Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของตำรับยาเบญจอำมฤต

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี (cholangiocarcinoma) ของตำรับยาเบญจอำมฤต ตำรับยาแผนโบราณของไทยซึ่งประกอบด้วยมหาหิงคุ์ ยาดำ รงทอง รากตองแตก และดีเกลือ เป็นตัวยาหลัก การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการทดสอบในหลอดทดลอง ด้วยการบ่มสารสกัด 95% เอทานอลของตำรับยาเบญจอำมฤตกับเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี 4 ชนิด ได้แก่ KKU-213, KKU-100, KKU-055 และ HuCCA-1 พบว่าสารสกัดแสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ตามขนาดของสารสกัดที่ได้รับ โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีที่มีคุณสมบัติการแพร่กระจายสูง (KKU-213 cells) สารสกัดมีผลชักนำให้เกิดการตายของเซลล์โดยปรับปรุงการส่งต่อสัญญาณในวิถีของ nuclear factor-ĸB (NF-ĸB) และกระตุ้นให้เซลล์เกิดกระบวนการกลืนกินตัวเอง (autophagy) การศึกษาถัดมาในสัตว์ทดลอง พบว่าเมื่อป้อนสาร 95% เอทานอลของตำรับยาเบญจอำมฤต ขนาด 25 และ 50 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้แก่หนูเม้าส์ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีชนิด KKU-213 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ลดขนาดและน้ำหนักของก้อนเนื้องอก ผลจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี immunohistochemistry พบว่าการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์แบบ apoptosis เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังการได้รับสารสกัดตำรับยาเบญจอำมฤต อย่างไรก็ตาม ไม่พบการเกิดความเป็นพิษทั่วไปในเซลล์เม็ดเลือด ไต และตับ และการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว จากผลการทดสอบครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดตำรับยาเบญจอำมฤตมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยอาศัยกระบวนการทำให้เซลล์ตาย และอาจมีศักยภาพในการนำไปรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี แต่อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงขนาดที่เหมาะสมในอนาคต

Int J Mol Sci. 2020;21(16):5669.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

874

เพิ่มประสิทธิภาพของยาต้านไวรัส
เพิ่มประสิทธิภาพของยาต้านไวรัส Lopinavir ด้วยน้ำเกรพฟรุตยา Lopinavir เป็นยาต้านไวรัสเอดส์ที่ออกฤทธิ์คงอยู่ในร่างกายได้น้อย เนื่องจากถูกเมตาบอลิสมด้วย cyotochrome P450 3A (CYP3A) และถูกขับออกผ่าน permeability-glycoprotein (P-gp) จึงนิยมใช้คู่กับยา Ritonavir ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้ง CYP3A และการทำงานของ P-gp เพื่อให้ยา Lopinavir คงอยู่ในร่างกายได้ยาวนานขึ้น การศึกษาผลของน้ำเกรพฟรุต ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ CYP3A และ P-gp ต่อคาชีวประสิทธิผล (Bioavailability) ของยา Lopi...

1350

ฤทธิ์สมานแผลไฟไหม้ของสมอไทย
ฤทธิ์สมานแผลไฟไหม้ของสมอไทยศึกษาฤทธิ์สมานแผลไฟไหม้ของสารสกัดเอทานอลสมอไทย (Terminalia chebula) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นแผลไฟไหม้ระดับที่ 2 ด้วยวิธีการลวกผิวหนังด้วยกระแสไฟฟ้าบริเวณหลัง (ที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาที) โดยทดลองทาสารสกัดเอทานอลสมอไทยความเข้มข้น 100 มก./มล. ลงบนแผลโดยตรงวันละ 2 ครั้ง นานติดต่อกัน 14 วัน เปรียบเทียบกับการทายา siver sulfadiazine เข้มข้น 1% ผลจากการศึกษาพบว่า ในวันที่ 14 ของการทดลอง ขนาดแผลของหนูแรทกลุ่มที่ทาสารสกัดสมอไทยมีขนาดเล็กลงอย่างมีนัยสำคัญ เม...

139

ผลของสาร
ผลของสาร phytoestrogen ในการสังเคราะห์และย่อยไขมัน daidzin, coumestrol และ zealenone เป็น phytoestrogen ที่พบในพืช ซึ่งมีผลต่อร่างกายหลายอย่าง พบว่าเมื่อทำสารทั้ง 3 นี้ และ estradiol ในขนาด 0.01, 0.1 และ 1 nM ไปทดสอบการเปลี่ยน glucose ไปเป็นไขมัน พบว่าสารทั้ง 4 มีผล ซึ่งผลของ daidzein และ coumestrol เนื่องมาจากการยับยั้งการย่อยแป้ง เมื่อนำมาทดลองกับการย่อยไขมัน พบว่า daidzein จะช่วยเร่งการย่อยไขมัน แต่ผลในเซลล์ที่กระตุ้นโดย epinephrine มีทั้งกระตุ้นและยับยั้งขึ้นกับขนาดที่ใช้ zea...

1030

หม่อนช่วยลดไขมันในเลือด
หม่อนช่วยลดไขมันในเลือดการศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของ mulberroside A (MUL) สารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากสารสกัดเอทานอลจากรากของหม่อน (Morus alba L.) และสาร oxyresveratrol (OXY) ซึ่งผลิตได้จากกระบวนการ enzymatic conversion ของ MUL ทำการศึกษาในหนูแรทที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจากการฉีด Triton WR-1339 พบว่าการป้อน MUL และ OXY ขนาด 1, 2.5 และ 5 มก./กก./วัน ที่เวลา 1 ชั่วโมงก่อนการฉีด Triton WR-1339 ขนาด 200 มก./กก.น้ำหนักตัว ช่วยลดปริมาณไขมันในเลือดได้และประสิทธิภาพขึ้นกับขนาดของสารที่ได้รับ ในขณะเดียวกันปร...

1482

กระเจี๊ยบแดงช่วยฟื้นฟูการทำงานของไตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
กระเจี๊ยบแดงช่วยฟื้นฟูการทำงานของไตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงการศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดน้ำดอกกระเจี๊ยบแดงต่อการทำงานของไตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (mild to moderate hypertension) จำนวน 78 คน ทั้งเพศชายและหญิง (อายุระหว่าง 35-68 ปี) โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดน้ำดอกกระเจี๊ยบแดงขนาดวันละ 150 มก./กก. ช่วงเวลาก่อนอาหารเช้า นานติดต่อกัน 4 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาลดความดันโลหิต lisinopril ขนาดวันละ 10 มก. ก่อนอาหารเช้า นานติดต่อกัน 4 สัปดาห์ และกลุ่มท...

1594

ผลของกรดคลอโรจีนิก
ผลของกรดคลอโรจีนิก (chlorogenic acids) จากกาแฟต่อไขมันในช่องท้องในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินการศึกษาทางคลินิก (randomized, double-blind, parallel controlled trial) ผลของกรดคลอโรจีนิก (chlorogenic acids; CGA) ที่พบได้มากในเมล็ดกาแฟสีเขียว (green coffee beans) ในอาสาสมัครสุขภาพดีทั้งเพศหญิงและชายจำนวน 150 คน มีค่าดัชนีมวลกาย ≥25 ถึง ...

1665

ฤทธิ์คลายความกังวลของโสมอินเดีย
ฤทธิ์คลายความกังวลของโสมอินเดียการศึกษาฤทธิ์คลายความกังวลของของสาร docosanyl ferulate (DF) จากรากโสมอินเดีย (Withania somnifera (WS) (L.) Dunal) ด้วยการฉีดสาร DF ขนาด 0.05, 0.25 และ 2 มก./กก. เข้าใต้ผิวหนังให้แก่หนูเม้าส์ เปรียบเทียบกับยา diazepam ขนาด 2 มก./กก. เมื่อทดสอบฤทธิ์ต้านความวิตกกังวลด้วยวิธี elevated plus maze ผลการทดสอบพบว่าสาร DF มีฤทธิ์คลายความกังวลและถูกยับยั้งได้โดยยา flumazenil ยากลุ่ม benzodiazepine antagonist ได้เช่นเดียวกับกลุ่มที่ได้รับยา diazepam นอกจากนี้ยังสาร DF ไม่มีผลต...

817

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากเปลือกมะตูม
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากเปลือกมะตูมเมื่อป้อนสารสกัดเมทานอลจากเปลือกมะตูม ขนาด 200 และ 400 มก./กก. แก่หนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin เป็นเวลา 30 วัน พบว่าระดับน้ำตาลในเลือด ระดับของ glycosylated hemoglobin (HbA1c) เอนไซม์ alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (ALP), glucose-6-phosphatase และ fructose-1,6-bisphosphatase จะลดลง ส่วนระดับของอินซูลิน โปรตีนรวมเอนไซม์ hexokinase และไกลโคเจนในเลือดจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเป...

483

ฤทธ์ต้านชักของน้ำมันจันทน์เทศ
ฤทธ์ต้านชักของน้ำมันจันทน์เทศการศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันจันทน์เทศในการต้านการชักที่เหนี่ยวนำโดยสารเคมีและไฟฟ้าในหนูเมาส์ โดยแบบการทดลอง (model) ที่ใช้เหนี่ยวนำให้หนูชัก คือ การฉีด pentylenetetrazole (PTZ) ขนาด 100 มก./กก. เข้าใต้ผิวหนัง การเหนี่ยวนำด้วยกระแสไฟฟ้า (maximal electroshock seizure) ขนาด 50 มิลลิแอมแปร์ ความถี่ 60 เฮิร์ท เป็นเวลา 0.2 วินาที หรือการฉีด strychnine ขนาด 1.2 มก./กก. และ bicuculline ขนาด 2.7 มก./กก. เข้าใต้ผิวหนังของหนู พบว่าแบบการทดลองที่เหนี่ยวนำด้วย PTZ, strychnine และ bic...