Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การใช้ผงมะนาวเป็นอาหารเสริมเพื่อบรรเทาอาการของโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

ศึกษาผลของการใช้ผงมะนาว (Citrus aurantifolia) เป็นอาหารเสริมเพื่อช่วยบรรเทาอาการผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะของผู้ป่วยโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ (urolithiasis) จำนวน 74 คน ทั้งเพศชายและหญิง โดยทำการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม และปกปิด 2 ทาง (randomized and double-blind clinical trial)แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 (36 คน, อายุเฉลี่ย 46.4±10.5 ปี) ให้รับประทานผงมะนาวเป็นอาหารเสริมวันละ 5 ก. [ประกอบด้วย ซิเตรต/กรดซิตริก 63 มิลลิอิควิวาเลนต์ (mEq) และโพแทสเซียม 21 mEq] นานติดต่อกัน 6 เดือน ส่วนกลุ่มที่ 2 (38 คน, อายุเฉลี่ย 46.2±9.0 ปี) ได้รับยาหลอก (placebo) ผลจากการศึกษาพบว่า การรับประทานผงมะนาวเป็นอาหารเสริมทำให้ค่า pH ของปัสสาวะเพิ่มขึ้น การขับซิเตรตและโพแทสเซียมออกมากับปัสสาวะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลลดระดับแคลเซียมและออกซาเลตในปัสสาวะ และลดปริมาณโปรตีนคาร์บอนิลในเลือด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงการตกผลึกของสารก่อนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ และเพิ่มค่าการต้านอนุมูลอิสระในปัสสาวะ(urinary total antioxidant status) และการรับประทานผงมะนาวยังทำให้ค่าดัชนีภาวะอิ่มตัวยิ่งยวดของปัสสาวะ (urinary supersaturation index) ซึ่งบ่งชี้ถึงการเกิดโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะมีค่าลดลง และไม่พบรายงานการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ แสดงให้เห็นว่า การรับประทานผงมะนาวเป็นอาหารเสริมสามารถยับยั้งการเกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะรวมทั้งป้องกันการเกิดนิ่วซ้ำได้

Nephrology. 2019;24(8):791-7.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1321

ฤทธิ์ต้านปอดอักเสบและต้านการหดเกร็งกล้ามเนื้อเรียบของสารสกัดน้ำลูกยอ
ฤทธิ์ต้านปอดอักเสบและต้านการหดเกร็งกล้ามเนื้อเรียบของสารสกัดน้ำลูกยอศึกษาฤทธิ์ต้านปอดอักเสบของสารสกัดน้ำลูกยอ โดยทำการป้อนและฉีดเข้าทางช่องท้อง (intraperitoneal) หนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะปอดอักเสบด้วยการฉีด prednisolone 10 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง ส่วนการศึกษาฤทธิ์ต้านการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบ ทำการศึกษาโดยการแยกลำไส้ส่วน jejunum ของหนูแรทออกมาเลี้ยงนอกร่างกาย (ex vivo) ในสารละลายที่มีสารสกัดน้ำลูกยอเข้มข้น 30-90 µL ผลจากการศึกษาพบว่า การป้อนและการฉีดสารสกัดน้ำลูกยอเข้าช่องท้องหนู...

1035

ฤทธิ์บำรุงเส้นประสาทและสมองของใบมะรุม
ฤทธิ์บำรุงเส้นประสาทและสมองของใบมะรุมการทดสอบฤทธิ์บำรุงสมองของสารสกัดเอทานอลจากใบมะรุม (Moringa oleifera Lam.; MOE) ในเซลล์เพาะเลี้ยงของสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (the primary culture of embryonic hippocampal neurons) โดยการบ่มเซลล์ดังกล่าวร่วมกับสารสกัด MOE ขนาด 7.5, 15, 30 และ 60 มคก./มล. พบว่า MOE สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาท ซึ่งประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ใช้ แต่ที่ความเข้มข้น 30 มคก./มล. จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด และในเบื้องต้นพบว่า MOE จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สมองในระยะเริ่มแร...

11

ฤทธิ์ต้านการออกซิเดชั่นของผลดีปลีและผลพริกไท
ฤทธิ์ต้านการออกซิเดชั่นของผลดีปลีและผลพริกไท สารสกัดด้วยเมธานอลและน้ำจากผลดีปลีและผลพริกไทให้ผลต้านการออกซิเดชั่นในหลอดทดลอง (in vitro) ด้วยวิธี DPPH assay เนื่องจาก reactive oxygen radical ทำให้เกิดความเสียหายต่อเซล (cellula damage) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหลายชนิด เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง ไขข้ออักเสบ ภาวะอักเสบ และaging ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของผลดีปลีและผลพริกไท จึงอาจนำมาพัฒนาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้Songklanakarin J Sci Technol 1998; 20...

726

ฤทธิ์ต้านเชื้อราและสารก่อมะเร็งของน้ำมันจากใบขมิ้น
ฤทธิ์ต้านเชื้อราและสารก่อมะเร็งของน้ำมันจากใบขมิ้นการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อราและสาร aflatoxin ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งของน้ำมันหอมระเหยจากใบขมิ้นชัน (Curcuma longa  L.) โดยใช้ความเข้มข้นของน้ำมัน 0.01 - 1.5% (v/v) ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Yeast Extract Sucrose (YES) บ่มร่วมกับสปอร์ของเชื้อรา Aspergillus flavusFood and Chemical Toxicology 2011;49:1188 - 92 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

422

การบริโภคกาแฟที่มีคาเฟอีนอาจส่งผลต่อสมดุลของน้ำตาลในเลือด
การบริโภคกาแฟที่มีคาเฟอีนอาจส่งผลต่อสมดุลของน้ำตาลในเลือดAm J Nutr 2008; 87: 1254-61 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

571

ผลลดน้ำตาลในเลือดของมะระขี้นก
ผลลดน้ำตาลในเลือดของมะระขี้นกเมื่อป้อนหนูเม้าส์ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยสารสกัดน้ำจากผลมะระขี้นก ขนาด 100 มก./กก. พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลงหลังจากการป้อน 2 และ 4 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับหนูในกลุ่มควบคุม นอกจากนี้สารสกัดยังมีผลกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ adenosine monophosphate-activated protein kinase ในกล้ามเนื้อของหนู (ซึ่งเกี่ยวข้องในการควบคุมกระบวนการเมตาบอลิสมของกลูโคสและไขมัน) สรุปว่าฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของมะระขี้นกส่วนหนึ่งมาจากการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ adenosine monophosphate-ac...

1341

การศึกษาทางคลินิก
การศึกษาทางคลินิก ระยะที่ 2 ของสาร 6-gingerol ในขิงกับการรักษาอาการอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนสาร 6-gingerol ในขิงมีการศึกษาทางคลินิกในระยะแรกมาแล้วว่ามีฤทธิ์ต้านการอาเจียนได้ โดยไปยับยั้ง neurokinin-1, serotonin และ dopamine receptors การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาระยะที่ 2 แบบสุ่มในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและได้รับการผ่าตัดแล้ว แต่ต้องได้รับยาเคมีบำบัดต่อที่มีอายุมากกว่า 18 ปี จำนวน 88 คน ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับยาแผนปัจจุบันที่รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน on...

955

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-amylase จากสารสำคัญในผิวเมล็ดอัลมอนด์สารในกลุ่มโพลีฟีนอลิกซึ่งแยกได้จากผิวเมล็ดอัลมอนด์ (Prunus dulcis) มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-amylase ซึ่งแยกได้จากตับอ่อนของหมู โดยมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งได้ 50% (IC50) เท่ากับ 2.2 มคก./มล. โดยส่วนสกัดดังกล่าวประกอบด้วยโพลีฟีนอลทั้งหมด (total polyphenols) 62% สารกลุ่มแทนนินชนิดฟลาวานอล (flavanol-type tannins) 33.8% และสารกลุ่มโพรไซยานิดิน (procyanidins) 30% จากการศึกษาด้วยเทคนิคทางสเปคโตรสโคปี ได้แก่ MALDI-TOF/MS พบว่าสา...

110

ความเป็นพิษของสารกลุ่มอัลคิลฟีนอลในใบแป๊ะก๊วย
ความเป็นพิษของสารกลุ่มอัลคิลฟีนอลในใบแป๊ะก๊วย การเตรียมสารสกัดมาตรฐานใบแป๊ะก๊วย (Ginkgo biloba  L.) นอกจากต้องกำหนด ปริมาณสารสำคัญคือ flavones glycosides และ terpene lactones แล้ว ยังต้องกำหนดปริมาณสูงสุดของสารเป็นพิษ คือ ginkgolic acids โดยกำหนดไว้ไม่เกิน 5 ส่วนในล้านส่วน (ppm) การศึกษาเพื่อยืนยันความเป็นพิษของ ginkgolic acids ทำโดยนำส่วนที่ทิ้งจากขบวนการเตรียมสารสกัดมาตรฐานใบแป๊ะก๊วย ซึ่งเป็นส่วนที่สารกลุ่ม alkylphenols ส่...