Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบและอาการแพ้ของดอกดาหลา

การศึกษาฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบและอาการแพ้ของสารสกัด 70% เอทานอลจากดอกดาหลา (Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm.) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดอาการแพ้ด้วยการฉีดสารอัลบูมิน ความเข้มข้น 20% เข้าทางช่องท้อง โดยแบ่งหนูเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นหนูปกติ (ไม่ได้รับสารใดๆ) กลุ่มที่ 2 ได้รับการกระตุ้นด้วยอัลบูมินในวันที่1 และวันที่ 7 กลุ่มที่ 3-5 ได้รับการกระตุ้นด้วยอัลบูมินจากนั้นจะได้รับสารสกัดขนาด 100, 300, และ 1000 มก./นน.ตัว 1 กก. ตามลำดับ นาน 7 วัน หลังจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ผลเลือด พบว่าระดับ interleukin-4 (IL-4) ในเลือดของกลุ่มที่ 1-5 มีค่าเท่ากับ 23.130, 41.538, 33.024, 27.933, และ 25.192 นาโนกรัม/ล. ตามลำดับ และระดับ immunoglobulin E (IgE) ในเลือดของกลุ่มที่ 1-5 มีค่าเท่ากับ 0.173, 1.597, 0.944, 0.629, และ 0.210 มคก./ล. ตามลำดับ จากผลการทดลองจะเห็นว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดมีระดับของสารก่อการอักเสบและสารก่อการแพ้ ซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยสารอัลบูมิน ลดลงอย่างชัดเจน (p<0.05) โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ แสดงให้เห็นว่าสารสกัด 70% เอทานอลจากดอกดาหลามีฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบและอาการแพ้จากการเหนี่ยวนำด้วยสารอัลบูมิน ซึ่งอาจนำมาพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เพื่อบรรเทาอาการแพ้ได้

Pharmacogn J. 2020;12(4):682-6.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1127

ฤทธิ์ต้านอักเสบ
ฤทธิ์ต้านอักเสบ บรรเทาปวด และลดไข้ของหญ้าปักกิ่งการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ บรรเทาปวด และลดไข้ ในหนูแรทและหนูเม้าส์ของสารสกัดเอทานอลจากส่วนเหนือดินของหญ้าปักกิ่ง (Murdannia loriformis (Hassk) Rolla Roa & Kammathy) พบว่าสารสกัดเอทานอลขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก. มีฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารคาราจีแนน (carrageenan) และกรดอะราชิโดนิก (arachidonic acid) โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ สารสกัดเอทานอลขนาด 400 มก./กก. มีฤทธิ์ทั้งยับยั้งการเกิดแกรนูโลมา (granuloma) และการเกิดของเ...

683

ผลของน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ร่วมกับยาแอสไพรินต่อการถูกทำลายของสมองที่ขาดออกซิเจนในหนูแรทที่เป็นเบาหวาน
ผลของน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ร่วมกับยาแอสไพรินต่อการถูกทำลายของสมองที่ขาดออกซิเจนในหนูแรทที่เป็นเบาหวานการศึกษาในหนูแรทเพศผู้อายุ 2 เดือน แบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่มที่ 1 เป็นหนูที่มีระดับน้ำตาลปกติ กลุ่มที่ 2-5 เป็นหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin โดยที่กลุ่มที่ 2 เป็นหนูที่เป็นเบาหวานและรักษาด้วยน้ำเกลือ กลุ่มที่ 3 เป็นหนูที่เป็นเบาหวานและรักษาด้วยการป้อนยาแอสไพรินขนาด 2 มก./กก./วัน กลุ่มที่ 4 เป็นหนูที่เป็นเบาหวานและรักษาด้วยการป้อนน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ขนาด 0.5 มล./กก./วัน กลุ่มที่ 5...

175

Zeaxanthin
Zeaxanthin Dipalmitate จากผลเกาจีฉ่ายลดการเหนี่ยวนำให้เกิด fibrosis ในตับหนูขาว Zeaxanthin Dipalmitate (ZD) เป็นแคโรทีนอยด์จากผลเกาจีฉ่ายลดการแพร่กระจายของเส้นใยที่ผิดปกติและการสร้างคอลลาเจนในหลอดทดลอง การทดลองใช้ ZD ดูผลจากการลดความรุนแรงในการเกิด fibrosis ที่ผิดปกติใน model ตับของสัตว์ทดลอง fibrosis ในตับถูกเหนี่ยวนำโดย bile duct ligation/scission (BDL) 6 สัปดาห์ รักษา BDL ของหนูขาวโดยให้ ZD 25 mg/kg น้ำหนักตัว พบว่าสามารถลด aspartate transminase (p...

986

การศึกษาความเป็นพิษของตำรับยาจันทน์ลีลา
การศึกษาความเป็นพิษของตำรับยาจันทน์ลีลาการศึกษาความเป็นพิษทั้งแบบเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังของตำรับยาแก้ไข้จันทน์ลีลาในหนูแรท โดย ป้อนสารสกัด 95% เอทานอลจากตำรับยาจันทน์ลีลา ขนาด 5,000 มก./กก. น้ำหนักตัว แบบครั้งเดียว พบว่าไม่ก่อให้เกิความเป็นพิษแก่สัตว์ทดลอง ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทำให้หนูตาย และไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะภายใน เมื่อทำการทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง โดยป้อนสารสกัดจันทน์ลีลาขนาด 600, 1,200 และ 2,400 มก./กก. ต่อเนื่องกัน 90 วัน พบว่าสารสกัดจันทน์ลีลาทุกขนาดไม่ก่อให้เกิ...

80

ผลของสารสกัดแปะก๊วยต่อการสร้างอนุมูลอิสระในหนูขาวภาวะขาดออกซิเจน
ผลของสารสกัดแปะก๊วยต่อการสร้างอนุมูลอิสระในหนูขาวภาวะขาดออกซิเจน เมื่อทดลองให้สารสกัดแปะก๊วย (Gingko biloba Linn.) ขนาด 25 และ 50 มก.ต่อกก. ในหนูขาวที่ถูกทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง นาน 21 วัน พบว่าสารสกัดแปะก๊วยมีผลลดอนุมูลอิสระของออกซิเจน ( Oxygenated free radical ) อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยสารสกัดในขนาด 50 มก.ต่อกก.ให้ผลมากกว่า สารสกัดแปะก๊วยไม่มีผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่มีผลต่อต้านออกซิเดชั่นซึ่งแสดงว่าสารสกัดแปะก๊วยนั้นเอ...

113

ความเป็นพิษของสารกลุ่มอัลคิลฟีนอลในใบแป๊ะก๊วย
ความเป็นพิษของสารกลุ่มอัลคิลฟีนอลในใบแป๊ะก๊วย ในการเตรียมสารสกัดมาตรฐานใบแป๊ะก๊วย (Ginkgo biloba L.)50) = 33 ppm แฟรกชั่นที่ประกอบด้วย ginkgolic acids 58 % และ biflavones < 0.02 % มีค่า LD50 = 64 ppm ส่วนแฟรกชั่นที่ประกอบด้วย ginkgolic acids 1 % และ biflavones 16 % มีค่าความเป็นพิษต่ำคือมีค่า LD50 = 4,540 ppm การศึกษานี้ยืนยันความเป็นพิษของ ginkgolic acids และชี้ให้เห็นว่าส่วนประกอบอื่น เช่น biflavones มีผลเสริมความเป็นพิ...

734

สารสำคัญในเมล็ดตีนเป็ดทรายกับฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งตับ
สารสำคัญในเมล็ดตีนเป็ดทรายกับฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งตับการศึกษาผลของสาร neriifolin ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม cardiac glycoside ที่แยกได้จากเมล็ดตีนเป็ดทราย (Cerbera manghas  L.) ต่อเซลล์มะเร็งตับชนิด HepG2 พบว่าสารดังกล่าวลดอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ ทำให้วัฏจักรของเซลล์หยุดในระยะ S และ G2/M และกระตุ้นกระบวนการตายของเซลล์มะเร็ง โดยสาร neriifolin ออกฤทธิ์ผ่านกลไกการกระตุ้นเอนไซม์ caspase-3, -8 และ -9 นอกจากนี้ยังเพิ่มการแสดงออกของ Fas และ FasL ซึ่งเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตายของเซลล์ ซึ่งจากผล...

1390

ฤทธิ์ปกป้องไตของสารสกัดเอทานอลจากเทียนสัตตบุษย์
ฤทธิ์ปกป้องไตของสารสกัดเอทานอลจากเทียนสัตตบุษย์การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลจากส่วนเหนือดินของเทียนสัตตบุษย์ (Pimpinella anisum L.) ในการป้องกันความเป็นพิษต่อไตจากยา gentamicin ในหนูแรท โดยฉีดยา gentamicin ขนาด 100 มก./กก./วัน เข้าทางช่องท้อง และป้อนทางปากด้วยสารสกัดเทียนสัตตบุษย์ ขนาด 300 มก./กก./วัน ติดต่อกันทุกวัน เป็นเวลานาน 8 วัน พบว่า หนูแรทกลุ่มที่ได้รับยา gentamicin เพียงอย่างเดียวมีระดับของ creatinine, blood urea nitrogen, และ malondialdehyde ในเลือดเพิ่มขึ้น การขับออกของ Na+และ K+ เพิ...

1000

ฤทธิ์ปกป้องตับของน้ำลูกยอ
ฤทธิ์ปกป้องตับของน้ำลูกยอการศึกษาฤทธิ์ปกป้องความเป็นพิษต่อตับจากการดื่มสุราเป็นระยะเวลานานของน้ำลูกยอ โดยแบ่งหนูเม้าส์ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ป้อนด้วยน้ำเปล่า กลุ่มที่ 2 ป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ร่วมกับน้ำเปล่า กลุ่มที่ 3 - 5 ป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ร่วมกับน้ำลูกยอขนาด 5, 10 และ 15 มล./กก. น้ำหนักตัว ตามลำดับ ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าน้ำลูกยอช่วยลดระดับเอ็นไซม์ aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase ลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด และไขมันสะสมในตับ และเพิ่มกา...