Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของกรดคลอโรจีนิก (chlorogenic acids) จากกาแฟต่อไขมันในช่องท้องในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน

การศึกษาทางคลินิก (randomized, double-blind, parallel controlled trial) ผลของกรดคลอโรจีนิก (chlorogenic acids; CGA) ที่พบได้มากในเมล็ดกาแฟสีเขียว (green coffee beans) ในอาสาสมัครสุขภาพดีทั้งเพศหญิงและชายจำนวน 150 คน มีค่าดัชนีมวลกาย ≥25 ถึง <30 แบ่งออกเป็นกลุ่มทดสอบที่จะได้รับกาแฟที่มีกรดคลอโรจีนิกขนาดสูง 369 มก.CGA/แก้ว (180 มล.) เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่จะได้รับกรดคลอโรจีนิก 35 มก.CGA/แก้ว โดยได้รับกาแฟวันละครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ และมีช่วงสังเกตการณ์ก่อนทำการทดสอบและหลังทำการทดสอบช่วงละ 4 สัปดาห์ ประเมินการทดสอบโดยการวัดไขมันในช่องท้องและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในช่วงเริ่มการทดสอบ และช่วงสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 เมื่อสิ้นสุดการทดสอบ มีอาสาสมัครผ่านการทดสอบเสร็จสมบูรณ์จำนวน 142 คน พบว่ากลุ่มทดสอบมีภาวะไขมันในช่องท้อง (visceral fat area; VFA) การสะสมของไขมันช่องท้องทั้งหมด (total abdominal fat area; TFA) น้ำหนักและเส้นรอบเอวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเวลาและกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงค่า VFA และ TFA จากช่วงเริ่มการทดสอบจนถึงช่วง 12 สัปดาห์ ในกลุ่มทดสอบมีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และไม่พบอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงใด ๆ จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าการได้รับกรดคลอโรจีนิกจากกาแฟเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ในผู้ใหญ่ที่มีภาวะน้ำหนักเกินอาจจะมีผลในการลดระดับ VFA, TFA ดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวได้ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

Nutrients. 2019;11(7):1617.doi:10.3390/nu11071617.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1328

ผลของกระชายดำต่อสมรรถภาพทางเพศของหนูเพศผู้ที่เป็นเบาหวาน
ผลของกระชายดำต่อสมรรถภาพทางเพศของหนูเพศผู้ที่เป็นเบาหวานเมื่อป้อนหนูแรทเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยผงเหง้ากระชายดำ (Kaempferia parviflora) ขนาด 140 280 และ 420 มก./กก. วันละครั้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่ากระชายดำไม่มีผลต่อน้ำหนักตัว ระดับน้ำตาลในเลือด และการกินอาหารของหนูที่เป็นเบาหวาน แต่มีผลเพิ่มน้ำหนักของอวัยวะสืบพันธุ์ ได้แก่ อัณฑะ ท่อเก็บเชื้ออสุจิ (epididymis) และต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ (seminal vesicle) กระชายดำที่ขนาด 420 มก./กก. มีผลเพิ่มความหนาแน่นของอสุจิ แต่ไม่มีผลต่อการเคล...

1589

ผลของขี้ผึ้งสารสกัดเทียนกิ่งในการรักษาแผลฝีเย็บ
ผลของขี้ผึ้งสารสกัดเทียนกิ่งในการรักษาแผลฝีเย็บการศึกษาในหญิงหลังคลอดบุตรซึ่งมีแผลฝีเย็บ จำนวน 160 คน อายุ 18 - 40 ปี แบ่งออกเป็น กลุ่มที่ให้ทาแผลด้วยขี้ผึ้งซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัด 70% เอทานอลจากใบเทียนกิ่ง 5% กลุ่มที่ให้ทาขี้ผึ้งซึ่งมีส่วน ผสมของสารสกัด 70% เอทานอลจากเมล็ด Persian oak (Quercus persica) 2% กลุ่มที่ทายาหลอก และกลุ่มควบคุม โดยให้ทาแผล เป็นเวลา 14 วัน ประเมินผลการรักษาด้วยแบบประเมินลักษณะแผลฝีเย็บหลังคลอด (REEDA scale) และแบบประเมินความปวด Visual Analog Scale (VAS) ก่อนเริ่มการศึกษ...

41

ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากเปลือกต้นชมพู่น้ำดอกไม้
ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากเปลือกต้นชมพู่น้ำดอกไม้ สารสกัดจากอะซิโตนและน้ำจากเปลือกต้นของชมพู่น้ำดอกไม้(Syzygium jambos ( L. ) Alston แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus , Yersinia enterocolitica , Staphylococcus hominis , Staphylococcus cohnii และ Staphylococcus warneri โดยสารสำคัญในการแสดงฤทธิ์ดังกล่าวคือ แทนนิน ที่มีปริมาณมากในสารสกัด ( 77% ในสารสกัดจากน้ำและ 83% ในสารสกัดจากอะซิโตน )J Ethnopharmacol 2000 ; 71 : 307-13 ...

1081

ฤทธิ์ปกป้องการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของโหราอำมฤตย์
ฤทธิ์ปกป้องการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของโหราอำมฤตย์การศึกษาฤทธิ์ปกป้องแผลในกระเพาะอาหารของสาร epoxy clerodane diterpent (EDC) ซึ่งแยกได้จากต้นโหราอำมฤตย์ (Tinospora cordifolia Miers) พบว่าการป้อน EDC ให้แก่หนูแรทก่อนการป้อนยา indomethacin ช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการได้รับยา indomethacin โดยมีผลลดการทำงานของเอนไซม์ myeloperoxidase แต่เพิ่มระดับของ prostaglandin E2 และ interleukin-4 และ interleukin-10 ซึ่งมีผลลดการอักเสบ รวมถึงเพิ่มสารที่เกี่ยวข้องการก่อตัวของเส้นเล...

168

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของฟัก
ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของฟัก การศึกษาผลของสารสกัดผลฟักด้วยเมทานอลในหนูถีบจักร โดยเหนี่ยวนำให้เกิดแผลด้วยกรดเกลือผสมกับอัลกอฮอล์ (0.3 M HCl และ ethanol 60%) indomethacin HCl/อัลกอฮอล์ และแอสไพริน พบว่าสารสกัดสามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ โดยลดการสูญเสียเยื่อเมือก และลดการเกิดแผล Indian Drug 2002;39(1):9-13 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1436

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดจากใบกระท่อม
ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดจากใบกระท่อมการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเมทานอลจากใบกระท่อม (Mitragyna speciosa) ในการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูแรทโดยใช้แบบจำลองที่ชักนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ได้แก่ การทำให้เกิดความเครียดด้วยการแช่น้ำ (water immersion restraint stress), แอลกอฮอล์ และ acetylsalicylic acid และการชักนำให้เกิดหลอดอาหารอักเสบจากกรดไหลย้อน (reflux esophagitis) ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดขนาด 200 และ 400 มก./กก. สามารถลดขนาดของแผลในกระเพาะอาหาร (ulcer Index) ที่เกิดจาก...

1357

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมล็ดลูกซัดในการเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและปรับปรุงคุณภาพของอสุจิในเพศชาย
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมล็ดลูกซัดในการเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและปรับปรุงคุณภาพของอสุจิในเพศชายการศึกษาในอาสาสมัครเพศชาย จำนวน 50 อายุ 35-65 ปี ที่ได้รับแคปซูลสารสกัดจากเมล็ดลูกซัด (ซึ่งมีสาร protodioscin ประกอบอยู่ 20%) ขนาด 500 มก./วัน หลังอาหารเช้า เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (testosterone) เพิ่มขึ้น 46% ใน 90% ของอาสาสมัคร จำนวนอสุจิและการเคลื่อนไหวของอสุจิเพิ่มขึ้นใน 85.4% ของอาสาสมัคร ในขณะที่รูปร่างของตัวอสุจิที่ผิดปกติ (abnormal sperm morphology) จะลดลง ใน 14.6...

1062

ผลต้านอนุมูลอิสระของโสมแดงในหญิงวัยหมดประจำเดือน
ผลต้านอนุมูลอิสระของโสมแดงในหญิงวัยหมดประจำเดือนการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านในหญิงวัยหมดประจำเดือน จำนวน 82 คน อายุระหว่าง 45-60 ปี โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับโสมแดง (Panax ginseng C.A. Meyer) ขนาด 3 ก./วัน (วันละ 3 ครั้งๆ ละ 1 ก.) เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่ากลุ่มที่ได้รับโสมแดงจะมีระดับของเอนไซม์ superoxide dismutase ซึ่งเกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระในเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่มีผลต่อเอนไซม์ glutathione peroxidase ระดับของตัวชี้วัดภาวะเครียดออกซ...

121

ฤทธิ์ต้านการแพ้ของเป๊ปเปอร์มินต์
ฤทธิ์ต้านการแพ้ของเป๊ปเปอร์มินต์ น้ำมันเป๊ปเปอร์มินต์มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายอย่าง ได้แก่ลดการอักเสบ ต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา และได้มีการศึกษาพบว่าสารสกัดเป๊ปเปอร์มินต์ด้วยอัลกอฮอล์ (50%) มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งฮีสตามีนจาก mast cell และลดอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล จึงได้นำมาศึกษาต่อ พบว่าแยกได้เฟลโวนอยล์ 6 ชนิด คือ eriocitrin, narirutin, hesperidin, luteolin-7-O-rutinoside, isorhoifolin, diosmin, rosmarinic acid และ 5,7-dihydrochromone-7-O-rutinoside เมื่อนำไปตรวจสอบพบว่า isorhoifo...