Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

น้ำต้มใบฝรั่งแก้อาการท้องร่วงแบบติดเชื้อเฉียบพลัน

การศึกษาทางคลินิกแบบเปิด มีการสุ่มนาน 5 วัน มีกลุ่มคู่ขนาน และมีหลายแขน (open efficacy randomized 5-day, parallel group muti-arm interventional study) เพื่อศึกษาผลของการดื่มน้ำต้มใบฝรั่ง (guava leaf decoction) ต่ออาการท้องร่วงแบบติดเชื้อเฉียบพลัน (acute infectious diarrhoea) ในผู้ป่วยจำนวน 109 ราย ทั้งเพศชายและหญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเกลือแร่ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำต้มผงใบฝรั่ง 3.2 ก. (6 ใบ) กลุ่มที่ 3 ดื่มน้ำต้มผงใบฝรั่ง 5.3 ก. (10 ใบ) และกลุ่มที่ 4 ดื่มน้ำต้มผงใบฝรั่ง 7.4 ก. (14 ใบ) ติดต่อกันนาน 5 วัน พบว่า การดื่มน้ำต้มใบฝรั่งทุกขนาดสามารถลดความถี่ของการขับถ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับก่อนเข้ารับการรักษา โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดความเข้มข้น (dose-dependent) และการดื่มน้ำต้มใบฝรั่ง 7.4 ก. (14 ใบ) มีระยะเวลาที่ใช้เพื่อให้ความถี่ในการขับถ่ายกลับเข้าสู่ภาวะปกติ (time required for the mean frequency of stools to reach normalcy) เท่ากับ 72 ชม. ในขณะที่กลุ่มควบคุมใช้เวลา 120 ชม. นอกจากนี้ การประเมินผลด้านความปลอดภัยพบว่า การดื่มน้ำต้มใบฝรั่งในขนาดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ส่งผลต่อปริมาณเม็ดเลือดและการทำงานของเอนไซม์ในตับและไตของผู้ป่วย และไม่พบการรายงานอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า น้ำต้มใบฝรั่งมีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการท้องร่วงแบบติดเชื้อเฉียบพลันได้

J Ayurveda Integr Med. 2020;11(2):163-72.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

881

ผลของฟ้าทะลายโจรเมื่อให้ร่วมกับยา
ผลของฟ้าทะลายโจรเมื่อให้ร่วมกับยา midazolam ในอาสาสมัครสุขภาพดีการศึกษาแบบข้ามกลุ่มในอาสาสมัครชายสุขภาพดีจำนวน 12 คน โดยกลุ่มแรกให้รับประทานยาคลายความเครียด midazolam (ถูกเมตาบอไลท์ด้วยเอนไซม์ CYP3A4) 7.5 มก. ครั้งเดียว กลุ่มที่ 2 รับประทานยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรขนาด 250 มก. ครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง นาน 7 วัน และเช้าวันที่ 8 ให้รับประทาน ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรขนาด 250 มก. 4 แคปซูล อีก 1 ครั้ง หลังจากนั้น 1 ชม. ให้รับประทานยา midazolam 7.5 มก. จากนั้นทำการสลับกลุ่ม โดยมีช่วงพัก 2 สัปดาห์ พบว่...

429

สาร
สาร piperine จากพริกไทยมีผลต่ออารมณ์และการเรียนรู้การศึกษาผลของสาร piperine ซึ่งเป็นสารกลุ่มอัลคาลอยด์จากพริกไทย โดยการป้อนสารpiperine ขนาด 5, 10 และ 20 มก./น้ำหนักตัว 1 กก.ให้หนูขาวเพศผู้ วันละ 1ครั้ง, โดยป้อนสาร piperine ให้หนูก่อนทำกิจกรรมที่มีผลต่อระบบประสาททุกครั้ง จากนั้นทำการวัดผลของ สาร piperine ต่อระบบประสาทเมื่อได้รับสารเพียงครั้งเดียวและได้รับสารติดต่อกันในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ จากผลการศึกษาพบว่า สาร piperine ทุกขนาดมีฤทธิ์ต้านความเครียดและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกิจ...

1129

อันตรกิริยาระหว่างชาเขียว
อันตรกิริยาระหว่างชาเขียว (Green Tea) กับยารักษาภาวะความดันโลหิตสูง Nadololการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของอันตรกิริยาระหว่างชาเขียวกับยา nadolol ซึ่งเป็นยารักษาความดันโลหิตสูงกลุ่ม β-blocker โดยทดสอบทางคลินิกแบบ randomized crossover ในอาสาสมัครสุขภาพดี 10 คน โดยให้ดื่มชาเขียว 350 มล. หรือน้ำเปล่าร่วมกับรับประทานยา nadolol 30 mg หลังจากนั้น 30 นาที ให้ดื่มชาเขียว 350 มล. หรือน้ำเปล่าอีกครั้ง ทำการทดสอบทุกเช้า เป็นเวลา 14 วัน หลังจากนั้นสลับการรักษาโดยมีระยะพัก (washout periods)...

540

การบริโภคถั่วเหลืองลดภาวะเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรังและอาการทางระบบหายใจ
การบริโภคถั่วเหลืองลดภาวะเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรังและอาการทางระบบหายใจการศึกษาแบบ case control study ในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง (COPD:Chronic Obstructive Pulmonary Disease) มานาน 4 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น 6 แห่ง จำนวน 278 คน เป็นผู้ชาย 244 คน ผู้หญิง 34 คน อายุเฉลี่ย 66.3 ปี ส่วนกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกับกลุ่มผู้ป่วยจำนวน 340 คน เป็นผู้ชาย 272 คน ผู้หญิง 68 คน อายุเฉลี่ย 65.6 ปี ให้ทุกคนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้...

466

การรักษาฝ้าขาวในปากผู้ป่วยเอดส์ด้วยน้ำมะนาวฝรั่ง
การรักษาฝ้าขาวในปากผู้ป่วยเอดส์ด้วยน้ำมะนาวฝรั่ง ชาชงตะไคร้และยาป้ายปาก gentian violetการศึกษาแบบ randomized control trial ในผู้ป่วยเอดส์ 90 คน อายุน้อยกว่า 34 ปี ทั้งเพศชายและหญิง ที่ในปากเป็นฝ้าขาวที่เกิดจากเชื้อ Candida albicans   โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่มๆละ 30 คน กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ได้รับยาป้ายปากด้วย 0.5% Gentian violet aqueous วันละ 3 ครั้ง นาน 2-10 วัน กลุ่มที่ 2 ให้อมกลั้วปากด้วยน้ำมะนาวฝรั่งนาน 5 นาที แล้วค่อยกลืน จากนั้นให้หยดน้ำมะนาวฝรั่ง 2-3 หยด วันละ 3 ครั้ง/ว...

561

ผลของการดื่มกาแฟต่อพฤติกรรมของมนุษย์
ผลของการดื่มกาแฟต่อพฤติกรรมของมนุษย์การศึกษาผลของการดื่มการแฟต่อการต้านภาวะซึมเศร้าในอาสาสมัคร 77 คน (ชาย 35 คน และหญิง 42 คน) ทำการทดลองทางคลินิกแบบ cross-over โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ช่วง และแบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม ในช่วงแรกให้อาสาสมัครกลุ่มที่หนึ่งดื่มกาแฟที่มีสารคาเฟอีน 150 มิลลิกรัม (caffeinated coffee) และกลุ่มที่สองให้ดื่มกาแฟที่มีสารคาเฟอีน 9 มิลลิกรัม (decaffeinated coffee) หลังจากดื่มกาแฟ 45 นาที ให้อาสาสมัครตอบคำถามเกี่ยวกับจินตนาการ และเล่นเกม Mixed Motive Game และทำการวัดอัตราการ...

380

ผลของสารสกัดจากแป๊ะก๊วยต่อการไหลเวียนโลหิตของผู้สูงอายุ
ผลของสารสกัดจากแป๊ะก๊วยต่อการไหลเวียนโลหิตของผู้สูงอายุการทดลองทางคลินิกโดยการสุ่มแบบปกปิด (double-blinded, randomized, placebo-controlled design) ในผู้สูงอายุสุขภาพดีจำนวน 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุมจำนวน 30 คน ที่ได้รับการฉีด saline เข้าทางหลอดเลือดดำ และกลุ่มทดลองจำนวน 30 คน ได้รับการฉีดสารสกัดจากแป๊ะก๊วยขนาด17.5 มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดำ ซึ่งสารสกัดดังกล่าวมีสาร ginkgo flavone glycoside 4.2 มิลลิกรัม พบว่าในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดมีการไหลเวียนของเลือดบริเวณเส้นเลือดที่มาเลี้ยงกล้า...

191

ฤทธิ์ต้านเริมของน้ำมัน
ฤทธิ์ต้านเริมของน้ำมัน pepermint น้ำมัน peppermint ซึ่งได้จาก Mentha piperita มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสเริมทั้งสายพันธุ์ HSV-1 และ HSV-2 และยังสามารถฆ่าเชื้อที่ดื้อต่อ acycloivr อีกด้วย จึงน่าจะนำมาพัฒนาเป็นยารักษาเริมได้ Phytomedicine 2003;10:504-10. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1451

ฤทธิ์ปกป้องตับและต้านออกซิเดชันของเห็ดหลินจือในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี
ฤทธิ์ปกป้องตับและต้านออกซิเดชันของเห็ดหลินจือในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีการศึกษาแบบสุ่มปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย และข้ามกลุ่ม (double blind placebo-controlled crossover study) ในอาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 42 คน เป็นผู้ชาย 22 คน ผู้หญิง 20 คน อายุระหว่าง 40-54 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานเห็ดหลินจือชนิดแคปซูลวันละ 1 แคปซูล (ขนาด 225 มก. ประกอบด้วย สารไตรเทอร์พีนอยด์ (triterpenoids) 7% ได้แก่ ganoderic acids A-G และโพลีแซคคาไรด์ 6%) หลังอาหารกลางวันและอาหารเย็น กลุ่มที่ 2 ให้รั...