Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซม์ matrix metalloproteinases และ hyaluronidase ของสารสกัดใบรางจืด

การศึกษาศักยภาพของสารสกัดใบรางจืดในการใช้ประโยชน์ทางด้านเครื่องสำอาง โดยทดสอบฤทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสื่อมหรือความแก่ของผิว ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซม์ matrix metalloproteinases (MMPs) และ hyaluronidase ของสารสกัดน้ำ และ 80% เอทานอลจากใบรางจืด พบว่าสารสกัดทั้ง 2 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ เมื่อทดสอบด้วยวิธี 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging และ lipid peroxidation inhibition assay โดยสารสกัด 80% เอทานอล มีฤทธิ์สูงกว่าสารสกัดน้ำ เมื่อทดสอบด้วยวิธี lipid peroxidation inhibition แต่มีฤทธิ์น้อยกว่าเมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH สารสกัดทั้ง 2 ความเข้มข้น 0.25, 0.5 และ 1 มก./ตร.ซม. สามารถยับยั้งเอนไซม์ hyaluronidase ได้ดีเทียบเท่ากัน โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง (% inhibition) เท่ากับ 61%±21% และ 63.0%±0.8% ตามลำดับ ขณะที่ผลในการยับยั้งเอนไซม์ MMP พบว่าสารสกัด 80% เอทานอล มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ MMP-1 ได้ดีกว่าสารสกัดน้ำและมีฤทธิ์ใกล้เคียงกับกรดแกลลิก (ค่า IC50 เท่ากับ 12.0±0.3 และ 8.9±0.4 มก./ตร.ซม. ตาม ลำดับ นอกจากนี้ยังมีผลยับยั้งเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัด พบว่าสารสกัด 80% เอทานอล ประกอบด้วยสารสำคัญหลัก ได้แก่ กรดโรสมารินิก (rosmarinic acid) และ ฟลาโวนอยด์ ขณะที่ในสารสกัดน้ำประกอบด้วยสารสำคัญหลัก คือ สารประกอบฟีนอลิก

Molecules. 2020;25,1923; doi:10.3390/molecules25081923

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

45

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของมะเดื่อชุมพร
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของมะเดื่อชุมพร สารสกัดใบมะเดื่อชุมพร ( Ficus racemosa Linn.)แสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบเมื่อทดลองในหนูขาว เมื่อให้สารสกัดความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว สามารถลดการอักเสบได้ 30.4 , 32.2 , 33.9 , 32.0 % ในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้ขาหลังอักเสบด้วย carragenin , serotonin , histamine และ dextran ตามลำดับ กลไกการลดการอักเสบเกิดจากการยับยั้ง histamine และ serotonin ผลการลดการอักเสบเรื้อรังเมื่อทดลองโดยการฝัง...

495

ผลน้ำมันเทียนดำ
ผลน้ำมันเทียนดำ (Black caraway) ต่อน้ำหนักตัวของหนูที่เป็นเบาหวานการศึกษาในหนูแรท 40 ตัว น้ำหนัก 145-240 กรัม โดยแบ่งหนูขาวออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัว โดยให้กลุ่มที่ 1 เป็นชุดควบคุม กลุ่มที่ 2 ให้น้ำมันเทียนดำ 10 มลก./กก.น้ำหนักตัว โดยต่อท่อเข้าทางกระเพาะอาหาร กลุ่มที่ 3-8 ชักนำให้เกิดเบาหวานโดยการฉีด alloxan 70 มลก./กก.น้ำหนักตัว และต่อท่อเข้าทางกระเพาะเพื่อให้น้ำมันเทียนดำแก่หนูในกลุ่มที่ 4-8 ในปริมาณ 5, 10, 20, 40 และ 80 มลก./กก.น้ำหนักตัว ตามลำดับ แล้วทำการชั่งน้ำหนักหนูทุกวัน เป็นเวลา 10 ...

1047

ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินของสารสกัดจากดอกกระดังงาไทย
ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินของสารสกัดจากดอกกระดังงาไทยสารสกัดเมทานอลจากดอกตูมของกระดังงาไทย (Cananga odorata) ความเข้มข้น 3 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินในเซลล์มะเร็งผิวหนัง murine B16 melanoma 4A5 ที่ถูกกระตุ้นด้วย theophylline เมื่อนำมาศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่าสารสกัดเมทานอลประกอบด้วยสารในกลุ่ม lignan dicarboxylates และสารกลุ่ม terpenoids ซึ่งเมื่อนำสารเหล่านี้มาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างเมลานิน พบว่า canangaterpene I และ (3R,3aR,8aS)-3-isopropyl-8a-methyl-8-oxo-1,2,3,3a,6,7,8,...

832

สารสำคัญในไพลกับฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหาร
สารสำคัญในไพลกับฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหารการทดสอบฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดไพลแห้งบดด้วยเมทานอลในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยกรดไฮโครคลอริก 95% เอทานอล และอินโดเมทาซิน พบว่าสารสกัดไพลด้วยเมทานอลขนาด 200 และ 400 มก./กก. สามารถต้านการเกิดแผลที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยกรดไฮโครคลอริกได้ 61.97% และ 83.10% ตามลำดับ นอกจากนี้สารซีรัมโบน (zerumbone) ในไพลขนาด 20 และ 40 มก./กก. สามารถต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารที่เหนี่ยวนำด้วยด้วยกรดไฮโครคลอริก 95% เอทานอล และอินโดเมทา...

885

ผลของสารสกัดจากดอกผักคาดหัวแหวนต่อพฤติกรรมทางเพศของหนูแรท
ผลของสารสกัดจากดอกผักคาดหัวแหวนต่อพฤติกรรมทางเพศของหนูแรทการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลจากดอกของผักคราดหัวแหวน (Spilanthes acmella  (L.) Murray) ต่อรูบแบบในการผสมพันธุ์ การแข็งตัวขององคชาต และระดับฮอร์โมนในหนูแรทปกติเพศผู้ เปรียบเทียบกับสาร sildenafil citrate ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันใช้สำหรับรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ โดยให้หนูได้รับสารสกัดเอทานอลทางปาก ขนาด 50, 100 และ 150 มก./กก./วัน หรือสาร sildenafil citrate ขนาด 5 มก./กก./วัน (positive control) เป็นเวลา 28 วัน แล้วสังเกตพฤติกรรมของหนูในว...

100

คุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสของสมุนไพรบางชนิด
คุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสของสมุนไพรบางชนิด เอนไซม์แซนทีนออกซิเดส (xanthine oxidase) ทำหน้าที่เร่งปฏิกริยาออกซิเดชั่นเพื่อเปลี่ยนสารไฮโปรแซนทีน (hypoxanthine) เป็นแซนทีน (xanthine) และกรดยูริก (uric acid) กรดยูริกเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเก๊าต์ จากการสำรวจยาสมุนไพรที่มีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส พบว่าสารสกัดเมทานอลจากยอดอ่อนอบเชยจีน (Cinnamomum cassia Blume) และสารสกัดเมทานอลจากดอกเก๊กฮวย (Chrysanthemum indicum L.) ให้ผลย...

163

ฤทธิ์รักษาแผลของใบลำโพง
ฤทธิ์รักษาแผลของใบลำโพง สารสกัดใบลำโพงด้วย absolute alcohol สามารถรักษาบาดแผลได้ โดยพบว่าเมื่อรักษาแผลด้วยขี้ผึ้งที่มีสารสกัดลำโพง 10% ทาแผลไฟไหม้บนหลังหนู พบว่าแผลหายเร็วขึ้น มีการสร้าง collagen ซึ่งเป็นไปตามการใช้ในแผนโบราณ J Ethnopharmacol 2002;83:193-9 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

717

ผลของมะม่วงต่อคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและระดับไขมันในเลือด
ผลของมะม่วงต่อคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและระดับไขมันในเลือดศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity) ของมะม่วงทั้งผลกับมะม่วงผ่านการตัดแต่ง (ปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า) ซึ่งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 12 °C และ 5 °C ตามลำดับ เป็นเวลานาน 10 วัน และผลต่อการต้านอนุมูลอิสระและระดับไขมันในเลือดของอาสาสมัครที่มีระดับไขมันในเลือดปกติ ผลการทดลองพบว่ามะม่วงทั้งผลจะมีสารฟลาโวนอยด์ เบต้าแคโรทีน และวิตามินซี สูงกว่ามะม่วงที่ผ่านการตัดแต่ง แต่ปริมาณขอ...

850

ฤทธิ์ปกป้องกระดูกอ่อนและรักษาอาการข้ออักเสบของสารเซซามินที่ได้จากงา
ฤทธิ์ปกป้องกระดูกอ่อนและรักษาอาการข้ออักเสบของสารเซซามินที่ได้จากงาการศึกษาในเซลล์กระดูกอ่อนของหมู (porcine cartilage explant) พบว่าสารเซซามินช่วยยับยั้งการหลั่ง sulfated-glycosaminoglycan (s-GAG) และ hydroxyproline ที่ถูกกระตุ้นด้วย interleukin-1-beta (IL-1β) โดยผ่านกระบวนการลดการแสดงออกของ metalloproteinase (MMP) ชนิดที่ 1, 3 และ 13 ที่ผลต่อการสลายตัวของ proteoglycans (PGs) และ type-II collagen ทั้งในระดับของยีนและโปรตีน ร่วมกับการออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ MMP-3 ด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าสาร...