Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การศึกษาทางคลินิกผลของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์จากผลไม้ตระกูลเบอร์รีต่อการเรียนรู้ (cognitive function) ของอาสาสมัครผู้ใหญ่สุขภาพดี

การศึกษาทางคลินิก (single-blind randomized placebo controlled) ผลต่อทักษะสมอง (executive function; EF) และการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ในช่วงระยะเวลา 6 ชั่วโมงหลังการรับประทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี ในอาสาสมัครผู้ใหญ่สุขภาพดีอายุ 20-30 ปี จำนวน 40 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มละ 20 คน คือกลุ่มที่จะได้รับน้ำปั่นผลไม้รวมตระกูลเบอร์รี ได้แก่ blueberry, strawberry, raspberry และ blackberry ปริมาณ 400 มล. เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก ประเมินผลการทดสอบจากการวัดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ด้วย positive and negative affect schedule และทักษะทางสมองด้วย modified attention network (MANT) และ task switching (TST) ในช่วงเริ่มต้นการทดสอบ และช่วง 2, 4 และ 6 ชั่วโมงหลังการรับประทาน ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกจะมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ลดลงระหว่างวันและมีอาการเหนื่อยล้า อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ได้รับผลไม้ตระกูลเบอร์รีมีผลต่อการเรียนรู้ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง โดยให้ผลตอบสนองเร็วขึ้นจากการวัดทักษะสมองด้วย MANT ที่ 2 และ 4 ชั่วโมง และจากการวัดด้วย TST ที่ 6 ชั่วโมง จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รีซึ่งอุดมไปด้วยสารกลุ่มฟลาโวนอยด์มีผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลา 6 ชั่วโมงได้

Nutrients. 2019;11(11):2685;doi:10.3390/nu11112685

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

492

เปลือกมะม่วง
เปลือกมะม่วง แตงไทย แตงโม มีฤทธิ์ต้านภาวะ hypothyroidismการทดสอบฤทธิ์ในการควบคุม lipid peroxidation ในเนื้อเยื่อ หน้าที่ของ thyroid การเผาผลาญไขมันและน้ำตาลกลูโคสในหนูแรทพบว่า สารสกัดเมทานอลจากเปลือกของมะม่วง แตงไทย และแตงโม ขนาด 200, 100 และ 100 มก./กก. เมื่อให้หนูแรทกินเป็นเวลา 10 วัน มีผลยับยั้งการเกิด lipid peroxidation ในเนื้อเยื่อตับ ไต และหัวใจ เพิ่มระดับของ triiodothyronine (T3) และ thyroxin (T4) ในเลือด และเมื่อให้สารสกัดทั้ง 3 ร่วมการยา propylthiouracil (PTU) ซึ่งเป็นยาที่มีผลทำให้เกิ...

882

การวิเคราะห์สารสกัดจากกะเม็ง
การวิเคราะห์สารสกัดจากกะเม็ง และฤทธิ์ต้านเนื้องอกการวิเคราะห์สารสกัดส่วนที่อยู่เหนือดินของกะเม็งด้วย น้ำ 30%เอทานอล 60%เอทานอล และ 90%เอทานอล ด้วยวิธีโครมาโตรกราฟี่ (Thin-layer chromatography) และนำมาวิเคราะห์ต่อจนสามารถแยกได้ว่า ต้นกะเม็งมีสาร wedelolacton, eclalbasaponin I, luteolin และ luteolin-7-O -glucoside และเมื่อทำการทดสอบฤทธิ์ต้านเนื้องอกพบว่า ส่วนสกัดกะเม็งด้วย 30%เอทานอล และสาร eclalbasaponin I มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งเซลล์ของเซลล์มะเร็งตับ โดยมีค่าตวามเข้มข้นครึ่งหนึ่งในการยับยั้งเซ...

867

อันตรกิริยาระหว่างอั่งตังเซียม
อันตรกิริยาระหว่างอั่งตังเซียม (Denshen) กับยาแผนปัจจุบันการศึกษาอันตรกิริยาระหว่างอั้งตังเซียม (Denshen) สมุนไพรแผนจีนที่นิยมใช้รักษาโรคหลอดเลือดและหัวใจ กับยาแผนปัจจุบัน warfarin และ aspirin (ยาต้านการแข็งตัวของเลือด) ในหนูแรท พบว่าเมื่อป้อนสารสกัดจากอั้งตังเซียมขนาด 0.15 ก./กก. น้ำหนักตัว (เทียบเท่ารับประทานในคน )ให้แก่หนูแรทวันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 5 วัน แล้วป้อนยา warfarin ขนาด 0.2 มก./กก. ให้แก่หนูแรทในวันที่ 5 ของการทดลอง อั้งตังเซียมมีผลลดประสิทธิภาพของยา warfarin โดยลดทั้งระดับยาสูงสุดใน...

1495

ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์จากเนื้อกล้วยสุก
ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์จากเนื้อกล้วยสุกการศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสาร α-(1→6)-D-glucan ซึ่งเป็นสารในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ที่แยกได้จากสารสกัด 80% เอทานอลของเนื้อกล้วยสุก (ไม่ระบุชนิดกล้วย) ในหนูเม้าส์ โดยแบ่งหนูเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นหนูปกติ (normal control), กลุ่มที่ 2 เป็นหนูที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน cyclophosphamide ขนาด 80 มก./กก. (ฉีดเข้าทางช่องท้อง) ในวันที่ 1-3, 18, 26 และได้รับน้ำกลั่นในวันที่ 4-17, 19-25, 27-33 (model control)...

113

ความเป็นพิษของสารกลุ่มอัลคิลฟีนอลในใบแป๊ะก๊วย
ความเป็นพิษของสารกลุ่มอัลคิลฟีนอลในใบแป๊ะก๊วย ในการเตรียมสารสกัดมาตรฐานใบแป๊ะก๊วย (Ginkgo biloba L.)50) = 33 ppm แฟรกชั่นที่ประกอบด้วย ginkgolic acids 58 % และ biflavones < 0.02 % มีค่า LD50 = 64 ppm ส่วนแฟรกชั่นที่ประกอบด้วย ginkgolic acids 1 % และ biflavones 16 % มีค่าความเป็นพิษต่ำคือมีค่า LD50 = 4,540 ppm การศึกษานี้ยืนยันความเป็นพิษของ ginkgolic acids และชี้ให้เห็นว่าส่วนประกอบอื่น เช่น biflavones มีผลเสริมความเป็นพิ...

464

ผลของน้ำมะนาวและตะไคร้ในการรักษาฝ้าขาวในปากในผู้ป่วยเอดส์
ผลของน้ำมะนาวและตะไคร้ในการรักษาฝ้าขาวในปากในผู้ป่วยเอดส์ศึกษาผลของน้ำมะนาวและตะไคร้ในการรักษาฝ้าขาวในปากของผู้ป่วยเอดส์ เปรียบเทียบกับสารละลายเยนเชี่ยนไวโอเล็ต 0.5% โดยแบ่งผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 90 คน เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้ทาสารละลายเยนเชี่ยนไวโอเล็ต 0.5% ที่ปาก 3 ครั้งต่อวัน ติดต่อกันนาน 10 วัน กลุ่มที่ 2 ให้กลั้วปากด้วยน้ำมะนาวที่เจือจางด้วยน้ำ (น้ำมะนาวคั้น 20 มล. ผสมน้ำ 10 มล.) แล้วบ้วนทิ้ง รอ 5 นาที จากนั้นอมน้ำมะนาวเจือจางให้นานเท่าที่ทำได้แล้วกลืนลงไป และให้หยดน้ำมะนาวคั้น 2 - 3 หยด 3 ...

957

ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์
ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ acethylcholinesterase และฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของกุหลาบมอญการศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบฤทธิ์ป้องกันการทำงานของระบบประสาทจากน้ำมันและสารที่มีกลิ่นหอมที่สกัดได้จากกุหลาบมอญโดยทำการทดสอบในหลอดทดลองและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE) และ butyrylcholinesterase (BChE) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำลายสารสื่อประสาท acetylcholine และทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นโดยการวัดปฏิกิริยาต้านออกซิเดชั่นต่างๆได้แก่ DPPH radical scavenging, me...

1119

ผลของกระท่อมต่อตัวรับ
ผลของกระท่อมต่อตัวรับ Pregnane Xการทดสอบผลของสารสกัดเมทานอล ส่วนสกัดที่อุดมไปด้วยสารแอลคาลอยด์ และสารแอลคาลอยด์ 6 ชนิดที่แยกได้จากใบกระท่อม (Mitragyna speciosa ) ต่อตัวรับ Pregnane X (Pregnane X receptor; PXR) ซึ่งตัวรับดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่ใช้ในการเกิดเมแทบอลิซึมของยาและการขนส่งยาไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ใน hPXR transfected HepG2 cell line พบว่าทั้งสารสกัดเมทานอล ส่วนสกัดที่อุดมไปด้วยสารแอลคาลอยด์ และสารแอลคาลอยด์ทั้ง 6 ชนิด มีฤทธิ์กระตุ้น PXR เมื่อทำการเปรียบเทียบกับยามาตรฐาน...

1616

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของเมล็ดข้าวสาลีในหนูแรท
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของเมล็ดข้าวสาลีในหนูแรทการศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของเมล็ดข้าวสาลี (Triticum aestivum) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย alloxan แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ไม่เป็นเบาหวาน กลุ่มที่เป็นเบาหวาน กลุ่มที่เป็นเบาหวานและได้รับยารักษาเบาหวาน metformin และกลุ่มที่เป็นเบาหวานและได้รับเมล็ดข้าวสาลี ทำการทดสอบเป็นเวลา 28 วัน หลังจากนั้นเก็บเลือดเพื่อวัดค่าน้ำตาล ทำให้หนูตายแล้วผ่าเพื่อดูอวัยวะภายใน ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่ได้รับเมล็ดข้าวสาลีมีผลในลดระดับน้ำตาลในเลือด และค่า alb...