Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของการรับประทานข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ต่อระดับน้ำตาลและอินซูลินในอาสาสมัคร

การศึกษาแบบ randomized, single-blind, crossover trials เกี่ยวกับผลของการรับประทานข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ (rice with high resistant starch) ในอาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 20 คน ในการศึกษานี้ใช้ข้าวที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมเพิ่มเอนไซม์ starch synthase IIIa และ branching enzyme IIb (ss3a/be2b) เพื่อให้ได้ข้าวที่มีปริมาณอะไมโลสสูงและทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ แบ่งออกเป็น 2 การศึกษาย่อย การศึกษาที่ 1 ทำการสุ่มให้อาสาสมัครรับประทานแครกเกอร์ข้าวปกติ (กลุ่มควบคุม) หรือรับประทานแครกเกอร์ข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ จากนั้นสลับกลุ่ม พบว่าระดับพื้นที่ใต้กราฟของกลูโคสและระดับพื้นที่ใต้กราฟของอินซูลินหลังการรับประทานแครกเกอร์ที่ทำจากข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์เพิ่มขึ้นน้อยกว่าการรับประทานแครกเกอร์ปกติอย่างมีนัยสำคัญ และการศึกษาที่ 2 เมื่อให้อาสาสมัครการรับประทานข้าวปกติ (กลุ่มควบคุม) หรือรับประทานข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ที่ผ่านการหุงแล้ว ขนาด 50 ก. ก่อนสลับกลุ่ม โดยมีระยะพักระหว่างการรับประทานอาหารแต่ละแบบในทั้งสองการศึกษาอย่างน้อย 7 วัน พบว่าการรับประทานข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์มีผลลดค่าระดับพื้นที่ใต้กราฟของกลูโคสและระดับพื้นที่ใต้กราฟของอินซูลินอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันเมื่อเทียบกับการรับประทานข้าวปกติ จึงแสดงให้เห็นว่าขข้าวที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมให้มีปริมาณอะไมโลสสูงและทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์สามารถลดระดับน้ำตาลและอินซูลินในเลือดได้

Biosci Biotechnol Biochem. 2020;84:365-71

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1450

ผลการปกป้องหัวใจของน้ำทับทิมในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยง
ผลการปกป้องหัวใจของน้ำทับทิมในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงPhytother Res 2017;31:173-8. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1380

การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากใบชาขาว
การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากใบชาขาวการศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัด 70% เอทานอลจากใบชาขาว [Camellia sinensis (L.) Kuntze] ในหนูเม้าส์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมหนึ่งกลุ่มและกลุ่มทดลองสามกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มมีหนูทั้งหมด 10 ตัว เป็นหนูเพศผู้และเพศเมียอย่างละ 5 ตัว โดยทำการป้อนสารสกัดจากใบชาขาวขนาด 1,250, 2,500 และ 5,000 มก./กก. แก่หนูในกลุ่มทดลองเพียงครั้งเดียว สังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นภายใน 4 และ 24 ชั่วโมงแรกหลังการป้อนสารสกัด ซึ่งไม่พบหนูทดลองแสดงความผิดปกติหรือตาย เมื่อติดตามพฤติกรรม น้ำหนักต...

653

ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทของสารจากเห็ดหลินจือในหนูแรท
ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทของสารจากเห็ดหลินจือในหนูแรทการศึกษาฤทธิ์ของสารโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายน้ำได้จากเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum  polysaccharides, GLPS) ในสมองของหนูแรทที่ทำเส้นเลือดแดงบริเวณสมองส่วนกลางเกิดการอุดตัน (middle cerebral artery occlusion (MCAO)) และในเซลล์สมองของหนูแรทที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคส (oxygen and glucose deprivation (OGD)) จากผลการทดลองพบว่าในหนูกลุ่ม MCAO ที่กิน GLPS ขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก. สามารถลดบริเวณที่เนื้อตาย อาการผิดปกติของสมอง และการตาย...

873

การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ curcumin ในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์การศึกษาในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ โดยแบ่งให้ผู้ป่วยรับประทานแคปซูลสาร curcumin ขนาด 500 มก. วันละ 2 แคปซูล หรือยาแก้อักเสบ diclofenac sodium ขนาด 50 มก. วันละ 1 เม็ด หรือรับประทาน curcumin ร่วมกับยา diclofenac ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ แล้วประเมินความรุนแรงของโรคโดยใช้ disease activity score-28 พบว่าความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยทั้งสามกลุ่มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และพบว่า curcumin ช่วยบรรเทาอาการปวดและลดการบวมของข้อตามเกณฑ์ของ ...

1327

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของน้ำคั้นจากผลมะระ
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของน้ำคั้นจากผลมะระการศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของน้ำคั้นจากผลมะระในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วย streptozotocin โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 หนูปกติ กลุ่มที่ 2 หนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน กลุ่มที่ 3 หนูที่ป้อนด้วยน้ำคั้นจากผลมะระ ขนาด 10 มล./กก. เป็นเวลา 14 วัน ก่อนเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน จากนั้นป้อนน้ำคั้นต่อไปอีก 21 วัน และกลุ่มที่ 4 หนูที่เป็นเบาหวานที่ป้อนด้วยน้ำคั้นจากผลมะระ ขนาด 10 มล./กก. เป็นเวลา 21 วัน พบว่าหนูที่ได้รับน้ำคั้นทั้งก่อนและ...

1132

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของใบกระเจี๊ยบแดง
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของใบกระเจี๊ยบแดงการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในใบกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa ) ด้วยเทคนิค HPLC-MS พบว่าประกอบด้วยสารกลุ่ม polyphenols ได้แก่ neochlorogenic acid, chlorogenic acid, cryptochlorogenic acid, caffeoylshikimic acid, quercetin, quercetin glycoside, quercetin-rutinoside , kaempferol, kaempferol glycoside, kaempferol glycoside rhamnosyl รวมทั้งพบสาร 5-(hydroxymethyl)furfural หาปริมาณสารประกอบ phenolic ทั้งหมดอยู่ในช่วง 18.98±2.7 ถึง 29.9...

1216

ฤทธิ์ทำให้เกิดการตายแบบอะพอพโตซิสของเซลล์ของสารสกัดจากเห็ดน้ำแป้ง
ฤทธิ์ทำให้เกิดการตายแบบอะพอพโตซิสของเซลล์ของสารสกัดจากเห็ดน้ำแป้งเห็ดน้ำแป้ง (Russula alboareolata ) เป็นเห็ดกินได้ ที่พบในป่าแถบภาคอีสาน เมื่อนำสารสกัด 95% เอทานอลของเห็ดน้ำแป้งมาทดสอบฤทธิ์ในการทำให้เกิดการตายแบบอะพอพโตซิส (apoptosis) ของเซลล์ 3 ชนิด ได้แก่ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ของหนูชนิด L929 เซลล์มะเร็งตับชนิด HepG2 และเซลล์มะเร็งปากมดลูกชนิด HeLa ที่ความเข้มข้น 600, 500 และ 1,000 มคก./มล. ตามลำดับ โดยเปรียบเทียบผลกับยาเคมีบำบัด valinomycin ความเข้มข้น 1 มคก./มล. พบว่า ยา valinomycin ทำให้เกิดการ...

626

พิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากใบส้มโอ
พิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากใบส้มโอเมื่อนำสารสกัดเฮกเซน, คลอโรฟอร์ม, เอทิลอะซีเตท, บิวทานอล และน้ำจากใบส้มโอ ความเข้มข้น 50, 100, 200 มคก./มล. ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง 5 ชนิด ได้แก่ เซลล์มะเร็งปอด NCI-H460, เซลล์มะเร็ง neuroblastoma SK-N-H460, เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ HCT-15, เซลล์มะเร็งปากมดลูก Hela และเซลล์มะเร็งเต้านม MCF-7 พบว่าสารสกัดคลอโรฟอร์มมีฤทธิ์ดีที่สุด โดยมีค่า IC50 ต่อเซลล์มะเร็งทั้ง 5 ชนิด เท่ากับ 81.18, 129.56, 114.94, 56.54 และ 176.93 มคก./มล ตามลำดับ แต่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ปกต...

16

สารที่มีผลยับยั้ง
สารที่มีผลยับยั้ง phospholipase Cg1 จากแป๊ะก๊วย เอนไซม์ PI-PLC (phosphatidylinositol-specific phospholipase C)มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนของเซลล์ (proliferation) พบว่าเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งมีเอนไซม์ PI-PLC ชนิดแกมมา 1 สูงกว่าเนื้อเยื่อปกติ ซึ่งชี้ว่า PI-PLCg1 น่าจะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง และสารที่มีผลยับยั้ง PI-PLCg1 มีโอกาสที่จะนำมาพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็ง สารประเภทฟีนอลิกซึ่งสกัดได้จากเปลือกหุ้มเมล็ดแป๊ะก๊วย (Ginkgo bilob...