Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การศึกษาทางคลินิกผลของโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบฝรั่งต่อการยับยั้งน้ำมันจากต่อมไขมัน

การศึกษาผลของโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบฝรั่ง (Pisidium guajava L.; guava) ต่อการยับยั้งน้ำมันจากต่อมไขมันบนใบหน้า (anti sebum) โดยคัดเลือกสูตรโทนเนอร์พื้นฐานที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการประเมินความชอบ (preference test) ด้วยค่าความพึงพอใจ 83.20 ± 1.85% มาพัฒนาเป็นตำรับโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมสารสกัดใบฝรั่ง 3% 4.5% และ 6% พบว่าผลิตภัณฑ์มีความคงตัวดีและไม่ก่ออาการระคายเคืองในอาสาสมัคร และการศึกษาทางคลินิก (split face, randomized, single blind placebo controlled) ถึงประสิทธิภาพของโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบฝรั่ง 6% ในอาสาสมัครจำนวน 21 คน ทั้งหญิงและชาย อายุ 20-35 ปี ให้ใช้โทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบฝรั่งบริเวณใบหน้าและจมูกด้านหนึ่ง 2 ครั้ง/วัน ช่วงเช้าและเย็น เปรียบเทียบกับอีกด้านหนึ่ง แล้วประเมินผลต่อการยับยั้งน้ำมันจากต่อมไขมันในวันที่ 7, 14 และ 28 ของการทดสอบด้วยวิธี Sebutape® พบว่าโทนเนอร์ใบฝรั่งมีผลลดความมันบริเวณใบหน้า (13.10±3.67%) และบริเวณจมูก (21.43 ± 3.21%) ให้ผลดีกว่าโทนเนอร์ที่ไม่มีส่วนผสมของใบฝรั่ง โดยผลต่อบริเวณจมูกให้ผลตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของการทดสอบ (10.72± 3.51%) จากผลการทดสอบของการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าการใช้โทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของใบฝรั่งมีผลต่อการยับยั้งน้ำมันจากต่อมไขมันได้ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

J Cosmet Dermatol. 2019;18(6):1737-41.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

418

ผลของชาเขียวในการลดความอ้วนของคนไทย
ผลของชาเขียวในการลดความอ้วนของคนไทยการศึกษาในคนไทย 60 คน เป็นชาย 18 คน หญิง 42 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 30 คน กลุ่มที่ 1 เป็นควบคุม เป็นชาย 9 คน หญิง 21 คน อายุเฉลี่ย 48.95 ± 4.96 ปี น้ำหนักตัวเฉลี่ย 71.90 ± 11.70 กก. Body mass index (BMI) เฉลี่ย 28.00 ± 3.51 กก./ม2 กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับสารสกัดใบชาเป็นชาย 9 คน หญิง 21 คน อายุเฉลี่ย 48.53 ± 5.50 ปี น้ำหนักตัวเฉลี่ย 69.30 ± 9.54 กก. BMI เฉลี่ย 27.42 ± 3.26 กก./มม. ซึ่งกลุ่มที่ 1 ให้กิน...

877

ฤทธิ์ปกป้องสมองของว่านพร้าว
ฤทธิ์ปกป้องสมองของว่านพร้าวการศึกษาฤทธิ์ปกป้องสมองของสารสกัด curculigoside (CCGS) จากว่านพร้าวในหลอดทดลอง (in vitro ) โดยทำการทดลองเลี้ยงเซลล์สมอง prefrontal cortex neurons ที่แยกได้จากหนูเม้าส์ ในอาหารเลี้ยงเซลล์ Neurobasal medium ที่มีสารสกัด CCGS อยู่ 0.1 1.0 10 และ 100 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ จากนั้นเติมสาร N -methyl-D-aspartate (NMDA) เพื่อเหนี่ยวนำให้เซลล์ถูกทำลาย วัดอัตราการอยู่รอดของเซลล์ด้วยวิธี MTT assay และตรวจสอบการตายของเซลล์โดยย้อมเซลล์ด้วยสาร propidium iodide และHoechst 33258 do...

792

ฤทธิ์ต้านเอนไซม์
ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ อีลาสเตส ไฮยาลูโรนิเดส และเมทริก เมตาโลโปรติเนสของสารสกัดจากดอกดาวเรืองใหญ่สารสกัดเมทานอล ส่วนสกัดของเอทิลอะซิเตด เอ็น-บิวทานอล และน้ำของดอกดาวเรืองใหญ่ มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส (hyaluronidase) อีลาสเตส (elastase) และเมทริก เมตาโลโปรติเนส (MMP-1) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนในชั้นผิวหนังทำให้ผิวแห้ง เหี่ยว การยืดหยุ่นของผิวหนังไม่ดี จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า สารสกัดเมทานอลจากดอกดาวเรืองใหญ่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส และอีลาสเตส โดยที่ IC50 (ความเข้มข้นที่มีฤทธิ์ต้า...

973

ผลของสารสกัดจากใบฝรั่งต่อเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะเบาหวาน
ผลของสารสกัดจากใบฝรั่งต่อเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะเบาหวานการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ dipeptidyl-peptidase IV (DP-IV) ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในกระบวนการควบคุมสมดุลของระดับน้ำตาลกลูโคสในร่างกาย ของสารในกลุ่ม flavonol glycosides ซึ่งแยกได้จากสารสกัดเอทานอล/น้ำ (8/2) จากใบฝรั่ง (Psidium guajava  L.) ในหลอดทดลองพบว่า สารสกัดดังกล่าวสามารถยับยั้งเอนไซม์ DP-IV ได้ โดยมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งได้ 50% (IC50) เท่ากับ 380 มคก./มล. ซึ่งการยับยั้งเอนไซม์ DP-IV นี้ จะส่งผลให้เซลล์เกิดการหลั่งอินซูล...

511

สาร
สาร catechin จากชาเขียวมีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มการสะสมไขมันในเซลล์ไขมันสาร (-) - epigallocatechin - 3 - gallate (EGCG) จากชาเขียว ขนาด 0, 1 และ 10 ไมโครโมล เมื่อนำมาทดสอบกับเซลล์ไขมัน (3T3-L1 adipocytes) พบว่าสาร EGCG ขนาด 10 ไมโครโมล สามารถลดการสะสมไขมันในเซลล์ไขมันได้ 19% เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์ที่ไม่ได้รับสาร EGCG โดยไปกระตุ้นการสลายไขมัน และกระตุ้นให้มีการเพิ่มระดับ mRNA ของเอนไซม์ lipase ที่ไวต่อฮอร์โมน (hormone sensitive lipase) จาการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า สาร EGCG จากชาเขียว ขนาด...

1182

ฟักทองช่วยบรรเทาอาการโรคซึมเศร้า
ฟักทองช่วยบรรเทาอาการโรคซึมเศร้าการศึกษาฤทธิ์ของฟักทอง (Cucurbita moschata Duch.) ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของหนูแรทที่มีภาวะซึมเศร้า โดยแบ่งป้อนฟักทองอบ (มีเบต้าแคโรทีน 0.163 มคก./ก.) ขนาด 1 ก./กก. น้ำหนักตัว หรือเบต้าแคโรทีน ขนาด 0.1, 1, และ 10 มก./กก. ให้แก่หนูแรท วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 28 วัน จากนั้นประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยการทดสอบพฤติกรรมบังคับว่ายน้ำ (forced swimming test) ซึ่งเป็นโมเดลที่วัดอารมณ์ซึมเศร้าในหนู พบว่าทั้งฟักทองอบและเบต้าแคโรทีนมีผลลดระยะเวลาการลอยตัวอยู่นิ่ง (immob...

1648

ฤทธิ์ต้านเบาหวานจากดอกดาหลา
ฤทธิ์ต้านเบาหวานจากดอกดาหลาการทดสอบฤทธิ์ต้านเบาหวานในหลอดทดลองของสารสกัดน้ำจากดอกดาหลา (Etlingera elatior) ด้วยวิธี α-amylase inhibition assay และ α-glucosidase inhibition assay พบว่าสารสกัดดังกล่าวที่ความเข้มข้น 100 มคก./มล. สามารถยับยั้งเอนไซม์ α-amylase และ α-glucosidase ได้ 99.70 ± 2.88% และ 52.39 ± 1.50% ตามลำดับ ในขณะที่ยาลดน้ำตาลในเลือดมาตรฐาน acarbose ที่ความเข้มข้นเดียวกันสามารถยับยั้งได้ 100 ± 1.92% และ10.62 ± 11.03% ตามลำดับ การทดลองเพิ่มเติมในห...

341

ผลเพิ่มความไวต่ออินซูอินในหนูอ้วนของสาร
ผลเพิ่มความไวต่ออินซูอินในหนูอ้วนของสาร myricetin จากชะมดต้นในหนูอ้วนที่มีภาวะไขมัน ระดับน้ำตาล และอินซูอินในเลือดสูง เมื่อให้สาร myricetin จากส่วนเหนือดินของชะมดต้น ขนาด 0.3, 0.5 และ 1 มก./กก. โดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ พบว่า myricetin ขนาด 1 มก./กก. มีผลลดระดับน้ำตาลและเพิ่มอินซูลินในเลือดได้ และเมื่อฉีด myricetin ขนาด 1 มก./กก. วันละ 3 ครั้ง แก่หนู เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับการป้อนยา metformin ซึ่งเป็น insulin sensitizer (320 มก./กก. วันละ 3 ครั้ง) พบว่า myricetin มีผลลดน้ำตาลในเลือดไ...

37

ฤทธิ์ลดความเจ็บปวดของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้
ฤทธิ์ลดความเจ็บปวดของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ การศึกษาฤทธิ์ลดความเจ็บปวดของน้ำมันหอมระเหยจากใบตะไคร้ ( Cymbopogon citratus Stapf. ) โดยทดลองในหนูถีบจักรที่เหนี่ยวนำให้เกิดความเจ็บปวดด้วย 3 วิธีคือ ใช้ความร้อน ( hot plate test ) ใช้กรดน้ำส้มฉีดเข้าช่องท้อง และใช้ฟอร์มาลินฉีดเข้าอุ้งเท้าพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากใบตะไคร้แสดงฤทธิ์ลดความเจ็บปวดโดยออกฤทธิ์ต่อทั้งระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลายJ Ethnopharmacol 2000 ; 70 : 323-27 ...