Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ และต้านเอสโตรเจนของเห็ดขลำหมา

เห็ดขลำหมา (Mycoamaranthus cambodgensis (Pat.) Trappe, S. Lumyong, P. Lumyong, Sanmee & Zhu L. Yang) เป็นเห็ดป่ากินได้ที่พบในป่าผลัดใบของประเทศไทย และมีการนำมาใช้เป็นยาพื้น บ้านสำหรับการฟื้นตัวหลังคลอด การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด 50% เอทานอลจากดอกเห็ด(fruiting bodies) ด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay (DPPH assay) และวิธี Ferric reducing anti-oxidant power (FRAP) พบว่าสารสกัดเห็ดขลำหมามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูง โดยมีค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่มีผลลดจำนวนของอนุมูลอิสระลงครึ่งหนึ่ง (EC50) เท่ากับ 55.51±3.62 มคก./มล. และค่า FRAP value เท่ากับ 166.64±11.43 มคก./มก. เมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH และ FRAP ตามลำดับ สารสกัดเห็ดขลำหมามีฤทธิ์ลดการอักเสบได้ เมื่อทดสอบในเซลล์ macrophages RAW264.7 ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบ ด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ โดยสารสกัดความเข้มข้น 50-200 มคก./มล. มีผลลดการแสดงออกของสารชักนำการอักเสบ ได้แก่ cyclooxygenase-2 (COX-2), interleukin-1β (IL-1β), interleukin 6 (IL-6), induci-ble nitric oxide synthase (iNOS) และ tumor necrosis factor (TNF-α) ในการศึกษาฤทธิ์ต้านเอสโตร-เจนของสารสกัดในเซลล์มะเร็งเต้านม MCF-7 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยฮอร์โมน 17β-estradiol (E2) พบว่าสารสกัดที่ความเข้มข้น 12.5 มคก./มล. จะเสริมฤทธิ์ของ E2 ขณะที่สารสกัดความเข้มข้น 50-100 มคก./มล. มีผลลดฤทธิ์ของ E2 ที่เหนี่ยวนำให้เกิดการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งได้ แสดงว่าสารสกัดจากเห็ดขลำหมามีศักย-ภาพในการที่จะนำมาศึกษาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่อไป

Songklanakarin J Sci Technol. 2020;42(4):865-72.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

361

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของมะเดื่ออุทุมพร
ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของมะเดื่ออุทุมพรสารสกัด 50% เอทานอลจากผลมะเดื่ออุทุมพร ซึ่งประกอบด้วยกรด gallic 0.57% และกรด ellagic 0.36% ขนาด 50, 100 และ 200 มก./กก. เมื่อป้อนให้แก่หนูขาวก่อนถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยวิธีการผูกกระเพาะ ด้วยเอทานอล หรือด้วยความเย็น (วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกันนาน 5 วัน) พบว่ามีผลลดการเกิดแผลในกระเพาะได้ เมื่อเปรียบเทียบกับยา ranitidine (50 มก./กก.) และสารสกัดที่ขนาด 100 และ 200 มก./กก. มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยลดการเกิด lipid peroxidation และเอนไ...

701

ฤทธิ์ต้านอาการซึมเศร้าของสาร
ฤทธิ์ต้านอาการซึมเศร้าของสาร mitragynine จากใบกระท่อมในหนูเม้าส์การศึกษาโดยทำให้หนูเม้าส์เกิดความซึมเศร้าด้วยวิธี Forced Swimming Test (FST) และ Tail Suspension Test (TST) ในหนูเม้าส์ทั้งหมด 7 กลุ่มๆ ละ 8 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 - 4 เป็นกลุ่มที่ได้รับสาร mitragynine จากใบกระท่อมขนาด 5, 10 และ 30 มก./กก. ฉีดเข้าทางช่องท้อง 30 นาที ก่อนเริ่มการทดลอง ตามลำดับ กลุ่มที่ 5 - 7 เป็นกลุ่มที่ได้รับยาแผนปัจจุบันที่มีฤทธิ์ต้านอาการซึมเศร้า fluoxetine 20 มก./กก., amitriptyline 10 มก./กก. ฉ...

800

ลดความดันด้วยเปปไทด์จากมันเทศ
ลดความดันด้วยเปปไทด์จากมันเทศการศึกษาฤทธิ์ยับยั้ง angiotensin-I-converting enzyme (ACE) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีผลเกี่ยวข้องกับความดันโลหิต โดยเปปไทด์ที่แยกได้จากน้ำคั้นมันเทศ (sweetpotato peptide: SPP) มีฤทธิ์ยับยั้ง ACE ได้ดี มีค่า IC50 เท่ากับ 18.2 มคก./มล. และเมื่อนำไปทดสอบฤทธิ์ลดความดันโลหิตในหนูแรทที่มีความดันโลหิตสูง (spontaneously hypertensive rat) โดยป้อน SPP ขนาด 100 และ 500 มก./กก. น้ำหนักตัว พบว่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ที่เวลา 4 ชั่วโมงแล...

527

สารสกัดจากฮอปกับผลต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของหนูเพศผู้
สารสกัดจากฮอปกับผลต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของหนูเพศผู้การศึกษาผลของสารสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ และสาร 8-Prenylnaringenin (8-PN) ที่พบในฮอปต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของหนูเพศผู้ทั้งที่เคย (sexually potent) และไม่เคย (naïve) ผ่านการผสมพันธุ์ โดยก่อนการผสมพันธุ์ในหนูเพศผู้ที่ไม่เคยผ่านการผสมพันธุ์ จะป้อนสารสกัดขนาด 5, 10, 25 และ 50 มก./กก. และสาร 8-PN ขนาด 5, 12.5 และ 25 มคก./กก./ครั้งเดียว ส่วนหนูเพศผู้ที่เคยผ่านการผสมพันธุ์ จะป้อนสารสกัดขนาด 5, 10, 25 และ 50 มก./กก./ครั้งเดียว และป้อนสารสกัดขนา...

1059

ฤทธิ์บรรเทาปวดและต้านการอักเสบของใบทองพันชั่ง
ฤทธิ์บรรเทาปวดและต้านการอักเสบของใบทองพันชั่งการทดสอบฤทธิ์บรรเทาปวดและฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดมาตรฐานจากใบทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz) ซึ่งมีสาร rhinacanthin-C (Rn-C) เป็นส่วนประกอบอยู่ไม่น้อยกว่า 70% โดยน้ำหนัก เปรียบเทียบกับสาร Rn-C เพียงอย่างเดียว ในหนูแรท โดยแบ่งเป็นการทดสอบฤทธิ์บรรเทาปวด ซึ่งทำการทดสอบด้วย acetic acid-induced writhing test, a hot-plate test และ formalin test โดยให้หนูกินสารทดสอบในขนาด 20, 40 และ 80 มก./กก. และการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ ซึ่งทำการทดสอบด้ว...

1627

ฤทธิ์ป้องกันแสงแดดและต้านอนุมูลอิสระของตะลิงปลิง
ฤทธิ์ป้องกันแสงแดดและต้านอนุมูลอิสระของตะลิงปลิงการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญของสารสกัดเอทานอลจากใบตะลิงปลิงพบว่า ประกอบด้วยสารฟีนอลิค 42.22±0.44 มก. GAE/ก. และฟลาโวนอยด์ 41.38±1.31 มก. RE/ก. การทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดด พบว่า สารสกัดเอทานอลจากใบตะลิงปลิงเข้มข้น 100, 200 และ 300 ppm มีค่า SPF (sun protection factor) เท่ากับ 3.98±0.16, 7.26±0.22 และ 10.64±0.66 ตามลำดับ เปอร์เซ็นต์การเกิดผื่นแดง (% erythema transmission) และการเกิดเม็ดสี (% pigmentation transmission)...

360

กลไกการออกฤทธิ์ของยอ
กลไกการออกฤทธิ์ของยอ (Morinda citrifolia) ต่อระบบภูมิคุ้มกันการทดสอบฤทธิ์ของน้ำลูกยอ (TNJ) และน้ำลูกยอเข้มข้น (NFJC) ในหลอดทดลองและในหนูถีบจักรพบว่า เมื่อทดสอบการจับ ligand กับ cannabinoid 1 (CB1) receptor จาก human recombinant HEK-293 และการจับ ligand กับ cannabinoid 2 (CB2) receptor จาก human recombinant Chinese Hamster Ovary K1 cell โดยนำเยื่อหุ้มเซลล์ที่มี receptor ดังกล่าวมา incubate ร่วมกับ TNJ และ NFJC ที่ขนาด 1 และ 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร พบว่า TNJ ขนาด 1 และ 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ยับยั้ง...

424

ผลป้องกันการเกิดนิ่วในไตของน้ำมะนาว
ผลป้องกันการเกิดนิ่วในไตของน้ำมะนาวการศึกษาผลของน้ำมะนาวในการป้องกันการเกิดนิ่วในไตของหนูขาวที่เหนี่ยวนำให้เกิดนิ่วโดยให้ดื่มน้ำที่ผสม 075% ethylene glycol และ 2% ammonium chloride จากนั้นป้อนด้วยน้ำมะนาว ความเข้มข้น 100%, 75% และ 50% ในขนาด 6 มคล./ก. เป็นเวลา 10 วัน เปรียบเทียบผลที่ได้กับหนูในกลุ่มควบคุมที่เป็นนิ่วแต่ไม่ได้รับน้ำมะนาว พบว่าหนูในกลุ่มที่ได้รับน้ำมะนาว จะมีระดับของ urea, creatinine, calcium และ phosphorus ในเลือด และระดับของ calcium ในไตต่ำกว่ากลุ่มควบคุม เมื่อตรวจดูลักษณะของเนื้...

359

ฤทธิ์ในการปกป้องยีนถูกทำลายของโสมอเมริกัน
ฤทธิ์ในการปกป้องยีนถูกทำลายของโสมอเมริกันการทดสอบฤทธิ์ในการปกป้องและการรักษาการถูกทำลายของยีนในหนูถีบจักร โดยการป้อนสารสกัดรากโสมอเมริกันทางปากทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง ในขนาด 50 และ 100 มก./กก. นาน 3 วัน และ 7 วัน ให้กับหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีการทำลายของเซลล์ด้วยยา mitomycin C ซึ่งเป็นยาต้านเซลล์มะเร็งที่มีฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ ซึ่งเซลล์ปกติยีนจะถูกทำลายมาก ผลการทดลองพบว่าสารสกัดรากโสมอเมริกันจะลดการทำลายยีน โดยลดการทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงของ micronucleated polychromatic erythrocytes ...