Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของสารสกัดเมล็ดเสาวรสที่อุดมด้วยสารไพซีแทนนอล (piceatannol) ต่อสุขภาพผิว

การศึกษาทางคลินิกผลของสารสกัดของเมล็ดเสาวรสที่อุดมด้วยสารไพซีแทนนอล (piceatannol) ต่อสุขภาพผิว โดยทำการศึกษาในผู้หญิงสุขภาพดีชาวญี่ปุ่น อายุ 35-54 ปี ที่มีลักษณะผิวแห้ง แบ่งออกเป็นกลุ่มที่จะได้รับแคปซูลสารสกัดของเมล็ดเสาวรส (ประกอบด้วยสาร piceatannol 5 มก.) วันละครั้ง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอกที่จะได้รับสารเด็กซ์ทริน (dextrin) ทำการประเมินความชุ่มชื้นของผิวหนัง (skin hydration) และค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ บริเวณใบหน้า ในสัปดาห์ที่ 0, 4 และ 8 ของการทดสอบ รวมทั้งการประเมินด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของอาสาสมัคร ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดของเมล็ดเสาวรสมีผลเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนังในช่วงหลังจากสัปดาห์ที่ 4 และ 8 ของการทดสอบ และลดการสูญเสียน้ำออกทางผิวหนัง (transepidermal water loss) อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างของทั้งสองกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และจากการประเมินลักษณะของเซลล์ผิวหนังพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเมล็ดเสาวรสมีผลในการเพิ่มความชุ่มชื้นในเซลล์ได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก นอกจากนี้จากการประเมินลักษณะอาการต่าง ๆ ด้วยแบบสอบถามพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเมล็ดเสาวรสมีผลลดการเกิดเหงื่อ (perspiration) และอาการเหนื่อยล้า (fatigue) ได้ จากผลการทดสอบสรุปได้ว่าสารสกัดเมล็ดเสาวรสที่อุดมด้วยสาร piceatannol มีผลในการเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังที่แห้งและลดความเหนื่อยล้าได้

J Nutr Sci Vitaminol. 2018;64:75-80.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

824

หญ้าหวานช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังอาการบาดเจ็บ
หญ้าหวานช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังอาการบาดเจ็บศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด stevioside จากหญ้าหวานต่อการฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่ได้รับการเหนี่ยวนำให้เกิดอาการบาดเจ็บ โดยทำการทดลองในหนูแรทเพศผู้ ด้วยการป้อนสารสกัด stevioside ขนาด 10 มก./กก. น้ำหนักตัว เป็นเวลา 7 วัน ก่อนกระตุ้นให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อโดยการฉีด cardiotoxin เข้าที่บริเวณกล้ามน่องส่วนหน้า (tibialis anterior muscle) ของขาขวาด้านหลัง (right hindlimb) ป้อนสารสกัด stevioside ให้หนูต่อไปอีก 7 วัน ทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ...

850

ฤทธิ์ปกป้องกระดูกอ่อนและรักษาอาการข้ออักเสบของสารเซซามินที่ได้จากงา
ฤทธิ์ปกป้องกระดูกอ่อนและรักษาอาการข้ออักเสบของสารเซซามินที่ได้จากงาการศึกษาในเซลล์กระดูกอ่อนของหมู (porcine cartilage explant) พบว่าสารเซซามินช่วยยับยั้งการหลั่ง sulfated-glycosaminoglycan (s-GAG) และ hydroxyproline ที่ถูกกระตุ้นด้วย interleukin-1-beta (IL-1β) โดยผ่านกระบวนการลดการแสดงออกของ metalloproteinase (MMP) ชนิดที่ 1, 3 และ 13 ที่ผลต่อการสลายตัวของ proteoglycans (PGs) และ type-II collagen ทั้งในระดับของยีนและโปรตีน ร่วมกับการออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ MMP-3 ด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าสาร...

95

ฤทธิ์ของผงขมิ้นในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาว
ฤทธิ์ของผงขมิ้นในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาว ทำการศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารในหนูขาวเพศผู้ด้วยการป้อนผงขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ขนาด 0.25, 0.5 และ 0.75 กรัม ต่อนน.ตัว เป็นเวลา 3 วันก่อนที่จะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผล โดยการฉีด indomethacin 12 มก.ต่อนน.ตัว 1 กก. และโดยภาวะเครียดอันเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ และถูกจำกัดการเคลื่อนไหว และศึกษาฤทธ์สมานตัวของแผล ด้วยการป้อนผงขมิ้นในขนาดเดียวกัน หรือสารสกัดจากผงขมิ้น คือสาร เคอร์คิวมินอ...

1362

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของน้ำมันจากเมล็ดราชดัด
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของน้ำมันจากเมล็ดราชดัดการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของน้ำมันจากเมล็ดราชดัด (Brucea javanica (L.) Merr.) โดยให้หนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบชนิดเป็นแผล (ulcerative colitis; UC) ด้วย dextran sulfate sodium (DSS) ความเข้มข้น 30 มก./มล. ได้รับน้ำมันของเมล็ดราชดัดในรูปแบบอิมัลชั่น (Brucea javanica oil emulsion; BJOE) เข้าทางกระเพาะอาหาร (gavage) ในขนาด 0.5, และ 2 ก./กก. เปรียบเทียบผลกับการได้รับยามาตรฐาน 2 ชนิดคือ sulfasalazine (SASP) ขนาด 200 มก./กก. และ azathiop...

1158

ฤทธิ์ฆ่าหนอนพยาธิตัวกลม
ฤทธิ์ฆ่าหนอนพยาธิตัวกลม (Aspicularis tetraptera) ของเมล็ดฟักทองป้อนสารสกัดน้ำและเอทานอลจากเมล็ดฟักทอง (Cucurbuta maxima ) ขนาดวันละ 100 มก./กก. ให้แก่หนูเม้าส์ที่ติดเชื้อหนอนพยาธิตัวกลมชนิด A. tetraptera ตามธรรมชาติ นานติดต่อกัน 7 วัน เปรียบเทียบกับการให้ยาฆ่าพยาธิ ivermectin ผลจากการตรวจนับจำนวนพยาธิในลำไส้ของหนูพบว่า จำนวนพยาธิเฉลี่ยในกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ได้รับยา ivermectin กลุ่มที่ได้รับสารสกัดเอทานอล เมล็ดฟักทอง และกลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำเมล็ดฟักทองมีค่าเท่ากับ 249, 29, 60 และ 107 ตามลำดั...

843

ผลของ
ผลของ Guduchi ต่อเซลล์กระดูกGuduchi (Tinospora cordifolia ) เป็นสมุนไพรอินเดีย ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับบอระเพ็ดและชิงช้าชาลีของบ้านเรา สรรพคุณพื้นบ้านของอินเดียระบุว่า Guduchi สามารถบรรเทาอาการของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ รวมทั้งอาการอักเสบและโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูกได้ การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลจากส่วนเหนือดินของ Guduchi (TC) ต่อการแบ่งตัว การเปลี่ยนแปลง และการเสริมสร้างแร่ธาตุให้กับเซลล์กระดูกใน osteoblast model systems โดยใช้ human osteoblast-like cells MG-63 และ primary osteob...

485

ฤทธิ์ป้องกันพิษงูของเมล็ดหมามุ่ย
ฤทธิ์ป้องกันพิษงูของเมล็ดหมามุ่ยการศึกษาในหนูแรทเพศผู้ 12 ตัว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 ฉีดสารสกัดเมล็ดหมามุ่ย (Mucuna puriens extract : MPE) ขนาด 21 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง นาน 3 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุมฉีดน้ำเกลือเข้าทางช่องท้องในขนาดที่เท่ากัน เมื่อครบ 7 วันของการศึกษา หลังจากฉีดสารสกัด MPE เข็มที่ 1 ให้ฉีดพิษงูเห่าพ่นพิษ และงูกะปะให้กับหนู พบว่าไม่มีหนูรอดชีวิต เมื่อฉีดพิษงูในวันที่ 14 ของการศึกษา (หลังจากฉีดสาร MPE เข็มที่ 2) พบว่าอัตราการรอ...

721

สารคาทีชินในชาช่วยป้องกันการเกิดภาวะความผิดปกติของผนังหลอดเลือด
สารคาทีชินในชาช่วยป้องกันการเกิดภาวะความผิดปกติของผนังหลอดเลือด และต้านการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งในผู้ที่สูบบุหรี่การศึกษาในผู้ชายที่สูบบุหรี่จำนวน 30 คน ที่มีประวัติในการสูบบุหรี่ 20 มวน/วัน นาน 1 ปี หรือมากกว่า และมีสุขภาพดีไม่เป็นโรคเบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมได้รับเครื่องดื่มที่ไม่มีสารคาทีชิน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่มีสารคาทีชินในระดับกลาง (80 มก./วัน) กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่มีสารคาทีชินในระดับสูง (580 มก...

846

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารจากเมล็ดของลูกซัด
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารจากเมล็ดของลูกซัดการทดสอบฤทธิ์ต้านเบาหวานของกรดอะมิโน 2S, 3R, 4S) 4-hydroxyisoleucine (4HO-Ile) ซึ่งแยกได้จากเมล็ดของลูกซัด (Trigonella foenum  graecum) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ด้วย streptozotocin โดยสัตว์ทดลองจะมีระดับของอินซูลินต่ำกว่าหนูปกติถึง 65% พบว่าการให้หนูที่เป็นเบาหวานกินสาร 4HO-Ile 50 มก./กก./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลง ระดับไขมัน ได้แก่ cholesterol, HDL, LDL และ triglycerides รวมทั้งระดับ uric acid ที่เพิ่มขึ้...