Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านอาการอ่อนล้าของโสมเกาหลีในผู้ป่วยอาการอ่อนล้าเรื้อรัง

การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองทางในผู้ป่วยโรคอ่อนล้าเรื้อรัง (chronic fatigue) จำนวน 50 คน อายุ 19-65 ปี สุ่มแบ่งผู้ป่วยให้ได้รับสารสกัดจากโสมเกาหลี ขนาด 3 ก./วัน หรือยาหลอก เป็นเวลา 6 สัปดาห์ จากนั้นทำการประเมินผลลัพธ์หลักของระดับอาการอ่อนล้าของผู้ป่วยโดยใช้ Visual Analogue Scale (VAS) ด้วยการให้คะแนน 0-100 ความรุนแรงของอาการอ่อนล้าที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจในชีวิตประจำวัน ด้วยแบบสอบถาม fatigue severity scale (FSS), Chalder fatigue severity questionnaire (CFSQ) และ stress response inventory (SRI) และประเมินผลลัพธ์รองด้านอาการซึมเศร้า การนอนหลับ และคุณภาพชีวิตด้วยแบบประเมิน Beck depression inventory (BDI), insomnia severity index (ISI) และ five-level EuroQol-5 Dimension (EQ-5D 5 L) ตามลำดับ ร่วมกับการตรวจวัดสารชีวเคมีในเลือด ได้แก่ derivatives of reactive oxygen metabolites (d-ROMs), thiobarbituric acid reactive species (TBARS), biological antioxidant potential (BAP), and superoxide dismutase (SOD) และระดับคอติซอลในน้ำลาย ผลการศึกษาพบว่าระดับความอ่อนล้าในอาสาสมัครลดลงทั้งในสองกลุ่มแต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และไม่พบการเปลี่ยนแปลงในการประเมินผลลัพธ์ด้านอื่นๆ ในอาสาสมัครทั้งสองกลุ่ม อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์กลุ่มย่อยตามอายุของผู้ป่วย พบว่าค่า VAS ในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากโสมเกาหลีให้ผลดีกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 50 ปี จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าฤทธิ์ต้านอาการอ่อนล้าของโสมเกาหลีเกี่ยวข้องกับอายุของผู้ป่วย โดยให้ผลดีในผู้ป่วยวัยกลางคนที่มีอาการอ่อนล้าเรื้อรังแบบปานกลาง

Comp Ther Med. 2020;48:102246

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

984

ผลของการรับประทานสารสกัดแป๊ะก๊วยต่อโรคกระดูกพรุน
ผลของการรับประทานสารสกัดแป๊ะก๊วยต่อโรคกระดูกพรุนศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด EGb1 และ EGb2 จากแป๊ะก๊วย (Ginkgo biloba Phytother Res. 2013; 27(4): 515-20. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1572

การศึกษาทางคลินิกผลของกากองุ่นและทับทิมต่อเมแทบอลิซึมของกลูโคสและภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนผิดปกติ
การศึกษาทางคลินิกผลของกากองุ่นและทับทิมต่อเมแทบอลิซึมของกลูโคสและภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนผิดปกติการศึกษาทางคลินิก (controlled acute, cross-over clinical study) ผลของการรับประทานกากองุ่น (Vitis vinifera L., cv Tempranillo; grape) และทับทิม (Punica granatum L., cv Mollar de Elche; pomegranate) ต่อเมแทบอลิซึมของกลูโคสในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วน จำนวน 20 คน อายุ 40-60 ปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ทดสอบความทนทานต่อน้ำตาล (oral glucose tolerance test; OGTT) 75 กรัม หลังจากรับประทานกากองุ่นและ...

1456

สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเก๋ากี้ดำ
สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเก๋ากี้ดำเก๋ากี้ดำ หรือ โกจิเบอร์รี่ดำ (Lycium ruthenicum) มีถิ่นกำเนิดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นพืชทนแล้งและทนเค็ม การแพทย์แผนโบราณของจีนและทิเบตระบุว่า เก๋ากี้ดำใช้รักษาความผิดปกติของหัวใจ ภาวะประจำเดือนผิดปกติ ภาวะหมดประจำเดือน โรคนิ่วในท่อทางเดินปัสสาวะและท่อไต กลากเกลื้อน ฝี และเลือดออกตามไรฟัน สารสำคัญที่พบในส่วนผลของเก๋ากี้ดำคือ สารในกลุ่ม flavonoids, anthocyanins, polysaccharides, phenolic acids, carotenoids, alkaloids, essential oils, และ fatty ac...

128

ฤทธิ์ต้านการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวของสารสกัดชะเอมเทศที่ให้เสริมในผู้ป่วยคอเลสเตอรอลสูงในเลือด
ฤทธิ์ต้านการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวของสารสกัดชะเอมเทศที่ให้เสริมในผู้ป่วยคอเลสเตอรอลสูงในเลือดสารฟลาโวนอยส์จากสารสกัดเอทานอลของรากชะเอมเทศต้านการเกิดแผลที่ผนังหลอดเลือดที่แข็งตัวเกี่ยวกับการยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นของ LDLในหนู ให้สารสกัดในกลุ่มทดลองที่มีระดับไขมันในเลือดปกติ เกิดการยับยั้งออกซิเดชั่นของ LDL ได้ ผลต้านการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวของสารสกัดชะเอมเทศในผู้ป่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในเลือดระดับปานกลาง ให้สารสกัดในขนาด0.1ก./วันกับคนไข้เป็นเวลา1เดือนให้ยาหลอกต่อไปอีก 1 เดือนพบว่าสารสกัดชะเอมเทศลดคว...

807

ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทของสารสกัดจากชั่งชิก
ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทของสารสกัดจากชั่งชิกการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากชั่งชิก (panax notoginsenoside; PNS) ในหนูแรทที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บประสาทไขสันหลังโดยใช้คีมหนีบหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาไว้ 30 นาที แล้วเอาออก (spinal cord ischemia-reperfusion injury (SCII)) หนูแรทจะได้รับ PNS หรือยา methylprenisolone ซึ่งเป็นยากลุ่ม corticosteroid ขนาด 30 มก./กก. ฉีดเข้าทางช่องท้องก่อนการขาดเลือด 30 นาที ผลการสอบการเคลื่อนไหว (locomotion) โดยให้คะแนนตาม Basso, Beattie and Bresnahan locomotor ที่เริ่มจาก 0 คะแนนไ...

335

ผลของโปรตีนจากถั่วเหลืองที่มีต่อปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูง
ผลของโปรตีนจากถั่วเหลืองที่มีต่อปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงให้ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง (ปริมาณ LDL ≥ 3.36 mmol/L) จำนวน 28 คน รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยโปรตีนจากสัตว์ เช่น เนื้อ ไก่ ไข่ และนมวัว เปรียบเทียบกับอาหารที่ประกอบด้วยโปรตีนจากถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วเหลือง แป้งถั่วเหลือง และนมถั่วเหลือง นาน 6 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มมีค่าความดันเลือด การทำงานของเยื่อบุหลอดเลือด ปริมาณ total cholesterol, VLDL-cholesterol, triglyceride,...

339

ฤทธิ์ต้านเนื้องอกของสาร
ฤทธิ์ต้านเนื้องอกของสาร polysaccharides จากหญ้าต้อมต๊อกเมื่อป้อนสาร polysaccharides จากหญ้าต้อมต๊อก ขนาด 180 และ 360 มก./กก. ให้แก่หนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้องอกชนิด uterine cervical carcinoma (U14) เป็นเวลา 12 วัน พบว่า polysaccharides จากหญ้าต้อมต๊อกสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้ 27.39% และ 37.94% ตามลำดับ โดยไม่มีพิษต่อตับและไตของหนู ซึ่งผลในการต้านเนื้องอกมาจากสาร polysaccharides ทำให้เซลล์ของเนื้องอกตายเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มการแสดงออกของยีนส์ Bax และลดการแสดงออกของยีนส์ Bcl-2 และ ...

1048

ผักบุ้งขันลดการอักเสบจากพิษของแมงป่อง
ผักบุ้งขันลดการอักเสบจากพิษของแมงป่องการศึกษาผลของใบผักบุ้งขัน (Ipomoea asarifolia ) ในการแก้พิษของแมงป่อง (Tityus serrulatus ) โดยฉีดสารสกัดน้ำ ขนาด 10, 20 และ 30 มก./กก. ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน และส่วนสกัดเอ็น-บิวทานอล ขนาด 20 มก./กก. ส่วนสกัดเอทิลอะซีเตรท ขนาด 10, 15 และ 20 มก./กก. และสารรูติน ขนาด 2, 2.5 และ 5 มก./กก. เข้าทางหลอดเลือดดำของหนูเม้าส์ก่อน 2 - 3 นาที หลังจากนั้นฉีดพิษของแมงป่อง ขนาด 0.8 มก./กก. เข้าทางช่องท้องของหนู ผลพบว่าสารสกัดน้ำ ส่วนสกัดทั้ง 3 และรูตินในทุกขนาดที่ใช้ จะลดการเ...

1386

ฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดของสารสำคัญจากขิง
ฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดของสารสำคัญจากขิงการทดสอบฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดของสาร zingerone (ZGR) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม phenolic alkanone ที่พบได้ในขิง (Zingiber officinale) ในหลอดทดลอง (in vitro) และนอกร่างกาย (ex vivo) ของหนูเม้าส์ โดยการให้ ZGR มีความเข้มข้นในเลือด 10, 25 และ 50 ไมโครโมลาร์ (เทียบเท่ากับการให้ ZGR ในขนาด 0.14, 0.36, และ 0.72 มก./กก.) เปรียบเทียบผลกับการได้รับยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด rivaroxaban จากนั้นจึงประเมินความสามารถในการยับยั้ง factor Xa (FXa) และก...