคอลเลสเตอรอลของกากมะเขือเทศอบแห้ง (TP) น้ำมันจากเมล็ดมะเขือเทศ (TSO) และเมล็ดมะเขือเทศที่สกัดน้ำมันออกแล้ว (DTS) ในหนูแฮมสเตอร์ โดยทำการป้อนอาหารไขมันสูงที่มีส่วนผสมของ TSO 10% หรือ DTS 18% เทียบกับการป้อนอาหารที่มีน้ำมันข้าวโพด 10% และเซลลูโลสชนิด microcrystalline 10% (กลุ่มควบคุม) และทดลองป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของ TP 42% เทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับอาหารที่มีเซลลูโลสชนิด microcrystalline 25% พบว่า การป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศทั้ง 3 รูปแ...

106

สารสกัดถั่วเหลืองกระตุ้นการทำงานของเซลล์กระดูก
สารสกัดถั่วเหลืองกระตุ้นการทำงานของเซลล์กระดูก เมื่อศึกษาผลของสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดถั่วเหลือง ( Glycine max Merr. ) ต่อการทำงานของเซลล์กระดูกเพาะเลี้ยง ชนิดออสทีโอบลาสท์ ( osteoblast MC 3T3-E1 cell culture ) พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของเซลล์ที่มีชีวิต ดีเอนเอ ( DNA ) และคอลลาเจน ( collagen ) เพิ่มการทำงานของเอนไซม์อัลคาไลน์ ฟอสฟาเทส ( alkaline phosphatase ของเซลล์กระดูก ผลดังกล่าวข้างต้นถูกยับยั้งด้วยทามอซิเฟน ( tamoxifen ) ซึ่งเป็นยาสังเครา...