Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ป้องกันแสงแดดและต้านอนุมูลอิสระของตะลิงปลิง

การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญของสารสกัดเอทานอลจากใบตะลิงปลิงพบว่า ประกอบด้วยสารฟีนอลิค 42.22±0.44 มก. GAE/ก. และฟลาโวนอยด์ 41.38±1.31 มก. RE/ก. การทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดด พบว่า สารสกัดเอทานอลจากใบตะลิงปลิงเข้มข้น 100, 200 และ 300 ppm มีค่า SPF (sun protection factor) เท่ากับ 3.98±0.16, 7.26±0.22 และ 10.64±0.66 ตามลำดับ เปอร์เซ็นต์การเกิดผื่นแดง (% erythema transmission) และการเกิดเม็ดสี (% pigmentation transmission) มีค่าลดลง โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2-diphhenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging assay พบว่า ค่าความเข้มข้นของสารสกัดเอทานอลจากใบตะลิงปลิงที่สามารถลดการเกิดอนุมูลอิสระลงครึ่งหนึ่ง (IC50) มีค่าเท่ากับ 77.09±8.21 มคก./มล. และผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (tyrosinase) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเม็ดสีพบว่า ค่า IC50 ของสารสกัดเอทานอลจากใบตะลิงปลิงที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 224.16±34.55 มคก./มล. ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สารสกัดเอทานอลจาใบตะลิงปลิงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และป้องกันแสงแดด ซึ่งอาจนำประโยชน์ดังกล่าวไปพัฒนาใช้ในการผลิตเครื่องสำอางได้

J Pharm Res. 2019;8(5):318-22.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

216

สารแทนนอยด์ในมะขามป้อมต่อการยับยั้งเอนไซม์
สารแทนนอยด์ในมะขามป้อมต่อการยับยั้งเอนไซม์ aldose reductase สารสกัดน้ำจากผลมะขามป้อมสามารถยับยั้งเอนไซม์ aldose reductase (AR) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดต้อกระจกในผู้ป่วยเบาหวาน ค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง AR จากเลนส์ตาหนูขาว และจากคน (recombinant human AR) ได้ 50% (IC50) เท่ากับ 0.72 และ 0.88 มก./มล.ตามลำดับ สารแทนนอยด์จากผลมะขามป้อมจะยับยั้ง AR จากเลนส์ตาหนูและจาก recombinant human AR ด้วย IC50 เท่ากับ 6 และ 10 มคก./มล. ตามลำดับ ซึ่งให้ผลในการยับยั้งสูงกว่าสารส...

1018

ฤทธิ์ต้านภาวะ
ฤทธิ์ต้านภาวะ oxidative stress ของพิกัดนวโกฐพิกัดนวโกฐ เป็นเครื่องยาไทยซึ่งอยู่ในตำรับยาหอม ประกอบด้วยสมุนไพร 9 ชนิด ได้แก่ โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา และโกฐชฎามังสี การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด 80% เอทานอลจากพิกัดนวโกฐ ความเข้มข้น 5 - 1,000 มคก./มล. ในการต้านภาวะ oxidative stress ในยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae ) ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พบว่าสารสกัดความเข้มข้น 30 มคก./มล. มีผลเพิ่มเปอร์เซนต์การอยู่รอดของเซลล์ได้ 63% ส่วนสารสกัดคว...

238

ถั่วเหลืองช่วยลดความดันโลหิตในสตรี
ถั่วเหลืองช่วยลดความดันโลหิตในสตรี การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารจากถั่วเหลือง และความดันโลหิตหลังจากรับประทานถั่วเหลืองมาแล้ว 2-3 ปี ในสตรีอายุ 40-70 ปี ที่รับประทานถั่วเหลืองเป็นประจำ จำนวน 45,694 ราย ไม่มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือโรคหลอดเลือดและหัวใจ พบว่าการรับประทานโปรตีนจากถั่วเหลืองมีความสัมพันธ์ตรงข้ามกับทั้งความดันโลหิตตัวบน และความดันโลหิตตัวล่าง ในสตรีที่รับประทานโปรตีนจากถั่วเหลือง ณ 25 ก./วัน จะมีค่าความดันโลหิตตัวบนและความดันโลหิตตัวล่างลดลง 1....

1069

ฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินในตับอ่อนของมะระ
ฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินในตับอ่อนของมะระการศึกษากลไกการออกฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินของสารสกัดน้ำจากผลมะระ (Momordica charantia ) ในตับอ่อนที่แยกได้จากหนูแรท ซึ่งอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีน้ำตาลกลูโคส 3.3 และ16.7 มิลลิโมลาร์ พบว่าประสิทธิภาพในการกระตุ้นการหลั่งอินซูลินของสารสกัดจะขึ้นกับขนาดที่ให้ โดยสารสกัดไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของเซลล์ (cell integrity) จึงคาดว่าการออกฤทธิ์ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ (membrane integrity) การทดสอบโดยการเติมสาร dizoxide และ nimodipi...

848

ผลของการรับประทานผลไม้ตระกูลเบอรรี่ต่อระดับน้ำตาลหลังอาหาร
ผลของการรับประทานผลไม้ตระกูลเบอรรี่ต่อระดับน้ำตาลหลังอาหาร ระดับอินซูลิน และฮอร์โมน GLP-1 ในคนสุขภาพดีการศึกษาในผู้ที่มีสุขภาพดีจำนวน 12 คน โดยทุกคนจะได้รับประทานอาหาร 2 สูตร (มีระยะเวลาห่างกัน 5 วัน) สูตรที่ 1 ให้รับประทานผลไม้ตระกูลเบอรรี่บดละเอียด เช่น บิลเบอรรี่ แบลคเคอเร้นท์ แครนเบอรรี่ และสตรอเบอรรี่ 150 กรัม ร่วมกับซูโครส 35 กรัม สูตรที่ 2 จะเป็นอาหารสูตรควบคุมซึ่งเป็นคาร์ไฮเดรทผสมน้ำ และกลูโคสในปริมาณเท่ากันกับอาหารสูตรที่ 1 และเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว และเส้นเลือดดำก่อนที่จะรับประทาน...

877

ฤทธิ์ปกป้องสมองของว่านพร้าว
ฤทธิ์ปกป้องสมองของว่านพร้าวการศึกษาฤทธิ์ปกป้องสมองของสารสกัด curculigoside (CCGS) จากว่านพร้าวในหลอดทดลอง (in vitro ) โดยทำการทดลองเลี้ยงเซลล์สมอง prefrontal cortex neurons ที่แยกได้จากหนูเม้าส์ ในอาหารเลี้ยงเซลล์ Neurobasal medium ที่มีสารสกัด CCGS อยู่ 0.1 1.0 10 และ 100 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ จากนั้นเติมสาร N -methyl-D-aspartate (NMDA) เพื่อเหนี่ยวนำให้เซลล์ถูกทำลาย วัดอัตราการอยู่รอดของเซลล์ด้วยวิธี MTT assay และตรวจสอบการตายของเซลล์โดยย้อมเซลล์ด้วยสาร propidium iodide และHoechst 33258 do...

1664

การศึกษาประสิทธิภาพของแคปซูลขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคโควิด-19
การศึกษาประสิทธิภาพของแคปซูลขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงของอาการระดับน้อยถึงปานกลางการศึกษาทางคลินิกแบบเปิด (open-label nonrandomized clinical trial) ถึงประสิทธิภาพของขมิ้นชันอนุภาคนาโน (nano-curcumin) ต่อการบรรเทาอาการของโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและมีความรุนแรงของโรคในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง จำนวน 41 ราย แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับซอฟท์เจลแคปซูลขมิ้นชันอนุภาคนาโน (nano-curcumin: Sinacurcumin soft gel ซึ่งประกอบด้วยสารเคอร์คูมินอยด์ในรูป...

585

ฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดไข้ และแก้ปวด ของน้ำมันจากเมล็ดสวาดการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดไข้ และแก้ปวดของน้ำมันเมล็ดสวาดในหนูแรท ด้วยการเหนี่ยว นำให้เกิดการอักเสบด้วยสารคาราจีแนน เหนี่ยวนำให้เกิดไข้ด้วยเชื้อยีสต์ และเหนี่ยวนำให้เกิดอาการปวดด้วยกรดอะซิติก และแผ่นความร้อน พบว่าน้ำมันเมล็ดสวาด ขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก. เมื่อป้อนให้หนูแรทก่อนที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบที่อุ้งเท้าหนูด้วยสารคาราจีแนน สามารถลดการอักเสบที่อุ้งเท้าหนูได้ในชั่วโมงที่ 2-4 หลังได้รับน้ำมันเมล็ดสวาด เมื่อเปรียบเทียบกับก...

1185

ผลของกระเจี๊ยบแดงในการลดความดันโลหิตในผู้ป่วยชาวไนจีเรียที่มีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยถึงปานกลาง
ผลของกระเจี๊ยบแดงในการลดความดันโลหิตในผู้ป่วยชาวไนจีเรียที่มีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยถึงปานกลางการศึกษาแบบสุ่มในผู้ป่วยชาวไนจีเรียที่มีความดันโลหิตสูง Stage 1 และ Stage 2 (Stage1 140-159/90-99 มม.ปรอท Stage 2 160-179/100-109 มม.ปรอท) จำนวน 80 คน ที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆ แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม กลุมที่ 1 ได้รับยาหลอกที่เป็นชาชง ขนาด 150 มก./กก. วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลุ่มที่ 2 ได้รับยา hydrochlorothiazide (HCTZ) ซึ่งเป็นยาขับปัสสาวะ ขนาด 25 มก. 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลุ่ม...