Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของน้ำองุ่นต่อการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบในนักกีฬาวอลเลย์บอล

การศึกษาทางคลินิกผลของการดื่มน้ำองุ่น (Vitis labrusca Bordeaux) ต่อดัชนีชี้วัดของภาวะเครียดออกซิเดชัน การอักเสบ การถูกทำลายของกล้ามเนื้อ ระดับของ global histone H4 acetylation (กลไกด้าน epigenetics มีความสำคัญในการควบคุมการแสดงออกของยีน) ความแข็งแรงและกำลังของกล้ามเนื้อ โดยทำการศึกษาในนักกีฬาวอลเลย์บอลเพศชายจำนวน 12 คน อายุ 16 ± 0.6 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ได้แก่ กลุ่มที่ให้ดื่มน้ำองุ่น 400 มล./วัน และกลุ่มยาหลอก โดยทดสอบเป็นระยะเวลา 14 วัน และมีระยะพัก (washout period) 14 วัน หลังจากนั้นสลับการทดสอบ ทำการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดของภาวะเครียดออกซิเดชัน Interferon-γ (IFN-γ) และ Interleukin-4 (IL-4) วัดระดับ creatine kinase (CK-NAC) เพื่อประเมินการถูกทำลายของกล้ามเนื้อ วัด global histone H4 acetylation วัดแรงบีบมือ (handgrip strength) และทดสอบกำลังของกล้ามเนื้อขา ผลการทดสอบพบว่าการดื่มน้ำองุ่นมีผลลด lipid peroxidation และการทำลาย DNA แต่ไม่มีผลต่อระดับ IFN-γ levels, IL-4, CK-NAC และ histone H4 acetylation ระดับกำลังของกล้ามเนื้อขาหลังออกกำลังกายมีค่าเพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มน้ำองุ่นและกลุ่มที่ให้ดื่มน้ำองุ่น จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าการดื่มน้ำองุ่นมีผลลดการเกิด lipid peroxidation และการทำลาย DNA จากการออกกำลังกายอย่างไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีผลต่อกลไก epigenetics ในร่างกาย

Complement Ther Med. 2020;54:102570.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

656

เมล็ดลูกซัดช่วยลดการรับประทานไขมันในอาสาสมัครที่มีน้ำหนักเกิน
เมล็ดลูกซัดช่วยลดการรับประทานไขมันในอาสาสมัครที่มีน้ำหนักเกินการศึกษาแบบ Double-blind, randomized, placebo-controlled parallel trial ในอาสาสมัครชายที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน อายุ 18-59 ปี จำนวน 39 คน โดยแบ่งให้อาสาสมัครรับประทานยาเม็ดสารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์จากเมล็ดลูกซัด วันละ 3 ครั้ง (ได้รับปริมาณสารสกัดรวม 1176 มก./วัน) หรือยาหลอก เป็นเวลา 6 สัปดาห์ เมื่อตรวจวัดการบริโภคไขมันต่อวัน โดยคิดจากอัตราส่วนของปริมาณไขมันที่รับประทานต่อการใช้พลังงานทั้งหมด (fat report energy intake/total energy expenditure:...

555

ผลของรากปลาไหลเผือกต่อภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
ผลของรากปลาไหลเผือกต่อภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศการทดสอบผลของรากจากต้นปลาไหลเผือก (Eurycoma longifolia  Jack) ในหนูแรทเพศผู้ซึ่งมีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยแบ่งหนูตามการได้รับรากปลาไหลเผือกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 (acute) กินผงรากปลาไหลเผือก 250, 500 และ 1000 มก./กก. กลุ่มที่ 2 (subacute) กินผงรากปลาไหลเผือกวันละ 500 มก./กก. เป็นเวลา 6 วัน และกลุ่มที่ 3 (subchronic) กินผงรากปลาไหลเผือกวันละ 500 มก./กก. เป็นเวลา 12 วัน พบว่าหนูในกลุ่มที่ 1 ซึ่งกินผงรากปลาไหลเผือก 500 และ 1000 มก./กก และหนูในก...

465

ฤทธิ์
ฤทธิ์ glucosylceramide จากสารสกัดบุกอีรอกเขา (Konjac) ลดการสูญเสียน้ำบนผิวหนังการทดสอบฤทธิ์ glucosylceramide จากสารสกัดบุกอีรอกเขาต่อการสูญเสียน้ำบนผิวหนังหนูถีบจักรขนบางเพศผู้ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้ผิวหนังหยาบกร้านด้วยสารละลาย sodium dodecyl sulfate โดยแบ่งการทดลองเป็น กลุ่มควบคุม ป้อนยาหลอก, กลุ่มทดลองที่ 1 ป้อนสารสกัดบุกอีรอกเขา ซึ่งประกอบด้วย glucosylceramide 12 % (ขนาด 30 ไมโครกรัม/วัน) และ กลุ่มทดลองที่ 2 ป้อนผลิตภัณฑ์บุกอีรอกเขา ซึ่งประกอบด้วย glucosylceramide บริสุทธิ์100%(ขนาด 30 ไมโครกร...

604

สารสกัดเอทานอลของกะเพราในการต้านการทำงานของเอนไซม์
สารสกัดเอทานอลของกะเพราในการต้านการทำงานของเอนไซม์ matrix metalloproteinase-9 และเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดเอทานอลของใบกะเพรา เมื่อนำมาทดสอบกับเซลล์มะเร็งปอดของหนูเมาส์ (Lewis lung carcinoma) ขนาดความเข้มข้น 25, 50, 100 และ 200 ไมโครกรัม/มล. พบว่าขนาดความเข้มข้น 200 ไมโครกรัม/มล. เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดเล็กน้อย ซึ่งเซลล์มะเร็งยังมีชีวิตอยู่ถึง 70% โดยที่ความเข้มข้นของสารสกัดกะเพราที่ 100 ไมโครกรัม/มล. สามารถต้านการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์มะเร็งปอดได้เล็กน้อย และที่ขนาดความเข้มข้น...

919

ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากใบขลู่
ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากใบขลู่การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของใบขลู่ (Pluchea indica 2J Ethnopharmacol 2013;146:495 - 504 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1044

ฤทธิ์ต้านอาการมึนเมาและปกป้องตับจากแอลกอฮอล์ของสารแอนโทไซยานินจากมันเทศ
ฤทธิ์ต้านอาการมึนเมาและปกป้องตับจากแอลกอฮอล์ของสารแอนโทไซยานินจากมันเทศ (Ipomoea batatas )J Agric Food Chem 2014; 62(11): 2364-73 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1061

สารสกัดจากเมล็ดคนทีเขมาช่วยรักษาอาการข้ออักเสบ
สารสกัดจากเมล็ดคนทีเขมาช่วยรักษาอาการข้ออักเสบการศึกษาฤทธิ์รักษาข้ออักเสบของสารสกัดมาตรฐาน 80% เอทานอลจากเมล็ดคนทีเขมา (Vitex negundo Phytomedicine 2014;21:838-46 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1171

ฤทธิ์ต้านอาการไอของสารโพลีแซคคาไรด์จากเหง้าขิง
ฤทธิ์ต้านอาการไอของสารโพลีแซคคาไรด์จากเหง้าขิงการทดสอบฤทธิ์ต้านอาการไอของสารโพลีแซคคาไรด์ที่แยกได้จากสารสกัดน้ำร้อนของเหง้าขิง (water extracted polysaccharides; WEP) ในหนูตะเภา (guinea pig) โดยการให้หนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการไอด้วยกรดซิตริก กินสาร WEP ในขนาด 25 และ 50 มก./นน.ตัว 1 กก. พบว่าสาร WEP ทั้ง 2 ขนาด สามารถลดจำนวนครั้งการไอของหนูได้ โดยไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของกล้ามเนื้อเรียบบริเวณทางเดินหายใจ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาเป็นยาแก้ไอชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดอาการเสพติดได้ และจา...

1623

ฤทธิ์ต้านอาการเหนื่อยล้าของลูกพลัมในหนูแรท
ฤทธิ์ต้านอาการเหนื่อยล้าของลูกพลัมในหนูแรทการทดสอบฤทธิ์ต้านอาการเหนื่อยล้าของน้ำส้มสายชูหมักจากลูกพลัม (Prunus mume vinegar) โดยทำการทดสอบในเซลล์กล้ามเนื้อ C2C12 myoblasts และในหนูแรทที่ออกกำลังกายอย่างหนัก พบว่าการให้น้ำส้มสายชูลูกพลัมทางปากแก่หนูแรทมีผลเพิ่มความอดทนในการออกกำลังกายและการสะสมของ glycogen ในตับและกล้ามเนื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย (sedentary control) และกลุ่มควบคุมออกกำลังกาย (exercised control) และยังมีผลลดดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอาการเหนื่อยล้า เ...