Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิตามินอีและน้ำมันเมล็ดลินินในการบรรเทาความผิดปกติของเต้านม

การศึกษาทางคลินิกแบบปกปิดสองทางและมีการสุ่ม (randomized, double-blind clinical trial) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิตามินอีและน้ำมันเมล็ดลินิน (Linum usitatissimium) ในการบรรเทาความผิดปกติของเต้านม ในผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 20-50 ปี จำนวน 100 คน ที่มีอาการปวดเต้านม (mastalgia) ในระดับปานกลางถึงรุนแรง (ค่าระดับความปวดซึ่งวัดด้วย visual analog scale (VAS) มากกว่า 4) ร่วมกับการมีก้อนหรือถุงน้ำขนาดเล็กในเต้านม (breast fibrocystic and nodularity) โดยสุ่มแยกผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จะได้รับวิตามินอีขนาด 200 IU วันละ 2 ครั้ง และกลุ่มที่ 2 จะได้รับน้ำมันเมล็ดลินินขนาด 1,000 มก. (ประกอบด้วย α-linolenic acid 350 มก.) วันละ 2 ครั้ง โดยจะรับประทานหลังอาหาร ทำการทดสอบนาน 2 เดือน โดยประเมินความปวดด้วย Cardiff chart และ VAS ทุก 2 สัปดาห์ และประเมินการกระจายตัวของก้อนในเต้านมด้วย Lucknow-Cardiff scale ที่ระยะเวลา 0, 1, และ 2 เดือน พบว่า ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มมีความปวดลดลง โดยค่าเฉลี่ยความปวดไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ความปวดในช่วงที่มีรอบเดือนทั้ง 4 ระยะคือ menstruation phase, follicular phase, สัปดาห์แรกของ luteal phase, และสัปดาห์ที่ 2 ของ luteal phase ของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน การกระจายตัวของก้อนในเต้านม (breast nodularity) ของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มลดลง และให้ผลไม่แตกต่างกัน การติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์หรืออาการข้างเคียงจากการใช้พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (86%) ไม่เกิดความผิดปกติใดๆ แต่มีการรายงานว่าผู้ป่วยกลุ่มละ 5 คน เกิดภาวะประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ผู้ป่วย 3 คน เกิดอาการแพ้เล็กน้อย และผู้ป่วย 1 คน เกิดอาการคลื่นไส้และท้องเสีย จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า วิตามินอีและน้ำมันเมล็ดลินินสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเต้านมและลดการกระจายตัวของก้อนในเต้านมได้ โดยการใช้ในขนาดและระยะเวลาดังกล่าว วิตามินอีและน้ำมันเมล็ดลินินมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน

J Pharm Health Care Sci. 2021;7:4

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1385

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดภาวะตับแข็งจากการอุดตันของทางเดินน้ำดีของกาแฟ
ฤทธิ์ป้องกันการเกิดภาวะตับแข็งจากการอุดตันของทางเดินน้ำดีของกาแฟการทดสอบฤทธิ์ปกป้องตับของกาแฟและสารคาเฟอีนในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะตับแข็งจากการอุดตันของทางเดินน้ำดี (secondary biliary cirrhosis) ด้วยการผูกท่อน้ำดี (model of chronic bile duct ligation; BDL) เป็นเวลา 28 วัน จากนั้นป้อนสารทางปากคือ กาแฟธรรมดา (conventional coffee) 200 มก./กก./วัน, กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน (decaffeinated coffee) 200 มก./กก./วัน หรือสารคาเฟอีน (caffeine) 50 มก./กก./วัน ติดต่อกันทุกวันนาน 28 วัน ผลการทดลองพบว่า ...

422

การบริโภคกาแฟที่มีคาเฟอีนอาจส่งผลต่อสมดุลของน้ำตาลในเลือด
การบริโภคกาแฟที่มีคาเฟอีนอาจส่งผลต่อสมดุลของน้ำตาลในเลือดAm J Nutr 2008; 87: 1254-61 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1108

สาร
สาร procyanidin B2 จากเมล็ดองุ่นกับฤทธิ์ปกป้องเซลล์British Journal of Nutrition 2015;113:35-44. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

280

สารสกัดกลีบดอกของหญ้าฝรั่นในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
สารสกัดกลีบดอกของหญ้าฝรั่นในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสารสกัดกลีบดอกหญ้าฝรั่นด้วย 80% เอทานอล ขนาด 15 มก./แคปซูล เมื่อนำมาทดสอบในผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเล็กน้อยจนถึงปานกลาง ทั้งเพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-55 ปี จำนวน 40 คน ซึ่งไม่ได้รับยาที่รักษาโรคทางจิตมาก่อนอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนทำการศึกษา โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กุล่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดกลีบดอกหญ้าฝรั่น ขนาด 30 มก./วัน (รับประทานเช้า-เย็น ครั้งละ 1 แคปซูล) ในขณะที่กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอก (รับประทานเช้า-เย็น ครั้งละ ...

31

ฤทธิ์ปกป้องตับของสาร
ฤทธิ์ปกป้องตับของสาร triterpene glucosides จากเมล็ดสะแกนา สารสกัดเมธานอลจากเมล็ดสะแกนา (Combretum quadranqulare Kurz.) แสดงฤทธิ์ปกป้องตับ (hepatoprotective activity ) เมื่อทดลองในเซลล์ตับเพาะเลี้ยงที่ถูกทำลายด้วย D-galactosamine/tumor necrosis factor-ต เมื่อนำสารสกัดเมธานอลมาแยกให้บริสุทธิ์ได้สารกลุ่มtriterpene glucosides ชนิดใหม่ซึ่งแสดงฤทธิ์ปกป้องตับคือสาร quadranosides 1,2 และ5 ที่ความเข้มข้น 50ไมโครโมลาร์ สารทั้ง 3 แสดงฤทธิ์ยับยั้งการทำลายเซลล์ตับได้...

1492

ผลของน้ำมันอัลมอนด์ต่อระดับไขมันในเลือด
ผลของน้ำมันอัลมอนด์ต่อระดับไขมันในเลือดการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม ไม่ปกปิดทั้งผู้วิจัยและผู้ร่วมทดลอง และมีกลุ่มควบคุม (randomized open-label controlled clinical trial) ในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงจำนวน 97 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองจำนวน 49 คน ได้รับประทานน้ำมันอัลมอนด์ (almond oil) ปริมาณ 10 มล. วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 30 วัน และกลุ่มควบคุมจำนวน 48 คน ซึ่งไม่ได้รับน้ำมันอัลมอนด์ ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือดก่อนและหลังการทดลอง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมันอัลมอนด์ มีค่าคอเลสเตอรอลรวม ...

260

สารออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดจากมะระขี้นก
สารออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดจากมะระขี้นก เมื่อให้หนูถีบจักรที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย alloxan กินส่วนสกัดด้วยอีเทอร์และส่วนสกัดด้วย ethyl acetate จากสารสกัดเมทานอลของผลมะระขี้นก ขนาด 500 มก./กก. พบว่ามีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดเมื่อเปรียบเทียบกับยา glibenclamide ขนาด 200 มก./กก. และแยกส่วนสกัดทั้ง 2 ด้วยวิธีโครมาโตรกราฟฟี จะได้สารออกฤทธิ์คือ 5b, 19-epoxy-3b, 25-dihydroxycucurbita-6,23(E)-diene และ 3b-7b,25-trihydroxycucurbita-5,23(E)-dien-19-al ซึ่งพบปริมาณสูงในส่วนสกัดทั้งสอง เมื่อให้...

97

กลไกการออกฤทธิ์ต้านไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ของเห็ดหลินจือ
กลไกการออกฤทธิ์ต้านไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ของเห็ดหลินจือ สาร APBP ซึ่งเป็นโพลีแซคคาไรด์ชนิดมีโปรตีนที่เป็นกรด ( acidic protein bound polysaccharide) สกัดได้จากหมวกเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.)J Ethnopharmacol 2000;72:475-81 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1243

ฤทธิ์ป้องกันความเสียหายของไตที่เกิดจากโรคเบาหวานของเกากีฉ่าย
ฤทธิ์ป้องกันความเสียหายของไตที่เกิดจากโรคเบาหวานของเกากีฉ่ายศึกษาฤทธิ์ป้องกันความเสียหายของไตที่เกิดจากโรคเบาหวานของสารโพลีแซคคาไรด์จาก เกากีฉ่าย (Lycium barbarum ) ในกระต่ายเพศผู้ โดยแบ่งการทดลองออกเป็นสองแบบคือ การให้เพื่อป้องกันความเสียหายของไตจากโรคเบาหวาน ด้วยการป้อนสารโพลีแซคคาไรด์จากเกากีฉ่ายให้แก่กระต่ายขนาด 10 มก./กก./วัน นานติดต่อกัน 12 สัปดาห์ หลังจากเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีดสาร alloxan ขนาด 100 มก/กก. นาน 2 สัปดาห์ และการให้เพื่อรักษาอาการผิดปกติของไตที่เกิดจากโรคเบาหวาน โดยป...