Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของการใช้เลมอนในสุคนธบำบัดต่อความดันโลหิต การเปลี่ยนแปลงค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และความวิตกกังวล ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

การศึกษาทางคลินิกผลของการใช้เลมอน (Citrus limon; lemon) ในสุคนธบำบัด (aromatherapy) ต่อความดันโลหิต การเปลี่ยนแปลงค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiogram) และความวิตกกังวล โดยทำการทดสอบในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute myocardial infarction) จำนวน 100 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดสอบที่ได้รับการสูดดมน้ำมันหอมระเหยจากเลมอน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ทำการทดสอบเป็นระยะเวลา 3 วัน วัดค่าความดันโลหิต การเปลี่ยนแปลงค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และความวิตกกังวล ผลการทดสอบพบว่าค่าความดันโลหิต systolic ระหว่างสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน ค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ST-segment และ T wave มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่ 3 และวันที่ 4 หลังจากทดสอบ อัตราการเต้นของหัวใจและความวิตกกังวลระหว่างสองกลุ่มมีความแตกต่างกันในวันที่ 4 หลังจากทดสอบ จากการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าการสูดดมน้ำมันหอมระเหยจากเลมอนมีผลลดความดันโลหิต ความวิตกกังวล และการเปลี่ยนแปลงค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ST-segment และ T wave ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

Complement Ther Clin Pract. 2020;39:101155.doi:10.1016/j.ctcp.2020.101155.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1550

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของใบมะตูม
ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของใบมะตูมศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดเอทานอลจากใบมะตูม (Aegle marmelosInt J of Res in Pharmacology & Pharmacotherapeutics. 2019;8(1):16-22. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

822

Curcumin
Curcumin ช่วยป้องกันโรคตับจากพิษสุราการศึกษาในหนูเม้าส์ที่เป็นโรคตับจากพิษสุรา (alcohol liver disease) จากการป้อน ethanol ขนาด 2.4 ก./กก.น้ำหนักตัว ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ และขนาด 4 ก./กก.น้ำหนักตัว ต่ออีก 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นป้อนหนูเม้าส์ด้วย curcumin ขนาด 75 มก./กก./วัน ติดต่อกัน 6 สัปดาห์ พบว่า curcumin ช่วยป้องกันพิษต่อตับของแอลกอฮอล์ โดยลดการหลั่งเอนไซม์ alanine aminotransferase และ aspartate aminotransferase จากตับ ลดการก่อตัวของอนุมูลอิสระ (reactive oxygen species) และ malondialdehyde ป้องกั...

906

ฤทธิ์ปกป้องสมองของสาร
ฤทธิ์ปกป้องสมองของสาร S-allyl cysteine จากกระเทียมการศึกษาฤทธิ์ของสาร S-allyl cysteine (SAC) ที่พบในกระเทียมต่อการปกป้องสมองของหนูแรทที่เกิดเส้นเลือดแดงบริเวณสมองส่วนกลางเกิดการอุดตัน (middle cerebral artery occlusion: MCAO) โดยฉีด SAC ขนาด 100 มก./กก. น้ำหนักตัว เข้าช่องท้องของหนูแรท ที่เวลา 30 นาทีก่อนทำให้เกิด MCAO และที่เวลา 0, 6 และ 12 ชม. หลังการเกิด MCAO พบว่า SAC สามารถลดบริเวณเนื้อเยื่อสมองตายจาก อาการผิดปกติของสมอง ต้านการเกิดออกซิเดชั่น และป้องกันการตายของเซลล์สมองจากภาวะขาดเลือดได้ น...

1630

ทับทิมช่วยฟื้นฟูการทำงานของสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด
ทับทิมช่วยฟื้นฟูการทำงานของสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดการศึกษาทางคลินิกแบบเปรียบเทียบคู่ขนานและการสุ่มแบบบล็อค (parallel, block-radomized clinical trial) เพื่อประเมินผลของการรับประทานสารสกัดจากผลทับทิม (Punica granatum) ต่อกระบวนการเรียนรู้และการทำงานของสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด (ischemic stroke) จำนวน 16 คน (อายุเฉลี่ย 59±13.11 ปี) โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ผู้ป่วยรับประทานแคปซูลสารสกัดทับทิม (1 แคปซูลประกอบด้วยสารโพลีฟีนอลเข้มข้น 1 ก. เทียบเท่า...

642

ยี่หร่ากับการต้านภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
ยี่หร่ากับการต้านภาวะน้ำตาลในเลือดสูงสารสกัดด้วยเอทานอลจากเมล็ดยี่หร่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการเกิด 2, 2-Diphynyl-1-picryhydrazyl (DPPH) และ Superoxide ได้ 50% (IC50) เท่ากับ 230 และ 1,120 µg/ml ตามลำดับ และเมื่อทดสอบในหลอดทดลองที่ใส่ซีรัมโปรตีนจากวัว (bovine serum albumin) กับน้ำตาล พบว่าสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดยี่หร่าสามารถยับยั้งการเกิดสารที่จับกับน้ำตาลเมื่อน้ำตาลในเส้นเลือดมีปริมาณสูงขึ้น (Advanced Glycated End products; AGEs) และเมื่อป้อนสารสกัดเอทานอล...

898

สารสกัด
สารสกัด multiflorin A จากใบท้อสามารถยับยั้งการดูดซึมกลูโคสในลำไส้เล็กของหนูเม้าส์ได้เมื่อป้อนสารสกัด multiflorin A จากใบท้อให้หนูเม้าส์ที่เหนี่ยวนำให้มีน้ำตาลในเลือดสูงกิน ขนาด 125 และ 500 มก./กก. พบว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูเม้าส์ที่เหนี่ยวนำให้มีน้ำตาลในเลือดสูงได้ 66.3±10.8% และ 35.9±9.2 % ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยที่สารสกัด multiflorin A ออกฤทธิ์ต้านการดูดซึมกลับของน้ำตาลในลำไส้เล็กของหนูเม้าส์ การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าสารสกัด multiflorin A น่าจะมีป...

682

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของรงควัตถุสีแดงในผักปลัง
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของรงควัตถุสีแดงในผักปลังจากการวิเคราะห์รงควัตุของสารสกัด 80% เอทานอลจากผลผักปลัง พบ gomphrerin I รงควัตถุสีแดงเป็นรงควัตถุหลัก ในผลผักปลังสด 100 กรัมพบ gomphrerin I ถึง 3.6 กรัม โดยรงควัตถุนี้จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการสุกของผล นอกจากนี้ยังพบรงควัตถุสีแดงอื่นๆ ได้แก่ betanidin-dihexose และ isobetanidin-dihexose เมื่อทำการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ gomphrerin I ที่ความเข้มข้น 180, 23, 45 และ 181 ไมโครโมลาร์ พบว่ามีค่าต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่ากับโทรลอกซ์ ขนาด 53...

1417

ฤทธิ์ต้านเบาหวานและความสามารถในการปกป้องความเสียหายของเม็ดเลือดแดงจาก
ฤทธิ์ต้านเบาหวานและความสามารถในการปกป้องความเสียหายของเม็ดเลือดแดงจาก การเกิดออกซิเดชันของเชอร์รี่หวานจากการศึกษาชนิดและปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิกของสารสกัด 70% เอทนอลจากผลของเชอร์รี่หวาน (Prunus aviumจากการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ฤทธิ์ต้านเบาหวาน และฤทธิ์ปกป้องเม็ดเลือดแดงของสารสกัด พบว่าความแรงของฤทธิ์ต่างๆ ขึ้นกับความเข้มข้นของสารสกัด ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันโดยการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีพีพีเอช (DPPH) และไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) เปรียบเทียบกับวิตามินซีซึ่งเป็นสา...

1025

ฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบของดอกคำฝอย
ฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบของดอกคำฝอยทำการแยกสารจากดอกคำฝอย (Carthamus tinctorius L.) ด้วยเทคนิค HPLC ได้สาร kaempferol 3-O-rutinoside (K-3-R) และ kaempferol 3-O-glucoside (K-3-G) และทดสอบฤทธิ์แก้ปวดของสารสกัด 75% เอทานอลของดอกคำฝอย (hydroalcohol extract ; HE), K-3-R และ K-3-G ด้วยเทคนิค writhing test, formalin test และ cinnamaldehyde test ในหนูเม้าส์ โดยการทดสอบ writhing test ให้สารสกัดโดยการฉีดเข้าช่องท้อง และการทดสอบ formalin test ให้สารสกัดโดยป้อนทางปาก ผลการทดสอบพบว่าสาร HE ขนาด 500...