Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

อันตรกิริยาของสารสำคัญจากฮอพกับยาต้านวัณโรค isoniazid

การศึกษาอันตรกิริยาของสาร xanthohumol (XN) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม prenylated flavonoid ที่แยกได้จากฮอพ (Humulus lupus L.) กับยาต้านวัณโรค isoniazid (INH) โดยศึกษาผลต่อการออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis และผลต่อความเป็นพิษต่อตับของยา ในหนูเม้าส์ โดยเหนี่ยวนำให้เกิดการติดเชื้อด้วยการฉีดเชื้อ M. tuberculosis ชนิด H37Rv จำนวน 5 x 105 CFU/มล. เข้าทางช่องจมูกของหนู ขนาด 20 มคล. หลังจากนั้น 7 วัน หนูจะได้รับ INH ขนาด 10 มก./กก. ร่วมกับ XN ขนาด 10 มก./กก. โดยการกรอกเข้าทางกระเพาะอาหารวันละ 1 ครั้ง ติดต่อกันนาน 8 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับ INH ร่วมกับ XN มีจำนวนเชื้อแบคทีเรียในปอดและม้ามน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ INH หรือ XN เพียงอย่างเดียว การศึกษาผลต่อความเป็นพิษต่อตับของยา INH พบว่า กลุ่มที่ได้รับ INH ร่วมกับ XN มีระดับ alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (ALP), bilirubin และ malondialdehyde (MDA) น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ INH เพียงอย่างเดียว ในขณะที่การทำงานของ superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GSH-Px) และ ATPases เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ INH เพียงอย่างเดียว ซึ่งบ่งชี้ว่า XN สามารถต้านความเป็นพิษต่อตับของ INH ได้ และการทดสอบความเป็นพิษโดยป้อนหนูเม้าส์ด้วย XN ขนาด 10, 20, 40, และ 80 มก./กก./วัน เป็นเวลานาน 3 สัปดาห์ ไม่พบความเป็นพิษหรือความผิดปกติใดๆ การศึกษาเพิ่มเติมในหลอดทดลองพบว่า XN มีแนวโน้มเสริมการออกฤทธิ์ (additive effect) ของ INH โดยมีค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพร่วม (fractional inhibitory concentration; FIC) เท่ากับ 0.83* จากผลการทดลองทั้วหมดแสดงให้เห็นว่า สาร xanthohumol จากฮอพสามารถเสริมการออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย M. tuberculosis รวมทั้งช่วยลดความเป็นพิษต่อตับของยา isoniazid



ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1442

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากผิวถั่วดำ
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากผิวถั่วดำผิวของถั่วดำ (Phaseolus vulgarisO-glucoside, petunidin-3-O-glucoside, และ malvidin-3-O-glucoside และจากการทดลองหาสภาวะเหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาสารกลุ่มนี้คือ ที่สภาวะความเป็นกรดที่ pH 2.5 อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีค่าครึ่งชีวิต 277 วัน นอกจากจะสามารถนำมาทำสีผสมอาหาร เช่นแต่งสีในเครื่องดื่มได้แล้ว ยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจอีกด้วย การทดสอบฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัด 24%เอทานอลจากผิวของถั่วดำพบว่า สารสกัดดังกล่าวที่ความเข้มข้น 1 มก./มล. สามารถยับยั้งการท...

1175

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของใบยี่โถ
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของใบยี่โถการทดสอบฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากต้นยี่โถ (Nerium oleander L.) ในหนูแรทที่เป็นเบาหวาน พบว่าเมื่อป้อนสารสกัด hydromethanolicจากใบยี่โถ ขนาด 50 และ 200 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้หนูแรท ติดต่อกัน 20 วัน สามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดลง 73.79% เมื่อเทียบกับหนูเบาหวานปกติ และเมื่อทำการทดสอบการตอบสนองของฮอร์โมนอินซูลินต่อระดับน้ำตาลในเลือด (Oral Glucose Tolerance Test)พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบยี่โถสามารถลดระดับน้ำตาลลง 65.72% ภายใน 3 ชั่วโมงหลังป้อนกลูโคส นอกจากนี้สารสกั...

1186

ผลลดความดันโลหิตสูงของเครื่องดื่มที่ผสมสารสกัดจากเมล็ดองุ่น
ผลลดความดันโลหิตสูงของเครื่องดื่มที่ผสมสารสกัดจากเมล็ดองุ่นการศึกษาแบบสุ่มโดยปกปิดทั้งสองฝ่ายในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) อยู่ระหว่าง 120 - 139 มม.ปรอท และความดันโลหิตช่วงหัวใจคลายตัว(diastolic blood pressure) อยู่ระหว่าง 80 - 89 มม.ปรอท อายุ 25 - 65 ปี จำนวน 29 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานยาหลอก กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานน้ำผลไม้ซึ่งผสมสารสกัดจากเมล็ดองุ่น ขนาด 300 มก./วัน แบ่งรับประทาน 2 ครั้ง เช้า-เย็น นาน 6 ...

1559

ฤทธิ์ยับยั้งการดื้อยาต้านมะเร็งของสาร
ฤทธิ์ยับยั้งการดื้อยาต้านมะเร็งของสาร β-sitosterol จากพืชสาร β-sitosterol เป็นสารสำคัญที่สามารถพบได้ในพืชหลายชนิด เช่น ในน้ำมันพืช ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ผลไม้ต่างๆ และในพืชตระกูลเบอร์รี่ การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการดื้อยาต้านมะเร็งของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ชนิด HCT116 ซึ่งเป็นเซลล์ชนิดดื้อยา (drug-resistant colorectal cancer; CRC) โดยการบ่มเซลล์มะเร็งร่วมกับสาร β-sitosterol และยาต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ oxaliplatin (OXA) พบว่าสาร β-sitosterol ออกฤทธิ์กระตุ้น p53 โดยรบกวนการจับกันของ...

486

คาโมมายล์รักษาโรคสมาธิสั้น
คาโมมายล์รักษาโรคสมาธิสั้นเนื่องจากตัวอย่างที่ทำการศึกษามีขนาดเล็ก ฉะนั้นจึงยากต่อการสรุปผล การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า คาโมมายล์อาจมีประสิทธิภาพเล็กน้อยต่อการรักษาโรคสมาธิสั้นในเด็กPhytomedicine 2009;16:284-286 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

553

ผลในการรักษาหิดของเจลว่านหางจระเข้
ผลในการรักษาหิดของเจลว่านหางจระเข้การศึกษาผลของเจลว่านหางจระเข้ในการรักษาหิด โดยทำการทดลองเป็น 2 ระยะ คือ การทดลองระยะที่ 1 ทำในผู้ป่วย 5 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ใหญ่ 1 คน และเด็ก 4 คน สำหรับการทดลองระยะที่ 2 ทำในผู้ป่วย 30 คน ผู้ใหญ่ 18 คน และเด็ก 12 คน เปรียบเทียบกับยา benzyl benzoate โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับเจลว่านหางจระเข้ (16 คน) และกลุ่มที่ได้รับยา benzyl benzoate (14 คน) ซึ่งความเข้มข้นของเจลว่านหางจระเข้ และยาที่ใช้ทาสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก ในการทดลองทั้ง 2 ระยะ คือ 25% และ 12.5% ตามลำดับ โดยท...

942

การศึกษาชีวภาพความพร้อมใช้งานของ
การศึกษาชีวภาพความพร้อมใช้งานของ carotenoids ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น, สี และระดับของ carotenoids ในน้ำส้มแช่แข็งที่ถูกละลายด้วยวิธีต่างๆการนำน้ำส้มมาแช่แข็งเป็นกระบวนการรักษาคุณภาพและรสชาดของน้ำส้ม อย่างไรก็ตามยังมีการศึกษาถึงผลกระทบจากขั้นตอนการละลายน้ำส้มต่อคุณค่าทางโภชนาการอยู่น้อย การศึกษานี้จึงเป็นการประเมินผลการละลายน้ำส้มแช่แข็งด้วยวิธีต่างๆได้แก่ การใช้ไมโครเวฟ การทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง และทิ้งไว้ในตู้เย็น โดยการวัดระดับ carotenoids และศึกษาชีวภาพความพร้อมใช้งานของ carotenoids รวมทั...

1128

ฤทธิ์ป้องกันตับเป็นพิษแบบเฉียบพลันของสาร
ฤทธิ์ป้องกันตับเป็นพิษแบบเฉียบพลันของสาร theanine จากชาเขียวทดลองฉีดสาร theanine จากชาเขียวขนาดวันละ 2.5 - 10 มก./กก. ของน้ำหนักตัว เข้าทางช่องท้องของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้ตับเกิดความเสียหายด้วยการฉีดสาร doxorubicin ขนาด 20 มก./กก. ของน้ำหนักตัว นาน 4 วัน พบว่า การฉีดสาร theanine ที่ขนาด 10 มก./กก. ของน้ำหนักตัว มีผลยับยั้งการเกิดความเสียหายของเซลล์ตับของหนูเม้าส์เมื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางจุลกายวิภาคศาสตร์ นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดยังพบว่ามีผลยับยั้งเอนไซม์ aspartate a...

1116

ฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากปาล์มใบเลื่อย
ฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากปาล์มใบเลื่อยการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดเฮกเซนจากเมล็ดของปาล์มใบเลื่อย (hexanic lipidosterolic extract of saw palmetto Serenoa repens ; LSESr) โดยให้หนูเม้าส์เพศผู้ อายุ 6 เดือน ที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตและมีความผิดปกติของการแสดงออกของ prolactin transgene (Pb-Prl) กิน LSESr ในขนาด 100 มก./กก./วัน นาน 28 วัน พบว่าเนื้อเยื่อในต่อมลูกหมากของหนูมีน้ำหนักลดลง การแบ่งตัวของเซลล์ลดลง และการอักเสบลดลงอย่างชัดเจน โดยสังเกตจากสารก่อการอักเสบต่างๆ เช่น CCR7, CXCL6, IL-6 ...