Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ลดการสะสมไขมันในตับและเพิ่มกรดไขมันชนิดสายสั้นของผงกล้วยป่าดิบ

การศึกษาฤทธิ์ของผงกล้วยป่าดิบ (Musa acuminata L.) ซึ่งอุดมไปด้วยแป้งที่ทนจากการย่อยด้วยเอนไซม์ (resisntant starch) ต่อการสะสมไขมันในตับและการสร้างกรดไขมันชนิดสายสั้น (short-chain fatty acids production: SCFAs) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนจากการป้อนด้วยอาหารไขมันสูง ทำการศึกษาด้วยการป้อนผงกล้วยดิบความเข้มข้น 15% ร่วมกับการป้อนอาหารปกติ (standard banana green group: SB) หรือป้อนผงกล้วยดิบร่วมกับอาหารไขมันสูง (high-fat green banana group: HFB) หรือป้อนด้วยอาหารไขมันสูงเพียงอย่างเดียว เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่าหนูเม้าส์กลุ่ม HFB มีดัชนีมวลกายลดลง 6% เมื่อเทียบกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูงเพียงอย่างเดียว การสะสมไขมันในตับ (liver steatosis) และระดับของ triacylglycerol ของหนูกลุ่ม HFB มีค่าลดลง 28 และ 93% ตามลำดับ ผลจากการวิเคราะห์ Western Blotting analysis พบว่าระดับโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ไขมัน ได้แก่ AMPKp /AMPK, 3-hydroxy-3-methylglutarylcoenzyme A reductase (HMGCoA-r) และ fatty acid synthase (FAS) มีค่าลดลง และระดับของโปรตีน ABCG8 และ ABCG5 ที่ทำหน้าที่ขนส่งไขมันออกจากเซลล์มีค่าเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าระดับของกรดไขมันสายสั้นในอุจจาระ ได้แก่ acetic acid, propionic acid และ butric acid ของกลุ่มที่ได้รับผงกล้วยดิบสูงกว่ากลุ่มทีได้รับอาหารไขมันสูงอย่างมีนัยสำคัญ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าแป้งที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ที่พบในผลกล้วยป่าดิบมีผลต่อการทำงานของระบบเมตาบอลิสมของร่างกาย โดยเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเมตาบอลิสมไขมันในตับ

Int J Biol Macromol. 2020;145:1066-72.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1320

ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ
ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ (cardiac hypertrophy)การศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ โดยให้หนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนและมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติด้วยการให้อาหารที่มีไขมันสูง (high-fat diet) กินสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดวันละ 2 ก./กก. นานติดต่อกัน 1 สัปดาห์ พบว่า การกินสารสกัดฟ้าทะลายโจรมีผลช่วยลดน้ำหนักตัว น้ำหนักหัวใจทั้งหมด น้ำหนักหัวใจห้องล่างซ้าย และลดความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจห้อง...

644

ฤทธิ์ต้านการหดเกร็งของน้ำมันสะระแหน่ฝรั่งต่อกล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมในหนูแรท
ฤทธิ์ต้านการหดเกร็งของน้ำมันสะระแหน่ฝรั่งต่อกล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมในหนูแรทการศึกษาฤทธิ์ต้านการหดเกร็งของน้ำมันสะระแหน่ฝรั่งที่ความเข้มข้น 1 - 300 ไมโครกรัม/มล. ในกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมของหนูแรทเพศผู้ โดยเหนี่ยวนำให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมหดตัวด้วยสารคาบาคอล (cabachol) ขนาด 10 ไมโครโมลาร์ นาน 10 นาที ในแต่ละช่วง พร้อมกับให้หรือไม่ให้ indomethacin (สารยับยั้งการสร้างพรอสต้าแกลนดิน 10 ไมโครโมลาร์), L-N-metyl-nitro-arginine (สารยับยั้ง K+ channel 100 ไมโครโมลาร์), hexamethonium (สารยับยั้งการสร้า...

1641

ฤทธิ์ลดการสะสมไขมันในตับและเพิ่มกรดไขมันชนิดสายสั้นของผงกล้วยป่าดิบ
ฤทธิ์ลดการสะสมไขมันในตับและเพิ่มกรดไขมันชนิดสายสั้นของผงกล้วยป่าดิบการศึกษาฤทธิ์ของผงกล้วยป่าดิบ (Musa acuminata L.) ซึ่งอุดมไปด้วยแป้งที่ทนจากการย่อยด้วยเอนไซม์ (resisntant starch) ต่อการสะสมไขมันในตับและการสร้างกรดไขมันชนิดสายสั้น (short-chain fatty acids production: SCFAs) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนจากการป้อนด้วยอาหารไขมันสูง ทำการศึกษาด้วยการป้อนผงกล้วยดิบความเข้มข้น 15% ร่วมกับการป้อนอาหารปกติ (standard banana green group: SB) หรือป้อนผงกล้วยดิบร่วมกับอาหารไขมันสูง (high-fat ...

578

การรับประทานหน่อไม้ช่วยลดปริมาณไขมันในเลือดและการทำงานของลำไส้
การรับประทานหน่อไม้ช่วยลดปริมาณไขมันในเลือดและการทำงานของลำไส้การศึกษาในอาสาสมัครหญิงสุขภาพดี 8 คน อายุ 21-23 ปี ให้รับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์แตกต่างกัน ช่วงแรกให้รับประทานอาหารปราศจากไฟเบอร์ ช่วงที่สองรับประทานที่มี cellulose 25 ก. และช่วงที่ 3 ให้รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของหน่อไม้ 360 ก. (มีปริมาณไฟเบอร์เท่าการรับประทาน cellulose 25 ก.) โดยรับประทานช่วงละ 6 วัน เมื่อจบการทดลองพบว่าการรับประทานหน่อไม้ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลรวม LDL (Low density lipoprotein) คอเลสเตอรอล และ atherogenic index ...

592

ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อระบบประสาทของสาร
ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อระบบประสาทของสาร panaxatriol saponins จากโสมจีน การศึกษาฤทธิ์ของสาร ginsenoside Rg1, R1 และ Re ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม panaxatriol saponins (PTS) ที่แยกได้จากโสมจีน (Panax notoginseng  ) ต่อหนูเม้าส์ และเซลล์จากต่อมหมวกไตของหนูแรท (PC12) ซึ่งเซลล์ดังกล่าวเป็นเซลล์ที่ทำให้หยุดการแบ่งตัว แล้วนำมาทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพ (differentiate) ด้วย nerve growth factor จนได้เซลล์ที่เป็นรูปแบบของเซลล์ประสาท (neuronal differentiation) เพื่อใช้ทดสอบผลของสารต่างๆ ต่อเซลล์สมอง จากผลการศึกษ...

87

ฤทธิ์ต้านเชื้อ
ฤทธิ์ต้านเชื้อ E. coli ของน้ำมันหอมระเหยขมิ้นชัน น้ำมันจากใบและเหง้าขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) สกัดด้วยวิธีกลั่นระเหยด้วยไอน้ำ และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี โดยวิธี Gas Chromatography พบว่า น้ำมันจากใบขมิ้นชันมีสารเคมีกลุ่มโมโนเทอร์ปีนส์อยู่มาก แต่น้ำมันเหง้าขมิ้นชันมีสารประกอบกลุ่ม เซสควิเทอร์ปีนส์ และเซสควิเทอร์ปีน คีโตน เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ น้ำมันจากใบและเหง้าขมิ้นชัน แสดงฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย E. coli สารพันธุ์ MTCC-443 มีค่าความเข้มข้นต่ำส...

178

ฤทธิ์ต้านตับอักเสบของเมล็ดบัว
ฤทธิ์ต้านตับอักเสบของเมล็ดบัว เมื่อนำสารสกัดเมล็ดบัวมาศึกษาฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี และยังพบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบของตับเนื่องจาก carbon tetrachloride และ อัฟลาทอกซิน B1 โดยมีผลทำให้ทั้งการทำลายเซลล์และระดับเอนไซม์ลดลง Phytomedicine 2003;10:165-9. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

59

ฤทธิ์ยับยั้งการแพ้จากขมิ้นชัน
ฤทธิ์ยับยั้งการแพ้จากขมิ้นชัน จากการทดลองเมื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการหลั่ง histamine โดยสาร 3 ชนิดคือ concanavalin A ซึ่งไปจับกับ IgE antibody และส่งผลให้ระดับ Ca2+ ในเซลล์สูงขึ้น , สารประกอบ 48/80 ซี่งจับกับmast cell ทำให้เกิดการปลดปล่อย Ca2+ และสาร A 23187 ที่ทำให้ปริมาณ Ca2+ ในเซลล์เพิ่มขึ้นจึงเกิดการหลั่ง histamine พบว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตตและcurcumin จากขมิ้นชัน ( Curcuma longa Linn. ) ขนาดความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ...

120

ผลของสารสกัดและสารโพลีนีนอลของชาเขียวต่อเอนไซม์เปปทิเดสต่างๆ
ผลของสารสกัดและสารโพลีนีนอลของชาเขียวต่อเอนไซม์เปปทิเดสต่างๆ กัน การวิจัยสารสกัดชาเขียวชนิด triple-standardized green tea extract(EFLA 085942)และอนุพันธุ์เคทิซินบางตัวต่อเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบและมะเร็ง เอนไซม์ที่มีบทบาทสำคัญในการสลายตัวของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันคือ elastase และ collagenase ส่วนที่สำคัญต่อการอักเสบคือ elastase และ neutral endopeptidase พบว่าสารสกัดยับยั้งเอนไซม์ elastase และ neutral endopeptidase ได้มากกว่า collagenase(IC50 collagenase = 200 ug/ml, IC50 elastase ...