Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ความเป็นพิษและฤทธิ์คุมกำเนิดเพศชายของรากมะละกอ

การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัด 80% เมทานอลจากรากมะละกอ (Carica papaya) โดยป้อนหนูแรทในขนาด 500 1,000 1,500 และ 2,000 มก./กก. เพียงครั้งเดียว จากนั้นเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลานาน 24 และ 48 ชม. พบว่า สารสกัดทุกขนาดไม่ทำให้หนูตายแต่มีผลต่อพฤติกรรมบางอย่าง เช่น ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า การเคลื่อนไหวช้าลง มีอาการเดินเซ และปัสสาวะเพิ่มขึ้น จากนั้นจึงนำสารสกัดเมทานอลมาแยกต่อด้วยเทคนิคทางโครมาโตกราฟี ทำให้ได้ส่วนสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์ (petroleum ether fraction) ซึ่งการทดสอบเบื้องต้นพบว่ามีผลต่ออสุจิมากที่สุด และเมื่อนำมาแยกต่อจนได้ส่วนสกัดจำนวน 3 ชนิด คือ CPFE1, CPFE2 และ CPFM1 จึงนำไปทดสอบฤทธิ์คุมกำเนิดในหนูแรทเพศผู้ โดยให้หนูกินส่วนสกัดดังกล่าวในขนาด 75 มก./กก./วัน ติดต่อกันนาน 28 วัน จากนั้นจึงทำการเก็บตัวอย่างเลือด อสุจิ และชำแหละซากหนูในวันที่ 60 ของการศึกษา โดยเปรียบเทียบผลกับหนูกลุ่มควบคุมที่ได้รับน้ำเปล่า ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดพบว่า CPFE1 และ CPFM1 ทำให้ระดับเอนไซม์ aspartate aminotransferase (AST) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) และ CPFE1 ทำให้ระดับ blood urea nitrogen (BUN) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) แต่ไม่มีผลต่อระดับของผลรวม bilirubin, alkaline phosphatase, alkaline amino transferase, gamma glutamyl transferase และ triglycerides อย่างชัดเจน (p>0.05) ผลการวิเคราะห์ลักษณะของอสุจิพบว่า CPFE1 และ CPFM1 ทำให้ปริมาณของอสุจิ อสุจิที่มีการเคลื่อนไหวปกติ และอสุจิที่มีรูปร่างปกติ มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) รวมทั้งเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบของอัณฑะ (testiscular inflammation) ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อเยื่อจากอวัยวะภายในพบว่า CPFE1 และ CPFM1 ทำให้เกิดภาวะเลือดคั่ง (hyperaemia) ในไตและหัวใจเล็กน้อย และทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์ตับบางส่วน นอกจากนี้ CPFE1 ยังทำให้เกิดการตายของเซลล์บริเวณเยื่อบุผิว (germinal epithelium) ในอัณฑะ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้อสุจิมีจำนวนลดลง และอสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติมีจำนวนเพิ่มขึ้น จากผลการทดลองข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สารสกัด 80% เมทานอลจากรากมะละกอไม่ทำให้สัตว์ทดลองตาย แม้ให้ในขนาดสูง (2,000 มก./กก.) แต่ทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทส่วนกลางและมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ในขณะที่ส่วนสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์และสารที่แยกได้โดยเฉพาะ CPFE1 และ CPFM1 ทำให้จำนวนอสุจิของสัตว์ทดลองลดลง และอสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในแง่ของการใช้เพื่อการคุมกำเนิดในเพศชาย แต่ส่วนสกัดดังกล่าวทำให้ระดับ AST และ BUN เพิ่มขึ้น รวมทั้งทำให้เกิดภาวะเลือดคั่งในไตและหัวใจ และทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์ตับ ซึ่งเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงความเป็นพิษต่อตับ ไต และหัวใจ ดังนั้นการนำมาใช้เพื่อรักษาโรคควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

Arab J Chem. 2019;12(7):1563-8.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

42

ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากใบแป๊ะก๊วย
ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากใบแป๊ะก๊วย เมื่อนำสารสกัดเมธานอลของใบแป๊ะก๊วย( Ginkgo biloba Linn. )มาแยกด้วยตัวทำละลายต่างๆ 3 ชนิด คือ ethyl acetate , n-butanol และน้ำ พบว่าส่วนของ ethyl acetate แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพได้หลายชนิด คือ Enterococcus faecalis Streptococcus sanguis และ Candida parapsilosis โดยความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อมีค่าน้อยกว่า 19 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อนำส่วนของ ethyl acetate มาแยกต่อพบว่ามีสารสำคัญแสดงฤทธิ์ ...

1340

ผลของสารสกัดจากอบเชยญวนต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้
ผลของสารสกัดจากอบเชยญวนต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenol (BP) จากอบเชยญวน (Cinnamomum loureirii) ต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของหนูเม้าส์ โดยป้อนสารสกัด BP ขนาดวันละ 10, 20 และ 40 มก./กก. นานติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ก่อนเหนี่ยวนำให้สูญเสียประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยการฉีด trimethyltin (TMT) เข้าทางช่องท้องขนาด 2.5 มก./กก. หลังจากนั้น 2 วัน นำหนูไปทดสอบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี Y-Maze test และ Passive Avoidance test ผลจากการทดลองพบว่า หนูเม้าส์กลุ่มท...

336

ผลของเทียนเกล็ดหอยต่อระดับไขมันในเลือดคนที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ผลของเทียนเกล็ดหอยต่อระดับไขมันในเลือดคนที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการศึกษาในอาสาสมัครจำนวน 28 คน 26 คนมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และอีก 2 คนมีอาการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina อายุเฉลี่ย 61.4 ± 8.6 ปี มีระดับ LDL-cholesterol ≤ 3.35 นาโนโมล/ลิตร ทำการศึกษาแบบ crossover, controlled, single blind เริ่มจากช่วงปรับตัวโดยให้รับประทานอาหารไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำ นาน 4 สัปดาห์ แล้วจึงถูกสุ่มแบบอิสระเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองให้กินผลิตภัณฑ์จากเปลือกเมล็ดแห้งเทียนเกล็ดหอย ซึ่งเป็นไฟเบอร์ท...

1125

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Cytochrome P450 ชนิด CYP3A4 และ CYP1A2 ของมะตูมการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Cytochrome P450 ชนิด CYP3A4 และ CYP1A2 ของสารสกัดเมทานอล สารสำคัญในกลุ่ม furanocoumarins (marmelosin, marmesinin) และสารแอลคาลอยด์ (aegeline) ที่แยกได้จากส่วนผลของมะตูม [Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb.] ในไมโครโซม (microsome) จากตับมนุษย์ พบว่าสารสกัดเมทานอลของผลมะตูมสามารถยับยั้ง CYP3A4 แบบแข่งขัน (Competitive inhibition) โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเอนไซม์ได้ 50% (IC50) เท่ากับ 5 มค...

516

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวของสารสำคัญจากมังคุด
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวของสารสำคัญจากมังคุดเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวของสารสกัด 95% เอทานอลจากผลมังคุดอ่อนกับผลมังคุดแก่ พบว่าสารสกัดจากผลอ่อน มีปริมาณของสารฟีนอลิกและแทนนินสูงกว่า ขณะที่สารสกัดจากผลแก่จะมีปริมาณของสารฟลาโวนอยด์ และ α-mangostin สูงกว่า เมื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า สารสกัดทั้ง 2 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้แต่สารสกัดจากผลอ่อนจะมีฤทธิ์สูงกว่าสารสกัดจากผลแก่ 2 เท่า (EC50 เท่ากับ 5.56 แ...

1523

ผลของสารสกัดผลยอในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ
ผลของสารสกัดผลยอในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบการศึกษาในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ จำนวน 15 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ให้ใช้น้ำยาบ้วนปากซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัด 96% เอทานอลจากผลยอ (Morinda citrifolia L.) ความเข้มข้น 5% กลุ่มที่ 2 ให้ใช้น้ำยาบ้วนปาก chlorhexidine 0.1% และกลุ่มที่ 3 ให้ใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากผลยอ 2.5% ผสมกับยา chlorhexidine 0.05% โดยใช้ในปริมาณ 15 มล. และกลั้วปากเป็นเวลา 30 วินาที หลังจากแปรงฟันในตอนเช้าและกลางคืนก่อนเข้านอน เป็นเวลา 7 วัน ทำการประเมินผลโดยวัดค่าดัชน...

229

ฤทธิ์สารสกัดขิงด้วยเอทานอลต่อการลดน้ำตาลและไขมัน
ฤทธิ์สารสกัดขิงด้วยเอทานอลต่อการลดน้ำตาลและไขมัน เมื่อป้อนสารสกัดขิงด้วยอัลกอฮอล์ในหนูที่เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin ในขนาด 200 มก./กก. เป็นเวลา 20 วัน พบว่าลดน้ำตาลได้อย่างมีนัยสำคัญ และยังทำให้ปริมาณคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดลดลง ในขณะที่ HDL-cholesterol เพิ่มขึ้น หนูที่ถูกทำให้เบาหวานด้วย streptozotocin จะทำให้ปริมาณ lipid peroxide ในตับและตับอ่อนด้วย ขิงจะทำให้ปริมาณ lipid peroxide ลดลง ขนาดที่ให้ผลดีเท่ากับรับประทาน gliclazide 25 มก./กก. J Ethnopharmacol 2005;97:227-30 ...

1206

ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสาร
ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสาร α-mangostin และ δ-mangostin จากเปลือกมังคุดการทดลองในหลอดทดลอง พบว่าสาร α-mangostin และ δ-mangostin ที่แยกได้จากเปลือกมังคุด มีฤทธิ์ต้านเชื้อ Plasmodium falciparum สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยารักษามาลาเรีย chloroquine (FCR3) ได้ (ค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ 0.2±0.01 และ 121.2±1.0 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ) โดย α-mangostin จะมีฤทธิ์ดีกว่า δ-mangostin สำหรับการทดลองในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้...

1201

ถั่วเหลืองช่วยป้องกันความเสียหายของกระดูกจากภาวะอ้วนและการออกกำลังกายเป็นประจำ
ถั่วเหลืองช่วยป้องกันความเสียหายของกระดูกจากภาวะอ้วนและการออกกำลังกายเป็นประจำการศึกษาผลของโปรตีนจากถั่วเหลืองต่อความแข็งแรงของกระดูกในหนูเม้าส์ที่ได้รับอาหารไขมันสูง หรือออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นประจำ โดยป้อนอาหารปกติหรืออาหารไขมันสูงที่มีส่วนผสมของของโปรตีนจากนม (casein) หรือโปรตีนจากถั่วเหลือง 20% เป็นเวลา 14 สัปดาห์ ให้แก่หนูเม้าส์ที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งในวงล้อ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับโปรตีนจากถั่วเหลืองจะมีความเสียหายของกระดูกน้อยกว่ากลุ่มที่กินอาหารไขมันสูงหรือออกกำลังกายเพียงอย่าง...