Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การศึกษาทางคลินิกผลของโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบฝรั่งต่อการยับยั้งน้ำมันจากต่อมไขมัน

การศึกษาผลของโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบฝรั่ง (Pisidium guajava L.; guava) ต่อการยับยั้งน้ำมันจากต่อมไขมันบนใบหน้า (anti sebum) โดยคัดเลือกสูตรโทนเนอร์พื้นฐานที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการประเมินความชอบ (preference test) ด้วยค่าความพึงพอใจ 83.20 ± 1.85% มาพัฒนาเป็นตำรับโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมสารสกัดใบฝรั่ง 3% 4.5% และ 6% พบว่าผลิตภัณฑ์มีความคงตัวดีและไม่ก่ออาการระคายเคืองในอาสาสมัคร และการศึกษาทางคลินิก (split face, randomized, single blind placebo controlled) ถึงประสิทธิภาพของโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบฝรั่ง 6% ในอาสาสมัครจำนวน 21 คน ทั้งหญิงและชาย อายุ 20-35 ปี ให้ใช้โทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบฝรั่งบริเวณใบหน้าและจมูกด้านหนึ่ง 2 ครั้ง/วัน ช่วงเช้าและเย็น เปรียบเทียบกับอีกด้านหนึ่ง แล้วประเมินผลต่อการยับยั้งน้ำมันจากต่อมไขมันในวันที่ 7, 14 และ 28 ของการทดสอบด้วยวิธี Sebutape® พบว่าโทนเนอร์ใบฝรั่งมีผลลดความมันบริเวณใบหน้า (13.10±3.67%) และบริเวณจมูก (21.43 ± 3.21%) ให้ผลดีกว่าโทนเนอร์ที่ไม่มีส่วนผสมของใบฝรั่ง โดยผลต่อบริเวณจมูกให้ผลตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของการทดสอบ (10.72± 3.51%) จากผลการทดสอบของการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าการใช้โทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของใบฝรั่งมีผลต่อการยับยั้งน้ำมันจากต่อมไขมันได้ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

J Cosmet Dermatol. 2019;18(6):1737-41.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

714

ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบกับการสูบบุหรี่
ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบกับการสูบบุหรี่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบกับการสูบบุหรี่ของชายไทยในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,843 คน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ระหว่างปี ค.ศ. 1990-1991 ประกอบด้วยอาสาสมัครชาย 625 คน มีอายุระหว่าง 30-89 ปี อาศัยอยู่ในเขต 5 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น และระยะที่ 2 ระหว่างปี ค.ศ. 1992-1994 ประกอบด้วยอาสาสมัครชาย 1,218 คน อายุระหว่าง 33- 86 ปี อาศัยอยู่ในเขตอำเภอชนบทของจังหวัดขอนแก่น ทำการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพช่องปากของอาสาสมัคร และนำ...

1041

ชาอู่หลงลดความเสี่ยงการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง
ชาอู่หลงลดความเสี่ยงการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงBr J Nutr 2014; 111(8): 1421-9 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

757

สารสกัดจากใบมะกอกลดอาการชาหรือปวดที่เกี่ยวกับเส้นประสาทในโรคเบาหวาน
สารสกัดจากใบมะกอกลดอาการชาหรือปวดที่เกี่ยวกับเส้นประสาทในโรคเบาหวานการศึกษาผลของสารสกัดจากใบมะกอกต่ออาการชาหรือปวดที่เกี่ยวกับเส้นประสาทในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงและหนูแรทที่เป็นเบาหวาน พบว่า ในเซลล์ประสาทที่เลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีระดับน้ำตาลสูงกว่าปกติ 4 เท่า จะมีการทำงานของ caspase-3 และการทำลายเซลล์เพิ่มขึ้น เมื่อเซลล์ประสาทได้รับสารสกัดจากใบมะกอก ขนาด 200, 400 และ 600 มคก./มล. เซลล์ถูกทำลายลดลง สอดคล้องกับการทดลองในหนูแรทที่ถูกชักนำให้เป็นเบาหวานโดยการฉีดด้วยสาร streptozotocin พบว่า ในไ...

837

ผลของการรับประทานสารสกัดทับทิมต่อการเจริญของกระดูกทารกในครรภ์
ผลของการรับประทานสารสกัดทับทิมต่อการเจริญของกระดูกทารกในครรภ์การศึกษาผลการรับประทานสารสกัดทับทิมต่อการเจริญของกระดูกทารกในครรภ์ในหนูเม้าส์ Balb/c ที่ตั้งท้อง โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว ในวันที่ 8 - 18 ของการตั้งท้อง ป้อนหนูกลุ่มที่ 1 ด้วยสารสกัดน้ำทับทิม 3.3 มล. / กก. กลุ่มที่ 2 ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิม 1 ก. / กก. กลุ่มที่ 3 ป้อนสารสกัดน้ำทับทิมและสารสกัดเปลือกทับทิมผสมกัน และกลุ่มที่ 4 ป้อนด้วยน้ำเปล่า (กลุ่มควบคุม) ในวันที่ 19 ของการตั้งท้อง ทำการผ่าซากหนูและแยกตัวอ่อนออกมาวัดก...

1178

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของบัวบก
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของบัวบก (Centella asiatica )J Ethnopharmacol 2016;180:60-9 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

831

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของรากสามสิบในการยับยั้งการย่อย
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของรากสามสิบในการยับยั้งการย่อย การดูดซึมคาร์ไฮเดรต และเพิ่มการทำงานของอินซูลินการศึกษาในหนูแรทของสารสกัดรากด้วยเอทานอลต้นรากสามสิบ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเฉียบพลัน และช่วงยาวต่อเนื่อง โดยการศึกษาในระยะเฉียบพลันป้อนสารสกัดเอทานอลต้นรากสามสิบขนาด 1.25 กรัม/กก. ให้กับหนูแรทที่ไม่เป็นเบาหวาน และหนูแรทที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และ ชนิดที่ 2 พบว่าไม่มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือด แต่ช่วยให้ทนต่อการเพิ่มขึ้นของกลูโคส (glucose tolerance) ในนาทีที่ 30 ดีขึ้น และการศึกษาช่วงยาวต่อเนื่อง...

1298

สารสำคัญจากเมล็ดชมจันทร์มีฤทธิ์ต้านการดื้อยาแบบหลายขนานของเซลล์มะเร็งเต้านม
สารสำคัญจากเมล็ดชมจันทร์มีฤทธิ์ต้านการดื้อยาแบบหลายขนานของเซลล์มะเร็งเต้านมการศึกษาฤทธิ์ต้านการดื้อยาของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดที่ดื้อยาแบบหลายขนาน (multidrug-resistant human breast carcinoma cells) ของสาร albinosides I - IX ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม resin glycosides ที่แยกได้จากสารสกัดคลอโรฟอร์มของเมล็ดชมจันทร์ (Ipomoea alba) โดยดูความสามารถในการต้านการดื้อยา vinblastine (ยารักษามะเร็ง) พบว่าสาร albinoside VII และสาร albinoside VIII ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ และที่ความเข้มข้น 25 มคก./มล. มีฤทธิ์ต้านการด...

1205

ฤทธิ์ต้านอักเสบจากหัวหญ้าแห้วหมู
ฤทธิ์ต้านอักเสบจากหัวหญ้าแห้วหมูการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของ fulgidic acid ที่แยกได้จากส่วนหัวของหญ้าแห้วหมู (Cyperus rotundus L.) พบว่า fulgidic acid ลดการสร้าง nitric oxide (NO), prostaglandin E2 (PGE2), tumor necrosis factor-α (TNF-α) และ interleukin-6 (IL-6) ใน RAW264.7 macrophage ที่เกิดถูกเหนี่ยวนำในเกิดการสร้างสารก่อการอักเสบต่างๆ ข้างต้นด้วย lipopolysaccharide (LPS) โดย fulgidic acid ยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ nitric oxide synthase (iNOS) และ cyclooxygenase-...

922

การศึกษาความความเป็นพิษของว่านหางจระเข้
การศึกษาความความเป็นพิษของว่านหางจระเข้การศึกษาความเป็นพิษของสาร anthraquinone ซึ่งพบในยางเหลืองของว่านหางจระเข้ โดยแบ่งให้หนูแรทกินน้ำที่มีส่วนผสมของน้ำคั้นจากใบว่านหางจระเข้ที่กำจัดยางเหลืองออกแล้ว (พบสาร anthraquinone น้อยกว่า 0.1 ส่วนในล้านส่วน) ความเข้มข้น 0.5%, 1% และ 2% ติดต่อกันนาน 3 เดือน ไม่พบความผิดปกติใดๆ และพบว่าขนาดสูงสุดที่ไม่ก่อเกิดความเป็นพิษ (no-observed-adverse-effect level: NOAEL) คือ >2% โดยน้ำหนักต่อปริมาตร หรือมากกว่าวันละ 1,845 มก./กก.น้ำหนักตัว สำหรับเพศชาย และมากกว่า 2,...