Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของใบดาหลา

การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกชนิด Staphylococcus epidermidisand และ Pseudomonas aeruginosaare ของสารสกัด 70%เอทานอลและส่วนสกัดต่างๆ จากใบดาหลา (Etlingera elatior) ด้วยวิธีdiffusion method และ bioautography method พบว่าสารสกัด 70%เอทานอลมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ (MIC) ทั้ง 2 ชนิดเท่ากับ 400-25 มคก./มล. ในขณะที่ส่วนสกัดเอ็น-เฮกเซน, ส่วนสกัดเอทธิลอะซีเตท, และส่วนสกัดเมทานอลมีค่า MIC ต่อเชื้อ S. epidermidis เท่ากับ 200, 100 และ 200 มคก./มล. ตามลำดับ และมีค่า MIC ต่อเชื้อ P. aeruginosaare เท่ากับ 400, 50, และ 100 มคก./มล. ตามลำดับ โดยส่วนสกัดเอทธิลอะซีเตทให้ผลดีที่สุด การวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าสารสกัด 70%เอทานอล, ส่วนสกัดเอ็น-เฮกเซน, ส่วนสกัดเอทธิลอะซีเตท, และส่วนสกัดเมทานอล มีปริมาณผลรวมฟลาโวนอยด์ (total flavonoid content) เท่ากับ 0.227±0.01, 0.28 ± 0.02, 0.42 ± 0.05, และ 0.40 ± 0.01 %มก./ก.เทียบเท่ากับสารควอซิติน (quercetin equivalent) โดยส่วนสกัดเอทธิลอะซีเตทมีปริมาณผลรวมฟลาโวนอยด์มากที่สุด จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจากใบดาหลาอาจเป็นผลมาจากสารฟลาโวนอยด์

J Glob Trends Pharm Sci. 2020;11(1):7425-31.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

119

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสารสกัดฝักคูน
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสารสกัดฝักคูน การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดฝักคูนซึ่งได้จากวิธีชงในหนูถีบจักรพบว่า ขนาดที่ให้ผลในการเป็นยาระบายคือ 100-500 มก./กก./ครั้ง การทดสอบยังพบว่ามีผลต้าน การหดตัวของลำไส้หนูตะเภาที่ตัดแยกจากลำตัวซึ่งเหนี่ยวนำด้วยเฟนโตลามีน (phentolamine) ความเข้มข้น 10-8M การทดสอบความเป็นพิษพบว่า เมื่อฉีดสารสกัดเข้าหลอดเลือดหนูถีบจักร ขนาดที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่งคือ 6.6 ก./กก. เมื่อตรวจสอบชิ้นเนื้อของตับ ไตและลูกอัณฑะ ไม่พบความผิดปกติ แ...

473

ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดโฟมเซลล์ของสาร
ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดโฟมเซลล์ของสาร procyanidins จากองุ่นทดสอบฤทธิ์ของสาร procyanidins จากเมล็ดองุ่น ความเข้มข้น 45 มคก./มล. กับเซลล์ macrophage Raw 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโฟมเซลล์ (foam cell) ด้วย low density lipoproteins ที่ถูกออกซิไดซ์ [moderatedly oxidized LDL (oxLDL) และ minimally oxidized LDL (moxLDL)] ความเข้มข้น 25 มคก./มล. หรือเหนี่ยวนำด้วย lipopolysaccharide (LPS) ความเข้มข้น 0.5 มคก./มล. ร่วมกับ oxLDL ความเข้มข้น 25 มคก./มล. ผลการทดลองพบว่าสาร procyanidins ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด...

1280

ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของโกฐสอ
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของโกฐสอศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (HT-29) ของโกฐสอ (Angelica dahurica) ในหลอดทดลอง (in vitro) ด้วยการเลี้ยงเซลล์ HT-29 บนจานเพาะเลี้ยงที่มีส่วนสกัดเอทนอลเอทธิลอะซีเตต (ethanol-ethyl acetate fraction) จากรากโกฐสอผสมอยู่ในอาหารเลี้ยงเซลล์ จากการศึกษาพบว่า โกฐสอมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง HT-29 โดยมีค่าความเข้มข้นของส่วนสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนเซลล์ได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) ในชั่วโมงที่ 24, 48 และ 72 ชั่วโมงเท่ากับ 345, 157 และ 73 มคก./มล. ตามลำดับ และพบว่า...

1563

ฤทธิ์ลดอาการเมาค้างของสารสกัดจากส่วนใบของลูกใต้ใบ
ฤทธิ์ลดอาการเมาค้างของสารสกัดจากส่วนใบของลูกใต้ใบการศึกษาผลของสารสกัดเอทานอลจากส่วนใบของต้นลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.) ในการป้องกันความเครียดออกซิเดชั่นและอาการเมาค้าง โดยทำการศึกษาแบบสุ่มไขว้สลับ (randomized placebo-controlled, crossover study) ในอาสาสมัคร 15 คน แบ่งกลุ่มให้รับประทานสารสกัดเอทานอลมาตรฐานจากส่วนใบของลูกใต้ใบ (PHYLLPROTM) วันละ 750 มก. เป็นเวลา 10 วัน ก่อนทำการทดสอบด้วยการให้ดื่มแอลกออฮล์ (วิสกี้) จนกว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะสูงถึง 0.12% จากการตรวจสอบระดับแอ...

380

ผลของสารสกัดจากแป๊ะก๊วยต่อการไหลเวียนโลหิตของผู้สูงอายุ
ผลของสารสกัดจากแป๊ะก๊วยต่อการไหลเวียนโลหิตของผู้สูงอายุการทดลองทางคลินิกโดยการสุ่มแบบปกปิด (double-blinded, randomized, placebo-controlled design) ในผู้สูงอายุสุขภาพดีจำนวน 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุมจำนวน 30 คน ที่ได้รับการฉีด saline เข้าทางหลอดเลือดดำ และกลุ่มทดลองจำนวน 30 คน ได้รับการฉีดสารสกัดจากแป๊ะก๊วยขนาด17.5 มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดำ ซึ่งสารสกัดดังกล่าวมีสาร ginkgo flavone glycoside 4.2 มิลลิกรัม พบว่าในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดมีการไหลเวียนของเลือดบริเวณเส้นเลือดที่มาเลี้ยงกล้า...

1062

ผลต้านอนุมูลอิสระของโสมแดงในหญิงวัยหมดประจำเดือน
ผลต้านอนุมูลอิสระของโสมแดงในหญิงวัยหมดประจำเดือนการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านในหญิงวัยหมดประจำเดือน จำนวน 82 คน อายุระหว่าง 45-60 ปี โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับโสมแดง (Panax ginseng C.A. Meyer) ขนาด 3 ก./วัน (วันละ 3 ครั้งๆ ละ 1 ก.) เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่ากลุ่มที่ได้รับโสมแดงจะมีระดับของเอนไซม์ superoxide dismutase ซึ่งเกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระในเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่มีผลต่อเอนไซม์ glutathione peroxidase ระดับของตัวชี้วัดภาวะเครียดออกซ...

943

ฤทธิ์เพิ่มการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน
ฤทธิ์เพิ่มการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน ของสารประกอบเคซึ่งเป็นสารสุดท้ายจากการเมแทบอลิซึมของจินเซ็นโนไซด์สารประกอบเค (compound K, CK) เป็นสารสุดท้ายจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารจินเซ็นโนไซด์ชนิด protopanaxadio ในลำไส้ ซึ่งมีฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย แม้ว่าจะมีรายงานว่ามีฤทธิ์ต้านเบาหวานแต่ยังไม่มีการศึกษาถึงผลระยะยาวของ CK ต่อการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของ CK ต่อการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนโดยใช้ cell lines MIN 6 ใน...

279

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของกระเทียม
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของกระเทียมมีการศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัด 80% เอทานอลจากกระเทียมในหนูขาวปกติ และหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย Streptozotocin โดยการป้อนสารสกัดให้หนูในขนาด 0.1, 0.25 และ 0.5 ก./กก./วัน นาน 14 วัน เปรียบเทียบกับยา glibenclamide (600 มคก./กก./วัน) พบว่าสารสกัดกระเทียมจะทำให้ระดับ glucose, cholesterol, triglyceride, urea กรด uric, creatinine, AST และ ALT ในเลือดของหนูที่เป็นเบาหวานลดลง แต่ระดับ insulin เพิ่มขึ้น ขณะที่ในหนูปกติจะไม่มีผล โดยสารสกัดกระเทียมที่ขนาด 0.5 ...

734

สารสำคัญในเมล็ดตีนเป็ดทรายกับฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งตับ
สารสำคัญในเมล็ดตีนเป็ดทรายกับฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งตับการศึกษาผลของสาร neriifolin ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม cardiac glycoside ที่แยกได้จากเมล็ดตีนเป็ดทราย (Cerbera manghas  L.) ต่อเซลล์มะเร็งตับชนิด HepG2 พบว่าสารดังกล่าวลดอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ ทำให้วัฏจักรของเซลล์หยุดในระยะ S และ G2/M และกระตุ้นกระบวนการตายของเซลล์มะเร็ง โดยสาร neriifolin ออกฤทธิ์ผ่านกลไกการกระตุ้นเอนไซม์ caspase-3, -8 และ -9 นอกจากนี้ยังเพิ่มการแสดงออกของ Fas และ FasL ซึ่งเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตายของเซลล์ ซึ่งจากผล...