Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ปกป้องตับของสาร non-phenolic diarylheptanoid จากว่านชักมดลูก

เมื่อป้อนสารสกัดเอทานอลจากเหง้าว่านชักมดลูก (Curcuma comosa Roxb.) ขนาด 5-500 มก./กก. หรือฉีดสารกลุ่ม diarylheptanoids ที่แยกได้จากสารสกัด ได้แก่ (3R)-1,7-diphenyl-(4E,6E)-4,6-hep-tadien-3-ol (D-049) และ (3S)-1-(3,4-dihydroxy-phenyl)-7-phenyl-(6E)-6-hepten-3-ol (D-092) ขนาด 1-25 มก./กก. เข้าทางช่องท้องของหนูเม้าส์ก่อนเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับด้วยสาร thioacetamide พบว่าสารสกัดว่านชักมดลูกมีผลลดระดับของเอนไซม์ alanine transaminase (ALT) ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเกิดพิษต่อตับ และเพิ่มระดับของเอนไซม์ superoxide dismutase (SOD) และ catalase (CAT) ซึ่งขนาดที่ให้ผลในการปกป้องตับ คือ 25 มก./กก. ในส่วนของสาร diarylheptanoids พบว่าสาร D-049 ซึ่งเป็น non-phenolic diarylheptanoid ขนาด 5-25 มก./กก. มีฤทธิ์ในการปกป้องตับได้ ขณะที่สาร D-092 ซึ่งเป็น phenolic diarylheptanoid ไม่มีผล นอกจากนี้สาร D-049 ยังลดการแสดงออกของ tumor necrosis factor (TNF-α) และเอนไซม์ CYP 2E1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบ แสดงว่าสารสำคัญในว่านชักมดลูกที่ออกฤทธิ์ปกป้องตับจากการเหนี่ยวนำให้เกิดพิษด้วย thioacetamide ในหนูเม้าส์ คือ สาร D-049 ซึ่งกลไกในการออกฤทธิ์อาจเนื่องมาจากฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสาร

Pharm Sci Asia. 2020;47(1):74-85.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

997

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของแฝกหอม
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของแฝกหอมศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของต้นแฝกหอม (Vertiveria zizanioides  L.) โดยทำการทดลองในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงด้วยการฉีด alloxan monohydrate ขนาด 150 มก./กก. เข้าทางเส้นเลือดดำ จากนั้น 48 ชั่วโมง แบ่งหนูแรทออกเป็น 6 กลุ่ม (กลุ่มละ 6 ตัว) กลุ่มที่ 1 ป้อนด้วยน้ำเกลือ (normal saline) กลุ่มที่ 2 ป้อนด้วยยาต้านเบาหวาน glibenclamide ขนาด 10 มล./กก./วัน กลุ่มที่ 3, 4, 5 และ 6 ป้อนสารสกัดเอทานอลรากแฝกหอมขนาด 100, 250, 500 และ 750 มก./กก./วัน ตามลำดับ หลังจา...

775

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของหล่อฮั่งก๊วย
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของหล่อฮั่งก๊วย (Momordica grosvenori )การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร mogrosides ซึ่งสกัดได้จากหล่อฮั่งก๊วย แบบในหลอดทดลอง (in vitro ) ในเซลล์แมคโครฟาจน์ RAW 264.7 ซึ่งถูกกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบด้วยการเติม Lipopolysaccharides (LPS) แล้วจึงเติมสารสกัด mogrosides เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเกิดกระบวนการอักเสบของหล่อฮั่งก๊วย และในเซลล์เนื้อเยื่อจากใบหนูของหนูเมาส์โดยทำการฉีดสารสกัด mogrosides เข้าที่ใบหูหนูก่อนกระตุ้นให้เกิดอาการบวมและอักเสบด้วยการฉีด 12-o-tetrade...

809

ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับของสารสกัด
ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับของสารสกัด solamargine จากหญ้าต้มต๊อกJ Ethnopharmacol 2012; 139: 599-604 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

871

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการเกิดความเสียหายของดีเอ็นเอของขิง
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการเกิดความเสียหายของดีเอ็นเอของขิงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการทำลายโครโมโซมของขิงในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคเบาหวาน โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 12 ตัว กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 3 และ 4 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีส่วนผสมของขิงผง 0.5% 1% และ 5% ตามลำดับ เมื่อเลี้ยงครบ 1 เดือน ทำการฉีดสาร streptozotocin (STZ) เข้าทางช่องท้องหนูขนาด 30 มก./กก. และเลี้ยงต่อไปอีก 4 สัปดาห์ จากนั้นทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากหนูทุกกลุ่มเพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่...

50

ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพจากน้ำมันสะเดา
ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพจากน้ำมันสะเดา NIM-76 ซึ่งเป็นส่วนสกัดที่แยกได้จากน้ำมันสะเดา( Azadirachta indica A. JUSS.) นอกจากมีฤทธิ์ฆ่าสเปอร์มยังพบว่ามีฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลชีพที่ทำให้เกิดโรคหลายชนิด เช่น Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae ในขณะที่น้ำมันสะเดาไม่แสดงฤทธ์ดังกล่าว ส่วนสกัด NIM-76 ยังให้ผลต้านเชื้อรา Candida albicans และยับยั้งการขยายพันธุ์ของโปลิโอไวรัสในหลอดทดลอง การทดลองในหนูที่ติดเชื้อรา C. albicans พบว่า NIM-7...

91

สารสกัดลูกใต้ใบยืดอายุหนูที่เป็นมะเร็งตับ
สารสกัดลูกใต้ใบยืดอายุหนูที่เป็นมะเร็งตับ หลังจากทำให้หนูขาวเป็นมะเร็งตับด้วยการให้กินสาร เอน-ไนโตรโซไดเอทิลเอมีน (N-nitrosodiethylamine, NDEA) นาน 20 สัปดาห์แล้ว จึงให้สารสกัดน้ำจากส่วนเหนือดิบลูกใต้ใบ ( Phyllanthus amarus Schum. ) ในขนาด 150 มก./กก. น้ำหนักตัว นาน 54 สัปดาห์ หรือจนสัตว์ทดลองตาย พบว่าสารสกัดลูกใต้ใบสามารถยืดอายุสัตว์ทดลองที่เป็นมะเร็งตับโดยมีอายุเฉลี่ย 52.2 + 2.3 สัปดาห์ ในขณะที่สัตว์ทดลองกลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัดมีอายุเ...

158

ยี่หร่ากับฤทธิ์ลดไขมันในหนูขาวที่เป็นเบาหวานจาก
ยี่หร่ากับฤทธิ์ลดไขมันในหนูขาวที่เป็นเบาหวานจาก alloxan ไขมันในเลือดสูงเป็นอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน จึงมีการใช้สมุนไพรหลายชนิดเพื่อลดน้ำตาลในเลือด มีการศึกษาถึงบทบาทของยี่หร่าเพื่อใช้ลดไขมันในหนูขาวที่เป็นเบาหวานจากการเหนี่ยวนำด้วย alloxan โดยการทดลองป้อนน้ำสกัดยี่หร่าขนาด 0.25 ก./กก. เป็นเวลานาน 6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า สารสกัดยี่หร่ามีฤทธิ์ลดน้ำตาลและเพิ่ม tatal haemoglobin , glycosylated haemoglobin และยังช่วยป้องกันภาวะน้ำหนักตัวลดลงด้วย นอกจากนี้ยี่หร่ายังมีฤทธิ์ลด cholesterol, p...

1063

ฤทธิ์ทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งปอดของสาร
ฤทธิ์ทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งปอดของสาร gigantol จากเอื้องเงินสาร gigantol ที่สกัดจากกล้วยไม้เอื้องเงิน (Dendrobium draconis ) ความเข้มข้น 50, 100 และ 500 ไมโครโมลาร์ มีฤทธิ์ทำให้เกิดการตายแบบ apoptosis ของเซลล์มะเร็งปอด H460 โดยลดระดับของ Bcl-2 และ Mcl-1 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ป้องกันการตายของเซลล์ และเพิ่มระดับของ Bax ซึ่งเป็นโปรตีนที่กระตุ้นการตายของเซลล์ โดยที่ความเข้มข้น 50-100 ไมโครโมลาร์เป็นขนาดที่ดีที่สุด เนื่องจากความเข้มข้น 500 ไมโครโมลาร์ ไม่เพียงแต่ทำให้เซลล์เกิดการตายแบบ apoptosis เท...

1153

ฤทธิ์ปกป้องผิวหนังของเมล็ดผักเหมียง
ฤทธิ์ปกป้องผิวหนังของเมล็ดผักเหมียงทดสอบฤทธิ์ปกป้องผิวหนังของเมล็ดผักเหมียง (Gnetum gnemon ) สกัด ที่ประกอบไปด้วยสาร trans-resveratrol และอนุพันธ์ (gnetin C, gnemonoside A และ gnemonoside D) ในหนูเม้าส์ที่มียีน copper/zinc superoxside dismutase (Sod1 ) ซึ่งควบคุมเอนไซม์ที่มีความจำเป็นต่อการคงสภาพของผิวหนังบกพร่อง ส่งผลให้ยีน colla1 ซึ่งควบคุมการแสดงออกของคอลลาเจนลดลง และโปรตีน p53 ที่ทำให้เกิดการเสื่อมสลายของเซลล์เพิ่มขึ้น ผิวหนังจึงเสื่อมตามอายุที่มากขึ้น โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มค...