Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านอักเสบของอนุพันธุ์ kavalactone ในข่าเหลือง

การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดเมทานอลจากส่วนใบ รังไข่ (placenta) เปลือกผล (pericarp) และเมล็ดของข่าเหลือง (Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm.) ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบสารสำคัญเป็นอนุพันธุของสาร kavalactone 6 ชนิด ได้แก่ 7,8-dihydro-5,6-dehydrokawain, 5,6-dehydrokawain, 6,6′-((1α,2α,3β,4β)-2,4-diphenylcyclobutane-1,3-diyl) bis (4-methoxy-2H-pyran-2-one), rel-6,6′-((1R,2S,3R,4S)-3,4-diphenylcyclobutane-1,2-diyl) bis (4-methoxy-2H-pyran-2-one), aniba dimer A และ aniba dimer C โดยพบมากที่สุดในส่วนของสารสกัดเมทานอลจากส่วนเปลือกผล เมื่อนำสารเหล่านี้ไปทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบในเซลล์เพาะเลี้ยงจากตับของหนูแรท พบว่าสารทั้ง 6 ชนิดมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และสาร aniba dimer C มีฤทธิ์ดีที่สุด โดยพบค่า IC50 ในยับยั้งการสร้าง nitric oxide และ interleukin-1β เท่ากับ 63.9±15.6 มคก./มล. และ 25.3±16.1 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าสารสกัดเมาทานอลจากข่าเหลืองที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยมีอนุพันธุของ kavalactone เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์

Fitoterapia. 2020;140:10444.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

894

ถั่วเหลืองดำยับยั้งการสะสมไขมัน
ถั่วเหลืองดำยับยั้งการสะสมไขมันการศึกษาฤทธิ์ลดการสะสมไขมันของสารสกัด anthocyanin จากถั่วเหลืองดำ โดยทดลองเลี้ยงเซลล์ตั้งต้นของเซลล์ไขมัน (preadipocyte 3T3-L1 cell line) ในจานเพาะที่มีอาหารเลี้ยงเซลล์ประกอบไปด้วยสารสกัด anthocyanin จากถั่วเหลืองดำอยู่ปริมาณ 12.5 และ 5 มค.ก/มล. เลี้ยงเซลล์ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ 5% เมื่อครบ 8 วัน วัดอัตราการอยู่รอดของเซลล์ด้วยวิธี MTS assay วิเคราะห์หาปริมาณไขมันด้วยวิธี AdipoRed assay วัดการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระ...

1594

ผลของกรดคลอโรจีนิก
ผลของกรดคลอโรจีนิก (chlorogenic acids) จากกาแฟต่อไขมันในช่องท้องในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินการศึกษาทางคลินิก (randomized, double-blind, parallel controlled trial) ผลของกรดคลอโรจีนิก (chlorogenic acids; CGA) ที่พบได้มากในเมล็ดกาแฟสีเขียว (green coffee beans) ในอาสาสมัครสุขภาพดีทั้งเพศหญิงและชายจำนวน 150 คน มีค่าดัชนีมวลกาย ≥25 ถึง ...

1034

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์เพศชายของน้ำองุ่นเข้มข้น
ฤทธิ์ป้องกันการเกิดความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์เพศชายของน้ำองุ่นเข้มข้นทดสอบฤทธิ์ของการให้น้ำองุ่นแดง (Vitis labrusca ) ในระยะยาวต่อการป้องกันการเกิดความเป็นพิษของระบบสืบพันธุ์เพศผู้ โดยทดสอบในหนูแรท 54 ตัว แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 เป็นหนูปกติ กลุ่มที่ 2 เป็นหนูที่ถูกชักนำให้ระบบสืบพันธุ์เป็นพิษด้วยสารแคดเมียมเพียงอย่างเดียว กลุ่มที่ 3 และ 4 เป็นหนูที่ถูกชักนำให้ระบบสืบพันธุ์เป็นพิษด้วยสารแคดเมียมและให้น้ำองุ่นขนาด 1.18 และ 2.36 ก./กก./วัน ตามลำดับ กลุ่มที่ 5 และ 6 เป็นหนูที่มีการใ...

384

ผลของครีมดอกเลี่ยนต่อโรคผิวหนังในเด็ก
ผลของครีมดอกเลี่ยนต่อโรคผิวหนังในเด็กStaphylococcus aureus   มีบางรายตรวจพบ Escherichia coli, Streptococcus   spp. และ Klebsiella   spp. ด้วย การติดเชื้อมีลักษณะทั้ง cellulitis ฝีหนองเรื้อรัง และติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำ ผลการรักษาพบว่าแผลในกลุ่มที่ใช้ครีมดอกเลี่ยน (แผลขนาดเล็กหาย 100% จำนวน 15 คน แผลขนาดใหญ่หาย 100% จำนวน 12 คน แผลขนาดใหญ่หาย 75% จำนวน 5 คน แผลขนาดใหญ่หาย 50% จำนวน 3 คน) และยานีโอมัยซิน (แผลขนาดเล็กหาย 100% จำนวน 15 คน แผลขนาดใหญ่หาย 100% จำนวน 12 คน แผลขนาดใหญ่หาย ...

732

ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพซึ่งเป็นสาเหตุของการบูดเน่าในอาหารจากน้ำมันยูคาลิป
ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพซึ่งเป็นสาเหตุของการบูดเน่าในอาหารจากน้ำมันยูคาลิปการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปต่อเชื้อแบคทีเรีย เช่น Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, P. fluorescens, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus เชื้อรา เช่น Penicillium digitatum, Aspergillus flavus, A. niger, Mucor spp., Rhizopus nigricans, Fusarium oxysporum และยีสต์ เช่น Candida albicans, Sacchromyces cerevisiae  ด้วยวิธี agar dilution/well diffusion และ disc volatilization พบว่าน้ำมันยูค...

313

ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคฟันผุของโกฐกระดูก
ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคฟันผุของโกฐกระดูกสารสกัดด้วยเอทานอลจากรากโกฐกระดูก ความเข้มข้น 0.5 - 4 มก./มล. มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans ที่เป็นสาเหตุโรคฟันผุ ยับยั้งการสร้างกรดของแบคทีเรีย การยึดเกาะของแบคทีเรียต่อแผ่นโมเดล hydroxyapatite beads ที่เคลือบด้วยน้ำลาย (saliva-coated hydroxyapatite beads) และการสังเคราะห์กลูแคนJ Ethnopharmacol 2007;111:413-7 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

468

ผลของคาเฟอีน
ผลของคาเฟอีน ชาเขียวและกรดอะมิโนไทโรซีน ต่อการสร้างพลังงานความร้อนการศึกษาทางคลินิกแบบ four-way ได้แก่ crossover, randomized, placebo-controlled และ double-blind ในคนเพศชายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ อายุเฉลี่ย 23.7 ± 2.6 ปี จำนวน 12 คน ทำการแบ่งการศึกษาเป็น 4 ครั้ง โดยให้กินยาเม็ดสารสกัดชาเขียวขนาด 500 มิลลิกรัม ให้กินยาเม็ดกรดอะมิโนไทโรซีนขนาด 400 มิลลิกรัม ให้กินยาเม็ดคาเฟอีนขนาด 500 มิลลิกรัม หรือให้กินยาหลอก และเว้นระยะเวลามากกว่า 3 วันสำหรับรับประทานแต่ละอย่าง ทำการวัดค่าการให้ความร...

448

ผลของการดื่มกาแฟต่อระดับวิตามินบีในกระแสเลือดในผู้ที่มีสุขภาพดีวัยกลางคน
ผลของการดื่มกาแฟต่อระดับวิตามินบีในกระแสเลือดในผู้ที่มีสุขภาพดีวัยกลางคนการศึกษาแบบ cohort study ในผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งเพศชาย และหญิง จำนวน 10,555 คน อายุระหว่าง 50-64 ปี เป็นเวลา 2 ปี จากการสัมภาษณ์ พบว่า 9,140 คน (86.6%) ดื่มกาแฟ 1 ถ้วย หรือมากกว่า 1 ถ้วย/วัน และในจำนวนผู้ที่ดื่มกาแฟพบว่า 8,726 คน (94.4%) ดื่มกาแฟที่เป็นแบบ filtered coffee และ 798 คน (8.6%) ดื่มกาแฟต้ม ซึ่งผู้ชายจะดื่มกาแฟมากกว่าผู้หญิง หลังสิ้นสุดการศึกษาพบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟมากกว่า 4 แก้ว/วัน ระดับความเข้มข้นของโฟเลต (f...

912

ฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบของสาร
ฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบของสาร capsaicinการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร capsaicin ซึ่งเป็นสารสำคัญที่อยู่ในพืชตระกูลพริก โดยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ THP-1 (human acute monocytic leukemia cell) macrophages เกิดการแสดงออกของยีน macrophage inflammatory protein 1 (MIP-1) และ interleukin 8 (IL-8) ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบ โดยการให้เซลล์ได้รับ palmitate (กรดไขมันอิสระชนิดหนึ่ง) แล้วเปรียบเทียบผลระหว่างการที่เซลล์ได้รับและไม่ได้รับสาร capsaicin พบว่าสาร capsaicin สามารถยับยั้งการแสดงออกของยีน MIP-1 แล...