Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์แก้ปวดและต้านอักเสบของใบตะลิงปลิง

ศึกษาฤทธิ์แก้ปวดของสารสกัดเมทานอลจากใบตะลิงปลิง (Averrhoa bilimbi L.) โดยทำการป้อนสารสกัดดังกล่าวให้แก่หนูเม้าส์ขนาด 200 และ 400 มก./กก. 30 นาที ก่อนฉีดกรดอะซิติกเข้าช่องท้องเพื่อให้เกิดอาการเจ็บปวดและสังเกตการหดตัวของช่องท้อง เปรียบเทียบกับการป้อนยาแก้ปวด diclofenac sodium (ขนาด 10 มก./กก.) และทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยการป้อนสารสกัดเมทานอลจากใบตะลิงปลิงให้แก่หนูเม้าส์ขนาด 200 และ 400 มก./กก. 1 ชั่วโมง ก่อนเหนี่ยวนำให้หนูให้เกิดภาวะอักเสบและบวมที่อุ้งเท้าด้วยการฉีด carrageenan เปรียบเทียบกับการป้อนยาแก้อักเสบ ibuprofen (ขนาด 10 มก./กก.) ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดเมทานอลจากใบตะลิงปลิงมีผลลดอาการหดเกร็งของช่องท้องลง โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ใช้ และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเท่ากับ 61.14, 67.51% สำหรับสารสกัดเมทานอลจากใบตะลิงปลิงเข้มข้น 200 และ 400 มก./กก. ตามลำดับ ในขณะที่การป้อนยาแก้ปวด diclofenac sodium มีเป็นเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเท่ากับ 64.33% และผลการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบพบว่า สารสกัดเมทานอลจากใบตะลิงปลิงทั้ง 2 ขนาด สามารถยับยั้งอาการบวมของอุ้งเท้าหนู โดยสามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการอักเสบหลังจากฉีด carrageenan 4 ชม. ได้เท่ากับ 54.97 และ 62.25% สำหรับสารสกัดเมทานอลจากใบตะลิงปลิงเข้มข้น 200 และ 400 มก./กก. ตามลำดับ ในขณะที่การป้อนยาแก้อักเสบ ibuprofen มีเป็นเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเท่ากับ 74.17% ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สารสกัดเมทานอลจากใบตะลิงปลิงมีฤทธิ์แก้ปวดและต้านอักเสบได้

Discovery Phytomed. 2019;6(1):12-5.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

743

ฤทธิ์ต้านพิษงูของสารสกัดจากเมล็ดหมามุ่ย
ฤทธิ์ต้านพิษงูของสารสกัดจากเมล็ดหมามุ่ยในประเทศไนจีเรียมีการจ่ายเมล็ดของหมามุ่ยเพื่อใช้เป็นยาต้านพิษงูกัด ซึ่งมีการอ้างอิงว่าการกินหมามุ่ยเพียง 2 เมล็ด ก็สามารถออกฤทธิ์ต้านพิษงูไปได้นานถึง 1 ปี และการศึกษาฤทธิ์ต้านพิษงูของหมามุ่ย (Mucuna pruriens  ) พบว่าสาร gpMucB ซึ่งเป็นโปรตีนในตระกูล Kunitz-type trypsin inhibitor ที่แยกได้จากสารสกัดน้ำของเมล็ดหมามุ่ย เป็นสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ยับยั้งพิษงูPhytomedicine 2011;18: 887 - 95 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำน...

597

ผลของยางจากหยูเฮียง
ผลของยางจากหยูเฮียง (Mastic gum) ต่อเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pyloriการศึกษาผลของยางจากหยูเฮียง (Mastic gum) ต่อเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร โดยทำการทดลองในผู้ป่วยจำนวน 52 คน ที่มีการทดสอบแล้วว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดดังกล่าว แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 13 คน กลุ่มที่หนึ่งให้รับประทานยางจากหยูเฮียงซึ่งบดเป็นผงอัดแคปซูลปริมาณ 350 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 14 วัน กลุ่มที่สอง รับประทานผงบดยางจากหยูเฮียง อัดแคปซูลปริม...

51

ฤทธิ์ต้านเชื้อ
ฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus ของชะเอมจีน การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารกลุ่มฟีนอลิกที่แยกจากชะเอมจีน ( Glycyrrhiza uralensis Fisch. ) พบว่าสารประกอบ 2 ชนิดคือ 8-(gamma,gamma-dimethylallyl )-wighteone และ 3-(gamma-dimethylallyl)-kievitone แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ methicillin-resistant S.aureus ( MRSA ) และ methicillin-sensitivity S.aureus ( MSSA ) ด้วยความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ 8 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สาร licochalcone...

1339

ฤทธิ์ป้องกันตับเสียหายของสารสกัดซาโปนินจากใบโสมอเมริกัน
ฤทธิ์ป้องกันตับเสียหายของสารสกัดซาโปนินจากใบโสมอเมริกันศึกษาฤทธิ์ป้องกันตับเสียหายของโสมอเมริกัน (Panax quinquefolius) โดยป้อนสารสกัดซาโปนิน (saponins) ที่สกัดได้จากส่วนใบ ขนาดวันละ 150 และ 300 มก./กก. ให้แก่หนูเม้าส์นานติดต่อกัน 7 วัน ก่อนป้อนยา acetaminophen ขนาด 250 มก./กก. ซึ่งการกินยาดังกล่าวในปริมาณสูงจะมีผลข้างเคียงทำให้ตับเกิดความเสียหายได้ ผลจากการศึกษาพบว่า การป้อนสารสกัดซาโปนินมีผลป้องกันความเสียหายของตับหนูเม้าส์เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่ป้อนยา acetaminophen อย่างเดียว โดยมีผลลดการทำงา...

1628

ตะลิงปลิงช่วยลดการสะสมของไขมันและต้านการอักเสบในตับและไต
ตะลิงปลิงช่วยลดการสะสมของไขมันและต้านการอักเสบในตับและไตศึกษาผลของการรับประทานผงจากผลตะลิงปลิงต่อการทำงานของตับและไตในหนูแรทที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง โดยแบ่งหนูออกเป็น 6 กลุ่ม (กลุ่มละ 8 ตัว) กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูง กลุ่มที่ 3, 4 และ 5 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูงร่วมกับการป้อนผงจากผลตะลิงปลิงขนาดวันละ 125, 250 และ 500 มก./กก. ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 16 ของการศึกษา จนสิ้นสุดการเลี้ยง (วันที่ 45) และกลุ่มที่ 6 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไข...

756

ฤทธิ์ป้องกันภาวะสมองขาดเลือดของสารสกัดจากกัญชาเทศในหนูแรท
ฤทธิ์ป้องกันภาวะสมองขาดเลือดของสารสกัดจากกัญชาเทศในหนูแรทการศึกษาฤทธิ์ปกป้องสมองของสารในกลุ่มแอลคาลอยด์จากกัญชาเทศ (alkaloid extract from Leonurus heterophyllus; LHAE) โดยฉีดสาร LHAE เข้าทางช่องท้องของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดด้วยวิธีผูกเส้นเลือดแดงที่เลี้ยงสมอง (middle cerebral artery occlusion) ในขนาด 3.6, 7.2 และ 14.4 มก./กก. พบว่า สารสกัด LHAE ในขนาด 7.2 และ 14.4 มก./กก. สามารถลดความผิดปกติภายในสมองรวมทั้งบริเวณที่เสียหายจากภาวะขาดเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับเอนไซ...

79

ผลส้มเกลี้ยงยับยั้งการติดเชื้อไวรัส
ผลส้มเกลี้ยงยับยั้งการติดเชื้อไวรัส โรต้าไวรัส ( rotavirus ) เป็นสาเหตุสำคัญของอาการท้องเดินในทารกและเด็กเล็ก สารสกัดน้ำเดือดจากผลส้มเกลี้ยง ( Citrus aurantium L. ) มีผลยับยั้งการติดเชื้อชนิดนี้เมื่อทดลองในเซลล์เพาะเลี้ยง ( in vitro ) สารสำคัญที่แสดงฤทธิ์คือเฮสเพอริดิน ( hesperidin ) และนีโอเฮสเพอริดิน ( neohesperidin ) ค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งการติดเชื้อไวรัส 50% ( IC50 ) เท่ากับ 10 และ 25 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับBiol Pharm Bull 2000 ...

1022

ผลดีต่อหลอดเลือดหัวใจของการบริโภคผลิตภัณฑ์จากโกโก้
ผลดีต่อหลอดเลือดหัวใจของการบริโภคผลิตภัณฑ์จากโกโก้การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม มีกลุ่มควบคุม มีการสลับกลุ่ม และให้อาสาสมัครใช้ชีวิตตามปกติ (A randomised, controlled, cross-over, free-living study) ในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 24 คน และผู้ป่วยที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงระดับปานกลาง (>2000 มก./ล.) จำนวน 20 คน โดยให้ดื่มนมที่ผสมผลิตภัณฑ์จากโกโก้ซึ่งมีใยอาหารสูง (ประกอบด้วยใยอาหาร 33.9% และ soluble polyphenol 13.9 มก./ก. ) ขนาด 15 ก. วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ดื่มนม จากผลกา...

346

ผงเมล็ดมะรุมสามารถป้องกันภาวะ
ผงเมล็ดมะรุมสามารถป้องกันภาวะ oxidative stress ในหนูที่ได้รับสาร arsenic ได้ทำการศึกษาในหนูถีบจักรจำนวน 25 ตัว โดยแบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 ได้รับผงเมล็ดมะรุม ขนาด 500 มก./กก. ป้อนหนูวันละ 1 ครั้ง กลุ่มที่ 3 ได้รับสาร arsenic (สารที่ทำให้เกิดมะเร็งได้) ขนาด 2.5 มก./กก. ฉีดเข้าทางช่องท้อง วันละ 1 ครั้ง กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มที่ได้รับผงเมล็ดมะรุม 250 มก./กก. 1 ชม.ก่อนให้สาร arsenic 2.5 มก./กก. ฉีดเข้าทางช่องท้อง วันละ 1 ครั้ง กลุ่มที่ 5 ได้รับผงเมล็ดมะรุม 50...