Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

สารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอก่อให้เกิดความเป็นพิษต่ออสุจิ

การศึกษาความเป็นพิษต่ออสุจิของสารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอ (Carica papaya) โดยเก็บตัวอย่างน้ำอสุจิจากอาสาสมัครเพศชายสุขภาพดีจำนวน 35 คน จากนั้นนำมาบ่มในหลอดทดลองร่วมกับอาหารเลี้ยง human tubular fluid และ 1% bovine serum albumin ซึ่งมีสารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอความเข้มข้น 0, 0.025, 0.25, 2.5, 25, 250 และ 2,500 มคก./มล. ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง และวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอสุจิด้วยเครื่อง Sperm Class Analyzer (SCA, version 4.1.0.1) พบว่าสารสกัดดังกล่าวไม่มีผลต่อ VSL, LIN, STR, BFC, ความสามารถในการปฏิสนธิกับเซลล์ไข่, และการเกิด acrosome-reaction (การที่อสุจิแทงทะลุเยื่อหุ้มของเซลล์ไข่) แต่ทำให้การรอดชีวิต (vitality), ผลรวมของการเคลื่อนตัว (total motility), PR, VCL, และ VAP ของอสุจิ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และที่ขนาดความเข้มข้นสูง (250 และ 2500 มคก./มล.) ยังทำให้การเคลื่อนไหวของหางอสุจิ (hyperactivation) ลดลงอย่างชัดเจน การทดสอบความเป็นพิษต่ออสุจิพบว่า สารสกัดทำให้ค่าศักย์ไฟฟ้าบริเวณเยื่อหุ้มไมโตคอนเดรีย (mitochodria membrane potential; MMP) ของอสุจิลดลง, เซลล์อสุจิที่มีการสร้าง reactive oxygen species (ROS) ภายในเซลล์ (intracellular ROS production) มีจำนวนเพิ่มขึ้น และเซลล์อสุจิที่ดีเอ็นเอเกิดความเสียหาย (DNA-fragmentation) มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งเหล่านี้บ่งชี้ถึงการเกิดการตายของเซลล์ โดยความรุนแรงจะขึ้นกับขนาดที่ให้ และคาดว่าสารที่เป็นพิษต่ออสุจิคือสาร benzyl isothiocyanate จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอมีความพิษต่ออสุจิ และอาจส่งผลต่อการสืบพันธุ์ ซึ่งน่าจะสามารถพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สำหรับการคุมกำเนิดในเพศชายได้

หมายเหตุ :
Progressive Motility (PR) = การเคลื่อนที่ไปด้านหน้าของตัวอสุจิ
Curvilinear Velocity (VCL) = ความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งของตัวอสุจิ
Straight Line Velocity (VSL) = ความเร็วของการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงของตัวอสุจิ
Average-Path Velocity (VAP) = ความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่จริงของตัวอสุจิ
Linearity (LIN) = VSL/VCL
Straightness (STR) = VSL/VAP
Beat Cross Frequency (BCF) = ความถี่ที่หัวอสุจิขยับผ่านผ่านเส้นทางเดินเฉลี่ย

J Ethnopharmacol. 2019;241:111972.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

620

ฤทธิ์ของสารสกัดและสารสำคัญจากบัวบกต่อการทำงานของเอ็นไซม์
ฤทธิ์ของสารสกัดและสารสำคัญจากบัวบกต่อการทำงานของเอ็นไซม์ Cytochrome P450การศึกษาผลของสารสำคัญ 3 ชนิดของบัวบกคือ asiaticoside, asiatic acid, medecassic acid และสารสกัดจากตัวทำละลาย 4 ชนิดคือ เอทานอล น้ำ ไดคลอโรมีเทนและ เฮกเซน ต่อการแสดงออกของ cytochrome P450 (CYP 450) ทั้ง 3 isoform (CYP2C9, CYP2D6 และ CYP3A4) พบว่า สารสกัดจากบัวบกด้วยเอทานอลและไดคลอโรมีเทนทำปฏิกิริยากับเอ็นไซม์ CYP2C9 ได้ดีกว่า CYP2D6 และ CYP3A4 ส่วนสารสกัดด้วยน้ำและเฮกเซนไม่สามารถยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์ CYP450 ทั้ง 3 isoform...

1445

ฤทธิ์ควบคุมน้ำตาลของน้ำมันงาขาว
ฤทธิ์ควบคุมน้ำตาลของน้ำมันงาขาวการทดสอบฤทธิ์ควบคุมน้ำตาลของน้ำมันงาขาว (Sesamum indicum L.) โดยแบ่งหนูแรทออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มควบคุมให้กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 และ 3 คือหนูแรทที่เป็นเบาหวานจากการเหนี่ยวนำด้วย streptozotocin แล้วให้กินอาหารปกติ หรือให้กินอาหารที่ส่วนผสมของน้ำมันงาขาวความเข้มข้น 12% ตามลำดับ ผลการเจาะเลือดเปรียบเทียบก่อนการทดลองไม่พบความแตกต่างของระดับน้ำตาลและระดับอินซูลินของหนูกลุ่มที่ 2 และ 3 แต่เมื่อครบ 60 วัน พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดของหนูกลุ่มที่ได้รับน้ำมันงามีค...

244

ฤทธิ์ต้านการชักของน้ำมันหอมระเหยยี่หร่า
ฤทธิ์ต้านการชักของน้ำมันหอมระเหยยี่หร่า น้ำมันหอมระเหยยี่หร่า (Cuminum cyminum Linn., APIACEAE) ที่ได้จากการกลั่นด้วยน้ำ ขนาดความเข้มข้น 1% และ 3% v/v มีฤทธิ์ต้านการชักและป้องกันการชัก ที่เหนี่ยวนำโดยสาร pentylenetetrazol (PTZ) ในการทดลองต่อเยื่อบุของ F1 neurones ของ sub-oesophageal ganglia ของหอยทากอิหร่าน ซึ่งเป็นการศึกษาในหลอดทดลอง J Ethnopharmacology 2006; 104: 278-282. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลั...

1182

ฟักทองช่วยบรรเทาอาการโรคซึมเศร้า
ฟักทองช่วยบรรเทาอาการโรคซึมเศร้าการศึกษาฤทธิ์ของฟักทอง (Cucurbita moschata Duch.) ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของหนูแรทที่มีภาวะซึมเศร้า โดยแบ่งป้อนฟักทองอบ (มีเบต้าแคโรทีน 0.163 มคก./ก.) ขนาด 1 ก./กก. น้ำหนักตัว หรือเบต้าแคโรทีน ขนาด 0.1, 1, และ 10 มก./กก. ให้แก่หนูแรท วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 28 วัน จากนั้นประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยการทดสอบพฤติกรรมบังคับว่ายน้ำ (forced swimming test) ซึ่งเป็นโมเดลที่วัดอารมณ์ซึมเศร้าในหนู พบว่าทั้งฟักทองอบและเบต้าแคโรทีนมีผลลดระยะเวลาการลอยตัวอยู่นิ่ง (immob...

1245

ฤทธิ์การหลั่งสารเมือกของเหง้าขิงในการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
ฤทธิ์การหลั่งสารเมือกของเหง้าขิงในการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารศึกษาในหนูแรทเพศผู้ที่อดอาหารมานาน 24 ชม. จากนั้นแบ่งหนูออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ป้อน 1% sodium carboxy-methyl cellulose กลุ่มที่ 2-5 ป้อนสารสกัดจากเหง้าขิง ขนาด 0.1, 0.25, 0.5 และ 1.0 มก./กก. ทางสายยางให้อาหาร ตามลำดับ กลุ่มที่ 6 เป็นกลุ่มที่ได้รับยาแผนปัจจุบัน ranitidine ขนาด 50 มก./กก. หลังจากนั้น 30 นาที เหนี่ยวนำหนูให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยกรดไฮโดรคลอริค ด้วยความเครียดโดยการขังกรงและแช่น้ำ (water i...

1295

ฤทธิ์ลดไขมันของเมล็ดแตงกวา
ฤทธิ์ลดไขมันของเมล็ดแตงกวาการศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของเมล็ดแตงกวา (Cucumis sativas L.) โดยทำการศึกษาแบบ randomized double-blind placebo-controlled trial ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง จำนวน 47 คน แบ่งให้รับประทานสารสกัด 70% เอทานอลจากเมล็ดแตงกวา ขนาดวันละ 500 มก. (24 คน) หรือยาหลอก (23 คน) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ แล้วทำการตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย (body mass index) และค่าไขมันต่างๆ ในเลือดเปรียบเทียบก่อนและหลังรับประทาน ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากเมล็ดแตงกวามีผลลดระดับคอเลสเตอรอลรวม คอเลส...

744

ผลของสารสกัดจากใบโพธิ์ต่อหนูแรทที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ผลของสารสกัดจากใบโพธิ์ต่อหนูแรทที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงการศึกษาฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอลและสารสกัดเฮกเซนจากใบโพธิ์ (Ficus religiosa  Linn.) ในหลอดทดลองพบว่า สารสกัดเอทานอลและสารสกัดเฮกเซนจากใบโพธิ์ มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ β-hydroxy-β-methylglutaryl coenzyme A reductase (เอนไซม์ชนิดนี้เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์คอเลสเตอรอล) และมีฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระ DPPH ส่วนการทดลองในหนูแรทที่ได้รับคอเลสเตอรอลขนาด 30 ก. สัปดาห์ละ 5 ครั้ง เป็นเวลา 9 ส...

1107

ผลของขิงในผู้หญิงที่มีปัญหาประจำเดือนมามาก
ผลของขิงในผู้หญิงที่มีปัญหาประจำเดือนมามากการศึกษาในวัยรุ่นผู้หญิงที่มีปัญหาประจำเดือนมามาก อายุ 15-18 ปี จำนวน 92 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับแคปซูลผงเหง้าขิง ขนาด 250 มก. วันละสามครั้ง รับประทานติดต่อกัน 4 วัน เริ่มจากวันก่อนที่จะมีประจำเดือนจนถึงวันที่สามของการมีประจำเดือน เปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ทำการวัดผลในช่วง 3 รอบประจำเดือน โดยการประเมินด้วย Pictorial blood loss assessment chart ผลพบว่ากลุ่มที่ได้รับขิงจะมีการสูญเสียเลือดประจำเดือนลดลงและมีผลข้างเคียงน้อย สรุปว่าขิงมีประส...

589

ผลของการบริโภคน้ำมันมะพร้าวต่อค่าชีวเคมีและสัดส่วนของร่างกาย
ผลของการบริโภคน้ำมันมะพร้าวต่อค่าชีวเคมีและสัดส่วนของร่างกายการศึกษาแบบ Randomized, double-blind, clinical trial ในผู้หญิงที่มีภาวะอ้วนจำนวน 40 คน อายุระหว่าง 20-40 ปี แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน ให้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันมะพร้าว วันละ 30 มล. ร่วมกับการรับประทานอาหารแคลอรี่ต่ำและการออกกำลังกายโดยการเดินวันละ 50 นาที เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อทำการวัดค่าชีวเคมีและสัดส่วนของอาสาสมัครหลังจบการทดลอง 1 สัปดาห์พบว่าทั้งสองกลุ่มมีดัชนีมวลกาย (BMI) ลดลง แต่เฉ...