Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การใช้เมล็ดลินินร่วมกับสาร hesperidin ช่วยบรรเทาภาวะไขมันพอกตับ

การศึกษาทางคลินิกแบบมีการสุ่ม มีกลุ่มควบคุมคู่ขนาน และไม่ปกปิด ( randomized, parallel controlled, open-label clinical trial) เพื่อศึกษาผลของการใช้เมล็ดลินิน (Linum usitatissimum) ร่วมกับสาร hesperidin (สารกลุ่ม flavonoid พบได้มากในพืชตระกูลส้ม) ในการรักษาภาวะไขมันพอกตับ ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ (non-alcoholic fatty liver disease; NAFLD) จำนวน 100 คน โดยสุ่มแยกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน กลุ่มที่ 1 เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต (lifestyle modification program) (กลุ่มวบคุม) กลุ่มที่ 2 เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและรับประทานผงเมล็ดลินิน 30 ก./วัน กลุ่มที่ 3 เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและรับประทานสาร hesperidin 1 ก./วัน และกลุ่มที่ 4 เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและรับประทานผงเมล็ดลินิน 30 ก./วันร่วมกับสาร hesperidin 1 ก./วัน ทำการศึกษานาน 12 สัปดาห์ ประเมินผลโดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของขนาดร่างกาย (anthropometric parameters), การเผาผลาญน้ำตาลและไขมัน (metabolic profiles of glucose and lipids), ตัวชี้วัดการอักเสบในร่างกาย (inflammatory biomarkers), การสะสมไขมันและการเกิดพังผืดภายในตับ (hepatic steatosis and fibrosis) หลังสิ้นสุดการทดลองพบว่า ทุกกลุ่มมีค่าดัชนีมวลกาย, ค่าน้ำตาลในเลือด, และการสะสมไขมันในตับลดลงอย่างชัดเจน กลุ่มที่ได้รับเมล็ดลินินและ/หรือสาร hesperidin มีระดับ alanine aminotransferase, ความดื้อต่ออินซูลิน, ระดับน้ำตาลหลังอดอาหาร และดัชนีการเกิดภาวะไขมันพอกตับลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม จากผลการทดลองทำให้สรุปได้ว่า เมล็ดลินินและสาร hesperidin สามารถช่วยให้การเผาผลาญน้ำตาลและไขมันของผู้ป่วย NAFLD ดีขึ้น รวมทั้งช่วยลดการอักเสบและการสะสมไขมันในตับ และการให้เมล็ดลินินร่วมกับสาร hesperidin จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ดีขึ้น และให้ผลดีกว่าการใช้เมล็ดลินินหรือสาร hesperidin เพียงอย่างเดียว

Eur J Clin Nutr. 2021;75:99-111.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1474

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสตรอว์เบอร์รี่
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสตรอว์เบอร์รี่การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดหยาบจากผลสตรอว์เบอร์รี่ด้วยเมทานอลที่ทำให้เป็นกรด (acidified methanol pH 1.0) (Fragaria x ananassa crude extract; CE) และสาร pelargonidin-3-O-glucoside (P3G) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม anthocyanin ที่พบในผลสตรอว์เบอร์รี่ โดยทำการทดลองทั้งแบบ in vivoin vivoMAPK) ซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำด้วย LPS ได้ โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สตรอว์เบอร์รี่เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาเป็นยาหรือผลิต...

198

ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสมุนไพรบางชนิด
ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสมุนไพรบางชนิด ผู้วิจัยได้นำสารสกัดโพลีแซคคาไรด์ด้วยน้ำร้อนของโกฏกักกรา (Anacyclus pyrethrum Link) ขี้กาเทศ (Citrullus colocynthis Schrad) และข่า (Alpinia galanga Willd) มาทดสอบฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนู พบว่าสารสกัดจากโกฏกักกราและข่าในขนาด 50 และ 25 มก./กก. มีผลต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองดีกว่าในหลอดทดลอง ส่วนขี้กาเทศมีฤทธิ์อ่อนมาก (J Ethnopharmacol 2003;88:155-60) ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุน...

812

ผลของน้ำมะพร้าวอ่อนในการเพิ่มเซลล์กระดูกขากรรไกรล่างในหนูแรทที่ตัดลูกอัณฑะออก
ผลของน้ำมะพร้าวอ่อนในการเพิ่มเซลล์กระดูกขากรรไกรล่างในหนูแรทที่ตัดลูกอัณฑะออกการศึกษาในหนูแรทเพศผู้จำนวน 30 ตัว แบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นหนูแรทที่ไม่ได้ตัดลูกอัณฑะ กลุ่มที่ 2 เป็นหนูแรทที่ถูกตัดลูกอัณฑะ กลุ่มที่ 3 เป็นหนูแรทที่ถูกตัดลูกอัณฑะและได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนฉีดเข้าทางช่องท้องขนาด 2.5 ไมโครกรัม/นน.ตัว สัปดาห์ละ 5 วัน นาน 2 สัปดาห์ กลุ่มที่ 4 เป็นหนูแรทที่ถูกตัดลูกอัณฑะและได้รับน้ำมะพร้าวอ่อนที่สกัดด้วยความย็นแล้วบดเป็นผง 100 มล./กก./วัน กลุ่มที่ 5 เป็นหนูแรทที่ไม่ได้ต...

1425

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเบาหวานจากเปลือกขนุน
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเบาหวานจากเปลือกขนุนขนุน (Artocarpus heterophyllus Lam.) เป็นผลไม้ที่ปลูกกันอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย ศรีลังกา อินเดีย พม่า จีน เป็นต้น ผลของขนุนประกอบด้วย เปลือก เนื้อหุ้มเมล็ด ซัง และเมล็ดขนุน ซึ่งส่วนเปลือกเป็นของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปขนุน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารในกลุ่ม phenolics และ flavonoids ระหว่างส่วนต่างๆ ของขนุน พบว่า สารสกัด 90% เมทานอลจากเปลือกขนุนมีปริมาณมากที่สุด โดยมีสารในกลุ่ม phenolics มากกว่าสารสกัดจากส่วนเนื้อหุ้มเมล็ด...

460

การรับประทานถั่วเหลืองร่วมกับชาเขียวสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลและเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดในผู้ป่วยที่มีระดับไขมันในเลือดต่างไปจากเกณฑ์ปกติ
การรับประทานถั่วเหลืองร่วมกับชาเขียวสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลและเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดในผู้ป่วยที่มีระดับไขมันในเลือดต่างไปจากเกณฑ์ปกติการศึกษาในผู้ป่วย 100 คน ชาย 39 คน และหญิง 61 คน ที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดมากกกว่าหรือเท่ากับ 220 มก./ดล. มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 52.2 ± 12.2 ปี แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 25 คน กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่รับประทานถั่วเหลืองอบขนาด 50 ก./วัน ซึ่งเทียบเท่ากับสาร isoflavones 31.2 มก. กลุ่มที่ 2 ดื่มชาเขียวชง 500 มล./วัน (ชาแห้ง 3 ก./ปริมาตร) ซึ่งเทีย...

1241

ผลต่อเมตาบอลิสมของกลูโคสและระดับไขมันในเลือดของน้ำมันเทียนดำในผู้ป่วยเบาหวาน
ผลต่อเมตาบอลิสมของกลูโคสและระดับไขมันในเลือดของน้ำมันเทียนดำในผู้ป่วยเบาหวานการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 72 คน อายุ 30-60 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลน้ำมันเมล็ดเทียนดำ (Nigella sativa Food Res Int 2015;70:87-93. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

703

ฤทธิ์ลดความเป็นพิษต่อหัวใจจากการใช้ยาต้านมะเร็ง
ฤทธิ์ลดความเป็นพิษต่อหัวใจจากการใช้ยาต้านมะเร็ง doxorubicin ของสารสกัดจากเกากีฉ่ายการศึกษาฤทธิ์ของสารโพลีแซคคาไรด์จากเกากีฉ่ายในการป้องกันความเป็นพิษต่อหัวใจของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษด้วย doxorubicin โดยป้อนสารโพลีแซคคาไรด์ ขนาด 200 มก./กก. เป็นเวลา 10 วัน จากนั้นในวันที่ 7 ของการทดลอง ทำการฉีด doxorubicin ขนาด 10 มก./กก. เข้าทางหลอดเลือดดำของหนู พบว่าสารโพลีแซคคาไรด์จากเกากีฉ่ายมีผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายน้อยลง ลดระดับของเอนไซม์ creatine kinase และ aspartate aminotransferase ลดระด...

339

ฤทธิ์ต้านเนื้องอกของสาร
ฤทธิ์ต้านเนื้องอกของสาร polysaccharides จากหญ้าต้อมต๊อกเมื่อป้อนสาร polysaccharides จากหญ้าต้อมต๊อก ขนาด 180 และ 360 มก./กก. ให้แก่หนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้องอกชนิด uterine cervical carcinoma (U14) เป็นเวลา 12 วัน พบว่า polysaccharides จากหญ้าต้อมต๊อกสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้ 27.39% และ 37.94% ตามลำดับ โดยไม่มีพิษต่อตับและไตของหนู ซึ่งผลในการต้านเนื้องอกมาจากสาร polysaccharides ทำให้เซลล์ของเนื้องอกตายเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มการแสดงออกของยีนส์ Bax และลดการแสดงออกของยีนส์ Bcl-2 และ ...

253

สารสกัดใบชาเขียวปรับสมดุลไขมันและกลูโคสใน
สารสกัดใบชาเขียวปรับสมดุลไขมันและกลูโคสใน fructose-fed insulin-resistant hamster model Catechins เป็น flavanol ที่พบในชาเขียวแห้ง ได้แก่ epigallocatechin gallate, epigallocatechin, epicatechin gallate และ epicatechin เป็นต้น สารเหล่านี้มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน การศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินฤทธิ์ของสารสกัดใบชาเขียวต่อภาวะสมดุลระหว่างไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) และกลูโคส โดยศึกษาในหนูแฮมสเตอร์เลี้ยงด้วยฟรุคโตสที่มีระดับไตรกลีเซอร์ไรด์สูงและมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน จะมีระดับ apolipoprotein B สูง ระด...