Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ปกป้องผิวของสารโพลีฟีนอลจากแอปเปิ้ล

การศึกษาทางคลินิกแบบ randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial ในอาสาสมัครเพศหญิงจำนวน 59 คน อายุ 20-39 ปี สุ่มแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยให้รับประทานยาเม็ดสารโพลีฟีนอลจากผลแอปเปิ้ล (มี procyanidins 63.8%) ขนาด 300 และ 600 มก. หรือยาหลอก เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ทำการประเมินผลโดยวัดการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังบริเวณต้นแขนส่วนบนหลังการได้รับรังสี UV ได้แก่ อาการผื่นแดง ค่าความสว่างของผิว (L-value) และการเกิดเม็ดสี (melanin value) พบว่าการรับประทานสารโพลีฟีนอลจากผลแอปเปิ้ลสามารถลดอาการเกิดผื่นแดง ลดการเกิดเม็ดสีค่าเมลานิน และป้องกันการลดลงของความสว่างของผิวจากการได้รับรังสี UV อย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ไม่พบผลของสารโพลีฟีนอลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในผิวและการสูญเสียน้ำออกจากชั้นผิวหนังบริเวณใบหน้า ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารโพลีฟีนอลจากผลแอปเปิ้ลซึ่งมีสาร procyanidins เป็นสารสำคัญ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ช่วยลดการเกิดเม็ดสีจากการได้รับรังสี UV ได้

Nutrients. 2020;12:1071; doi:10.3390/nu12041071

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

889

ผลของการรับประทานช็อคโกแลตเข้ม
ผลของการรับประทานช็อคโกแลตเข้ม (dark chocolate) ต่อภาวะการเกิดสารอนุมูลอิสระในไลโปโปรตีนและเกล็ดเลือดในผู้หญิงและผู้ชายการศึกษาเพื่อดูผลของการรับประทานช็อคโกแลตเข้ม (มีปริมาณฟลาโวนอยด์สูง)ต่อสารอนมูลอิสระในไลโปโปรตีนและเกล็ดเลือด และตรวจวัดระดับสารอนุมูลอิสระได้แก่ thiobarbituric acid-reactive substances (TBARs) สารไลปิด ไฮโดรเปอร์ออกไซด์ (lipid hydroperoxide), conjugated diene, peroxynitrite, ไนตริกออกไซด์ (NO) ในไลโปโปรตีนและเกล็ดเลือด ก่อนและหลังรับประทานช็อคโกแลต โดยอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี 50...

241

ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของแอนโดกราฟโฟไลด์
ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของแอนโดกราฟโฟไลด์ การศึกษาผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรด้วยเอทานอล และสารกลุ่ม andrographolide จากฟ้าทะลายโจร พบว่าสารสกัดเอทานอลสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็ง HL-60 ซึ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้อย่างดี ซึ่งสารที่ให้ผลคือ andrographolide ให้ผลดีที่สุด รองลงมาคือ deoxyandrographolide และ neoandrographolide โดยไปทำให้เซลล์ตาย เนื่องจากไปทำให้ mitochondrial cytochrome C หายไป และเพิ่ม expression ของ Bax ลด expression Bcl-2 แสดงว่ามีผลทำให้ cell cycle หยุดชะงัก จึงทำให้เซลล์มะเ...

236

ฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางของหญ้าขัดใบป้อม
ฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางของหญ้าขัดใบป้อม เมื่อนำสารสกัดหญ้าขัดใบป้อมด้วย 70% อัลกอฮอล์มาทดสอบในหนูถีบจักร พบว่าปริมาณที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่งคือ 2639 มก./กก. และขนาดที่ให้ผลต่อระบบประสาทส่วนกลางคือเมื่อฉีดสารสกัดเข้าช่องท้อง 1000 มก./กก. พบว่ามีอาการกดประสาท การเดินลดลง ลดการตอบสนองต่อการสัมผัส ปวด และปัสสาวะน้อยลง(J Ethnopharmacol 2005;98:275-9) ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

465

ฤทธิ์
ฤทธิ์ glucosylceramide จากสารสกัดบุกอีรอกเขา (Konjac) ลดการสูญเสียน้ำบนผิวหนังการทดสอบฤทธิ์ glucosylceramide จากสารสกัดบุกอีรอกเขาต่อการสูญเสียน้ำบนผิวหนังหนูถีบจักรขนบางเพศผู้ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้ผิวหนังหยาบกร้านด้วยสารละลาย sodium dodecyl sulfate โดยแบ่งการทดลองเป็น กลุ่มควบคุม ป้อนยาหลอก, กลุ่มทดลองที่ 1 ป้อนสารสกัดบุกอีรอกเขา ซึ่งประกอบด้วย glucosylceramide 12 % (ขนาด 30 ไมโครกรัม/วัน) และ กลุ่มทดลองที่ 2 ป้อนผลิตภัณฑ์บุกอีรอกเขา ซึ่งประกอบด้วย glucosylceramide บริสุทธิ์100%(ขนาด 30 ไมโครกร...

815

ผลของโสมและสาร
ผลของโสมและสาร ginsenoside Ro ต่อเอนไซม์ testosterone 5α-reductase และการงอกของเส้นขนสารสกัด 50% เอทานอล จากเหง้าโสมแดง (Panax ginseng C. A. Meyer) สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ testosterone 5α-reductase (5αR) โดยที่เอนไซม์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการงอกของเส้นขน ซึ่งการออกฤทธิ์ของสารสกัดดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับขนาดที่ใช้ สารสำคัญในโสมคือ ginsenoside Ro และ ginsenoside Rg3 แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ 5αR ที่ค่า IC50 เท่ากับ 259.4 และ 86.1 µm ตามลำดับ เช่นเด...

1192

ฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารสำคัญจากเปลือกแก้วมังกร
ฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารสำคัญจากเปลือกแก้วมังกรการทดสอบฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสาร betacyanins ซึ่งแยกได้จากเปลือกของแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาว (Hylocereus undatus ) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะดังกล่าวด้วยการได้รับอาหารไขมันสูง โดยให้หนูกินอาหารไขมันสูงร่วมกับการได้รับสาร betacyanins ขนาด 50, 100 หรือ 200 มก./กก. เป็นเวลา 14 วัน พบว่าสาร betacyanins สามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัว การขยายตัวของเซลล์ไขมัน ภาวะไขมันพอกตับ ภาวะที่ไม่สามารถทนต่อก...

421

การเปรียบเทียบผลของน้ำองุ่นแดงและวิตามินอีในผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไต
การเปรียบเทียบผลของน้ำองุ่นแดงและวิตามินอีในผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตAm J Clin Nutr 2008;87:1053-61 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

813

สารเบอร์จีนิน
สารเบอร์จีนิน (bergenin) ในรากกำจายมีฤทธิ์รักษาเบาหวานชนิดที่ 2การทดสอบฤทธิ์ต้านเบาหวานชนิดที่ 2 ในหนูแรทเพศผู้ของสารเบอร์จีนินซึ่งเป็นสกัดจากรากกำจาย ขนาด 2.5, 5 และ 10 มก./กก. เมื่อป้อนให้หนูปกติและหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin กิน นาน 14 วัน พบว่าสารเบอร์จีนินขนาด 10 มก./กก. สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือด (oral glucose tolerance test) ของหนูปกติในนาทีที่ 30 และนาทีที่ 60 และลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร (fasting blood glucose) ของหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานได้ในวันที่ 1...

424

ผลป้องกันการเกิดนิ่วในไตของน้ำมะนาว
ผลป้องกันการเกิดนิ่วในไตของน้ำมะนาวการศึกษาผลของน้ำมะนาวในการป้องกันการเกิดนิ่วในไตของหนูขาวที่เหนี่ยวนำให้เกิดนิ่วโดยให้ดื่มน้ำที่ผสม 075% ethylene glycol และ 2% ammonium chloride จากนั้นป้อนด้วยน้ำมะนาว ความเข้มข้น 100%, 75% และ 50% ในขนาด 6 มคล./ก. เป็นเวลา 10 วัน เปรียบเทียบผลที่ได้กับหนูในกลุ่มควบคุมที่เป็นนิ่วแต่ไม่ได้รับน้ำมะนาว พบว่าหนูในกลุ่มที่ได้รับน้ำมะนาว จะมีระดับของ urea, creatinine, calcium และ phosphorus ในเลือด และระดับของ calcium ในไตต่ำกว่ากลุ่มควบคุม เมื่อตรวจดูลักษณะของเนื้...