Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

น้ำต้มใบฝรั่งแก้อาการท้องร่วงแบบติดเชื้อเฉียบพลัน

การศึกษาทางคลินิกแบบเปิด มีการสุ่มนาน 5 วัน มีกลุ่มคู่ขนาน และมีหลายแขน (open efficacy randomized 5-day, parallel group muti-arm interventional study) เพื่อศึกษาผลของการดื่มน้ำต้มใบฝรั่ง (guava leaf decoction) ต่ออาการท้องร่วงแบบติดเชื้อเฉียบพลัน (acute infectious diarrhoea) ในผู้ป่วยจำนวน 109 ราย ทั้งเพศชายและหญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเกลือแร่ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำต้มผงใบฝรั่ง 3.2 ก. (6 ใบ) กลุ่มที่ 3 ดื่มน้ำต้มผงใบฝรั่ง 5.3 ก. (10 ใบ) และกลุ่มที่ 4 ดื่มน้ำต้มผงใบฝรั่ง 7.4 ก. (14 ใบ) ติดต่อกันนาน 5 วัน พบว่า การดื่มน้ำต้มใบฝรั่งทุกขนาดสามารถลดความถี่ของการขับถ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับก่อนเข้ารับการรักษา โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดความเข้มข้น (dose-dependent) และการดื่มน้ำต้มใบฝรั่ง 7.4 ก. (14 ใบ) มีระยะเวลาที่ใช้เพื่อให้ความถี่ในการขับถ่ายกลับเข้าสู่ภาวะปกติ (time required for the mean frequency of stools to reach normalcy) เท่ากับ 72 ชม. ในขณะที่กลุ่มควบคุมใช้เวลา 120 ชม. นอกจากนี้ การประเมินผลด้านความปลอดภัยพบว่า การดื่มน้ำต้มใบฝรั่งในขนาดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ส่งผลต่อปริมาณเม็ดเลือดและการทำงานของเอนไซม์ในตับและไตของผู้ป่วย และไม่พบการรายงานอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า น้ำต้มใบฝรั่งมีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการท้องร่วงแบบติดเชื้อเฉียบพลันได้

J Ayurveda Integr Med. 2020;11(2):163-72.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1122

ผลการลดไขมัน
ผลการลดไขมัน LDL ของเทียนเกล็ดหอยในเด็กและวัยรุ่นการศึกษาผลของเทียนเกล็ดหอย (psyllium) ในเด็กและวัยรุ่นที่มีระดับคอเลสเตอรอลไม่สูงมากจนถึงระดับปานกลาง (mild-to-moderate hypercholesterolaemia) จำนวน 51 คน อายุ 6-19 ปี โดยก่อนเริ่มการทดลอง ผู้ป่วยทั้งหมดจะได้รับอาหารไขมันต่ำตามโปรแกรม National Cholesterol Education Program Step 2 เพื่อปรับสภาพ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ จากนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันต่ำเสริมด้วยเทียนเกล็ดหอยขนาด 7 ก.ต่อวัน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับเซลลูโลส โดยจะผส...

1452

ฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหารและต้านเชื้อ
ฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหารและต้านเชื้อ Helicobacter pylori ของต้นโคมไฟจีนการทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบ ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร และต้านเชื้อ Helicobacter pylori ของต้นโคมไฟจีน (Physalis alkekengi L. var. franchetii) โดยใช้ส่วนสกัดปิโตเลียมอีเธอร์ ส่วนสกัดบิวทานอล ส่วนสกัดเอธิลอะซีเตท และส่วนสกัดน้ำจากส่วนเหนือดินของต้นโคมไฟจีน ในการทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบ พบว่า การให้ส่วนสกัดทั้งสี่ใน ขนาด 100, 250 และ 500 มก./กก.น้ำหนักตัว มีฤทธิ์ลดการบวมจากการเหนี่ยวนำด้วยคาราจีแนนของอุ้งเท้าหนูแรท โดยส่วนสกัดเอธิ...

893

ฤทธิ์ลดความอ้วนของโสม
ฤทธิ์ลดความอ้วนของโสม (Panax ginseng )Biol. Pharm. Bull. 2013; 36(1): 102-7. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

232

Xanthones
Xanthones จากรากกระทิงป้องกันความดันโลหิตต่ำ สาร caloxanthone E, 6-doxyjacareubin, caloxanthone C, macluraxanthone, caloxanthone A, caloxanthone B และ caloxanthone B methyl ether จากรากกระทิง ขนาด 10 มก./กก. ให้หนูถีบจักรกินจะช่วยป้องกันการเกิดความดันโลหิตต่ำได้ โดยมีฤทธิ์ยับยั้ง platelet activating factor สาร caloxanthone E และ 6-dioxyjacareubin จะให้ผลในการยับยั้งสูงที่สุดมากกว่า 60% Planta Med 2005;71:90-2 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูล...

54

ผลต่อทารกในครรภ์และความเป็นพิษต่อเซลล์จากดอกคำฝอย
ผลต่อทารกในครรภ์และความเป็นพิษต่อเซลล์จากดอกคำฝอย จากการทดลองในหนูที่ตั้งท้อง โดยให้สารสกัดน้ำจากดอกคำฝอยในขนาดต่างๆ ระหว่างวันที่ 0-8 ของการตั้งครรภ์ และแยกตัวอ่อนออกมาในวันที่ 13 ของการตั้งครรภ์พบว่าสารสกัดมีความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ หนูที่ได้รับสารสกัดขนาดความเข้มข้นสูง ( 1.6 และ 2 mg/kg/วัน ) ทำให้เกิดการฝ่อของตัวอ่อนและในขนาดความเข้มข้นต่ำ ( 1.2 mg/kg/วัน ) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ภายนอกและความยาวของท่อประสาท ( neur...

1037

ผลลดน้ำตาลและไขมันของสารสกัดจากใบวอลนัตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่
ผลลดน้ำตาลและไขมันของสารสกัดจากใบวอลนัตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2การศึกษาแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและปิดบังทั้งสองด้านในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 61 คน ที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลซึ่งประกอบด้วยสารสกัด 70% เอทานอลจากใบวอลนัต (Juglans regia L.) 100 มก. ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง เป็นวลา 3 เดือน และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่าผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดใบวอลนัต จะมีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชม. (fasting blood glucose) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใ...

14

ตำรับยารักษาแผลในปากจากใบบัวบก
ตำรับยารักษาแผลในปากจากใบบัวบก การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตำรับเจลรักษาแผลในปากจากสารสกัดใบบัวบกสด (Centella asiatica Linn. Urban) พบว่าตำรับที่ใช้ยาพื้นซึ่งเตรียมจาก C934P มีคุณสมบัติทางกายภาพและมีความคงตัวดีการศึกษาทางคลินิกโดยใช้ตำรับเจลที่มีความเข้มข้น0.5,1.0 และ 2.0% เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน triamcinolone acetonide (TA) และยาหลอกในผู้ป่วย 87 คน พบว่าตำรับเจล ของสารสกัดใบบัวบกทั้งสามความเข้มข้นและตำรับTA ให้ผลใกล้เ...

302

สารต้านการอักเสบ
สารต้านการอักเสบ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งจากดอกดาวเรืองฝรั่ง (Calendula officinalis)มีการทดสอบสารในกลุ่ม triterpene glycoside 10 ชนิด คือ calendulaglycoside A (1), calendulaglycoside A 6´-O- methyl ester (2), calendulaglycoside A 6´-O-n- butyl ester (3), calendulaglycoside B (4), calendulaglycoside B 6´-O-n- butyl ester (5), calendulaglycoside C (6),calendulaglycoside C 6´-O- methyl ester (7), calendulaglycoside C 6´-O-n- butyl ester (8), calendul...

1576

กลไกในการยับยั้งการสะสมไขมันในตับของสาร
กลไกในการยับยั้งการสะสมไขมันในตับของสาร p-coumaric acidศึกษากลไกการยับยั้งการสะสมไขมันในตับของสาร p-coumaric acid ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม phenolic acid ที่พบได้มากในมะเขือเทศ เห็ด องุ่น และกาแฟ ในเซลล์ตับของมนุษย์ชนิด HepG2 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยกรดไขมัน palmitic acid (PA) ขนาด 1 มิลลิโมลาร์ โดยให้สาร p-coumaric acid ขนาด 5, 10, และ 20 ไมโครโมลาร์ (ขนาดของสาร p-coumaric acid ที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์คือ J Agric Food Chem. 2020;68:3742-9. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไ...