Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ปกป้องกระดูกของเห็ดหอม

การศึกษาฤทธิ์ปกป้องกระดูกของส่วนสกัดเอทธิลอะซีเตท (ethyl acetate fraction; LEA) ซึ่งแยกได้จากสารสกัดน้ำของเห็ดหอม (Lentinula edodes) ใน macrophage ที่แยกมาจากไขกระดูก (bone marrow-derived macrophages; BMMs) พบว่า LEA ขนาด 10 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการเปลี่ยนรูปร่าง (differentiation) ของ osteoclast ซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำด้วย RANKL โดยมีผลขัดขวาง NFATc1* signaling pathway และยับยั้งการสร้าง osteoclast การวิเคราะห์ transcriptome พบว่า LEA ยับยั้ง RANKL target genes อย่างจำเพาะเจาะจง ซึ่งรวมถึง Nfatc1 ด้วย และ LEA ยับยั้งการแสดงออกของ Nfatc1 ผ่านการยับยั้งการแสดงออกของ p65 และ NFATc1 นอกจากนี้การศึกษาในปลาม้าลาย (Zebrafish) ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนด้วยยา prednisolone (glucocorticoid-induced osteoporosis) ขนาด 25 ไมโครโมลาร์ พบว่า LEA ขนาด 10 มคก./มล. สามารถยับยั้งความผิดปกติดังกล่าวได้ แสดงให้เห็นว่าการรับประทานเห็ดหอมมีแนวโน้มช่วยป้องกันภาวะกระดูกพรุนได้

Int J Mol Sci. 2020;21:1347.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

443

ผลของสาร
ผลของสาร EGCG จากชาเขียวกับการป้องกันโรคที่เกิดจากภูมิต้านทานทำลายตัวเอง(autoimmune)Life Sciences 2008;83:581-8 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1661

การใช้เมล็ดลินินร่วมกับสาร
การใช้เมล็ดลินินร่วมกับสาร hesperidin ช่วยบรรเทาภาวะอ้วนลงพุงการศึกษาทางคลินิกแบบมีการสุ่ม ไม่ปกปิด มีกลุ่มควบคุมคู่ขนาน (a randomized, open-label, placebo-controlled, parallel-design trial) เพื่อศึกษาผลของการใช้เมล็ดลินิน (Linum usitatissimum) ร่วมกับสาร hesperidin (สารกลุ่ม flavonoid พบได้มากในพืชตระกูลส้ม) ในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุง(metabolic syndrome) จำนวน 98 คน โดยสุ่มแยกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 25 คน เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต (lifestyle modification program) (กลุ่...

1308

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของฝาง
ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของฝางสารสกัด hydro-alcoholic จากแก่นฝาง (Caesalpinia sappan L.) ขนาด 250 และ 500 มก./กก.น้ำหนักตัว สามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูแรทจากการเหนี่ยวนำด้วยการป้อนเอทานอล หรือป้อนด้วยยา indomethacin และวิธีผูกช่วงต่อระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็ก (pylorus ligation) โดยอาศัยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มการหลั่งเยื่อเมือกจากผนังเซลล์กระเพาะอาหาร ยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนทีเกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ ได้แก่ prostaglandin E2, cyclooxygenase-1, cyclooxygen...

34

ฤทธิ์ปกป้องตับของสารสกัดจากใบคูน
ฤทธิ์ปกป้องตับของสารสกัดจากใบคูน สารสกัดเฮพเทน (n-heptane) จากใบคูน (Cassia fistula L.) แสดงฤทธิ์ปกป้องตับ (hepatoprotective) ในสัตว์ทดลองเมื่อใช้สารคาร์บอนเตตร้าคลอไรด์ : พาราฟฟินเหลว ในอัตราส่วน 1:1 เหนี่ยวนำให้เกิดความเป็นพิษต่อตับ สารสกัดขนาด 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวหนูขาว มีผลต่อต้านการทำลายตับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัด วัดได้จากการลดระดับเอนไซม์ SGOT, SGPT และอัลคาไ...

1421

การทดสอบความเป็นพิษและความทนต่อกลูโคสของสารสกัดจากใบมะยม
การทดสอบความเป็นพิษและความทนต่อกลูโคสของสารสกัดจากใบมะยมการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัด 80% เอทานอลจากใบมะยมในหนูแรท โดยป้อนสารสกัด ขนาด 1,000, 1,500 และ 2,000 มก./กก. เพียงครั้งเดียว สำหรับความเป็นพิษเฉียบพลัน และป้อนติดต่อกันทุกวันนาน 14 วัน สำหรับความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลัน รวมทั้งการทดสอบความทนต่อกลูโคส (oral glucose tolerance test, OGTT) โดยป้อนสารสกัด ขนาด 250 มก./กก. เป็นเวลา 30 นาที ก่อนให้กลูโคส ขนาด 2 ก./กก. ซึ่งวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่เวลา -30, 0, 30, 60, 120 และ 240 นาที เปรียบเทียบกับกลุ...

340

สารสกัด
สารสกัด และ สาร citral ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์จากตะไคร้ มีฤทธิ์รักษาอาการท้องเสียเมื่อทดสอบในหนูถีบจักรโดยการป้อน castor oil (น้ำมันระหุ่ง) ให้ท้องเสีย ป้อน MgSO4 ให้กระตุ้นการหลั่งสารและการเคลื่อนไหวของลำไส้เล็ก และทำ charcoal meal test เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของลำไส้ เมื่อป้อนสารสกัดขนาด 800 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ให้หนูถีบจักรพบว่าลดปริมาณอุจจาระได้ 53.44% นอกจากนี้ ที่ขนาดเดียวกัน ยังยับยั้งการหลั่งของเหลวในลำไส้ซึ่งเหนี่ยวนำด้วย MgSO4 และลดการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลำไส้ เมื่อทดสอ...

1366

ฤทธิ์ต้านอาการวิตกกังวลและช่วยให้หลับของดาวเรืองใหญ่
ฤทธิ์ต้านอาการวิตกกังวลและช่วยให้หลับของดาวเรืองใหญ่การทดสอบฤทธิ์ต้านอาการวิตกกังวลและช่วยให้หลับของดาวเรืองใหญ่ (Tagetes erecta L.) ในหนูเม้าส์ โดยฉีดสารสกัดน้ำ เอทานอล ส่วนสกัดเอธิลอะซีเตต และส่วนสกัดเอทานอลจากดอกดาวเรืองใหญ่เข้าทางช่องท้อง (i.p.) ในขนาด 10, 30, 100 มก./กก. หรือ 300 มก./กก. (เฉพาะสารสกัดเอทานอล) ทำการทดสอบด้วยวิธี open-field, exploration cylinder และ hole-board โดยศึกษาความเป็นไปได้ของกลไกการออกฤทธิ์ด้วยการใช้ยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งตัวรับต่าง ๆ เช่น WAY100635 (0.32 มก./กก., i.p.)...

1613

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านอักเสบ และต้านเบาหวานของสารสกัดเจียวกู่หลานการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารโพลีแซคคาไรด์ที่สกัดจากเจียวกู่หลาน (Gynostemma pentaphyllum) โดยทดสอบการกำจัดอนุมูลอิสระในหลอดทดลองด้วยวิธี DPPH radical, hydroxyl radical, superoxide anion และ ABTS radical scavenging พบว่าเพิ่มสูงขึ้น ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารสกัดเจียวกู่หลาน และการทดสอบในหนูเม้าส์โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเจียวกู่หลานขนาด 200, 400 และ 800 มคก./กก./วัน ตามลำดับ เป็นเวลา 28 วัน เปรี...

703

ฤทธิ์ลดความเป็นพิษต่อหัวใจจากการใช้ยาต้านมะเร็ง
ฤทธิ์ลดความเป็นพิษต่อหัวใจจากการใช้ยาต้านมะเร็ง doxorubicin ของสารสกัดจากเกากีฉ่ายการศึกษาฤทธิ์ของสารโพลีแซคคาไรด์จากเกากีฉ่ายในการป้องกันความเป็นพิษต่อหัวใจของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษด้วย doxorubicin โดยป้อนสารโพลีแซคคาไรด์ ขนาด 200 มก./กก. เป็นเวลา 10 วัน จากนั้นในวันที่ 7 ของการทดลอง ทำการฉีด doxorubicin ขนาด 10 มก./กก. เข้าทางหลอดเลือดดำของหนู พบว่าสารโพลีแซคคาไรด์จากเกากีฉ่ายมีผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายน้อยลง ลดระดับของเอนไซม์ creatine kinase และ aspartate aminotransferase ลดระด...