Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของสารสกัดมาตรฐานฮอพต่อการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450

การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครเพศหญิงสุขภาพดีที่อยู่ในวัยก่อนและหลังหมดประจำเดือน (peri- and postmenopausal women) อายุ 40-72 ปี จำนวน 16 คน เพื่อศึกษาผลของสารสกัดมาตรฐานฮอพ (standardized hop extract) ต่อการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450 ชนิด CYP2C9, CYP1A2, CYP2D6, และ CYP3A4/5 โดย probe substrate ที่ใช้คือ tolbutamide, caffeine, dextromethorphan, และ alprazolam ตามลำดับ โดยเริ่มต้นอาสาสมัครจะได้รับ tolbutamide 250 มก., caffeine 100 มก., dextromethorphan 30 มก., และ alprazolam 2 มก. หลังจากนั้น 8 วัน อาสาสมัครจะได้รับสารสกัดมาตรฐานฮอพวันละ 2 แคปซูล (ตัวยา 1 แคปซูลมีสารสกัด 59.5 มก. ประกอบด้วย 8-prenylnaringenin 0.25 มก., 6-prenylnaringenin 1.30 มก., isoxanthohumol 0.80 มก., และ xanthohumol 21.3 มก.) นาน 2 สัปดาห์ จากนั้นในวันที่ 22 อาสาสมัครจะได้รับ probe substrate อีกครั้ง ทำการวิเคราะห์ผลเลือกที่เวลา 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72, และ 96 ชม.พบว่าสารสกัดฮอพไม่มีผลต่อ tolbutamide, caffeine, และ dextromethorphan แต่ทำให้ค่า area under the concentration-time curve (AUC) ของ alprazolam ลดลง 7.6% ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการกระตุ้น CYP3A4/5 เล็กน้อย จากผลการทดลองข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสารสกัดมาตรฐานฮอพ ไม่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450 ชนิด CYP2C9, CYP1A2, CYP2D6 แต่อาจกระตุ้นการทำงานของ CYP3A4/5 ได้เล็กน้อย จึงควรระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาที่ต้องอาศัยเอนไซม์ดังกล่าวกำจัดยาออกจากร่างกาย

J Agric Food Chem. 2020;68:5212-20.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1094

ฤทธิ์สมานแผลของสารโพลีแซคคาไรด์จากว่านหางจระเข้
ฤทธิ์สมานแผลของสารโพลีแซคคาไรด์จากว่านหางจระเข้ (Aloe vera )การศึกษาฤทธิ์สมานแผลของสารโพลีแซคคาไรด์ (polysaccharides) จากวุ้นว่านหางจระเข้ โดยทำการทดลองในหนูแรทเพศผู้ 45 ตัว ที่ทำให้เกิดแผลเปิดบริเวณหลังขนาด 1 ซม. โดยแบ่งหนูออกเป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 15 ตัว) กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ปล่อยให้แผลหายเองโดยไม่ได้รับการทายาชนิดใดๆ กลุ่มที่ 2 และ 3 ทาแผลด้วยสารโพลีแซคคาไรด์จากว่านหางจระเข้ที่ละลายในน้ำเปล่าขนาด 25 และ 50 มก. ตามลำดับ ทาวันละครั้ง นาน 30 วัน ทำการวัดขนาดแผลทุกวัน แบ่งหนูจากแต่ละกลุ...

1543

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากเนื้อและเยื่อหุ้มเมล็ดของผลฟักข้าว
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากเนื้อและเยื่อหุ้มเมล็ดของผลฟักข้าวการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดเอทานอลจากเนื้อผลและเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวในเซลล์macrophage RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วย lipopolysaccharide (LPS) พบว่าสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ด ความเข้มข้น 0.5-2.0 มก./มล. มีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ดีกว่าสารสกัดจากเนื้อผล โดยยับยั้งไนตริกออกไซด์ เอนไซม์ inducible nitric oxide synthase (iNOS), cyclooxygenase-2 (COX-2), tumor necrosis factor alpha (TNF-α) และ interleukin-6 (IL-6)...

1480

ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสำคัญจากกาแฟสำเร็จรูป
ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสำคัญจากกาแฟสำเร็จรูป ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

759

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของกระชาย
ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของกระชายการศึกษาฤทธิ์ในการต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดเมทานอลจากเหง้ากระชายและสาร pinostrobin ที่แยกได้จากสารสกัดเมทานอลในหนูแรท โดยป้อนสารสกัดเมทานอลจากกระชาย ขนาด 50, 100, 200, 400 มก./กก. และสาร pinostrobin ขนาด 20 และ 40 มก./กก. ก่อนเหนี่ยวนำให้เกิดแผลด้วยเอทานอล 1 ชม. เปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่ป้อนยา omeprazole ขนาด 20 มก./กก. พบว่าสารสกัดเมทานอล สาร pinostrobin และยา omeprazole มีผลเพิ่มปริมาณของสารเมือก (gastric mucus) และค่า pH ในกระเพาะอาหาร และ...

593

ฤทธิ์ยับยั้งเนื้องอกแบบกระจาย
ฤทธิ์ยับยั้งเนื้องอกแบบกระจาย (tumor metastasis) ในหนูเม้าส์ ของสาร catechins จากชาเขียวการศึกษาในหนูเม้าส์ที่มีเนื้องอกแบบกระจาย โดยการฉีดเซลล์มะเร็งเข้าทางหลอดเลือดดำ ให้กับหนูชนิดแก่เร็ว (senescence-accelerated mice) ซึ่งภาวะดังกล่าวเป็นปัจจัยให้เกิดภาวะภูมิต้านทานต่ำในหนู ทำให้เซลล์เนื้องอกสามารถกระจายตัวได้อย่างรวดเร็ว ในการทดลองนี้จะให้หนูกินน้ำที่มีส่วนผสมของสาร catechins จากชาเขียว แบบ ad libitum (ดื่มได้มากตามที่ต้องการ) ตั้งแต่หนูอายุ 1 เดือน พบว่าสารดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำ...

466

การรักษาฝ้าขาวในปากผู้ป่วยเอดส์ด้วยน้ำมะนาวฝรั่ง
การรักษาฝ้าขาวในปากผู้ป่วยเอดส์ด้วยน้ำมะนาวฝรั่ง ชาชงตะไคร้และยาป้ายปาก gentian violetการศึกษาแบบ randomized control trial ในผู้ป่วยเอดส์ 90 คน อายุน้อยกว่า 34 ปี ทั้งเพศชายและหญิง ที่ในปากเป็นฝ้าขาวที่เกิดจากเชื้อ Candida albicans   โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่มๆละ 30 คน กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ได้รับยาป้ายปากด้วย 0.5% Gentian violet aqueous วันละ 3 ครั้ง นาน 2-10 วัน กลุ่มที่ 2 ให้อมกลั้วปากด้วยน้ำมะนาวฝรั่งนาน 5 นาที แล้วค่อยกลืน จากนั้นให้หยดน้ำมะนาวฝรั่ง 2-3 หยด วันละ 3 ครั้ง/ว...

46

ฤทธิ์ต้านเชื้อ
ฤทธิ์ต้านเชื้อ Vibrio cholerae ของมะนาวฝรั่ง การทดลองฤทธิ์ของมะนาวฝรั่ง ( Citrus limon ( L. ) Burm.F. ) ต่อเชื้ออหิวาต์ ( Vibrio cholerae 01 biotype Eltor serotype Inaba tox+ ) โดยใช้ความเข้มข้นของเชื้อขนาด 102 , 104 , 106 และ 108 CFU/mL พบว่าน้ำมะนาวเข้มข้นและน้ำมันหอมระเหยสามารถยับยั้งเชื้อได้ในทุกขนาดความเข้มข้นของเชื้อ เปลือกผลสดและแห้งสามารถยับยั้งเชื้อในขนาด 102 , 104 และ 106 CFU/mL เมื่อทดลองโดยใช้เชื้อขนาด 108 CFU/mL พบว่าน้ำค...

1464

กลไกการออกฤทธิ์ของสารแอนโทไซยานินในพืชที่มีสีม่วงแดงในการยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่
กลไกการออกฤทธิ์ของสารแอนโทไซยานินในพืชที่มีสีม่วงแดงในการยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิด HCT-116 และ HT-29 ของสารสกัด*จากพืชที่มีสารแอนโทไซยานินในปริมาณสูงจำนวน 11 ชนิด ได้แก่ (1) องุ่นแดง, (2) องุ่นม่วง, (3) มันม่วง, (4) แครอทม่วง, (5) ถั่วดำ, (6) ถั่วแขกม่วง, (7) ถั่วเลนทิลดำ, (8) ถั่วลิสงดำ, (9) ข้าวฟ่าง, (10) ข้าวดำ และ (10) ข้าวสาลีสีฟ้า พบว่าสารสกัดจากถั่วเลนทิลดำ, ข้าวฟ่าง, และองุ่นแดงมีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งล...

437

สารสกัดโพลีฟีนอลจากเมล็ดลูกซัดยับยั้งความเป็นพิษต่อตับจากแอลกอฮอล์
สารสกัดโพลีฟีนอลจากเมล็ดลูกซัดยับยั้งความเป็นพิษต่อตับจากแอลกอฮอล์การศึกษาผลของสารสกัดโพลีฟีนอลจากเมล็ดลูกซัดในหนูขาวเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแอลกอฮอล์ให้เกิดความเป็นพิษต่อตับโดยมีการสะสมไขมันและ fibrous ที่ตับ (โดยดูจากการสะสมของคอลลาเจน)แบ่งกลุ่มทดลองเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่1 (กลุ่มควบคุม) ได้รับสารละลายกลูโคส 40% ในปริมาณที่ให้พลังงานเท่าเอทานอลร่วมกับอาหาร 2 ครั้ง / วัน เป็นเวลา 30 วัน, กลุ่มที่ 2 ป้อนเอทานอลขนาด 6 กรัม / น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งป้อนวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 กรัม / น้ำห...