Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การศึกษาทางคลินิกผลของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์จากผลไม้ตระกูลเบอร์รีต่อการเรียนรู้ (cognitive function) ของอาสาสมัครผู้ใหญ่สุขภาพดี

การศึกษาทางคลินิก (single-blind randomized placebo controlled) ผลต่อทักษะสมอง (executive function; EF) และการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ในช่วงระยะเวลา 6 ชั่วโมงหลังการรับประทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี ในอาสาสมัครผู้ใหญ่สุขภาพดีอายุ 20-30 ปี จำนวน 40 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มละ 20 คน คือกลุ่มที่จะได้รับน้ำปั่นผลไม้รวมตระกูลเบอร์รี ได้แก่ blueberry, strawberry, raspberry และ blackberry ปริมาณ 400 มล. เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก ประเมินผลการทดสอบจากการวัดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ด้วย positive and negative affect schedule และทักษะทางสมองด้วย modified attention network (MANT) และ task switching (TST) ในช่วงเริ่มต้นการทดสอบ และช่วง 2, 4 และ 6 ชั่วโมงหลังการรับประทาน ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกจะมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ลดลงระหว่างวันและมีอาการเหนื่อยล้า อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ได้รับผลไม้ตระกูลเบอร์รีมีผลต่อการเรียนรู้ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง โดยให้ผลตอบสนองเร็วขึ้นจากการวัดทักษะสมองด้วย MANT ที่ 2 และ 4 ชั่วโมง และจากการวัดด้วย TST ที่ 6 ชั่วโมง จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รีซึ่งอุดมไปด้วยสารกลุ่มฟลาโวนอยด์มีผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลา 6 ชั่วโมงได้

Nutrients. 2019;11(11):2685;doi:10.3390/nu11112685

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

315

การเคี้ยวคาธา
การเคี้ยวคาธา (Catha edulis  Forsk) ทำให้ระดับของ leptin และ nonesteritied fatty acids ในเลือดสูงขึ้นการศึกษาผลของการเคี้ยวใบคาธา ขนาด 200 และ 400 g ต่อระดับของ leptin, nonesteritied fatty acid, triacyglycerol และ cholesterol ในเลือด พบว่าที่ขนาด 400 g ทำให้ความเข้มข้นของ leptin ในเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ leptin นี้อาจสัมพันธ์กับกลไกในการลดลงของความอยากอาหาร ลดน้ำหนักตัวและทำให้อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้น โดยพบว่าในกลุ่มที่เคี้ยวใบคาธาจะมีมวลของร่างกายต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เ...

845

ผลในการปกป้องตับของชาพลูคาว
ผลในการปกป้องตับของชาพลูคาวการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนสกัดต่างๆ จากชาพลูคาว ได้แก่ ส่วนสกัดเอทิลอีเทอร์ คลอโรฟอร์ม เอทิลอะซิเตรท และบิวทานอล พบว่าส่วนสกัดเอทิลอะซิเตรทมีฤทธิ์แรงที่สุดในการต้านอนุมูลอิสระ เมื่อทดสอบด้วยวิธี ferric-reducing antioxidant power (FRAP) และ DPPH radical-scavenging เมื่อป้อนหนูเม้าส์ด้วยส่วนสกัดเอทิลอะซิเตรท ขนาด 250 500 และ 1000 มก./กก. นาน 8 วัน ก่อนเหนี่ยวนำให้ตับถูกทำลายด้วยคาร์บอนเตตระคลอไรด์ พบว่าส่วนสกัดเอทิลอะซิเตรทมีฤทธิ์ปกป้องตับได้ โดยลดระดับของเอนไ...

1286

ผลของสารสกัดจากใบพลูต่อหนูที่มีภาวะอ้วนจากการได้รับอาหารไขมันสูง
ผลของสารสกัดจากใบพลูต่อหนูที่มีภาวะอ้วนจากการได้รับอาหารไขมันสูงการศึกษาฤทธิ์ลดความอ้วนของสารสกัด 70% เอทานอลจากใบพลู (Piper betle L.) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความอ้วนด้วยอาหารไขมันสูง โดยให้หนูกินอาหารไขมันสูงร่วมกับสารสกัดใบพลูในขนาด 100 และ 500 มก./กก. เป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ จากนั้นวิเคราะห์น้ำหนักตัวและการกินอาหาร (food intake) ทุกสัปดาห์ และเปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่ได้รับอาหารร่วมกับน้ำเปล่า พบว่าสารสกัดใบพลูสามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวของหนูที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงได้ และก...

135

การเหนี่ยวนำapoptosisของ
การเหนี่ยวนำapoptosisของ WBC 2สายพันธุ์ในคนโดยใช้ ar-turmerone จากขมิ้นชัน ar-turmerone จากขมิ้นชัน บน DNA ของเซลล์เม็ดเลือดขาวสายพันธุ์ Molt 4B, HL-60 และเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร KATO III พบว่า ar-turmerone เหนี่ยวนำ apoptosisในเซลล์เม็ดเลือดขาวสายพันธุ์ Molt 4B และ HL-60 แต่ไม่เหนี่ยวนำในเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร KATO III โครงสร้างของ apoptosis เปลี่ยนในเซลล์เม็ดเลือดขาวสายพันธุ์ Molt 4B และ HL-60 เมื่อให้ ar-turmerone DNA ถูกแยกชิ้นส่วนเป็น oligonucleosome ดูได้จากค่าความเข้มข้นแล...

460

การรับประทานถั่วเหลืองร่วมกับชาเขียวสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลและเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดในผู้ป่วยที่มีระดับไขมันในเลือดต่างไปจากเกณฑ์ปกติ
การรับประทานถั่วเหลืองร่วมกับชาเขียวสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลและเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดในผู้ป่วยที่มีระดับไขมันในเลือดต่างไปจากเกณฑ์ปกติการศึกษาในผู้ป่วย 100 คน ชาย 39 คน และหญิง 61 คน ที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดมากกกว่าหรือเท่ากับ 220 มก./ดล. มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 52.2 ± 12.2 ปี แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 25 คน กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่รับประทานถั่วเหลืองอบขนาด 50 ก./วัน ซึ่งเทียบเท่ากับสาร isoflavones 31.2 มก. กลุ่มที่ 2 ดื่มชาเขียวชง 500 มล./วัน (ชาแห้ง 3 ก./ปริมาตร) ซึ่งเทีย...

87

ฤทธิ์ต้านเชื้อ
ฤทธิ์ต้านเชื้อ E. coli ของน้ำมันหอมระเหยขมิ้นชัน น้ำมันจากใบและเหง้าขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) สกัดด้วยวิธีกลั่นระเหยด้วยไอน้ำ และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี โดยวิธี Gas Chromatography พบว่า น้ำมันจากใบขมิ้นชันมีสารเคมีกลุ่มโมโนเทอร์ปีนส์อยู่มาก แต่น้ำมันเหง้าขมิ้นชันมีสารประกอบกลุ่ม เซสควิเทอร์ปีนส์ และเซสควิเทอร์ปีน คีโตน เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ น้ำมันจากใบและเหง้าขมิ้นชัน แสดงฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย E. coli สารพันธุ์ MTCC-443 มีค่าความเข้มข้นต่ำส...

542

เมล็ดกาแฟคั่วที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระชนิดละลายในไขมัน
เมล็ดกาแฟคั่วที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระชนิดละลายในไขมัน และ Chlorogenic acid lactones ช่วยปกป้องเซลล์สมองได้ดีกว่าเมล็ดกาแฟดิบการทดลองในหลอดทดลองพบว่าในเมล็ดกาแฟดิบ เมล็ดกาแฟคั่ว ทั้งแบบปกติและแบบสกัดคาเฟอีนนั้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ทั้งชนิดละลายในน้ำและละลายในไขมัน โดยพบว่าเมล็ดกาแฟคั่วจะพบสารต้านอนุมูลอิสระชนิดละลายในไขมันมากกว่าเมล็ดกาแฟดิบถึง 30 เท่า ในการทดสอบฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระ พบว่าการให้กาแฟทั้งที่มีและไม่มีคาเฟอีนแก่เซลล์สมองก่อนได้รับไฮโดรเจนเปอร์รอก...

328

สารสกัดหัวหญ้าแห้วหมูสามารถควบคุมน้ำหนักร่างกายในหนูที่เป็นโรคอ้วนได้
สารสกัดหัวหญ้าแห้วหมูสามารถควบคุมน้ำหนักร่างกายในหนูที่เป็นโรคอ้วนได้สารสกัดหัวแห้วหมูด้วยเฮกเซนเมื่อผสมลงในอาหารขนาด 45 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน หรือ 220 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน และให้หนูที่เป็นโรคอ้วน (Obese Zucker rats) กินนาน 60 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เป็นโรคอ้วนและให้กินอาหารสูตรควบคุมน้ำหนัก พบว่าน้ำหนักร่างกายของหนูที่กิน สารสกัดหัวแห้วหมูในขนาด 45 และ 220 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ลดลงทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมในเวลา 56 วัน (477.10 ± 7.74, 469.44 ±...

1314

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการรับประทานมะระขี้นกและมะขามป้อมต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการรับประทานมะระขี้นกและมะขามป้อมต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2Annals of Phytomedicine 2016;5(1):40-2. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...