Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ความเป็นพิษและฤทธิ์คุมกำเนิดเพศชายของรากมะละกอ

การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัด 80% เมทานอลจากรากมะละกอ (Carica papaya) โดยป้อนหนูแรทในขนาด 500 1,000 1,500 และ 2,000 มก./กก. เพียงครั้งเดียว จากนั้นเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลานาน 24 และ 48 ชม. พบว่า สารสกัดทุกขนาดไม่ทำให้หนูตายแต่มีผลต่อพฤติกรรมบางอย่าง เช่น ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า การเคลื่อนไหวช้าลง มีอาการเดินเซ และปัสสาวะเพิ่มขึ้น จากนั้นจึงนำสารสกัดเมทานอลมาแยกต่อด้วยเทคนิคทางโครมาโตกราฟี ทำให้ได้ส่วนสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์ (petroleum ether fraction) ซึ่งการทดสอบเบื้องต้นพบว่ามีผลต่ออสุจิมากที่สุด และเมื่อนำมาแยกต่อจนได้ส่วนสกัดจำนวน 3 ชนิด คือ CPFE1, CPFE2 และ CPFM1 จึงนำไปทดสอบฤทธิ์คุมกำเนิดในหนูแรทเพศผู้ โดยให้หนูกินส่วนสกัดดังกล่าวในขนาด 75 มก./กก./วัน ติดต่อกันนาน 28 วัน จากนั้นจึงทำการเก็บตัวอย่างเลือด อสุจิ และชำแหละซากหนูในวันที่ 60 ของการศึกษา โดยเปรียบเทียบผลกับหนูกลุ่มควบคุมที่ได้รับน้ำเปล่า ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดพบว่า CPFE1 และ CPFM1 ทำให้ระดับเอนไซม์ aspartate aminotransferase (AST) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) และ CPFE1 ทำให้ระดับ blood urea nitrogen (BUN) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) แต่ไม่มีผลต่อระดับของผลรวม bilirubin, alkaline phosphatase, alkaline amino transferase, gamma glutamyl transferase และ triglycerides อย่างชัดเจน (p>0.05) ผลการวิเคราะห์ลักษณะของอสุจิพบว่า CPFE1 และ CPFM1 ทำให้ปริมาณของอสุจิ อสุจิที่มีการเคลื่อนไหวปกติ และอสุจิที่มีรูปร่างปกติ มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) รวมทั้งเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบของอัณฑะ (testiscular inflammation) ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อเยื่อจากอวัยวะภายในพบว่า CPFE1 และ CPFM1 ทำให้เกิดภาวะเลือดคั่ง (hyperaemia) ในไตและหัวใจเล็กน้อย และทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์ตับบางส่วน นอกจากนี้ CPFE1 ยังทำให้เกิดการตายของเซลล์บริเวณเยื่อบุผิว (germinal epithelium) ในอัณฑะ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้อสุจิมีจำนวนลดลง และอสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติมีจำนวนเพิ่มขึ้น จากผลการทดลองข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สารสกัด 80% เมทานอลจากรากมะละกอไม่ทำให้สัตว์ทดลองตาย แม้ให้ในขนาดสูง (2,000 มก./กก.) แต่ทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทส่วนกลางและมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ในขณะที่ส่วนสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์และสารที่แยกได้โดยเฉพาะ CPFE1 และ CPFM1 ทำให้จำนวนอสุจิของสัตว์ทดลองลดลง และอสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในแง่ของการใช้เพื่อการคุมกำเนิดในเพศชาย แต่ส่วนสกัดดังกล่าวทำให้ระดับ AST และ BUN เพิ่มขึ้น รวมทั้งทำให้เกิดภาวะเลือดคั่งในไตและหัวใจ และทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์ตับ ซึ่งเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงความเป็นพิษต่อตับ ไต และหัวใจ ดังนั้นการนำมาใช้เพื่อรักษาโรคควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

Arab J Chem. 2019;12(7):1563-8.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

283

ผลของสารสกัดกระเทียมแก่ต่อกระบวนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในหนูทดลอง
ผลของสารสกัดกระเทียมแก่ต่อกระบวนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในหนูทดลองการทดลองให้สารสกัดจากระเทียมแก่ (สกัดด้วยแอลกอฮอล์ 20%เป็นเวลา 20 เดือน แล้วนำมาระเหยภายใต้ความดันต่ำเพื่อเพิ่มความเข้มข้น สารสกัดเทียม 1 มก. เท่ากับกระเทียมแห้ง 1 ก.) ผสมในอาหารความเข้มข้น 2%กับหนูทดลองที่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรมให้มีกระบวนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ เป็นเวลา 4 เดือน พบว่าสารสกัดจากกระเทียมมีผลลดกระบวนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ คือลดการเกิด amyloid และการอักเสบในสมอง รวมถึงลดการเกิด tau phosphorylation ได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกั...

1302

ฤทธิ์บรรเทาอาการลำไส้แปรปรวนของน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นและเทียนแกลบ
ฤทธิ์บรรเทาอาการลำไส้แปรปรวนของน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นและเทียนแกลบการศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยลำไส้แปรปรวนที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางทั้งหญิงและชายจำนวน 121 คน (จากการประเมินด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับความรุนแรงของอาการต่างๆ ของโรคลำไส้แปรปรวน Irritable Bowel Syndrome Symptom Severity Score; IBS-SSS มีคะแนนเท่ากับ 100-300 และจากการประเมินความเจ็บปวดด้วย 100 mm analogue scale มีคะแนนเท่ากับ 30-70) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ให้รับประทานยาแคปซูลที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้น (Curcuma longa) ซึ่งมีงานว...

1279

ผลของน้ำมันจากเซนต์จอห์นเวิร์ตในการดูแลและรักษาแผลกดทับ
ผลของน้ำมันจากเซนต์จอห์นเวิร์ตในการดูแลและรักษาแผลกดทับการศึกษาในผู้ป่วยชาย อายุ 82 ปี ที่นอนรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู และเกิดแผลกดทับบริเวณกระเบนเหน็บและก้นกบ (sacro-coccygeal area) โดยใช้สารสกัดที่ได้จากการหมักส่วนเหนือดินของต้นเซนต์จอห์นเวิร์ต (Hypericum perforatum L.) ที่กำลังออกดอก ทาบริเวณที่เป็นแผล วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 40 วัน วัดผลการศึกษาจากขนาดของแผลและลักษณะทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ พบว่าน้ำมันจากดอกเซนต์จอห์นเวิร์ต ทำให้แผลมีขนาดลดลง เซลล์เยื่อบุผิว (squamous cells) มีจำนวนและขนาดเพ...

1067

ฤทธิ์แก้ปวดของอัญชัน
ฤทธิ์แก้ปวดของอัญชันศึกษาฤทธิ์แก้ปวดของอัญชัน (Clitoria ternatea Linn.) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดอาการเจ็บปวดด้วยการฉีดกรด อะซีติก (acetic acid) เข้าทางช่องท้อง ในการทดลองแบ่งหนูเม้าส์ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 ป้อนยาแก้ปวด diclofenac ขนาด 10 มก./กก. นาน 30 นาที ก่อนฉีดกรดอะซีติก กลุ่มที่ 4 และ 5 ป้อนสารสกัดเมทานอลใบอัญชันขนาด 200 และ 400 มก./กก. ตามลำดับ นาน 30 นาที ก่อนฉีดกรดอะซีติก จากนั้นสังเกตพฤติกรรมการบิดงอตัวของหนู ซึ่งเป็นอาการแสดงออกถึงความเจ็บปวด...

1164

ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินของสายน้ำผึ้ง
ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินของสายน้ำผึ้ง (Lonicera japonica )การศึกษาแยกสาร sweroside จากต้นสายน้ำผึ้ง และทดสอบในเซลล์ melan-a พบว่า sweroside 300 ไมโครโมล มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานิน โดยไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ และมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์รวมทั้งโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน ได้แก่ tyrosinase, tyrosinase-related protein-1 (TRP-1) และ TRP-2 ผ่านกลไกกระตุ้นกระบวนการ phosphorylation ของ Akt และ ERK โดยขึ้นอยู่กับขนาดของสาร นอกจากนี้จากการทดสอบในปลาม้าลาย (in viv...

1082

ฤทธิ์ลดน้ำตาลจากสารสกัดจากหญ้าหนวดแมว
ฤทธิ์ลดน้ำตาลจากสารสกัดจากหญ้าหนวดแมวการศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลของหญ้าหนวดแมว (Orthosiphon stamineus Benth) ในหนูที่เป็นเบาหวานจากการกระตุ้นด้วย streptozotocin พบว่าป้อนสารสกัดหญ้าหนวดแมวที่แยกลำดับส่วนจากสารสกัดหยาบคลอโรฟอร์ม (Cf2-b) ขนาด 1 ก./กก.น้ำหนักตัว วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 14 วัน มีผลลดน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับก่อนการป้อนสารสกัด อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างของระดับอินซูลินระหว่างก่อนและหลังการป้อนสารสกัด เมื่อทำการศึกษาในเซลล์กล้ามเนื้อของหนูแรท พบว่าเมื่อให้ Cf2-b ความเข...

455

สารสกัดกระเทียมต้าน
สารสกัดกระเทียมต้าน amyloid beta ในโรคอัลไซเมอร์โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่มีพยาธิสภาพที่เกิดจากการสะสมของ amyloid plaques ในเซลล์สมอง และเส้นใยของสาร amyloid beta เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิด amyloid plaques ในสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ดังนั้นการป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ก็คือการป้องกันมิให้เกิดการรวมตัวของสาร amyloid beta หรือการสลายเส้นใยของ amyloid beta การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดน้ำของกระเทียม (ทั้งสดและน้ำต้มเดือด) ต่อการรวมตัวและและการสลายเส้นใยของสาร amyloid beta ในหลอดทดลอง ทำการวิเคราะห์...

736

ฤทธิ์ปกป้องตับของใบแป๊ะก๊วย
ฤทธิ์ปกป้องตับของใบแป๊ะก๊วยการศึกษาผลของสาร polyprenols จากใบแป๊ะก๊วยในการปกป้องตับของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้ตับถูกทำลายด้วยสารคาร์บอนเตตระคลอไรด์ เปรียบเทียบกับยา Essentiale ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในผู้ป่วยที่เป็น โรคเกี่ยวกับตับ พบว่าสาร polyprenols ที่ขนาด 40 และ 60 มก./กก. มีผลลดระดับของเอนไซม์ตับ Aspartate aminotranferase (AST), Alanine aminotransferase (ALT), Alkaline phoaphatase (ALP) และเพิ่มระดับของอัลบูมินและโปรตีนรวม ส่วนขนาด 10 มก./กก. มีผลเพียงเล็กน้อย ขณะที่ยา Essentiale ขนาด 360 มก./กก....

975

ฤทธิ์ปกป้องตับจากภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการดื่มสุราของสารสกัดจากกระเทียม
ฤทธิ์ปกป้องตับจากภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการดื่มสุราของสารสกัดจากกระเทียมศึกษาฤทธิ์ปกป้องตับจากภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการดื่มสุราของสารสกัด S-allylmercaptocysteine (SAMC) จากกระเทียม โดยทำการทดลองในหนูแรทเพศเมียจำนวน 28 ตัว แบ่งเป็น 4 กลุ่ม (กลุ่มละ 7 ตัว) กลุ่มที่ 1 ให้เป็นกลุ่มควบคุม เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูง (ประกอบด้วยน้ำมันปลา 30%) เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับ กลุ่มที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารปกติ และฉีดสารสกั...