Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านอักเสบของอนุพันธุ์ kavalactone ในข่าเหลือง

การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดเมทานอลจากส่วนใบ รังไข่ (placenta) เปลือกผล (pericarp) และเมล็ดของข่าเหลือง (Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm.) ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบสารสำคัญเป็นอนุพันธุของสาร kavalactone 6 ชนิด ได้แก่ 7,8-dihydro-5,6-dehydrokawain, 5,6-dehydrokawain, 6,6′-((1α,2α,3β,4β)-2,4-diphenylcyclobutane-1,3-diyl) bis (4-methoxy-2H-pyran-2-one), rel-6,6′-((1R,2S,3R,4S)-3,4-diphenylcyclobutane-1,2-diyl) bis (4-methoxy-2H-pyran-2-one), aniba dimer A และ aniba dimer C โดยพบมากที่สุดในส่วนของสารสกัดเมทานอลจากส่วนเปลือกผล เมื่อนำสารเหล่านี้ไปทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบในเซลล์เพาะเลี้ยงจากตับของหนูแรท พบว่าสารทั้ง 6 ชนิดมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และสาร aniba dimer C มีฤทธิ์ดีที่สุด โดยพบค่า IC50 ในยับยั้งการสร้าง nitric oxide และ interleukin-1β เท่ากับ 63.9±15.6 มคก./มล. และ 25.3±16.1 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าสารสกัดเมาทานอลจากข่าเหลืองที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยมีอนุพันธุของ kavalactone เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์

Fitoterapia. 2020;140:10444.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1242

การรับประทานสารสกัดโพลีฟีนอลจากมะกอกมีผลช่วยเพิ่มระดับ
การรับประทานสารสกัดโพลีฟีนอลจากมะกอกมีผลช่วยเพิ่มระดับ osteocalcin ซึ่งเป็นโปรตีนในกระดูก และช่วยให้ระดับไขมันในเลือดดีขึ้นในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะโรคกระดูกบางJ Nutr Health Aging 2015;19(1):77-86. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

994

ผลของโสมอเมริกันต่อความแข็งของหลอดเลือดแดงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่
ผลของโสมอเมริกันต่อความแข็งของหลอดเลือดแดงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยเป็นการศึกษาวิจัยแบบสุ่ม และปกปิดการรักษาทั้งสองฝ่าย ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และมีความดันโลหิตสูงโดยไม่ทราบสาเหตุร่วมด้วย จำนวน 64 คน เป็นชาย 22 คน อายุเฉลี่ย 63 ± 9.3 ปี ความดันโลหิตเฉลี่ย 145 ± 10.8/ 84 ± 8.0 มม.ปรอท แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับสารสกัดโสมอเมริกันขนาด 500 มก. ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง (3 กรัม/วัน) กลุ่มที่ 2 ได้รับยาหลอก เป็นแคปซูลแป้งข้า...

459

ผลของชาเขียวต่อสารอนุมูลอิสระในผู้ชายออกกำลังกายแบบ
ผลของชาเขียวต่อสารอนุมูลอิสระในผู้ชายออกกำลังกายแบบ weight-trainedการศึกษาผลของชาเขียวในอาสาสมัครเพศชายอายุระหว่าง 19-30 ปี จำนวน 14 คน ซึ่งออกกำลังกายแบบ weight-training อาสาสมัครทั้งหมดเคยผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และเคยใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย bench press โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุม ให้ดื่มน้ำปริมาณ 200 มล./ครั้ง, 3 ครั้ง/วัน (เช้า-กลางวัน-เย็น) เป็นเวลา 7 วัน กลุ่มทดลองให้ดื่มน้ำชาเขียวซึ่งเตรียมจากใบชาแห้งขนาด 10 มก. ชงกับน้ำร้อน (อุณหภูมิประม...

55

ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรียจากชิงเฮา
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรียจากชิงเฮา ชิงเฮา (Artemisia annua Linn.) ประกอบด้วยสารartemisinin ซึ่งแสดงฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย ในส่วนเหนือดินของชิงเฮาที่ทำการเพาะปลูกในแอฟริกา มีปริมาณ artemisinin 0.63-0.70% ของน้ำหนักแห้ง เมื่อนำมาเตรียมในรูปแบบชาชงพบว่าจะสามารถสกัดสารartemisinin ได้ประมาณ 40% ของทั้งหมด จากการทดลองโดยใช้ใบแห้ง 5กรัมต่อน้ำ 1ลิตร ในผู้ป่วยมาลาเรีย 5 รายพบว่า จะไม่พบเชื้อมาลาเรียในเลือดภายใน 2-4 วัน และทดลองในผู้ป่วยมาลา...

955

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-amylase จากสารสำคัญในผิวเมล็ดอัลมอนด์สารในกลุ่มโพลีฟีนอลิกซึ่งแยกได้จากผิวเมล็ดอัลมอนด์ (Prunus dulcis) มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-amylase ซึ่งแยกได้จากตับอ่อนของหมู โดยมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งได้ 50% (IC50) เท่ากับ 2.2 มคก./มล. โดยส่วนสกัดดังกล่าวประกอบด้วยโพลีฟีนอลทั้งหมด (total polyphenols) 62% สารกลุ่มแทนนินชนิดฟลาวานอล (flavanol-type tannins) 33.8% และสารกลุ่มโพรไซยานิดิน (procyanidins) 30% จากการศึกษาด้วยเทคนิคทางสเปคโตรสโคปี ได้แก่ MALDI-TOF/MS พบว่าสา...

1104

การศึกษาทางคลินิกของฤทธิ์บรรเทาปวดจากผลกุหลาบ
การศึกษาทางคลินิกของฤทธิ์บรรเทาปวดจากผลกุหลาบการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม ปกปิดสองฝ่าย เทียบกับยาหลอก และทดลองให้ยาแบบสลับกลุ่มกัน (Randomized, double-blinded, placebo-controlled, crossover trial) เพื่อทดสอบฤทธิ์บรรเทาปวดบริเวณเข่าและสะโพก ของสารมาตรฐานที่เตรียมได้จากส่วนเมล็ดและเปลือกผลของกุหลาบพันธุ์ Rosa canina L (rose- hip powder; RHP) โดยทำการศึกษาในผู้ป่วยโรคกระดูกและข้ออักเสบจำนวน 30 คน ในระยะแรก (Phase 1) ผู้ป่วยจะรับประทานแคปซูลที่บรรจุ RHP ขนาด 0.5 ก. จำนวน 5 แคปซูล หรือยาหลอกที่ขนาดเดียว...

367

ผลของสารสกัดจากส่วนเปลือกของกะทกรกฝรั่ง
ผลของสารสกัดจากส่วนเปลือกของกะทกรกฝรั่ง (Passiflora edulis edulis ) ต่อความดันโลหิตการทดลองให้หนูขาวอายุ 6 สัปดาห์ ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จำนวน 24 ตัว ให้บริโภคสารสกัดจากเปลือกของกะทกรกฝรั่ง (PFP) ที่ขนาด 0, 10 หรือ 50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 8 สัปดาห์พบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัด PFP ขนาด 50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มี systolic blood pressure ลดลง 12.3 มิลลิเมตรปรอท และระดับของ nitric oxide ในเลือดลดลง 65% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และการทดลองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงระดับ 1 หรือ 2 ...

201

การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเล็บครุฑใบกระทง
การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเล็บครุฑใบกระทง เล็บครุฑใบกระทง (Scutellaria lateriflora L.) ในอเมริกาเหนือใช้เป็นยาระงับประสาท และรักษาอาการ anxiety จึงได้มีการสกัดสารทั้งต้นโดยน้ำ 50% และ 95% อัลกอฮอล์ เมื่อนำมาตรวจสอบพบว่ายับยั้ง anxiety ได้ และเมื่อตรวจสอบด้วย HPLC พบว่าในสารสกัด 50% ethanol มี baicalin และ 95% ethanol มี baicalein ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ใช่น้ำตาลของ baicalin ในส่วนของสารสกัดด้วยน้ำมี amino acid, GABA จึงเป็นไปได้ว่าฤทธิ์ต้าน anxiety นั้นอาจเนื่องมาจาก ...

457

ยางมะละกอรักษาแผลไฟไหม้
ยางมะละกอรักษาแผลไฟไหม้Journal of Ethnopharmacological 121 (2009) 338-341 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...